Други
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ-Пловдив проведе работна среща с представители на общините за запознаване с промените в екологичното законодателство
13.03.2013

        РИОСВ – Пловдив проведе работна среща във връзка със задълженията на органите на местното самоуправление и местната администрация, произтичащи от последните промени в екологичното законодателство. В срещата взеха участие инж. Валя Атанасова, директор на инспекцията, инж. Любка Караманова – директор „Контрол на околната среда”, Димитър Димитров – директор „Превантивна дейност, експерти от различните направления, кметове и еколози на общини.

         Главен експерт Владимир Илиев запозна присъстващите с промените в Закона за опазване на околната среда, касаещи задълженията на местните администрации по постъпилите инвестиционни предложения за реализация на територията на общината – достъп на заинтересованите страни до информация за инвестиционните предложения, изисквания и срокове, организация на обществено обсъждане по конкретните предложения. Акцентите бяха върху  въведения правен срок за решенията с преценка да не се изготвя оценка за въздействие върху околната среда (5 години), относно последните изменения в Закона за устройство на територията, касаещи издаване на разрешение за строеж след представяне на влезли в сила административни актове по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие и др., в зависимост от големината и вида на строежа. В тази връзка на присъстващите беше предоставено писмо от МОСВ, което се отнася за случаите, при които не се изисква оценка за въздействие върху околната среда или екологична оценка. Писмото е качено на интернет-страницата на РИОСВ-Пловдив (ниво „Превантивна дейност”, подниво „ОВОС и ЕО” – Указания по прилагането).
На срещата бяха разяснени и изискванията на Закона за управление на отпадъците, който регламентира отговорността на кмета на общината за въвеждането на изискването за разделно събиране на отпадъци, най-малко на хартия и картон, стъкло, пластмаси и метали, образувани от търговски обекти, производствени, стопански и административни сгради, изпълнението на въведените цели за рециклиране и сроковете за постигане, както и възможностите пред местните власти за изпълнението на задълженията чрез съществуващите до момента системи за разделно събиране, транспониране на новите моменти и обединяване усилията на всички заинтересовани от процеса лица.