Други
  2023
  март (15)
  февруари (8)
  януари (6)
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006
  1970

Новини

Експерти на РИОСВ-Пловдив проверяват инсталации, работещи с озоноразрушаващи вещества
02.07.2008

Над 40 контролни проверки за спазване на изискванията на наредбата за управление на озоноразрушаващите вещества (ОРВ) и флуорираните парникови газове (ФПГ) са извършили от началото на годината експерти от РИОСВ - Пловдив. Проверяват се вносителите на озоноразрушаващи вещества, операторите на хладилни и климатични инсталации, съдържащи над 3 кг. хладилен реагент,  както и обслужващите ги сервизи.

 
За района на РИОСВ - Пловдив основните  вносители са три фирми, операторите  на контролирани инсталации са над 80.
Екоекспертите проверяват дали се провеждат задължителните замервания за херметичност и дали се  водят редовно дневниците за състоянието на инсталациите. Проверява се и квалификацията на лицата, извършващи сервиза и контрола за херметичност на оборудването.
 
Според закона за чистотата на атмосферния въздух санкция до 1000 лв. се налага за непредставяне или непопълване на дневник, както и за извършване на проверки за херметичност или сервиз и поддръжка на хладилни и климатични инсталации от лица без документ за квалификация. При изпускане на вещества, които нарушават озоновия слой, или флуорирани парникови газове в атмосферния въздух санкцията е от 5000 до 15000 лв.