Глоби и санкции

1.Наложени санкции по реда на чл. 69, чл.69а, чл.69б и чл.69в от Закона за опазване на околната среда ( ЗООС ) и ПМС № 169/ 2003 г. за замърсяване или увреждане на околната среда над допустимите норми и / или при неспазване на определените в разрешителните или в комплексните разрешителни емисионни норми и ограничения
За периода от 1.01.2019 г. до 31.07.2019 г. постъпилите суми в РИОСВ - Пловдив от санкции са 141317.19лв., от които 113053.71 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти.
Събрани суми от НАП в полза на РИОСВ-Пловдив 0.00 лв.от които 0.00лв.  са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти.
Събрани суми от лихви – 0,00 лв.
2. Издадени Наказателни постановления за налагане на имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци и глоби на физически лица за нарушаване на разпоредбите на ЗООС и другите секторни закони
За периода от 1.01.2019 г. до 31.07.2019г. постъпилите суми в РИОСВ - Пловдив от наказателни постановления на юридически лица и еднолични търговци  за неспазване на разпоредбите на Закона за опазване на околната среда и други секторни закони са на стойност 68271.16  лв.
Събрани суми от НАП в полза на РИОСВ-Пловдив на стойност11910.98 лв.  
Събрани суми от лихви0,00 лв.