Видове административни услуги

 
 
Наименование на услугата, номер по СУНАУ, линк към услугата в Административен регистър Правно основание Необходими документи Такса и основание Техн. срок за изпълн.
  Управление на отпадъците        
  Издаване на регистрационен документ за извършване на дейности по третиране на отпадъци: ЗУО – чл. 35, ал.3      
927

927. Издаване на регистрационен документ за извършване дейности по третиране на отпадъци

чл.78, ал.3 от ЗУО, ДВ бр.53/2012 г. чл.78, ал.3 от ЗУО, ДВ бр.53/2012 г. заявление по образец 100 лв. за всяка площадка поотделно, съгласно чл. 13, ал. 1, т.1 от ПМС № 136/13.05.2011 14 дни
2528

2528. Изменение и/или допълнение на регистрационен документ за извършване дейности с отпадъци

чл.79, ал.1 от ЗУО, ДВ бр.53/2012 г. чл.79, ал.1 от ЗУО, ДВ бр.53/2012 г. заявление по образец 50 лв. съгласно чл. 13, ал.2 100 лв. за всяка нова площадка поотделно, съгласно чл. 13, ал. 3 от ПМС № 136/13.05.2011, изм.и доп.,бр.59 от 29.07.2016г. 14 дни
  Издаване на регистрационен документ за извършване на дейности по транспортиране на отпадъци: ЗУО – чл. 35, ал.5      
719

719. Издаване на регистрационен документ за извършване дейности по транспортиране на отпадъци

чл.78, ал.3 от ЗУО, ДВ бр.53/2012 г. . чл.78,ал.3 от ЗУО, ДВ бр.53/2012 г. заявление по образец 180 лв., съгласно чл. 13, ал. 1, т.2 от ПМС № 136/13.05.2011, изм.и доп.,бр.59 от 29.07.2016г. 14 дни
  Изменение и/или допълнение на регистрационен документ за извършване дейности по събиране и транспортиране на отпадъци чл.79, ал.1 от ЗУО, ДВ бр.53/2012 г. чл.79,ал.1 от ЗУО, ДВ бр.53/2012 г. заявление по образец 50 лв. съгласно чл. 13, ал.2 от ПМС № 136/13.05.2011, изм.и доп.,бр.59 от 29.07.2016г. 14 дни
 3042

3042. Прекратяване на действието на регистрационен документ за извършване на дейности с отпадъци

чл.80, ал.1 от ЗУО, ДВ бр.53/2012 г. чл.80,ал.1 от ЗУО, ДВ бр.53/2012 г. заявление по образец Няма 14 дни
  Издаване на Разрешение за извършване на дейности по третиране на отпадъци: ЗУО – чл. 35, ал. 1, т. 1      
1609

1609. Издаване на разрешение за извършване на дейности по третиране на отпадъци

чл.68, ал.1 от ЗУО, ДВ бр.53/2012 г. чл.68,ал.1 от ЗУО, ДВ бр.53/2012 г. заявление по образец 200 лв. за всяка площадка, съгласно чл. 12, ал. 1, т.1 от ПМС № 136/13.05.2011 2 месеца
2752

2752. Изменение и/или допълнение на Разрешение за извършване на дейности по третиране на отпадъци

чл.73, ал.2 и 3 от ЗУО, ДВ бр.53/2012 г. чл.73,ал.2 и 3 от ЗУО, ДВ бр.53/2012 г. заявление по образец 50 лв. съгласно чл. 12, ал. 2 200 лв. за всяка нова площадка съгласно чл. 12, ал. 3 от ПМС № 136/13.05.2011 1 месец
2527

2527. Прекратяване действието на Разрешение за извършване на дейности по третиране на отпадъци

чл.72, ал.3, т. 2 от ЗУО, ДВ бр.53/2012 г. чл.72,ал.3,т.2 от ЗУО, ДВ бр.53/2012 г. заявление по образец Няма 14 дни
  Издаване на удостоверение на лицата, пускащи на пазара продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци Наредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употреба на които се образуват масово разпространени отпадъци – чл. 21, ал. 1 Наредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употреба на които се образуват масово разпространени отпадъци /ДВ,30 от 15.04.2016г./    
723

