Процедура за достъп до обществена информация

Съгласно чл. 26 (1) на ЗООС за предоставяне на информация за околната среда се прилага процедурата, предвидена в глава трета „Процедура за предоставяне на достъп до обществена информация” от Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ).

Съгласно чл. 17 от ЗООС всеки има право на достъп до наличната информация за околната среда, без да е необходимо да доказва конкретен интерес.

Заявление 

За получаване на достъп до обществена информация се подава писмено заявление или устно запитване. Заявлението се счита за писмено и в случаите, когато е направено по електронен път на адреса на електронната поща riosv@plovdiv.riew.gov.bg или чрез платформата за достъп до обществена информация.

Заявленията за предоставяне на достъп до обществена информация трябва да съдържат:

1. трите имена, съответно наименованието и седалището на заявителя;

2. описание на исканата информация;

3. предпочитаната форма за предоставяне на достъп до исканата информация освен когато заявлението е подадено чрез платформата за достъп до обществена информация;

 (Формите за предоставяне на достъп до обществена информация са: преглед на информацията – оригинал или копие, или чрез публичен общодостъпен регистър; устна справка; копия на материален носител; копия, предоставени по електронен път, или интернет адрес, където се съхраняват или са публикувани данните; публикуване на информацията на платформата за достъп до обществена информация. За достъп до обществена информация могат да се използват една или повече от формите по т. 3);

4. адреса за кореспонденция със заявителя или съгласие за използване на профил в системата за сигурно електронно връчване по чл. 26, ал. 2 от Закона за електронното управление;

5. отказ на заявителя за публикуване на платформата за достъп до обществена информация на заявлението му, подадено чрез електронна поща по чл. 15, ал. 1, т. 4 и на решението и предоставената обществена информация по него.

Заявления, които не съдържат данните по точки 1, 2 и 4, се оставят без разглеждане

 

 Заявленията за достъп до обществена информация се приемат:

·         в звеното за административно обслужване „Едно гише” на РИОСВ – Пловдив; работното време е от 9:00 до 17:30 часа; почивните дни са събота, неделя, националните и официални празници;
Контакт с отговорния за прилагането на закона за достъп до обществена информация служител: Милослава Михайлова, гл. експерт в дирекция АФПД, тел. 032 62 74 66, вътрешен 103

 

Регистрация

Заявленията за достъп до обществена информация подлежат на задължителна регистрация.

 

Разглеждане на заявленията за достъп 

Постъпилите заявления за предоставяне на достъп до обществена информация се разглеждат във възможно най-кратък срок, но не по-късно от 14 дни след датата на регистриране. Възможно е удължаване на срока в изрично изброените в закона случаи.  В горепосочения срок РИОСВ – Пловдив като компетентен орган взима решение за предоставяне или за отказ от предоставяне на достъп до исканата обществена информация и уведомяват писмено заявителя за своето решение.

 

 Решение за предоставяне на достъп до информация

За предоставянето или за отказа от предоставянето на достъп до исканата информация се изготвя решение, за което заявителят се уведомява писмено. В решението задължително се посочват:

1.      Степента на осигурения достъп до исканата обществена информация;

2.      Срокът, в който е осигурен достъп до исканата обществена информация, който не може да е по-кратък от 30 дни от датата на получаване на решението;

3.      Мястото, където ще бъде предоставен достъпът до исканата информация;

4.      Формата, под която ще бъде предоставен достъп до исканата информация;

5.      Разходите по предоставяне на достъп до исканата информация.

В решението могат да бъдат посочени други органи, организации или лица, които разполагат с по-пълна информация.

 

Отказ за предоставяне на информация за околната среда

Съгласно чл. 20. (1) от ЗООС и чл. 37 от ЗДОИ достъпът до информация за околната среда може да бъде отказан в случаите, когато се иска:

1. класифицирана информация, която представлява държавна или служебна тайна;

2. информация, която представлява производствена или търговска тайна, определена със закон;

3. информация, която представлява интелектуална собственост;

4. информация, която представлява лични данни, ако физическото лице, с което е свързана тази информация, не е съгласно с разкриването й, и съгласно изискванията, предвидени в Закона за защита на личните данни;

5. информация, която би се отразила неблагоприятно на интересите на трето лице, което е предоставило исканата информация, без да има правно задължение да го направи и без да може такова задължение да му бъде наложено, и когато не е съгласно с предоставянето на информацията;

6. информация, която ще се отрази неблагоприятно на компонентите на околната среда;

7. исканата обществена информация е предоставена на заявителя през предходните 6 месеца.

