Други
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Две имуществени санкции на обща стойност 60 000 лв. наложи РИОСВ-Пловдив на община «Родопи» през юли
06.08.2013

            Две имуществени санкции на обща стойност 60 000 лв наложи РИОСВ-Пловдив на община «Родопи» през месец юли за неизпълнение на изискване на Закона за управление на отпадъците. Общината не е направила четири поредни отчисления – за периода от  януари до април  за депонираните отпадъци на депото за строителни отпадъци край Първенец.
В резултат на контролната дейност на инспекцията е наложена глоба от 5 000 лв на кмета на община Карлово за това, че е допуснал натрупване на отпадъци на неразрешени места и не е организирал почистването им. Санкция в размер на 2000 лв е наложена на «Нара Гео» ООД, с. Отец Паисиево за това, че е отказан достъп на проверяващите до котелна централа и до лагуна за улавяне на отработени розови джибри, разположени на територията на площадката, с което е осуетено установяването на потенциални източнии за замърсяване на околната среда. Санкция в същия размер е наложена и на «НЕЛ-КА» ООД, с. Тополово за неподдържане на досиета за изправността на хладилните инсталиции. Наказателно постановление за налагане на текуща месечна санкция в размер на 2332,21 лв е издадено през юли на «Дружба Стъкларски заводи» АД, площадка Пловдив за установени превишения на нормите на допустими емисии на вредни вещества в отпадъчните газове. За същото нарушение е наложена еднократна санкция в размер на 51.10 лв на «Българска роза» АД, Карлово.
            През юли експертите от РИОСВ-Пловдив извършиха 141 проверки на 132 обекта, като 30 от проверките са по сигнали, получени на «Зеления телефон» на инспекцията и по жалби на граждани.
            Повече информация за резултатите от контролната дейност на РИОСВ-Пловдив  през юли можете да намерите в отчетния доклад на интернет страницата на инспекцията - http://plovdiv.riosv.com – ниво «Контролна дейност», подниво – «Месечни отчети».
 
 
 
 
 
Пресцентър:
Тел. 032/62 74 66 – в.103