723. Утвърждаване на работни листи за класификация на отпадъци

чл. 7, ал. 1 т.1 от Наредба №2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците

Работни листи за класификация на отпадъци Приложение N:5Приложение N:6Уведомление по приложение N:7

Няма

 

 

14 дни
2754

2754. Прекратяване действието на утвърден работен лист за определен код отпадък

чл. 21  от Наредба №2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците

Уведомление при преустановено образуване на отпадъци по приложение № 7 към чл. 21, ал. 1

Няма

 

 

30 дни
 

Услуга № 883 на РЗИ
Издаване на становище за класификация на отпадъци от подгрупа 1801

чл.8 във връзка с чл.7, ал.1, т.5 от Наредба № 2 от 23.07.2014г. за класификация на отпадъците  

Съгласно Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол по Закона за здравето

Банкова сметка на РЗИ - Пловдив

 
  Издаване на мотивирано становище за несъответствието на кода с вида на отпадъка, произхода, използваната технология, влаганите суровини и материали чл. 7, ал. 2 т.2 от Наредба №2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците Няма Няма 1 месец
  Заверяване на отчетни книги за образувани и/или третиране на отпадъци Закон за управление на отпадъците – чл.- 44, ал. 1 Процедура; Заявление свободен текст; Отчетна книга - прил. 1 от Наредба N:1 от 06.06.2014 г. Няма 14 дни
2316

2316. Издаване на становище за основно охарактеризиране на отпадъците

Наредба № 6 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци (обн., ДВ, бр. 80 от 13.09.2013 г., в сила от 13.09.2013 г.) документация от основното охарактеризиране – копия на работни листи, доклад за основно охарактеризиране Няма 14 дни
  Издаване на становище за унищожаване на лекарства Наредба № 28/ 14.12.2000 г. за условията и реда за унищожаването, преработването или използването за други цели на лекарствата – чл. 10, ал. 2, т. 3 Искане, свободен текст Няма  
  Защитени територии, зони и биоразнообразие        
2244 2244. Издаване на Регистрационни карти Закон за биологичното разнообразие – чл. 91 за екземпляри от видове по чл. 70, ал. 1, т. 2 Заявление, съгласно чл. 92 от ЗБР заявление за регистрация на единичен екземплярзаявление за регистрация на група екземпляри Няма до 5 дни от постъпване на заявлението
 2797

2797. Регистрация на диви животни

Закон за защита на животните (ЗЗЖ) - чл.22а Заявление, съгласно чл. 22 от ЗЗЖ заявление за регистрация на диви животни Няма до 14 дни от постъпване на заявлението
  Регистрация на книги за изкупени, реализирани и налични количества билки Наредба № 5/ 19.07.2004 г. за изискванията на които трябва да отговарят билкозаготвителните пунктове и складове за билки – чл. 12
Наредба № 5/2004г.
(ДВ 85/2004г.) на МОСВ
чл. 31, ал. 2, т. 1 и т. 2 от ЗЛР
(ДВ 29/2000г.)
чл. 6 и чл. 8 от Наредба №5/2004г. на МОСВ
(ДВ 85/2004г.)
10 лв. по чл. 26, от ПМС № 136/ 13.05.2011. до 14 дни от постъпване на уведомлението
  Издаване на Заповед за разпределение на количества билки под специален режим на опазване и ползване чл.10 от ЗЛР
(ДВ 29/2000г) и Заповед РД-88 /16.02.2001 г. на МОСВ
(ДВ 18/2001г)
т. 2 от Заповед РД-88/16.02.2001 г. на МОСВ
(ДВ 18/2001г)
Няма Не по-късно от 28 февруари на текущата година
1411

1411. Издаване на Решение по оценка на съвместимостта на планове, програми и инвестиционни намерения

