Други
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Няма замърсяване на атмосферния въздух в Пловдив и в селищата в близост до сметището на Цалапица сочат замерванията на РИОСВ-Пловдив
10.09.2008

Денонощното замерване на атмосферния въздух в Пловдив и Оризаре показва, че средночасовите стойности на наблюдаваните замърсители са в норма. Следените  от автоматичната измервателна станция „Евмолпия” на екоинспекцията в Пловдив азотен диоксид, въглероден оксид и серен диоксид не превишават праговите норми. За денонощието е отчетено слабо  завишение на концентрацията на фини прахови частици с 1,94 пъти спрямо средно денонощната норма и превишение на праговата стойност на озона в следобедните часове с 1,01.
 
По информация на експертите от Регионалната лаборатория към Изпълнителната агенция по околната среда, които замерват от предиобедните часове на 9 септември въздуха с мобилна станция в центъра на село Оризаре, не са отчетени превишения на пределно допустимите концентрации на следените замърсители – серен диоксид, азотен оксид, азотен диоксид, въглероден оксид, озон, амоняк, метан и неметанови въглеводороди. Мобилната станция продължава да следи качеството на въздуха в Оризаре.
 
Според данните от непрекъснатото наблюдение на атмосферните замърсители няма  опасност за здравето на пловдивчани и жителите на селищата в близост до Депото за твърди битови отпадъци край Цалапица.