В гореизброените случаи се предоставя частичен достъп само до онази част от информацията, достъпът до която не е ограничен.

 

В решението за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация се посочват правното и фактическото основание за отказ по реда на ЗДОИ, датата на приемане на решението и редът за неговото обжалване. 

Класифицирана информация и служебна тайна

РИОСВ - Пловдив не обработва, създава и съхранява класифицирана информация, както и информация, представляваща държавна или служебна тайна по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация.

Препращане на заявлението за достъп

Когато РИОСВ – Пловдив не разполага с исканата информация, но има информация за нейното местонахождение, в 14-дневен срок от получаването на заявлението, то се препраща, като за това се уведомява заявителят.

Процедура за предоставяне на информация за повторно използване

Информация за повторно използване се предоставя след отправяне на писмено искане. Искането се счита за писмено и в случаите, когато е направено по електронен път на електронен адрес: [email protected]  или на Портала по чл. 15г от ЗДОИ. Когато искането е подадено по електронен път, решението за предоставяне или за отказ за предоставяне на информация за повторно използване също се изпраща по електронен път. В този случай потвърждаване на получаването на отговора не се изисква.

Служителят, отговарящ за достъп до обществена информация разглежда искането за повторно използване на информация и изготвя проект на решение за предоставяне или за отказ за предоставяне на информация за повторно използване, което се съобщава на заявителя. Проектът на акт се съгласува с директора на съответната дирекция и се представя за подпис на директора на РИОСВ или упълномощено от него лице. Всички документи във връзка с процедурата по предоставяне на информация за повторно използване се съгласуват директора на съответната дирекция.

В 14-дневен срок директорът на РИОСВ или упълномощено от него лице взема решение за предоставяне или за отказ за предоставяне на информация за повторно използване, което се съобщава на заявителя. В случаите, когато искането за повторно използване на информация се характеризира със сложност и изисква повече време за предоставянето й, срокът за произнасяне може да бъде удължен до 14 дни. В този случай на заявителя се изпраща съобщение за необходимото време за предоставяне на информацията в срок до 14 дни от постъпване на искането. Отказът за предоставяне на информация за повторно използване се мотивира, като той съдържа фактическото и правното основание за отказ, датата на вземане на решението и реда за неговото обжалване. Не може да е основание за отказ наличието на лични данни в информацията от обществения сектор, която е поискана за повторно използване, в случаите, когато тази информация съставлява или е част от публично достъпен регистър.

Заплащане на предоставяната информация, включително за повторно използване на информация от обществения сектор

Информацията за повторно използване се предоставя безплатно или след заплащане на такса, която не може да надхвърля материалните разходи по възпроизвеждането и предоставянето на информацията.  

Предоставянето на наличната първична информация и наличната предварително обработена информация за околната среда се заплаща при условията и реда на ЗДОИ. Разходите по предоставяне на обществена информация се заплащат по нормативи, определени от министъра на финансите (Наредба № Н-1, обн. ДВ 22/ 18.03.2022 г.), като те не могат да надвишават материалните разходи по предоставянето.

Заплащането на предоставянето на информацията, която е нарочно обработена, се договаря за всеки конкретен случай.

Заплащане на определените разходи става по един от следните три начина:

1.      По банков път, като точно се попълни законовото основание за внесената такса. Единната бюджетна сметка на РИОСВ – Пловдив е:

 

УниКредит Булбанк АД, клон Пловдив

IBAN сметка BG43UNCR70003119330825

BIC UNCRBGSF

 

2.      В брой на каса в административната сграда на РИОСВ – Пловдив – приложимо е само за разходи, които не надхвърлят 20 лв.(двадесет лева)

 

3.      Чрез ПОС-терминал, който се намира в деловодството на РИОСВ – Пловдив.

 

Преглед на информацията

В случай на издадено решение за пълен/частичен достъп до информация от директора на РИОСВ – Пловдив, в което е указано, че ще има преглед на информацията на място, прегледът на документите се извършва в Информационния център на РИОСВ – Пловдив, като се подписва двустранен протокол.

Документи за изтегляне:

Закон за достъп до обществена информация

Образец на заявление за достъп до обществена информация (последна актуализация на 30.10.2023 г.)

Вътрешни правила за достъп до обществена информация на РИОСВ – Пловдив (последна актуализация на 30.10.2023 г.)

Наредба № Н-1 на министъра на финансите за определяне на разходи при предоставяне на обществена информация по Закона за достъп до обществената информация