Други
  2024
  2023
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010

Обявления

Оповестяване на отмяна на комплексно разрешително на 18.01.2013 г.
21.01.2013

 Съобщение на Регионална инспекция по околна среда и водите, гр.Пловдив

На основание §33 от Преходните разпоредби към Постановление №208/03.09.2012г. за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни, приета с постановление №238/02.10.2009г. на Министерски съвет е отменено:

    Решение №1/2005г., актуализирано с Решение №1/Н0-И0-А1/2009г. за издаване на комплексно разрешително с регистрационен номер №1/2009г. на „Интергаленика” ООД, гр.Пловдив с Решение №1-Н0-И0-А1-О/2013г. издадено от Директора на РИОСВ-Пловдив.

    Документите се съхраняват в:

    Регионална инспекция по околна среда и водите, гр.Пловдив, бул. „Марица” №122, стая №6, етаж 2.

    За контакти:

    инж.Таня Кузева-главен експерт „Комплексни разрешителни” при РИОСВ-Пловдив, тел.:032/627466-вътр.104.

    Достъпът до документите е съобразно Закона за достъп до обществена информация.