Други
  2024
  април (10)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ - Пловдив приключи проект по ОП „Околна среда 2007 г – 2013 г“, с който е възстановен заливаемият характер на над 5 000 дка равнини гори от НАТУРА 2000
17.06.2014

 

 

Резултатите от приключения проект „Възстановяване и поддържане на консервационно значими  хабитати - естествени равнинни, лонгозни гори и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони „Трилистник” (BG 0000289), „Градинска гора” (BG 0000255) и защитена местност „Находище на блатно кокиче” с. Градина ще бъдат представени на специална пресконференция. Тя ще се проведе в четвъртък, 19 юни, от 10.30 ч в Заседателната зала на РИОСВ - Пловдив. Гостите ще бъдат запознати с основните дейности, извършени в рамките на проекта – комплексни предпроектни поручвания и проучване на биологичното разнообразие, проектиране и изготвяне на технически проекти и извършване на конкретни строително-монтажни дейности за възстановяване на хидрологичния режим на проектната територия.

Проектът е финансиран по проектна ос 3 на оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”. Бенефициент е РИОСВ-Пловдив. Общата му стойност 1 659 072,00 лв., от които 1 410 211,20 лв. от Европейския фонд за регионално развитие и 248 860,80 лв. – национално съфинансиране от държавния бюджет на РБ.

 

 

 
Тел. 032/62 74 66 – в.103

E mail: [email protected]