Други
  2024
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Язовир Конуш и „Оризища Цалапица” са първите защитени зони в пловдивска област
20.06.2008

Със заповеди на министъра на околната среда и водите Джевдет Чакъров, публикувани в бр.56 на Държавен вестник, язовир Конуш и «Оризища Цалапица» се обявяват за защитени зони от мрежата Натура 2000. В заповедите, които влизат в сила от 20 юни т.г., са посочени окончателните граници и режими, които не подлежат на обжалване.

 
 Язовир Конуш и «Оризища Цалапица» са първите защитени зони в Пловдивска област. В процес на подготовка са и заповедите на останалите 6 зони, предложени за включване в екомрежата. В окончателните заповеди са отчетени  направените възражения и предложения  по време на организираните от РИОСВ публични обсъждания.
 
Зона язовир Конуш е разположена на 376,8 дка. в землището на асеновградското село Конуш. Предмет на опазване тук са популациите на 114-те вида птици, които  обитават язовира през различни периоди на годината. От тях над 40 вида са под защита на европейското екологично законодателство, а 21 вида са включени в Червената книга на България.
 
«Оризища Цалапица» е с обща площ 36 746,2 дка, попадащи в землищата на пет селища. Досега в зоната са установени 46 вида застрашени птици. Мястото осигурява подходящи местообитания за 11 вида, включени в приложение 2 на Закона за биологичното разнообразие, за които се изискват специални мерки за защита. От тях 9 са вписани също в приложение І на Директива 79/409 на ЕС. Оризищата Цалапица са едно от най-важните гнездови находища на кафявокрилия огърличник в Горнотракийската низина, тук се концентрира и жълтокраката чайка. Зоната има много важно значение за редица водолюбиви видове птици по време на гнездене, миграция и отчасти на зимуване.
 
Режимите на дейност в рамките на зоните, както и пълният опис на координатите на точките, определящи границите им са на разположение в РИОСВ. Информацията е публикувана и на интернет-страницата на екоинспекцията на адрес: www.riosv-pd.hit.bg