Видове административни услуги

 
 
Наименование на услугата, номер по СУНАУ Правно основание Необходими документи Такса и основание Техн. срок за изпълн.
  Управление на отпадъците        
  33. Издаване на регистрационен документ за извършване на дейности по третиране на отпадъци: ЗУО – чл. 35, ал.3      
927 Заявление за извършване на регистрация и издаване на регистрационен документ за извършване дейности по третиране на отпадъци чл.78, ал.3 от ЗУО, ДВ бр.53/2012 г. чл.78, ал.3 от ЗУО, ДВ бр.53/2012 г. заявление по образец 100 лв. за всяка площадка поотделно, съгласно чл. 13, ал. 1, т.1 от ПМС № 136/13.05.2011 14 дни
2528 Заявление за изменение и/или допълнение на регистрационен документ за извършване дейности по третиране на отпадъци чл.79, ал.1 от ЗУО, ДВ бр.53/2012 г. чл.79, ал.1 от ЗУО, ДВ бр.53/2012 г. заявление по образец 50 лв. съгласно чл. 13, ал.2 100 лв. за всяка нова площадка поотделно, съгласно чл. 13, ал. 3 от ПМС № 136/13.05.2011, изм.и доп.,бр.59 от 29.07.2016г. 14 дни
  34. Издаване на регистрационен документ за извършване на дейности по транспортиране на отпадъци: ЗУО – чл. 35, ал.5      
719 Заявление за извършване на регистрация и издаване на регистрационен документ за извършване дейности по събиране и транспортиране на отпадъци чл.78, ал.3 от ЗУО, ДВ бр.53/2012 г. . чл.78,ал.3 от ЗУО, ДВ бр.53/2012 г. заявление по образец 180 лв., съгласно чл. 13, ал. 1, т.2 от ПМС № 136/13.05.2011, изм.и доп.,бр.59 от 29.07.2016г. 14 дни
  Заявление за изменение и/или допълнение на регистрационен документ за извършване дейности по събиране и транспортиране на отпадъци чл.79, ал.1 от ЗУО, ДВ бр.53/2012 г. чл.79,ал.1 от ЗУО, ДВ бр.53/2012 г. заявление по образец 50 лв. съгласно чл. 13, ал.2 от ПМС № 136/13.05.2011, изм.и доп.,бр.59 от 29.07.2016г. 14 дни
 3042  Прекратяване на действието на регистрационен документ за извършване на дейности с отпадъци чл.80, ал.1 от ЗУО, ДВ бр.53/2012 г. чл.80,ал.1 от ЗУО, ДВ бр.53/2012 г. заявление по образец Няма 14 дни
  35. Издаване на Разрешение за извършване на дейности по третиране на отпадъци: ЗУО – чл. 35, ал. 1, т. 1      
1609 Заявление за издаване на разрешение за извършване на дейности по третиране на отпадъци чл.68, ал.1 от ЗУО, ДВ бр.53/2012 г. чл.68,ал.1 от ЗУО, ДВ бр.53/2012 г. заявление по образец 200 лв. за всяка площадка, съгласно чл. 12, ал. 1, т.1 от ПМС № 136/13.05.2011 2 месеца
2752 Заявление за изменение и/или допълнение на разрешение чл.73, ал.2 и 3 от ЗУО, ДВ бр.53/2012 г. чл.73,ал.2 и 3 от ЗУО, ДВ бр.53/2012 г. заявление по образец 50 лв. съгласно чл. 12, ал. 2 200 лв. за всяка нова площадка съгласно чл. 12, ал. 3 от ПМС № 136/13.05.2011 1 месец
2527 Заявление за издаване на решение за прекратяване действието на разрешение чл.72, ал.3, т. 2 от ЗУО, ДВ бр.53/2012 г. чл.72,ал.3,т.2 от ЗУО, ДВ бр.53/2012 г. заявление по образец Няма 14 дни
  1.Издаване на удостоверение на лицата, пускащи на пазара продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци Наредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употреба на които се образуват масово разпространени отпадъци – чл. 21, ал. 1 Наредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употреба на които се образуват масово разпространени отпадъци /ДВ,30 от 15.04.2016г./    
723

2. Утвърждаване на работни листи за класификация на отпадъци по чл. 7, ал. 1 т.1 от Наредба №2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците

чл. 7, ал. 1 т.1 от Наредба №2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците

работни листи за класификация на отпадъци Приложение N:5 Приложение N:6 Уведомление по приложение N:7

Няма

 

 

14 дни
 

Услуга № 883 на РЗИ
Издаване на становище за класификация на отпадъци от подгрупа 1801