чл. 31, ал. 6 от ЗБР съгласно чл. 10 от Hаредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, ( ДВ 73/ 2007г.) образец 1образец 2 280 лв. по чл. 22 ал.1 по ПМС № 136/ 13.05.2011 1 месец
           
1382

1382. Издаване на писмо за преценяване вероятността от въздействие върху защитените зони на планове, програми, инвестиционни предложения и техните изменения или разширения

ЗБР; Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони – чл. 2, ал. 2. уведомление по образец Няма В 14-дневен срок от подаване на уведомлението или от отстраняване на непълнотите, пропуските или нередовностите в представената от възложителя с уведомлението информация или документация компетентният орган уведомява писмено възложителя за приложимата процедура, като при необходимост дава указания и определя срок за изпълнението им
1845

1845. Съгласуване на дейности в защитени територии, извън националните паркове, резервати и поддържани резервати, ако липсва план за управление, или те не са предвидени в плановете и проектите по гл.4 от ЗЗТ с възложители извън указаните в т.1 на Заповед РД-20/ 12.01.2012г. на Министъра на ОСВ

В съответствие с разпоредбите на §7 от допълнителните разпоредби на Закона за защитените територии (ЗЗТ) във връзка със Заповед № РД-20/12.01.2012 г. на министъра на околната среда и водите уведомление по образец Няма до 30 работни дни
  Съгласуване на строителството на нови обекти, разширението, преустройството и промяна предназначението на съществуващите обекти в ЗТ, не попадащи в границите на ЗЗ, за които на се изисква ОВОС и/или за които не е необходимо провеждане на процедура по ЗБР ЗБР; Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони – чл. 2, ал. 2. уведомление по образец Няма В 14-дневен срок от подаване на уведомлението или от отстраняване на непълнотите, пропуските или нередовностите в представената от възложителя с уведомлението информация или документация компетентният орган уведомява писмено възложителя за приложимата процедура, като при необходимост дава указания и определя срок за изпълнението им
  Превантивна дейност        
1615

1615. Издаване на Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

Чл. 93, ал. 3, от Закона за опазване на околната среда За заявяване на услугата е необходимо подаване на искане за издаване на решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС по образец, съгласно Приложение № 6 към чл. 6, ал. 1 от Наредбата за ОВОС.
заявление по образецПриложение 2
500 лв. съгласно Тарифа за таксите, които се събират в системата на МОСВ, приета с ПМС №136/2011г. и посл. изм. 30 дни от внасяне на искането
2195

2195. Издаване на Решение по оценка на въздействието върху околната среда

Чл. 99, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда За заявяване на услугата е необходимо подаване на искане за издаване на решение по ОВОС по образец, съгласно Приложение № 8 към чл. 13, ал. 1 от Наредбата за ОВОС. заявление по образец

при процедура по задължителна ОВОС - 1200 лв. съгл. Тарифа за таксите, които се събират в системата на МОСВ, приета с ПМС №136/2011г. и посл. изм. при процедура след решение, с което е преценено да се извърши ОВОС - 700 лв съгл. Тарифа за таксите, които се събират в системата на МОСВ, приета с ПМС №136/2011г. и посл. изм.

в случаите по чл. 94, ал. 1, т. 9, когато:

 

аа) инвестиционното предложение е предмет на процедура по чл. 109, ал. 1 или 2 от ЗООС - 1450 лв.;

 

бб) инвестиционното предложение е предмет на процедура по чл. 117, ал. 1 или 2 от ЗООС - 0,05 на сто от стойността на строително-монтажните работи съгласно количествено-стойностните сметки на инсталациите, но не по-малко от 1600 и не повече от 10 000 лв.;

вв) инвестиционното предложение е предмет на процедура по чл. 109, ал. 1 или 2 от ЗООС и на процедура по чл. 117, ал. 1 или 2 от ЗООС - 0,05 на сто от стойността на строително-монтажните работи съгласно количествено-стойностните сметки на инсталациите, но не по-малко от 1850 и не повече от 10 000 лв

