Други
  2020
  март (12)
  февруари (9)
  януари (10)
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Със заповед на министъра на околната среда и водите е обявена нова защитена местност „Тракийския равнец”
14.03.2012

            Със заповед на министъра на околната среда и водите Нона Караджова е обявена нова защитена местност „Тракийски равнец” в землището на с. Маноле, община „Марица”.
          Целта за промяна на статута на 80,33 дка от землището на селото е да се опази единствената, известна досега в света, популация на тракийски равнец. Растението е български ендемит, защитено е от Закона за биологичното  разнообразие и е включено в Червената книга и в Червения списък на България с категория „критично застрашен”. Тракийският равнец е вид с европейско и световно консервационно значение. Включен е в Приложение 1 на Конвенцията за опазване на дивата европейска флора и фауна и природни местообитания. Фигурира и в червения списък на IUCN на застрашените растения с оценка „Критично застрашен”.
            В границите на новата защитена местност е въведен режим, забраняващ: промяна на предназначението и начина на трайно ползване на земята; строителство, както и поставянето на временни преместваеми обекти; търсене, проучване и добив на подземни богатства; внасяне на неместни видове; залесяване и палене на огън. 
            Нарушителите на заповедта се наказват съгласно административно-наказателните разпоредби на Закона за защитените територии – за физически лица глобата е от 500 лв до 5000 лв, за юридически лица – от 1000 лв до 10 000 лв.

 
 
 
 
Пресцентър:
Тел. 032/62 74 66 – в.103
Email: pr_riosv_pd@dir.bg