Глоби и санкции

1.Наложени санкции по реда на чл. 69, чл.69а, чл.69б и чл.69в от Закона за опазване на околната среда ( ЗООС ) и ПМС № 169/ 2003 г. за замърсяване или увреждане на околната среда над допустимите норми и / или при неспазване на определените в разрешителните или в комплексните разрешителни емисионни норми и ограничения

За периода от 1.01.2022г. до 31.08.2022г. постъпилите суми в РИОСВ - Пловдив от санкции са 17880.22 лв., от които 14304.12 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти.

Събрани суми от НАП в полза на РИОСВ-Пловдив  0.00 лв.от които 0.00лв.  са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти.

Събрани суми от лихви – 0,00 лв.

2. Издадени Наказателни постановления за налагане на имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци и глоби на физически лица за нарушаване на разпоредбите на ЗООС и другите секторни закони

За периода от 1.01.2022г. до 31.08.2022г.  постъпилите суми в РИОСВ - Пловдив от наказателни постановления на юридически лица и еднолични търговци  за неспазване на разпоредбите на Закона за опазване на околната среда и други секторни закони са на стойност 127010.00  лв., от които 5600.00 са разпределени и преведени на съответната община на основание чл.65, ал.3 от ЗООС.

Събрани суми от НАП в полза на РИОСВ-Пловдив  на стойност 25468.07 лв.  

Събрани суми от лихви от НП по секторни закони2724,12 лв.