Други
  2024
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ-Пловдив упражнява непрекъснат контрол за недопускане на пожари в резерватите „Червената стена” и „Изгорялото гюне”
10.06.2008

РИОСВ-Пловдив упражнява непрекъснат контрол за недопускане на горски пожари в резерватите „Червената стена” и „Изгорялото гюне”, които са изключителна държавна собственост. Контролната дейност е в съответствие с изготвените от експертите оперативни планове за работа, които координират дейнаостта на съответните държавни лесничейства, общини и кметства, Гражданска защита и Районните служби „Противопожарна и аварийна безопасност”.

 
Със заповед на директора на екоинспекцията се забранява паленето на огън и извършването на дейности, създаващи условия за възникване на пожар в границите на двата резервата:използване на запалимо оборудване и материали, оставяне и изхвърляне извън определените за това места на леснозапалими течности, незагасени угарки, масла и др.,опожаряването на пасища, изгарянето на храсти и стърнища, на отсечена дървесна маса и дървесен отпад при ползването на дървесина, използване на  неизправни моторни превозни средства и др. На кметовете на общините, на чиято територия са защитените територии, са дадени предписания да се  информират жителите за опасността от горски пожари. Предоставени са информационни материали за най-честите причини за възникване на горски пожари. Нарушителите на  противопожарните режимите в резерватите се санкционират глоба от 500 до 5000 лв.
 
Пожароопасният сезон, обявен със заповед на министъра на околната среда и водите е до 31 октомври.