Други
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ - Пловдив обяви открита процедура (опростени правила) за обществена поръчка по ОПОС
11.02.2013

Документация за участие в процедура за обществена поръчка - открита процедура (опростени правила) по ЗОП, с предмет

„Разработване на планове за управление, във връзка с реализирането на проект BG161PO005/11/3/3.2/05/26 - „ДЕЙНОСТИ ПО ОПАЗВАНЕ И УСТОЙЧИВО УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЗЕРВАТ „ЧЕРВЕНАТА СТЕНА“ И ПОДДЪРЖАН РЕЗЕРВАТ „ИЗГОРЯЛОТО ГЮНЕ, финансиран по ОП „Околна среда 2007-2013 г.“, по две обособени позиции:

Обособена Позиция 1 – „Разработване на план за управление на резерват "Червената стена" в това число и инвентаризация на гори и проучване на флора и фауна“;
 
Обособена Позиция 2 – „Разработване на план за управление на поддържан резерват "Изгорялото гюне" в това число и инвентаризация на гори и проучване на флора и фауна“