Други
  2024
  април (11)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

„Язовир Пясъчник” е поредната защитена зона от екомрежата „Натура 2000” в Пловдивска област с влязла в сила заповед на министър Джевдет Чакъров
10.10.2008

Със заповед на министъра на околната среда и водите Джевдет Чакъров, публикувана в бр. 85 на «Държавен вестник», «Язовир Пясъчник» се обявява за защитена зона от мрежата Натура 2000. В заповедта, влязла в сила от 30 септември т.г., са посочени окончателните граници и режими, които не подлежат на обжалване.

 
В окончателната заповед са отчетени  направените възражения и предложения  по време на организираните от РИОСВ публични обсъждания.
Зона „Язовир Пясъчник” е разположена на 31 783,187 дка. в землищата на селата Любен, Елешница, Паничери, Старосел и Беловица. В района на язовир Пясъчник и околностите му са установени 146 вида птици, от които 44 са включени в Червената книга на България. От срещащите се видове 72 са от европейско природозащитно значение, а като световно застрашени в категория SPEC1 са включени 5 вида. Язовирът е място с международно значение за зимуването на водолюбиви птици, тук се струпват над 20 000, като най-многочислена е голямата белочела гъска. От световно застрашените видове през зимата се срещат малкият корморан, малката белочела гъска, червеногушата гъска и морския орел, а по време на миграция - белооката потапница. За много видове птици язовирът се явява и важна междинна станция по време на пролетната и есенната миграция като място за почивка и хранене.
Зоната се обявява за защитена с цел  опазване и поддържане на местообитанията  на тези птици
 
 Режимите на дейност в рамките на зоните, както и пълният опис на координатите на точките, определящи границите им са на разположение в РИОСВ. Информацията е публикувана и на интернет-страницата на екоинспекцията на адрес: www.riosv-pd.hit.bg
 
 „Язовир Пясъчник е четвъртата защитена зона от мрежата „Натура 2000” в Пловдивска област с влязла в сила заповед за обявяване след „Язовир Конуш”, Оризища Цалапица” и „Централен Балкан”