Други
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013

Обяви за работа

До всички кандидати участващи в конкурса за длъжността Мл. експерт „Административно обслужване на едно гише“
11.11.2013

Необходима нормативна база, с която трябва да са запознати:

1.       ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ
2.       ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА РИОСВ
3.       ЗАКОН ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
4.       ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ
5.       ЗАКОН ЗА НАЦИОНАЛНИЯ АРХИВЕН ФОНД
6.       ХАРТА НА КЛИЕНТА – СТАНДАРТ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИ В РИОСВ – ПЛОВДИВ, ПРИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
7.       ЗАКОН ЗА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