Други
  2024
  2023
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010

Обявления

Обществено обсъждане на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Изграждане на кариера за добив на варовици в концесионна площ “Кашка” в землището на с. Болярино
25.04.2014

На 12.05.2014г. от 10 ч. в читалището на с. Болярино и от 14 ч. в читалище „Св. Св. Кирил и Методий“ в гр. Раковски се организира среща за обществено обсъждане на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Изграждане на кариера за добив на варовици в концесионна площ “Кашка” (448,2 дка)в землището на с. Болярино, община «Раковски», Възложител „Ас - Стоун” ООД, гр. Пловдив
 
Докладът за ОВОС е на разположение на интересуващите се всеки работен ден в деловодството на кметство с. Болярино и в стая № 8 на община Раковски, както и в приемното време на РИОСВ - Пловдив. Писмени становища могат да се предоставят в община Раковски, кметство с. Болярино, РИОСВ - Пловдив и офиса на „Ас - Стоун” ООД, гр. Пловдив, бул. „Радецки“ № 3 или на срещата за обществено обсъждане. Обявата е публикувана във в-к „Марица” от 05.04.2014 г.
За контакти по общественото обсъждане от страна на възложителя – Ст. Сърбаков, тел. 0885- 01-02-35.