Други
  2024
  май (8)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Договор за възлагане на обществена поръчка сключи РИОСВ-Пловдив на 15.02.2013г..
18.02.2013

Договор за възлагане на обществена поръчка сключи РИОСВ-Пловдив на 15.02.2013г. Договорът е за инженеринг, включващ предпроектни проучвания, изготвяне на проект и строителство, с предмет: „Изпълнение на дейности по възстановяване и поддържане на консервационно значими хабитати - естествени равнинни, лонгозни гори и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони „Трилистник” (BG 0000289), „Градинска гора” (BG 0000255) и защитена местност „Находище на блатно кокиче” с. Градина“,финансиран по оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.“. В хода на откритата процедура, проведена реда на закона за обществените поръчки, са подадени две оферти. За Изпълнител по договора, в резултат на процедурата, е избрана фирмата „ИСА 2000“ ЕООД, представила най-добра оферта по предварително зададения критерий „Икономически най-изгодна оферта“. Стойността на сключения договор е  1 139 256.45 лв. без ДДС. Срокът за изпълнение е до 30.03.2014г.

Това е втори договор за обществена поръчка, сключен от РИОСВ – Пловдив, в резултат на проведена открита процедура по ЗОП, във връзка с кандидатстването, участието и финансирането на инспекцията по оперативна програма «Околна среда 2007-2013г.». Припомняме, че на 05.09.2012г. между РИОСВ – Пловдив и фирма „СИ ЕКО КОНСУЛТ“ ООД бе сключен договор с предмет: „Разработване на план за управление на защитена зона за опазване на птици BG0002086”, „Оризища Цалапица”. В хода на процедурата е представена една оферта, от избрания изпълнител. Стойността на договора е 170 500 лв. без ДДС  и е със срок на изпълнение до 29.11.2013 г.
Забележка: Информацията се предоставя във връзка с изискванията на Глава IV. „Допълнителни мерки за гарантиране на прозрачност при изпълнението на проектите, финансирани по ОПОС“ от Насоки за информация и публичност на проекти, финансирани по Оперативна Програма „Околна Среда 2007-2013г.“