45 дни след провеждане на общественото обсъждане
1146

1146. Издаване на писмо за определяне небходимите действия, които възложителят на плана/програмата трябва да предприеме за издаване на решение за преценяване на необходимост от екологична оценка за издаване на становище по екологична оценка

Електронна услуга

Чл. 8, ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми За заявяване на услугата е необходимо подаване на уведомление за план/ програма по образец, съгласно Приложение № 3 към чл. 8, ал. 1 от Наредбата за ЕО. Уведомление за изготвяне на план/програма Няма 14 дни от внасяне на уведомлението
1389

1389. Издаване на Решение за преценяване на необходимостта от екологична оценка на планове и програми

Чл. 85, ал. 4 от Закона за опазване на околната среда За заявяване на услугата е необходимо подаване на искане за издаване на решение за преценяване на необходимостта от извършване на на екологична оценка на план/ програма по образец,, съгласно Приложение № 4 към чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за ЕО. заявление по образец 400 лв., съгл. Тарифа за таксите, които се събират в системата на МОСВ, приета с ПМС №136/2011г. и посл. изм. 30 дни от внасяне на искането
2468

2468. Издаване на становище по екологична оценка на планове и програми

Чл. 84, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда За заявяване на услугата е необходимо подаване на искане за издаване на становище по екологична оценка по образец, съгласно Приложение № 5 към чл. 23, ал. 1 от Наредбата за ЕО. уведомление по образец 600 лв., съгл. Тарифа за таксите, които се събират в системата на МОСВ, приета с ПМС №136/2011г. и посл. изм. 30 дни от внасяне на искането
339

339. Издаване на писмо за определяне необходимите действия, които възложителят на инвестиционното предложение трябва да предприеме за издаване на решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда или за издаване на решение по оценка на въздействието върху околната среда

Електронна услуга

Чл.5 ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда За заявяване на услугата е необходимо подаване на уведомление по чл. 4, ал.1 от Наредба за ОВОС по образец, съгласно Приложение № 5 към Наредбата за ОВОС. уведомление за инвестиционно предложение Няма 14 дни - чл. 5, ал.1 от НУРИОВОС
  Процедура по оценка за съвместимост по Закона за биологичното разнообразие в рамките на процедури по ОВОС или по екологична оценка     редуцирана такса, както следва: 1. за издаване на решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС - 500 лв.; 2. за издаване на решение по ОВОС: а) при процедура по задължителна ОВОС - 1200 лв.; б) при процедура след решение, с което е преценено да се извърши ОВОС - 700 лв.; 3. за издаване на становище по екологична оценка на план или програма - 600 лв.; 4. за издаване на решение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка - 400 лв.  
  Издаване на становище за екологичното състояние на обекти, подлежащи на следприватизационен контрол Съгласно клауза в договорите за приватизация на обекти Заявление Няма 14 дни
  Опазване на почвите        
1390

1390. Издаване на становище за съгласуване на проекти за рекултивация на нарушени терени, за подобряване на земи и за оползотворяване на хумусния пласт

Наредба № 26/ 02.10.1996 г. за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабо продуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт – чл. 17 съгласно чл. 17 на Наредба 26 на МОСВ (ДВ 89/1996 г.) 95 лв. по чл.27 от ПМС № 136/ 13.05.2011, изм.и доп.,бр.59 от 29.07.2016г. 14 дни
  Контрол чистотата на атмосферния въздух        
  Съгласуване на методите и средствата за измерване, използвани при извършване на собствени периодични измервания на атмосферните емисии Наредба № 6/ 26.03.1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници Данни за методите и средствата за измерване Няма 30 дни
2245

2245. Съгласуване обхвата за измерване, използван при извършване на собствени непрекъснати измервания

Наредба № 6/ 26.03.1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници съгласно Наредба 6 на МОСВ (ДВ 31/1999 г.) и Инструкция №1/2003 г. Няма След съгласуване с ИАОС, съгласно чл.7, ал.3 от Наредба №6
724

