Други
  2024
  май (8)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Експерти на РИОСВ-Пловдив проверяват инсталации, работещи с озоноразрушаващи вещества
02.07.2008

Над 40 контролни проверки за спазване на изискванията на наредбата за управление на озоноразрушаващите вещества (ОРВ) и флуорираните парникови газове (ФПГ) са извършили от началото на годината експерти от РИОСВ - Пловдив. Проверяват се вносителите на озоноразрушаващи вещества, операторите на хладилни и климатични инсталации, съдържащи над 3 кг. хладилен реагент,  както и обслужващите ги сервизи.

 
За района на РИОСВ - Пловдив основните  вносители са три фирми, операторите  на контролирани инсталации са над 80.
Екоекспертите проверяват дали се провеждат задължителните замервания за херметичност и дали се  водят редовно дневниците за състоянието на инсталациите. Проверява се и квалификацията на лицата, извършващи сервиза и контрола за херметичност на оборудването.
 
Според закона за чистотата на атмосферния въздух санкция до 1000 лв. се налага за непредставяне или непопълване на дневник, както и за извършване на проверки за херметичност или сервиз и поддръжка на хладилни и климатични инсталации от лица без документ за квалификация. При изпускане на вещества, които нарушават озоновия слой, или флуорирани парникови газове в атмосферния въздух санкцията е от 5000 до 15000 лв.