Други
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Над 200 проверки извършиха експертите на РИОСВ - Пловдив през ноември
05.12.2012

Над 200 проверки на 183 обекта извършиха експертите на РИОСВ-Пловдив през изтеклия месец. За отстраняване на констатираните нарушения са дадени 161 предписания. През ноември са съставени 8 акта, издадени са 7 наказателни постановления на обща стойност 18 700 лв. и са наложени три санкции – една еднократна в размер на 1 439 лв. и две текущи месечни санкции в общ размер 5 252, 84 лв. на месец.     Пет от съставените актове са за неизпълнени предписания, дадени при предишни проверки. Наказателните постановления са издадени предимно за неизпълнени предписания за почистване на нерегламентирани замърсявания, за изпускане на отпадъчни води в нарушение на емисионните норми, за заустване на отпадъчни води без разрешително, за непровеждане на собствени периодични измервания на емисиите на  вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух и др.

 В резултат на контролната дейност през месеца е преустановено запрашаването на атмосферния въздух от „Агрипланет” ЕООД, с. Шишманци след изпълнение на предписание да се преустанови дейността до монтиране на пречиствателни съоръжения към мобилните сушилни на дружеството, изпълнено е и предписанието за почистване на площадката на „Екарисаж Пловдив” АД, като са демонтирани и мазутни баки, доскоро източник на неприятни миризми. Млекопреработвателното предприятие на ЕТ „Бонитрекс – Наско Бончев” край асеновградското село Долнослав изпълни предписание да обзаведе обекта с пречиствателна станция за биологично пречистване на отпадъчните води, за да прекрати замърсяването на р. Сушица. Предстои въвеждането на станцията в редовна експлоатация с акт 16.