Други
  2023
  март (15)
  февруари (8)
  януари (6)
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006
  1970

Новини

Язовир Конуш и „Оризища Цалапица” са първите защитени зони в пловдивска област
20.06.2008

Със заповеди на министъра на околната среда и водите Джевдет Чакъров, публикувани в бр.56 на Държавен вестник, язовир Конуш и «Оризища Цалапица» се обявяват за защитени зони от мрежата Натура 2000. В заповедите, които влизат в сила от 20 юни т.г., са посочени окончателните граници и режими, които не подлежат на обжалване.

 
 Язовир Конуш и «Оризища Цалапица» са първите защитени зони в Пловдивска област. В процес на подготовка са и заповедите на останалите 6 зони, предложени за включване в екомрежата. В окончателните заповеди са отчетени  направените възражения и предложения  по време на организираните от РИОСВ публични обсъждания.
 
Зона язовир Конуш е разположена на 376,8 дка. в землището на асеновградското село Конуш. Предмет на опазване тук са популациите на 114-те вида птици, които  обитават язовира през различни периоди на годината. От тях над 40 вида са под защита на европейското екологично законодателство, а 21 вида са включени в Червената книга на България.
 
«Оризища Цалапица» е с обща площ 36 746,2 дка, попадащи в землищата на пет селища. Досега в зоната са установени 46 вида застрашени птици. Мястото осигурява подходящи местообитания за 11 вида, включени в приложение 2 на Закона за биологичното разнообразие, за които се изискват специални мерки за защита. От тях 9 са вписани също в приложение І на Директива 79/409 на ЕС. Оризищата Цалапица са едно от най-важните гнездови находища на кафявокрилия огърличник в Горнотракийската низина, тук се концентрира и жълтокраката чайка. Зоната има много важно значение за редица водолюбиви видове птици по време на гнездене, миграция и отчасти на зимуване.
 
Режимите на дейност в рамките на зоните, както и пълният опис на координатите на точките, определящи границите им са на разположение в РИОСВ. Информацията е публикувана и на интернет-страницата на екоинспекцията на адрес: www.riosv-pd.hit.bg