Други
  2020
  април (4)
  март (12)
  февруари (9)
  януари (10)
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ-Пловдив засилва контрола във връзка с началото на пожароопасния сезон
01.04.2009

РИОСВ-Пловдив засилва контрола за недопускане на палежи и пожари в защитените територии и земеделските земи. Със заповед на министъра на околната среда и водите Джевдет Чакъров периодът от 1 април до 31 октомври 2009 г. е определен за пожароопасен сезон. Особено внимание ще се обърне на  предотвратяването на пожари в защитените територии - изключителна държавна собственост.

 
Екоекспертите изготвят оперативни планове за работа с държавните лесничейства,  общините и кметствата, както и със звената на Гражданска защита и районните служби на „Противопожарна и аварийна безопасност”  за съвместни дейности срещу пожари. От общините се изисква да следят за спазване на  забраната  за палежи на стърнища, слогове, крайпътни ивици и сухи треви,  паленето на огън от туристи в горите. РИОСВ-Пловдив напомня, че при паленето на стърнища и други растителни остатъци изгарят всички органични съставки в повърхностния слой на почвата. Унищожават се микро и макроорганизми, които подпомагат почвообразуващия процес и са полезни за почвеното плодородие. Създават се условия за изгаряне на лесозащитни пояси, отделни дървета и храсти, а понякога и на цели горски масиви. В пожарите загиват и много птици и животни.
 
На нарушителите на разпоредбите са налагат административно-наказателни мерки,  като предвидените глоби са от 100 до 6 000 лв. за физически лица и от 100 до 20 000 лв. за юридически лица.