Други
  2024
  май (8)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

С проект за над четвърт милион лева РИОСВ-Пловдив гарантира устойчивото развитие на защитена зона за опазване на птиците „Оризища Цалапица”
16.11.2012

РИОСВ - Пловдив представя на пресконференция в понеделник, 19 ноември, от 10.30 часа в Информационния център, проекта „Разработване на план за управление на защитена зона за опазване на птиците по Натура 2000 „Оризища Цалапица”. Проектът, на стойност над 260 000 лв, се финансира по оперативна програма „Околна среда”, като 225 629 лв са от Европейсския фонд за регионално развитие.
Защитената зона „Оризища Цалапица” представлява комплекс от използващи се за оризопроизводство оводнени площи,както и комплекс от влажни ливади. В зоната са установени 46 вида птици, от които 10 са включени в Червената книга на България, а 23 вида имат европейско природозащитно значение. Условията в оризища Цалапица осигуряват подходящи местообитания на 11 вида птици, за които се изискват специални мерки за защита според Закона за биологичното разнообразие. Оризищата са едно от най-важните гнездови находища на кафявокрилия огърличник и място, концентрирало популацията на жълтокрака чайка в Горнотракийската низина. Това определя и приоритетните цели на плана за управление на зоната - опазване и поддържане на местообитанията на защитените птици и възстановяване на местообитанията на тези видове птици, които се нуждаят от по-добри природозащитни мерки. В плана се набелязват мерки за отстраняване на заплахите за обитателите на защитената зона. Местообитанията им зависят от условията в зоната – основно от ползването на площите за производство на ориз. Намаляването на това производство води до запустяване на оризовите полета и до редуциране на местообитанията на водолюбивите птици. Заплаха за популациите в зоната са още прочистването на каналите чрез опожаряване на тръстиката, горенето на стърнища в прилежащите на оризищата селскостопански площи, изсичането на дървесната и храстовата растителност около дигите и другите човешки дейности, несвързани с основното оризопроизводство. Затова и от ключово значение за устойчивото управление на защитената зона е тя да се разглежда не като строго охраняван природен обект, а като неразделна част от тези площи. Т.е., да се постигне консенсус между опазването на водолюбивите птици, техните местообитания и стопанските дейности по оризопроизводство.
Очаква се в резултат от успешната реализация на проекта да се постигне преустановяване на влошаването на условията в местообитанията на птиците, както и баланс между опазването на консервационно значими видове птици и местообитанията им и извършването на стопански дейности от местното население.

 

Пресцентър:
Тел. 032/62 74 66 – в.103
E mail: [email protected]