чл.8 във връзка с чл.7, ал.1, т.5 от Наредба № 2 от 23.07.2014г. за класификация на отпадъците  

Съгласно Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол по Закона за здравето

Банкова сметка на РЗИ - Пловдив

 
  3.Издаване на мотивирано становище за несъответствието на кода с вида на отпадъка, произхода, използваната технология, влаганите суровини и материали чл. 7, ал. 2 т.2 от Наредба №2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците Няма Няма 1 месец
  4. Заверяване на отчетни книги за образувани и/или третиране на отпадъци Закон за управление на отпадъците – чл.- 44, ал. 1 Процедура; Заявление свободен текст; Отчетна книга - прил. 1 от Наредба N:1 от 06.06.2014 г. Няма 14 дни
2316 Издаване на становище за основно охарактеризиране на отпадъците Наредба № 6 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци (обн., ДВ, бр. 80 от 13.09.2013 г., в сила от 13.09.2013 г.) документация от основното охарактеризиране – копия на работни листи, доклад за основно охарактеризиране Няма 14 дни
  Защитени територии, зони и биоразнообразие        
2244 5. Издаване на Регистрационни карти Закон за биологичното разнообразие – чл. 91 за екземпляри от видове по чл. 70, ал. 1, т. 2 Заявление, съгласно чл. 92 от ЗБР заявление за регистрация на единичен екземпляр заявление за регистрация на група екземпляри Няма до 5 дни от постъпване на заявлението
 2797 Регистрация на диви животни Закон за защита на животните (ЗЗЖ) - чл.22а Заявление, съгласно чл. 22 от ЗЗЖ заявление за регистрация на диви животни Няма до 14 дни от постъпване на заявлението
  6. Регистрация на книги за изкупени, реализирани и налични количества билки Наредба № 5/ 19.07.2004 г. за изискванията на които трябва да отговарят билкозаготвителните пунктове и складове за билки – чл. 12
Наредба № 5/2004г.
(ДВ 85/2004г.) на МОСВ
чл. 31, ал. 2, т. 1 и т. 2 от ЗЛР
(ДВ 29/2000г.)
чл. 6 и чл. 8 от Наредба №5/2004г. на МОСВ
(ДВ 85/2004г.)
10 лв. по чл. 26, от ПМС № 136/ 13.05.2011. до 14 дни от постъпване на уведомлението
  7. Издаване на Заповед за разпределение на количества билки под специален режим на опазване и ползване чл.10 от ЗЛР
(ДВ 29/2000г) и Заповед РД-88 /16.02.2001 г. на МОСВ
(ДВ 18/2001г)
т. 2 от Заповед РД-88/16.02.2001 г. на МОСВ
(ДВ 18/2001г)
Няма Не по-късно от 28 февруари на текущата година
1411 8. Издаване на Решение по оценка на съвместимостта на планове, програми и инвестиционни намерения чл. 31, ал. 6 от ЗБР съгласно чл. 10 от Hаредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, ( ДВ 73/ 2007г.) образец 1 образец 2 280 лв. по чл. 22 ал.1 по ПМС № 136/ 13.05.2011 1 месец
1618 29. Становище за сеч на дървесни видове под специален режим в земи извън горски фонд Закон за биологичното разнообразие – чл. 113, ал. 2 Заявление Няма 14 дни
1382 30. Издаване на становища за преценяване вероятността от въздействие върху защитените зони на планове, програми, инвестиционни предложения и техните изменения или разширения ЗБР; Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони – чл. 2, ал. 2. уведомление по образец Няма В 14-дневен срок от подаване на уведомлението или от отстраняване на непълнотите, пропуските или нередовностите в представената от възложителя с уведомлението информация или документация компетентният орган уведомява писмено възложителя за приложимата процедура, като при необходимост дава указания и определя срок за изпълнението им
1845 31. Съгласуване на дейности в защитени територии, извън националните планове, ако липсва план за управление, или те не са предвидени в плановете и проектите по гл.4 от ЗЗТ с възложители извън указаните в т.1 на Заповед РД-20/ 12.01.2012г. на Министъра на ОСВ В съответствие с разпоредбите на §7 от допълнителните разпоредби на Закона за защитените територии (ЗЗТ) във връзка със Заповед № РД-20/12.01.2012 г. на министъра на околната среда и водите уведомление по образец Няма до 30 работни дни
1661 32. Съгласуване на строителството на нови обекти, разширението, преустройството и промяна предназначението на съществуващите обекти в ЗТ, не попадащи в границите на ЗЗ, за които на се изисква ОВОС и/или за които не е необходимо провеждане на процедура по ЗБР ЗБР; Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони – чл. 2, ал. 2. уведомление по образец Няма В 14-дневен срок от подаване на уведомлението или от отстраняване на непълнотите, пропуските или нередовностите в представената от възложителя с уведомлението информация или документация компетентният орган уведомява писмено възложителя за приложимата процедура, като при необходимост дава указания и определя срок за изпълнението им
  Превантивна дейност        
1615 9. Издаване на Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда Чл. 93, ал. 3, от Закона за опазване на околната среда За заявяване на услугата е необходимо подаване на искане за издаване на решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС по образец, съгласно Приложение № 6 към чл. 6, ал. 1 от Наредбата за ОВОС.
заявление по образец Приложение 2
500 лв. съгласно Тарифа за таксите, които се събират в системата на МОСВ, приета с ПМС №136/2011г. и посл. изм. 30 дни от внасяне на искането
2195 10. Издаване на Решение по оценка на въздействието върху околната среда Чл. 99, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда За заявяване на услугата е необходимо подаване на искане за издаване на решение по ОВОС по образец, съгласно Приложение № 8 към чл. 13, ал. 1 от Наредбата за ОВОС. заявление по образец

