Публични регистри

Публични регистри: Използването на поддържаните от РИОСВ – Пловдив регистри не изисква регистрация и е напълно свободно. Изискуемите по ЗДОИ регистри са достъпни и в Портала за отворени данни на Република България