Други
  2024
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Със заповед на министъра на околната среда и водите е обявена нова защитена местност „Тракийския равнец”
14.03.2012

            Със заповед на министъра на околната среда и водите Нона Караджова е обявена нова защитена местност „Тракийски равнец” в землището на с. Маноле, община „Марица”.
          Целта за промяна на статута на 80,33 дка от землището на селото е да се опази единствената, известна досега в света, популация на тракийски равнец. Растението е български ендемит, защитено е от Закона за биологичното  разнообразие и е включено в Червената книга и в Червения списък на България с категория „критично застрашен”. Тракийският равнец е вид с европейско и световно консервационно значение. Включен е в Приложение 1 на Конвенцията за опазване на дивата европейска флора и фауна и природни местообитания. Фигурира и в червения списък на IUCN на застрашените растения с оценка „Критично застрашен”.
            В границите на новата защитена местност е въведен режим, забраняващ: промяна на предназначението и начина на трайно ползване на земята; строителство, както и поставянето на временни преместваеми обекти; търсене, проучване и добив на подземни богатства; внасяне на неместни видове; залесяване и палене на огън. 
            Нарушителите на заповедта се наказват съгласно административно-наказателните разпоредби на Закона за защитените територии – за физически лица глобата е от 500 лв до 5000 лв, за юридически лица – от 1000 лв до 10 000 лв.

 
 
 
 
Пресцентър:
Тел. 032/62 74 66 – в.103
Email: pr_riosv_pd@dir.bg