при процедура по задължителна ОВОС - 1200 лв. съгл. Тарифа за таксите, които се събират в системата на МОСВ, приета с ПМС №136/2011г. и посл. изм. при процедура след решение, с което е преценено да се извърши ОВОС - 700 лв съгл. Тарифа за таксите, които се събират в системата на МОСВ, приета с ПМС №136/2011г. и посл. изм.

в случаите по чл. 94, ал. 1, т. 9, когато:

 

аа) инвестиционното предложение е предмет на процедура по чл. 109, ал. 1 или 2 от ЗООС - 1450 лв.;

 

бб) инвестиционното предложение е предмет на процедура по чл. 117, ал. 1 или 2 от ЗООС - 0,05 на сто от стойността на строително-монтажните работи съгласно количествено-стойностните сметки на инсталациите, но не по-малко от 1600 и не повече от 10 000 лв.;

вв) инвестиционното предложение е предмет на процедура по чл. 109, ал. 1 или 2 от ЗООС и на процедура по чл. 117, ал. 1 или 2 от ЗООС - 0,05 на сто от стойността на строително-монтажните работи съгласно количествено-стойностните сметки на инсталациите, но не по-малко от 1850 и не повече от 10 000 лв

45 дни след провеждане на общественото обсъждане
1146 Издаване на писмо за определяне небходимите действия, които възложителят на плана/програмата трябва да предприеме за издаване на решение за преценяване на необходимост от екологична оценка за издаване на становище по екологична оценка Чл. 8, ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми За заявяване на услугата е необходимо подаване на уведомление за план/ програма по образец, съгласно Приложение № 3 към чл. 8, ал. 1 от Наредбата за ЕО. Уведомление за изготвяне на план/програма Няма 14 дни от внасяне на уведомлението
1389 11. Издаване на Решение за преценяване на необходимостта от екологична оценка на планове и програми Чл. 85, ал. 4 от Закона за опазване на околната среда За заявяване на услугата е необходимо подаване на искане за издаване на решение за преценяване на необходимостта от извършване на на екологична оценка на план/ програма по образец,, съгласно Приложение № 4 към чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за ЕО. заявление по образец 400 лв., съгл. Тарифа за таксите, които се събират в системата на МОСВ, приета с ПМС №136/2011г. и посл. изм. 30 дни от внасяне на искането
2468 12. Издаване на становище по екологична оценка на планове и програми Чл. 84, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда За заявяване на услугата е необходимо подаване на искане за издаване на становище по екологична оценка по образец, съгласно Приложение № 5 към чл. 23, ал. 1 от Наредбата за ЕО. уведомление по образец 600 лв., съгл. Тарифа за таксите, които се събират в системата на МОСВ, приета с ПМС №136/2011г. и посл. изм. 30 дни от внасяне на искането
339 Издаване на писмо за определяне необходимите действия, които възложителят на инвестиционното предложение трябва да предприеме за издаване на решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда или за издаване на решение по оценка на въздействието върху околната среда Чл.5 ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда За заявяване на услугата е необходимо подаване на уведомление по чл. 4, ал.1 от Наредба за ОВОС по образец, съгласно Приложение № 5 към Наредбата за ОВОС. уведомление за инвестиционно предложение Няма 14 дни - чл. 5, ал.1 от НУРИОВОС
  Процедура по оценка за съвместимост по Закона за биологичното разнообразие в рамките на процедури по ОВОС или по екологична оценка     редуцирана такса, както следва: 1. за издаване на решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС - 500 лв.; 2. за издаване на решение по ОВОС: а) при процедура по задължителна ОВОС - 1200 лв.; б) при процедура след решение, с което е преценено да се извърши ОВОС - 700 лв.; 3. за издаване на становище по екологична оценка на план или програма - 600 лв.; 4. за издаване на решение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка - 400 лв.  
