Други
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010

Обявления

Оповестяване на отмяна на комплексно разрешително на 18.01.2013 г.
21.01.2013

 Съобщение на Регионална инспекция по околна среда и водите, гр.Пловдив

На основание §33 от Преходните разпоредби към Постановление №208/03.09.2012г. за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни, приета с постановление №238/02.10.2009г. на Министерски съвет е отменено:

    Решение №1/2005г., актуализирано с Решение №1/Н0-И0-А1/2009г. за издаване на комплексно разрешително с регистрационен номер №1/2009г. на „Интергаленика” ООД, гр.Пловдив с Решение №1-Н0-И0-А1-О/2013г. издадено от Директора на РИОСВ-Пловдив.

    Документите се съхраняват в:

    Регионална инспекция по околна среда и водите, гр.Пловдив, бул. „Марица” №122, стая №6, етаж 2.

    За контакти:

    инж.Таня Кузева-главен експерт „Комплексни разрешителни” при РИОСВ-Пловдив, тел.:032/627466-вътр.104.

    Достъпът до документите е съобразно Закона за достъп до обществена информация.