Други
  2024
  май (8)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ-Пловдив проведе работна среща с представители на общините за запознаване с промените в екологичното законодателство
13.03.2013

        РИОСВ – Пловдив проведе работна среща във връзка със задълженията на органите на местното самоуправление и местната администрация, произтичащи от последните промени в екологичното законодателство. В срещата взеха участие инж. Валя Атанасова, директор на инспекцията, инж. Любка Караманова – директор „Контрол на околната среда”, Димитър Димитров – директор „Превантивна дейност, експерти от различните направления, кметове и еколози на общини.

         Главен експерт Владимир Илиев запозна присъстващите с промените в Закона за опазване на околната среда, касаещи задълженията на местните администрации по постъпилите инвестиционни предложения за реализация на територията на общината – достъп на заинтересованите страни до информация за инвестиционните предложения, изисквания и срокове, организация на обществено обсъждане по конкретните предложения. Акцентите бяха върху  въведения правен срок за решенията с преценка да не се изготвя оценка за въздействие върху околната среда (5 години), относно последните изменения в Закона за устройство на територията, касаещи издаване на разрешение за строеж след представяне на влезли в сила административни актове по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие и др., в зависимост от големината и вида на строежа. В тази връзка на присъстващите беше предоставено писмо от МОСВ, което се отнася за случаите, при които не се изисква оценка за въздействие върху околната среда или екологична оценка. Писмото е качено на интернет-страницата на РИОСВ-Пловдив (ниво „Превантивна дейност”, подниво „ОВОС и ЕО” – Указания по прилагането).
На срещата бяха разяснени и изискванията на Закона за управление на отпадъците, който регламентира отговорността на кмета на общината за въвеждането на изискването за разделно събиране на отпадъци, най-малко на хартия и картон, стъкло, пластмаси и метали, образувани от търговски обекти, производствени, стопански и административни сгради, изпълнението на въведените цели за рециклиране и сроковете за постигане, както и възможностите пред местните власти за изпълнението на задълженията чрез съществуващите до момента системи за разделно събиране, транспониране на новите моменти и обединяване усилията на всички заинтересовани от процеса лица.