2374 14. Издаване на становище за екологичното състояние на обекти, подлежащи на следприватизационен контрол Съгласно клауза в договорите за приватизация на обекти Заявление Няма 14 дни
2522 Издаване на становище за потвърждаване на пълнотата и съответствието на Доклада за политиката за предотвратяване на големи аварии на предприятие и/или съоръжение с нисък рисков потенциал чл.106, ал.2 от ЗООС (посл. изм. от 14.08.2015 год.) Доклад за политиката за предотвратяване на големи аварии по чл.106 от ЗООС (посл. изм. от 14.08.2015 г.), изготвен по пр. №2 към чл.11, ал.1 от Нар. за предотвр. на големи аварии с ОХВ и за огр. на посл.от тях (ДВ, бр.5/2016 г.) 200 лв. - чл.3 от Тарифата за таксите, които се събират в системата на МОСВ (ПМС №136, посл. изм. ДВ, бр.5/ 19.01.2016 г.) 14 дни
  Опазване на почвите        
1390 15. Издаване на становище за съгласуване на проекти за рекултивация на нарушени терени, за подобряване на земи и за оползотворяване на хумусния пласт Наредба № 26/ 02.10.1996 г. за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабо продуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт – чл. 17 съгласно чл. 17 на Наредба 26 на МОСВ (ДВ 89/1996 г.) 95 лв. по чл.27 от ПМС № 136/ 13.05.2011, изм.и доп.,бр.59 от 29.07.2016г. 14 дни
  Контрол чистотата на атмосферния въздух        
  16. Съгласуване на методите и средствата за измерване, използвани при извършване на собствени периодични измервания на атмосферните емисии Наредба № 6/ 26.03.1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници Данни за методите и средствата за измерване Няма 30 дни
2245 17. Съгласуване на методите и средствата за измерване, използвани при извършване на собствени непрекъснати измервания на атмосферни емисии Наредба № 6/ 26.03.1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници съгласно Наредба 6 на МОСВ (ДВ 31/1999 г.) и Инструкция №1/2003 г. Няма След съгласуване с ИАОС, съгласно чл.7, ал.3 от Наредба №6
724 18. Утвърждаване на разположението и броя на точките за пробовземане и измерване на атмосферни емисии Наредба № 6/ 26.03.1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници – чл. 11, ал. 2 съгласно чл.12, ал. 1,2 и 3 на Наредба 6 на МОСВ (ДВ 31/1999 г.) Няма до 14 работни дни
524 19. Съгласуване на изключения от задължителните размери на точките за пробовземане при собствени периодични измервания Наредба № 6/ 26.03.1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници – чл. 12, ал. 2 Молба и технически характеристики на източника Няма 14 дни
514 20. Утвърждаване на броят и разположението на автоматични средства за измерване, използвани за собствени непрекъснати измервания Наредба № 6/ 26.03.1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници – чл. 49 съгласно чл. 13, ал. 2 и 3 Наредба 6 на МОСВ (ДВ 31/1999 г.) Няма 14 дни
  21. Утвърждаване на доклад за резултатите от собствени периодични измервания Наредба № 6/ 26.03.1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници – чл. 40, ал .1 съгласно чл. 39, ал. 2 , Наредба 6 на МОСВ (ДВ 31/1999 г.) Образец на доклад Няма до 14 работни дни
309 22. Утвърждаване на доклади за резултатите от извършени собствени непрекъснати измервания Наредба №6/ 26.03.1999 г. за ре-да и начина за из-мерване на емиси-ите на вредни ве-щества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с непо-движни източници – чл. 50, ал. 1 и ал. 2 съгласно Инструкция №1/2003 г. на МОСВ Няма 14 дни
556 23. Издаване на Решение за утвърждаване на схема за намаляване на емисиите Наредба № 7/ 21.10.2003 г. за норми на допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултат от употребата на разтворители в определени инсталации – чл. 6, ал. 3 СНЕ, схема за намаляване на емисиите Няма 14 дни
