Други
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Договор за възлагане на обществена поръчка сключи РИОСВ-Пловдив на 15.02.2013г..
18.02.2013

Договор за възлагане на обществена поръчка сключи РИОСВ-Пловдив на 15.02.2013г. Договорът е за инженеринг, включващ предпроектни проучвания, изготвяне на проект и строителство, с предмет: „Изпълнение на дейности по възстановяване и поддържане на консервационно значими хабитати - естествени равнинни, лонгозни гори и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони „Трилистник” (BG 0000289), „Градинска гора” (BG 0000255) и защитена местност „Находище на блатно кокиче” с. Градина“,финансиран по оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.“. В хода на откритата процедура, проведена реда на закона за обществените поръчки, са подадени две оферти. За Изпълнител по договора, в резултат на процедурата, е избрана фирмата „ИСА 2000“ ЕООД, представила най-добра оферта по предварително зададения критерий „Икономически най-изгодна оферта“. Стойността на сключения договор е  1 139 256.45 лв. без ДДС. Срокът за изпълнение е до 30.03.2014г.

Това е втори договор за обществена поръчка, сключен от РИОСВ – Пловдив, в резултат на проведена открита процедура по ЗОП, във връзка с кандидатстването, участието и финансирането на инспекцията по оперативна програма «Околна среда 2007-2013г.». Припомняме, че на 05.09.2012г. между РИОСВ – Пловдив и фирма „СИ ЕКО КОНСУЛТ“ ООД бе сключен договор с предмет: „Разработване на план за управление на защитена зона за опазване на птици BG0002086”, „Оризища Цалапица”. В хода на процедурата е представена една оферта, от избрания изпълнител. Стойността на договора е 170 500 лв. без ДДС  и е със срок на изпълнение до 29.11.2013 г.
Забележка: Информацията се предоставя във връзка с изискванията на Глава IV. „Допълнителни мерки за гарантиране на прозрачност при изпълнението на проектите, финансирани по ОПОС“ от Насоки за информация и публичност на проекти, финансирани по Оперативна Програма „Околна Среда 2007-2013г.“