Публични регистри

Публични регистри: Използването на поддържаните от РИОСВ – Пловдив регистри не изисква регистрация и е напълно свободно. Изискуемите по ЗДОИ регистри са достъпни и в Портала за отворени данни на Република България
 
 
 • Регистър по чл. 30л от ЗЧАВ
  Публичен регистър на инсталациите, извършващи дейности по приложение № 1 от Наредба № 7 от 21 октомври 2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух, в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации, независимо от консумацията на разтворител, с изключение на инсталациите с издадено комплексно разрешително по реда на глава седма от Закона за опазване на околната среда. Регистърът по ал. 1 съдържа регистрационен код, наименование/име на оператора, адрес на инсталацията, номер и дата на удостоверението за регистрация, дата на прекратяване на регистрацията, номер и дата на заповедта за заличаване, промени в обстоятелствата.
   
 • Регистър на заявленията за достъп до информация и движението им 
  Регистър на постъпилите писмени заявления и устни запитвания по ЗДОИ във формат Excel, в които са описани всички постъпили заявления с регистрационен и входящ номер, искана информация, тип на заявителя, номер на постановено решение (за пълен или частичен достъп или за отказ), причини за отказа (ако е приложимо), допълнителна информация (ако е приложимо). Актуализира се всяка година.
   
 • Регистър на постъпили сигнали на Зелен телефон в РИОСВ - Пловдив
  Регистър на постъпилите сигнали по електронна поща или на зеления телефон на РИОСВ - Пловдив във формат Excel, който се актуализира ежемесечно. Съдържа информация за входящия номер и дата на сигнала, неговия предмет, предприетите действия от страна на институцията.

 • ИС Публичен регистър с данни за извършване на процедурите по ОВОС
  Национален публичен регистър на процедурите по оценка на въздействието върху околната среда, който се актуализира непрекъснато. Регистърът позволява да се правят справки по наименованието или ключова дума от инвестиционното предложение по името на възложителя, по БУЛСТАТ /ЕИК, компетентен орган, номер на досие, приложима процедура, етап и статус на процедурата. Могат да бъдат изтегляни документи от досиетата. Има филтри по трансгранична процедура, по местоположение, по защитени зони и територии, по уведомления, по преценявания, по оценявания, по обсъждане, по становища по ЕО и по прекратяване.

 • ИС Публичен регистър с данни за извършване на процедурите по ЕО
  Национален публичен регистър на процедурите по екологична оценка, който се актуализира непрекъснато. Регистърът позволява да се правят справки по наименованието или ключова дума от инвестиционното предложение по името на възложителя, по БУЛСТАТ /ЕИК, компетентен орган, номер на досие, приложима процедура, етап и статус на процедурата. Могат да бъдат изтегляни документи от досиетата. Има филтри по трансгранична процедура, по местоположение, по защитени зони и територии, по уведомления, по преценявания, по оценявания, по обсъждане, по решения по ОВОС и по прекратяване.
 • Регистър на административните структури и на актовете на органите на изпълнителната власт

 • Регистър на защитените територии
  Регистърът включва информация за всички защитени територии съгласно Закона за защитените територии, контролирани от РИОСВ – Пловдив с данни за категорията защитена територия, местонахождение (землище, община), заповед за обявяване, номер и площ в ха.

 • Регистър на защитените дървета
  Регистърът включва информация за всички защитени вековни дървета в териториалния обхват на РИОСВ – Пловдив с данни за вида на дървото, местонахождение (населено място, община), заповед за обявяване.
   
 • Регистър на обявените защитени зони
  Регистърът включва информация за всички защитени зони за опазване на дивите птици, приети с Решения на Министерски съвет (№122/02.03.2007 г., № 661/16.10. 2007 г., № 802/04.12.2007 г. и №335/26.05. 2011 г. ), на основание чл. 10, ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие и на всички Защитените зони за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, приети с Решения на Министерски Съвет (№ 122/02.03. 2007 г. , № 661/16.10. 2007 г. и № 802/04.12.2007 г. ), на основание чл. 10, ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие, попадащи на територията на РИОСВ – Пловдив. Съдържа данни за идентификационния код и име на защитената зона, заповедта за обявяване, държавния вестник, в който е обявена, както и линк към интернет-досието на зоната в националния регистър на Натура 2000 зоните.
   
 • Регистър на защитените територии и зони в България
  Регистърът включва защитените територии, обявени по Закона за защитените територии и защитените зони, част от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000, обявени по Закона за биологичното разнообразие. Той предоставя възможност за търсене по различни критерии и изобразяване на информация за тях. В регистъра се поддържат актуални данни за характеристиките на всяка официално обявена със заповед на Министъра на околната среда и водите защитена територия или защитена зона. Тези данни включват: уникален идентификационен код; наименование; категория; актуална площ (в ха); местоположение – землища, общини, области, РДГ (ДГС и ДЛС), РИОСВ, в които попада; № и дата на заповедите за обявяване и промяна; № и дата на Държавен вестник; актуални забрани и режими; цел и предмет на обявяване; припокриване с други защитени обекти; карта на обекта; снимка на някои обекти. 
   
