Други
  2024
  май (8)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Защитена зона „Марица Първомай” е поредната от екомрежата „Натура 2000” в Пловдивска област
18.02.2009

«Марица Първомай» е поредната защитена зона по Директивата за птиците в Пловдивска област. Заповедта на министъра на околната среда и водите Джевдет Чакъров за включването й в екомрежата «Натура 2000» е публикувана в бр. 13/2009 на «Държавен вестник». В заповедта са посочени окончателните граници и режими.
 
«Марица Първомай» е с обща площ 115 130,891 дка и е разположена на територията на Пловдивска, Хасковска и Старозагорска област. В Пловдивския регион тя попада на землищата на селата Чалъкови и Белозем в общ. Раковски, Селци, Поповица и Милево в общ. Садово, Виница, Градина, Крушево, Добридол, Караджалово, Бяла река в общ. Първомай, гр. Първомай и кварталите му Дебър и Любеново. Предмет на опазване в защитената зона «Марица Първомай» с идентификационен код BG0002081 са местообитанията на 84 вида птици, от които 22 са включени в Червената книга на България. Мястото осигурява подходящи местообитания за 29 вида, включени в приложение 2 на Закона за биологичното разнообразие, за които се изискват специални мерки за защита. От тях 26 са вписани също в приложение І на Директива 79/409 на ЕС. Районът на р. Марица при гр. Първомай е мястото в България, където белочелата сврачка гнезди в най-голяма численост. Мястото е едно от най-важните в страната от значение за Европейския съюз за опазването на този вид, а също и на късопръстия ястреб. 
 
В границите на защитената зона се забранява премахването на характеристиките на ландшафта (синори, единични и групи дървета) при земеделски практики, залесяването на ливади, мери и пасища, както и превръщането им в обработваеми земи и трайни насаждения, използването на пестициди и минерални торове за ливадите и пасищата, паленето на тръстикови масиви и крайречна растителност, намаляването на площта на крайречните гори от местни видове. Нарушителите на заповедта се наказват съгласно административно-наказателните разпоредби от Закона за биологичното разнообразие.
 
Режимите на дейност в рамките на зоната, както и пълният опис на координатите на точките, определящи границите им са на разположение в РИОСВ-Пловдив.