Други
  2024
  април (12)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ - ПЛОВДИВ ОТКРИ ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА, ПО РЕДА НА ЗОП
20.11.2012

ОТКРИТА Е ПРОЦЕДУРА (опростени правила по чл.14, ал.3 от ЗОП) ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА, ПО РЕДА НА ЗОП, С ПРЕДМЕТ: 

“Изпълнение на дейности по възстановяване и поддържане на консервационно значими хабитати - естествени равнинни, лонгозни гори и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони „Трилистник” (BG 0000289), „Градинска гора” (BG 0000255) и защитена местност „Находище на блатно кокиче” с. Градина”