 • Европейски регистър за изпускане и пренос на замърсители /ЕРИПЗ/
  Регистърът е в изпълнение изискването на Регламент № 166/2006 за създаване на Европейски регистър за изпускане и пренос на замърсители (ЕРИПЗ), приет на 18 януари 2006 г. към операторите, извършващи дейности, попадащи в обхвата на Приложение І от него да докладват годишното изпускане и пренос на замърсители до Европейската комисия. ЕРИПЗ цели подобряване на достъпа на обществеността до информация за околната среда чрез прилагането на интегриран регистър, като по този начин допринася за предотвратяване и намаляване на замърсяването, предоставя данни за разработване на политики и подпомага участието на обществеността при взимането на решения. Включва всички включва 65 дейности, групирани в 9 сектора, попадащи в Приложение І на Регламента.

 • Национални доклади за състоянието на околната среда

 • Публичен регистър с данни за резултатите от издаването, преразглеждането, изменянето и актуализирането на КР

 • Регистър на лицата, притежаващи документи за извършване на дейности с отпадъци
  Регистърът е национален и позволява да се правят справки за лицата, притежаващи документи за извършване дейности с отпадъци. Може да се използва филтър по РИОСВ, област, община, населено място, тип на операцията с отпадъци, код на отпадъка. Позволява търсене и по ключови думи и булстат.

 • Регистри за отпадъци
  Регистрите касаят: производителите на отпадъци, които са престанали да бъдат отпадъци в случаите по чл. 5, ал. 2, от ЗУО и съгласно актовете на Европейската комисия, приети в съответствие с чл. 6, параграф 2 от Директива 2008/98/ЕО; лицата които пускат на пазара: (батерии и акумулатори, електрическо и електронно оборудване, масла, гуми, полимерни торбички); търговци и брокери на отпадъци; информация във връзка с чл. 12, ал.3 от Наредбата за разделно събиране на биоотпадъци и третиране на биоразградимите отпадъци; Информация във връзка с чл. 28б от Наредба № 7 от 19 декември 2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци; Информация по общини за изпълнение на целите по чл. 31, ал. 1 от Закон за управление на отпадъцитe; Национална информационна система за отпадъци (НИСО).
 • Административни актове свързани с процедурата по оценка за съвместимост
  Включва различни списъци с публикувани документи, касаещи: Решения по преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони по чл. 18 от Наредбата за ОС; Решения по преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони по чл.20 ал.1 от Наредбата за ОС; Решения по оценка за съвместимостта по чл. 28 от Наредбата за ОС; Решения за прекратяване на процедурата по оценка за съвместимост; Доклади за оценка за съвместимост, съгласно чл. 25, ал. 1 от Наредбата за ОС; Писма по чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС; Информация за Екологична мрежа НАТУРА 2000; Обществени обсъждания по НАТУРА 2000; Проекти на заповеди за обявяване на защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна; Проекти на заповеди за обявяване на защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. Регистърът се актуализира непрекъснато. Към всеки документ е отбелязана дата на публикуването му. 

 • Административни актове свързани с процедурите по ОВОС и ЕО
  Включва различни списъци с публикувани документи, касаещи: Съобщения за първо уведомяване; Отговор на уведомления по реда на чл. 5 от Наредбата за ОВОС; Обществен достъп до информация по Приложение 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС; Решения за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС; Предстоящи обществени обсъждания на доклади по ОВОС; Доклади по ОВОС; Проекторешения по ОВОС; Решения по ОВОС; Съобщения по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО; Обявления на искане за издаване на решение за преценяване необходимостта от извършване на ЕО; Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО; Доклади за оценка на степента на въздействие; Консултации по Екологична оценка; Проектостановища по ЕО; Становища по ЕО; Решения за спиране на процедури по гл. VI от ЗООС; Решения за прекратяване на процедури по гл. VI от ЗООС; Решения за отмяна; Съобщения за загуба на правно действие. Регистърът се актуализира непрекъснато. Към всеки документ е отбелязана дата на публикуването му. 

 • Административни актове за дейности с отпадъци
  Включва различни списъци с публикувани документи, касаещи: Разрешения за дейности с отпадъци; Откази за издаване на разрешения за дейности с отпадъци; Прекратени разрешения за дейности с отпадъци; Отнети разрешения за дейности с отпадъци; Регистрационни документи; Откази за издаване на регистрационни документи; Прекратени регистрационни документи; Решения за прекратяване по АПК; Решения за предоставяне на средства на общините, съгласно Наредба 7/ 2013 г.; Списък на лицата, притежаващи разрешения от РИОСВ  - Пловдив за операции по оползотворяване на отпадъци, съгласно чл. 12 от ЗУО; Организации, получили разрешения от МОСВ за събиране и оползотворяване на опаковки и отпадъци от опаковки; Организации, получили разрешения от МОСВ за събиране и оползотворяване на излязлото от употреба електронно и електрическо оборудване; Организации, получили разрешения от МОСВ за изпълнение на задълженията по чл. 11 от ЗУО и Наредбата за изискванията за излезли от употреба МПС; Организации, получили разрешения от МОСВ за оползотворяване на отработени масла; Регистърът се актуализира непрекъснато. Към всеки документ е отбелязана дата на публикуването му. 
 • Регистър АНП
  Включва таблица, която съдържа номер и дата на издадените актове за установяване на административни нарушения, нарушителя, състава на нарушението, номер и дата на акта за налагане на наказание, както и размера на санкцията.