Други
  2024
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

15 февруари е срокът за представяне на годишен отчет по наредбата за управление на озоноразрушаващи вещества в РИОСВ-Пловдив
28.01.2009

До 15 февруари вносителите на озоноразрушаващи вещества (ОРВ) и флуорирани парникови газове (ФПГ), както и юридическите лица с промяна в броя на хладилни и климатични инсталации трябва да представят в РИОСВ-Пловдив годишен отчет.

В него трябва да бъде вписан броят на хладилните и климатичните инсталации, както и количеството и вида на използвания хладилен реагент. Това е изискване на  наредбата за управление на веществата, които разрушават озоновия слой. За пловдивския регион вносители на ОРВ и ФПГ са „ТУРА” ООД, „Фриго хим” ООД и „Фригокомерс интернешънъл” ООД. На контрол подлежат и всички юридически лица с хладилни и климатични инсталации, съдържащи 3 и повече килограма хладилен реагент. Санкцията за непредставяне в срок на годишния отчет е от 1000 до 3000 лв.
 
Експерти от РИОСВ извършват системни контролни проверки за спазване на изискванията на наредбата за провеждане на задължителни замервания за херметичност и за водене на дневници за състоянието на инсталацията. Проверява се и правоспособността на лицата, извършващи сервиза и контрола за херметичност на оборудването.
 
Имуществената санкция за лицата, не осигуряващи периодични проверки за херметичност на инсталациите, е 4000 лв. До 2000 лв. е имуществената санкция за операторите, които не водят редовно дневниците за състоянието на инсталациите.