Други
  2020
  април (3)
  март (12)
  февруари (9)
  януари (10)
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Защитена зона „Марица Първомай” е поредната от екомрежата „Натура 2000” в Пловдивска област
18.02.2009

«Марица Първомай» е поредната защитена зона по Директивата за птиците в Пловдивска област. Заповедта на министъра на околната среда и водите Джевдет Чакъров за включването й в екомрежата «Натура 2000» е публикувана в бр. 13/2009 на «Държавен вестник». В заповедта са посочени окончателните граници и режими.
 
«Марица Първомай» е с обща площ 115 130,891 дка и е разположена на територията на Пловдивска, Хасковска и Старозагорска област. В Пловдивския регион тя попада на землищата на селата Чалъкови и Белозем в общ. Раковски, Селци, Поповица и Милево в общ. Садово, Виница, Градина, Крушево, Добридол, Караджалово, Бяла река в общ. Първомай, гр. Първомай и кварталите му Дебър и Любеново. Предмет на опазване в защитената зона «Марица Първомай» с идентификационен код BG0002081 са местообитанията на 84 вида птици, от които 22 са включени в Червената книга на България. Мястото осигурява подходящи местообитания за 29 вида, включени в приложение 2 на Закона за биологичното разнообразие, за които се изискват специални мерки за защита. От тях 26 са вписани също в приложение І на Директива 79/409 на ЕС. Районът на р. Марица при гр. Първомай е мястото в България, където белочелата сврачка гнезди в най-голяма численост. Мястото е едно от най-важните в страната от значение за Европейския съюз за опазването на този вид, а също и на късопръстия ястреб. 
 
В границите на защитената зона се забранява премахването на характеристиките на ландшафта (синори, единични и групи дървета) при земеделски практики, залесяването на ливади, мери и пасища, както и превръщането им в обработваеми земи и трайни насаждения, използването на пестициди и минерални торове за ливадите и пасищата, паленето на тръстикови масиви и крайречна растителност, намаляването на площта на крайречните гори от местни видове. Нарушителите на заповедта се наказват съгласно административно-наказателните разпоредби от Закона за биологичното разнообразие.
 
Режимите на дейност в рамките на зоната, както и пълният опис на координатите на точките, определящи границите им са на разположение в РИОСВ-Пловдив.