Други
  2024
  юни (11)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Над 500 писма е изпратила РИОСВ-Пловдив във връзка с предварителната регистрация по регламента REACH
20.10.2008

РИОСВ-Пловдив е изпратила 570 писма до фирми от Пловдивска област, вносители на продукти на химическата промишленост, пластмаси, неблагородни метали и изделия от тях с напомняне да представят информация за наименованието и количествата на внесените химични вещества и препарати, или за вида на внасяните изделия, както и за предприетите мерки по отношение на предварителната регистрация на внасяните химични вещества. До момента в екоинспекцията е постъпила информация от 100 фирми. Операторите, които не са изпратили обратна информация в РИОСВ, могат да го направят до края  на месец ноември.

 
Напомнянето е във връзка с изтичането на крайния срок за извършване на предварителна регистрация на химичните вещества в Европейската агенция по химикали в съответствие с регламента за регистрация, разрешаване и ограничаване на химикалите (RECH). В случай, че не бъде извършена предварителна регистрация в предвидения от регламента срок, фирмата ще трябва да преустанови производството, пускането на пазара на веществото(та) и да подаде в агенцията пълно регистрационно досие. Съгласно член 21 на Регламента REACH, производството, пускането на пазара на химичното вещество може да бъде възобновено едва след издаването на регистрационен номер от Европейската агенция по химикали.

По отношение на компании, които извършват повторен внос в Общността на вещества (чл. 2.7 в от Регламент REACH), възстановяват/рециклират вещества (чл. 2.7г), произвеждат/внасят полимери (чл.6.3) и произвеждат/внасят изделия, от които веществата преднамерено се освобождават (чл.7.6), Европейската Комисия им препоръчва да направят предварителна регистрация, ако не са сигурни, че съответното вещество/а ще бъде регистрирано до 1 декември 2008г., когато е крайният срок за предварителна регистрация.
 
От 17 ноември до 1 декември Агенцията по химикали ще предоставя бърз отговор на фирмите, които имат проблем с извършването на предварителната регистрация на химикали съгласно изискванията на Регламента REACH.
 
Агенцията предлага уеб-форма за запитвания, на които ще бъде даден отговор по електронна поща или по телефона. Ако искате да се възползвате от тази услуга, изпратете запитване, попълвайки уеб-формата на адрес:
Услугата ще бъде на разположение включително и през почивните дни 29 -30 ноември. На уеб страницата на Агенцията по химикалите можете да откриете актуални новини относно предварителната регистрация и REACH-IT. Преди да изпратите въпросите си, прегледайте рубриките "Най-често задавани въпроси за REACH-IT" (REACH-IT FAQs)  http://echa.europa.eu/reachit/reachit_faq_en.asp .
 
От Агенцията приканват фирмите да не изчакват последния момент за извършване на предваритената регистрация. Крайният срок изтича на 1 декември.