Други
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

„Язовир Пясъчник” е поредната защитена зона от екомрежата „Натура 2000” в Пловдивска област с влязла в сила заповед на министър Джевдет Чакъров
10.10.2008

Със заповед на министъра на околната среда и водите Джевдет Чакъров, публикувана в бр. 85 на «Държавен вестник», «Язовир Пясъчник» се обявява за защитена зона от мрежата Натура 2000. В заповедта, влязла в сила от 30 септември т.г., са посочени окончателните граници и режими, които не подлежат на обжалване.

 
В окончателната заповед са отчетени  направените възражения и предложения  по време на организираните от РИОСВ публични обсъждания.
Зона „Язовир Пясъчник” е разположена на 31 783,187 дка. в землищата на селата Любен, Елешница, Паничери, Старосел и Беловица. В района на язовир Пясъчник и околностите му са установени 146 вида птици, от които 44 са включени в Червената книга на България. От срещащите се видове 72 са от европейско природозащитно значение, а като световно застрашени в категория SPEC1 са включени 5 вида. Язовирът е място с международно значение за зимуването на водолюбиви птици, тук се струпват над 20 000, като най-многочислена е голямата белочела гъска. От световно застрашените видове през зимата се срещат малкият корморан, малката белочела гъска, червеногушата гъска и морския орел, а по време на миграция - белооката потапница. За много видове птици язовирът се явява и важна междинна станция по време на пролетната и есенната миграция като място за почивка и хранене.
Зоната се обявява за защитена с цел  опазване и поддържане на местообитанията  на тези птици
 
 Режимите на дейност в рамките на зоните, както и пълният опис на координатите на точките, определящи границите им са на разположение в РИОСВ. Информацията е публикувана и на интернет-страницата на екоинспекцията на адрес: www.riosv-pd.hit.bg
 
 „Язовир Пясъчник е четвъртата защитена зона от мрежата „Натура 2000” в Пловдивска област с влязла в сила заповед за обявяване след „Язовир Конуш”, Оризища Цалапица” и „Централен Балкан”