Други
  2024
  2023
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010

Обявления

Обявление за постановено решение по ОВОС
15.07.2010

На основание чл.99, ал.4, т.2 от Закона за опазване на околната среда,
Регионалната инспекция по околната среда и водите - Пловдив

СЪОБЩАВА ЗА СЛЕДНОТО ПОСТАНОВЕНО РЕШЕНИЕ ПО ОВОС:

„Изземване на наноси в имоти с № 000111 и №000112 – острови в р. Марица” в землището на с. Караджалово, община Първомай, област Пловдивска.

Възложител: „БГС ГРУП” АД, Стара Загора.