724. Съгласуване на разположението и броя на точките за пробовземане на проби/извадки и измерване на емисите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух

Наредба № 6/ 26.03.1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници – чл. 11, ал. 2 съгласно чл.12, ал. 1,2 и 3 на Наредба 6 на МОСВ (ДВ 31/1999 г.) Няма до 14 работни дни
524

524. Съгласуване на изключения от задължителните размери на точките за вземане на проби/ извадки при собствени периодични измервания

Наредба № 6/ 26.03.1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници – чл. 12, ал. 2 Молба и технически характеристики на източника Няма 14 дни
514

514. Съгласуване на броя и разположението на автоматични средства за измерване, използвани за собствени непрекъснати измервания

Наредба № 6/ 26.03.1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници – чл. 49 съгласно чл. 13, ал. 2 и 3 Наредба 6 на МОСВ (ДВ 31/1999 г.) Няма 14 дни
2522

2522. Издаване на становище за потвърждаване на пълнотата и съответствието на Доклада за политиката за предотвратяване на големи аварии (ДППГА) на предприятие / съоръжение с нисък рисков потенциал

чл.106, ал.2 от ЗООС (посл. изм. от 14.08.2015 год.) Доклад за политиката за предотвратяване на големи аварии по чл.106 от ЗООС (посл. изм. от 14.08.2015 г.), изготвен по пр. №2 към чл.11, ал.1 от Нар. за предотвр. на големи аварии с ОХВ и за огр. на посл.от тях (ДВ, бр.5/2016 г.) 200 лв. - чл.3 от Тарифата за таксите, които се събират в системата на МОСВ (ПМС №136, посл. изм. ДВ, бр.5/ 19.01.2016 г.) 14 дни
  Утвърждаване на доклад за резултатите от собствени периодични измервания Наредба № 6/ 26.03.1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници – чл. 40, ал .1 съгласно чл. 39, ал. 2 , Наредба 6 на МОСВ (ДВ 31/1999 г.) Образец на доклад Няма до 14 работни дни
309

309. Оценка на доклади за резултатите от извършени собствени непрекъснати измервания

Наредба №6/ 26.03.1999 г. за ре-да и начина за из-мерване на емиси-ите на вредни ве-щества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с непо-движни източници – чл. 50, ал. 1 и ал. 2 съгласно Инструкция №1/2003 г. на МОСВ Няма 14 дни
556 556. Издаване на Решение за утвърждаване на схема за намаляване на емисиите Наредба № 7/ 21.10.2003 г. за норми на допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултат от употребата на разтворители в определени инсталации – чл. 6, ал. 3 СНЕ, схема за намаляване на емисиите Няма 14 дни
1616

1616. Издаване на Решение за освобождаване от задълженията за спазване на нормите на общи емисии и определяне на норми за общи емисии

Наредба № 7/ 21.10.2003 г. за норми на допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултат от употребата на разтворители в определени инсталации – чл. 6, ал. 4 СНЕ Няма 14 дни
526 526. Издаване на Решение за освобождаване от задължение за спазване на норми за неорганизирани емисии и определяне на неорганизирани емисии Наредба № 7/ 21.10.2003 г. за норми на допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултат от употребата на разтворители в определени инсталации – чл. 7, ал. 1 Молба, технически и икономически данни Няма 14 дни
1617

1617. Издаване на Решение за утвърждаване на План за управление на разтворители

Наредба № 7/ 21.10.2003 г. за норми на допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултат от употребата на разтворители в определени инсталации – чл. 20, ал. 7 План за управление на разтворителите Няма 14 дни
 3005

