Отчет за контролната дейност през месец април 2024

 

 1. Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност
1.1.През месеца експертите на РИОСВ – Пловдив са извършили 577 проверки на 547 обекта, в т. ч. 215 планови и 362 извънредни. Извършени са 12 планови комплексни проверки по компоненти и фактори на околната средa. В рамките на проведения контрол са дадени 53 предписания за отстраняване на констатирани нарушения.
 
1.2. За установени административни нарушения на ЗООС и специалните закони по опазване на околната среда от РИОСВ – Пловдив са съставени 12 акта, от които 3 са за констатирани неизпълнения на дадени предписания. 
Директорът на РИОСВ е издал 5 наказателни постановления, с които на нарушителите са наложени санкции и глоби в общ размер на 26 300 лева.
През месеца са сключени 7 споразумения за прекратяване на административнонаказателни производства, като по този ред, предвиден в ЗАНН, са наложени имуществени санкции с общ размер 21 000 лева.
Общо събраните суми от РИОСВ по наложени глоби и санкции са 43902,78 лева: 2261,66 лв. от санкции по чл. 69 от ЗООС и 41641,12 лв. от глоби и санкции по секторни закони. От получените суми 1809,33 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти. Общините, получили най-големи приходи от наложени санкции са: община Марица – 1149,09 лв., община Стамболийски – 295,41 лв. и община Пловдив – 241,17 лева.
 
1.3. За периода са постъпили 38 сигнала и 11 жалби, които са обработени своевременно. Част от тях не са от компетентността на РИОСВ – Пловдив и са препратени до други контролни органи за предприемане на действия.
 
2. Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност
2.1. Засилен превантивен контрол:
-          Изготвяне на становища във връзка с процедури по издаване на Разрешителни за зауствания по чл. 46, ал. 1, т. 3, буква б от Закона за водите, както и по процедури за продължаване срокове на действие на вече издадени разрешителни за зауствания;
-          Изготвени становища във връзка с процедури по изменение на вече издадени комплексни разрешителни от ИАОС;
-          Извършени планови проверки по Закона за защитените територии и Закона за биологичното разнообразие: защитена местност „Аязмото“, с. Конуш, защитена зона „Конуш“, както и 19 проверки на резерват „Червената стена“, при които не са установени нарушения на законите и на режимите, определени в заповедите за обявяване на ЗТ;
-          Изготвени са 240 писма до възложители и институции във връзка с провеждане на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС;
-          Съгласувани са 42 преписки по съответните компоненти и фактори, оказващи влияние върху околната среда във връзка с процедирани инвестиционни намерения.
 
