Други
  2024
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Местността «Козница» край Кричим се обявява за защитена със заповед на министър Чакъров
20.08.2008

Със заповед на министъра на околната среда и водите Джевдет Чакъров местността «Козница» се обявява за защитена. Целта е да се опази най-голямото в Родопите находище на дървовидна хвойна. Местността е разположена в землища на Кричим и село Скобелево, площта й е 6501,5 дка. Със заповедта на министъра в границите на «Козница» се забранява търсене, проучване и добиване на полезни изкопаеми, разрушаване и изземване на скални маси в землища,строителство, с изключение на обекти за ловно-стопански дейности, изграждането на нови пътища, осъществяването  на горско-стопански дейности в периода 1 март – 15 юли промяна на предназначението и трайното ползване на земите, горите и водните течения, всякакви сечи с изключение на санитарни и отгледни, залесяване с неместни за района растителни видове, скално катерене, бивакуване, делтапланеризъм, бивакуване на хора, паша и бивакуване на домашни животгни, палене на огън, събиране на лечебни растения и гъби.

 
Със заповедта се задължава РИОСВ-Пловдив да обозначи граници на защитената местност с трайни и ясни знаци в срок до една година.
Нарушителите на режимите в местността  носят административно - наказателна отговорност - за физически лица глобата е до 5000 лв., а за юридически – до 10 000 лв.