3005. Издаване на удостоверение за регистрация на средни горивни инсталации

съгласно чл.9г, ал.9 от ЗЧАВ чл.9г, ал.4 от ЗЧАВ, обн. ДВ бр.45/1996г., изм.,бр.85 от 24.10.2017г. заявление по образец 190 лв. съгласно чл.17б, ал.1 от Тарифата за таксите обн. ДВ бр.39/2011г., изм.и доп. бр.3/2018г. 14 дни
  Вписване в регистъра на промяна и издаване на удостоверение за актуално състояние на средни горивни инсталации съгласно чл.9г, ал.16 от ЗЧАВ чл.9г, ал.14 от ЗЧАВ, обн. ДВ бр.45/1996г., изм.,бр.85 от 24.10.2017г. заявление по образец 70 лв. съгласно чл.17б, ал.2 от Тарифата за таксите обн. ДВ бр.39/2011г., изм.и доп. бр.3/2018г. 14 дни
  Издаване на разрешение за употреба на продукти по чл.8, ал.3 от Наредбата за ограничаване емисиите на летливи органични съединения (ЛОС) при употребата на разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти (ДВ бр.20 от 2007 г.) Чл. 8, ал.3 от Наредбата Заявление по образец 1. за използване на бои, лакове и авторепаратурни продукти по чл. 11а, ал. 3, т. 2 от ЗЧАВ: а) в количество до 1 т – 50 лв.; б) в количество до 20 т – 150 лв.; в) в количество над 20 т – 200 лв.; 2. за употребата на летливи органични съединения по чл. 9а, ал. 2, т. 2 от ЗЧАВ – 300 лв. 30 дни
  Изменение и/или допълнение на регистрационния документ за инсталациите по приложение №1 от Наредба 7/2003г. съгласно чл.30л, ал.12 от ЗЧАВ Заявление с приложени документи съгласно чл.30л, ал.12 от ЗЧАВ 60лв. съгласно Тарифата за таксите обн.ДВ.бр.39/2011, изм. и доп.ДВ.бр.2/2013г. 14 дни
 2523

2523. Регистрация на инсталации, извършващи дейности с употреба на разтворители

съгласно чл.30л, ал.3 от ЗЧАВ Заявление с приложени документи съгласно чл.30л, ал.4 от ЗЧАВ 158 лв. съгласно Тарифата за таксите обн.ДВ.бр.39/2011, изм. и доп.ДВ.бр.2/2013г. 14 дни
  Други        
  Издаване на заверено копие на документ   Заявление 7 лв. по чл. 29. от Тарифа за таксите, които се събират в системата на МОСВ одобрена с ПМС № 136/ 13.05.2011 7 дни
  Издаване на становища по проекти, кандидатстващи за средства от Предприятието по управление на дейностите по опазване на околната среда Съгласно изискванията на съответната финансираща програма/институция Проект ПМС № 136/ 13.05.2011 14 дни, 30 дни
 2.

2. Предоставяне достъп до обществена информация

Електронна услуга

Чл. 17 и 26 от ЗООС и чл. 4 от ЗДОИ Заявление по образец, съгласно чл. 24 и 25 на ЗДОИ, (ДВ бр.45/2002 г. с изм. и доп.)
заявление по образец
- Заповед на МФ №10, по Чл. 28 и 29 от ЗООС и чл.20, ал.2 от ЗДОИ; - договор при нарочно обработена информация по чл. 30 от ЗООС 14 дни
 2133

2133. Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП3)

Електронна услуга

Кодекс за социално осигуряване (Загл. изм. - ДВ, бр. 67 от 2003 г.) - чл. 5, ал. 7, Наредба за пенсиите и осигурителния стаж (Загл. изм. - ДВ, бр. 19 от 2003 г.) - чл. 40, ал. 2, Закон за администрацията - §. 1, т. 2, б. в

 

Заявление  Няма 14 дни
 2134

2134. Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП2)

Електронна услуга

 Кодекс за социално осигуряване (Загл. изм. - ДВ, бр. 67 от 2003 г.) - чл. 5, ал. 7, Наредба за пенсиите и осигурителния стаж (Загл. изм. - ДВ, бр. 19 от 2003 г.) - чл. 40, ал. 2,Закон за администрацията - §. 1, т. 2, б. в

 

Заявление  Няма 30 дни