1616 24. Издаване на Решение за освобождаване от задълженията за спазване на нормите на общи емисии и определяне на норми за общи емисии Наредба № 7/ 21.10.2003 г. за норми на допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултат от употребата на разтворители в определени инсталации – чл. 6, ал. 4 СНЕ Няма 14 дни
526 25. Издаване на Решение за освобождаване от задължение за спазване на норми за неорганизирани емисии и определяне на неорганизирани емисии Наредба № 7/ 21.10.2003 г. за норми на допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултат от употребата на разтворители в определени инсталации – чл. 7, ал. 1 Молба, технически и икономически данни Няма 14 дни
1617 26. Издаване на Решение за утвърждаване на План за управление на разтворители Наредба № 7/ 21.10.2003 г. за норми на допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултат от употребата на разтворители в определени инсталации – чл. 20, ал. 7 План за управление на разтворителите Няма 14 дни
 3005 27. Извършване на регистрация и издаване на удостоверение за регистрация на средни горивни инсталации съгласно чл.9г, ал.9 от ЗЧАВ чл.9г, ал.4 от ЗЧАВ, обн. ДВ бр.45/1996г., изм.,бр.85 от 24.10.2017г. заявление по образец 190 лв. съгласно чл.17б, ал.1 от Тарифата за таксите обн. ДВ бр.39/2011г., изм.и доп. бр.3/2018г. 14 дни
  28. Вписване в регистъра на промяна и издаване на удостоверение за актуално състояние на средни горивни инсталации съгласно чл.9г, ал.16 от ЗЧАВ чл.9г, ал.14 от ЗЧАВ, обн. ДВ бр.45/1996г., изм.,бр.85 от 24.10.2017г. заявление по образец 70 лв. съгласно чл.17б, ал.2 от Тарифата за таксите обн. ДВ бр.39/2011г., изм.и доп. бр.3/2018г. 14 дни
  Други        
  29. Издаване на становища по проекти, кандидатстващи за средства от Предприятието по управление на дейностите по опазване на околната среда Съгласно изискванията на съответната финансираща програма/институция Проект ПМС № 136/ 13.05.2011 14 дни, 30 дни
  30. Издаване на становище за унищожаване на лекарства Наредба № 28/ 14.12.2000 г. за условията и реда за унищожаването, преработването или използването за други цели на лекарствата – чл. 10, ал. 2, т. 3 Искане, свободен текст Няма  
  Издаване на разрешение за употреба на продукти по чл.8, ал.3 от Наредбата за ограничаване емисиите на летливи органични съединения (ЛОС) при употребата на разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти (ДВ бр.20 от 2007 г.) Чл. 8, ал.3 от Наредбата Заявление по образец 1. за използване на бои, лакове и авторепаратурни продукти по чл. 11а, ал. 3, т. 2 от ЗЧАВ: а) в количество до 1 т – 50 лв.; б) в количество до 20 т – 150 лв.; в) в количество над 20 т – 200 лв.; 2. за употребата на летливи органични съединения по чл. 9а, ал. 2, т. 2 от ЗЧАВ – 300 лв. 30 дни
 2523 Извършване на регистрация и издаване на регистрационен документ за инсталациите по приложение №1 от Наредба 7/2003г. съгласно чл.30л, ал.1 от ЗЧАВ Заявление с приложени документи съгласно чл.30л, ал.4 от ЗЧАВ 158 лв. съгласно Тарифата за таксите обн.ДВ.бр.39/2011, изм. и доп.ДВ.бр.2/2013г. 14 дни
  Изменение и/или допълнение на регистрационния документ за инсталациите по приложение №1 от Наредба 7/2003г. съгласно чл.30л, ал.12 от ЗЧАВ Заявление с приложени документи съгласно чл.30л, ал.12 от ЗЧАВ 60лв. съгласно Тарифата за таксите обн.ДВ.бр.39/2011, изм. и доп.ДВ.бр.2/2013г. 14 дни
  Предоставяне на информация по реда на Закона за достъп до обществена информация Чл. 17 и 26 от ЗООС и чл. 4 от ЗДОИ Заявление по образец, съгласно чл. 24 и 25 на ЗДОИ, (ДВ бр.45/2002 г. с изм. и доп.)
заявление по образец
- Заповед на МФ №10, по Чл. 28 и 29 от ЗООС и чл.20, ал.2 от ЗДОИ; - договор при нарочно обработена информация по чл. 30 от ЗООС 14 дни
  Издаване на заверено копие на документ   Заявление 7 лв. по чл. 29. от Тарифа за таксите, които се събират в системата на МОСВ одобрена с ПМС № 136/ 13.05.2011 7 дни