Други
  2024
  април (12)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ - Пловдив напомня за новите изисквания на Закона за управление на отпадъците във връзка с въвеждане на разделното събиране на отпадъци от хартия и картон, стъкло, метали и пластмаси
16.01.2013

             РИОСВ-Пловдив напомня, че с влизането в сила на новия Закон за управление на отпадъците – от 01.01.2013 г -  се въвежда ново изискване  за разделно събиране на образуваните отпадъци от всички търговски обекти, производствени, стопански и административни сгради на територията на страната. Съгласно това изискване разделно трябва да се събират всички отпадъци от: хартия и картон, стъкло, пластмаса и метали. За изпълнение на това задължение, всички собственици или ползватели на търговски обекти, както и отговорните лица за всички производствени, стопански и административни сгради  имат възможност да  сключат договор с фирми, притежаващи разрешение или регистрационен документ за дейности с  отпадъци,  посочени в чл. 35 от ЗУО, както и организации по оползотворяване на отпадъци от опаковки. Въвеждането на това изискване в никой случай не означава да се променя цялостно организацията на дейността на търговските обекти като се закупуват или поставят специални съдове за сметка на търговеца или се влагат други допълнителни инвестиции. 

От важно значение е да се знае, че сключването на договор не е задължително. На първо място трябва да бъдат изяснени редът и условията за организиране на системите за разделно събиране на същите потоци отпадъци от домакинствата, които следва да бъдат разписани в съответната наредба на общинския съвет. В този смисъл, преди да бъдат предприети действия от страна на ползвателите на търговски обекти и административни, стопански и производствени сгради е необходимо те да знаят какъв е редът и начинът на организиране  и функциониране  на системата за разделно събиране  на територията на общината. Съществува възможността разделно събраните отпадъци от посочените видове обекти да се изхвърлят,  използвайки съществуващите системи за разделно събиране на отпадъци от опаковки, в случай, че това е разписано в общинската наредба, без това да води до допълнителни задължения за сключване на отделни договори от страна на обектите.
В случай, че става дума за по-големи обекти, които генерират голямо количество отпадъци, е удобно сключването на договор със специализирана фирма, притежаваща съответния разрешителен документ за дейности с отпадъци.  В най-честия и най-удобен случай това би могло да бъде организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки, която има изградена инфраструктура и работи в района на обекта.

            Изключение се прави за населените места, в които все още не е въведена система за разделно събиране на отпадъци от домакинствата. В този случай търговските обекти и административните сгради не са задължени да събират разделно отпадъците, които генерират до момента, в който общината не сключи договор с организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки или не изгради собствена система за разделно събиране на отпадъци.
Задължения на търговските обекти във връзка с масово разпространените отпадъци: за търговските обекти остава задължението за обратно приемане на масово разпространени отпадъци от опаковки, за които има организирана депозитна или друга система за многократна употреба, батерии и акумулатори, електрическо и електронно оборудване (ЕЕО) и гуми. Важно е да се знае, че за тези дейности по обратно приемане не се изисква издаване на разрешение. Разрешение не е необходимо и при предварително обработване  на собствени неопасни отпадъци от опаковки на мястото на образуването им, включително на територията на търговски обекти. В случай че изпълняват задълженията си индивидуално, лицата, както и всички техни дистрибутори, включително лицата, извършващи продажба на крайните потребители, са задължени да приемат обратно на мястото на продажбата отпадъците, образувани в резултат на употребата на съответните продукти.
       Глобите и санкциите при неспазване на изискването за разделно събиране на отпадъците са въведени санкции от 3000 до 10000 лв. за едноличен търговец или юридическо лице. Тази глоба се заплаща в случай, че не се събират разделно отпадъците или не са предадени на лица, които имат разрешение за дейност с отпадъци. Нарушенията се констатират при проверка от инспектори от Регионалните инспекции по околна среда и водите (РИОСВ) към Министерството на околната среда и водите, а санкциите се налагат в зависимост от степента на нарушенията и в зависимост от количествата на отпадъците, за които е констатирано, че не се събират разделно или предават по съответния ред.
В случай, че има изградена депозитна система или друг вид система за многократна употреба на опаковки, търговците са длъжни да приемат обратно от крайните потребители без заплащане използваните опаковки или отпадъци от опаковки от даден вид. В случай, че не го направят при констатирано нарушение също се заплаща глоба от 3000 до 10 000 лв.
          Повече информация относно глобите и санкциите във връзка със задълженията на търговските обекти по отношение на масово разпространените отпадъци може да получите от  Раздел II  - Административни нарушения и наказания от Закона за управление на отпадъците и по-конкретно чл. 140 и чл. 141.  По отношение на останалите разпоредби, касаещи разделното събиране на отпадъци и обратното приемане на отпадъци повече информация може да бъде намерена в Глава трета – Изисквания за събиране, транспортиране и третиране на отпадъците.
 
 
 
Пресцентър:
Тел. 032/62 74 66 – в.103
Email: pr_riosv_pd@dir.bg