Други
  2024
  юли (2)
  юни (12)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ - Пловдив публикува Доклад за състоянието на околната среда през 2013 г. на интернет страницата си
30.04.2014

            РИОСВ - Пловдив публикува Доклад за състоянието на околната среда в Пловдивска област през 2013 г. на интернет страницата си. Целите му са да информира гражданите, неправителствените организации, местните органи за самоуправление и всички, които проявяват интерес за състоянието на околната среда за тенденциите и динамиката на промените в състоянието на компонентите на околната среда и степента на въздействие на факторите, които я замърсяват и увреждат, за решените и предстоящи за решаване проблеми. Посочени са предприетите от РИОСВ–Пловдив действия за подобряване на качеството на атмосферния въздух, качеството на водите, подобряване на управлението на отпадъците, за ефективното използване на природните ресурси и енергията и за съхраняване на биологичното разнообразие.
            В доклада са включени анализи по компоненти на околната среда: въздух, вода, земи и почви, защитени територии и биоразнообразие и по фактори на въздействие: отпадъци, шум в околната среда, излъчван от производствена дейност, радиационен контрол, химикали и управление на риска от големи аварии и анализ на превантивната дейност и контрол за намаляване на негативното въздействие на икономическите дейности върху околната среда. Всички анализи по компоненти и фактори на околната среда са онагледени със сравнителни графики и таблици по години и месеци. Годишният отчет включва анализ на резултатите от контролната дейност на инспекцията и информация за дейностите, свързани с екологичното образование и повишаване на екологичната култура на населението.
 
Докладът за състоянието на околната среда в Пловдивска област през 2013 г. е публикуван на интернет-страницата на инспекцията: http://plovdiv.riosv.com/files/godishni_dokladi/godishen_doklad_2013.pdf
 
 
 
 
Тел. 032/62 74 66 – в.103
Email: pr_riosv_pd@dir.bg