 
2.2. Tекущ контрол:
            През периода експертите от РИОСВ – Пловдив са участвали в извършване на:
-          Планови проверки по План за контролната дейност;
-          Проверки по осъществяване на последващ контрол по изпълнение на дадени предписания;
-          Проверки по сигнали и жалби;
-          Участие в комплексни проверки;
-          Оценка на месечните доклади от проведени собствени непрекъснати измервания (СНИ) от оператори с издадени КР – „КЦМ“ АД, „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД и „Монди Стамболийски“ ЕАД, показваща, че средномесечните стойности на измерваните показатели са в съответствие с нормите, определени в комплексните разрешителни.
-          Оценени 5 доклада с резултати от проведени собствени периодични измервания (СПИ) на емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух на основание чл.40, ал.2 от Наредба № 6/1999 г. При оценката на докладите не са установени превишения на НДЕ за измерените показатели;
-          Обработени са 150 годишни отчета за 2023 г., подадени в Информационната система за флуосъдържащи парникови газове и 3 справки/декларации по чл.20 и ал.8 от Наредба №7/2003 г. и Наредбата за бои, лакове и авторепаратурни продукти;
-          Утвърдени са17Плана за управление на разтворители;
-          Проверки и контролни измервания на еквивалентните нива на шум, излъчвани в околната среда;
-          Извършена е проверка на „Еко Пет“ АД, с. Царимир по прилагане изискванията на ЗОПОЕЩ, при която не са констатирани нарушения;
-          Извършена проверка във връзка с постъпил сигнал за наличие на суха дървесна маса и шума в района на резерват „Червената стена“ и туристическите пътеки в района до хижа и връх Безово. При нея се установи следното: наличие на паднала листна маса основно в участъците, преминаващи през букова гора, което е нормално за тази горската екосистема; наличие само единични сухи и паднали дървета, като същите не възпрепятстват нормалната проходимост на пътеките за осъществяване на пешеходен туризъм; описаните в сигнала туристически маршрути не попадат в границите на резерват „Червената стена“ и не се стопанисват и управляват от МОСВ, респ. РИОСВ – Пловдив; Посочената в сигнала хижа „Безово“ и районът около нея до Безов връх не попадат в границите на резерват „Червената стена“ и описаното наличие на „суха дървесна маса и шума“ не засяга защитената територия и не е в противоречие с режимите, определени със заповедта за обявяване и ЗЗТ;
-          Извършена е проверка на дадено предложение за обявяване на вековно дърво за защитено по смисъла на ЗБР. Предстои провеждане на процедура по обявяване на дървото от вида източен чинар за защитено; 
-          Извършване на проверки на билкозаготвителни пунктове;
-          Участие на експерти от направление „Биоразнообразие“ в 2 междуведомствени комисии за установяване на насени щети от кафява мечка;
-          Изпратени са за лечение в Спасителен център за диви животни – Стара Загора една костенурка и две птици от вида бял щъркел в безпомощно състояние, след подадени сигнали;
-          Планови проверки за изпълнение на изискванията на Закона за управление на отпадъците по населените места във връзка с утвърден годишен план за контролна дейност на РИОСВ - Пловдив за 2024 г.;
-          Извънредни проверки по спазване изискванията на ЗУО във връзка с дадени предписания на Директора на РИОСВ - Пловдив до кметовете на общините с писма с изх. № УО-236/12.02.2024 г. и изх. № УО-342/28.02.2024г.
-          Проверки във връзка с подадени заявления по ЗУО;
-          Проверки по спазване на изискванията ЗООС, ЗЗВВХВС, Регламент (ЕО) №1907/2006 (REACH), Регламент (ЕО) №1272/2008 (CLP), Регламент (ЕО) №648/2004, Регламент (ЕО) №689/2008, Регламент (ЕО) №850/2004, Регламент (ЕО) №1451/2007 и други (наличие и актуалност на информационни листове за безопасност, регистрации по REACH, спазване на изискванията за съхранение на опасни химични вещества, оценка за безопасността на съхранение на ОХВ, инструкции, заповеди и други);
-          Проверки след получени уведомления от Агенция „Митници“ за извършване на внос на вещества от страни извън ЕС;
-          Извършени са проверки на обекти класифицирани с нисък рисков потенциал: „Скорпио 46“ ЕООД, гр. Пловдив и „999 Ив. - Асенов“ ЕООД, с. Катуница;
-    Извършени са планови проверки по изпълнение на условия и срокове в издадени комплексни разрешителни:
o Контрол по изпълнение на условията в КР № 630-Н0/2023 г. на “ДЕЛТЪН” ООД, гр. Пловдив - площадка, гр. Съединение;
o Проверка по изпълнение на условията в КР № 38/2005 г., актуализирано с Решение № 38-Н0-И1-А1/2020 г. на “ЕВН България Топлофикация” ЕАД - площадка ОЦ “Пловдив Юг”, гр. Пловдив.
 
2.3. Засилен последващ контрол
Извършени са 10 проверки по изпълнение на дадени предписания. Констатирано е, че от дадените 44 предписания от първия етап на проверките 3 не са изпълнени, за което са предприети административнонаказателни мерки:
-          За установено неизпълнение на дадени предписания на „Биохерба - Р“ ООД за билкозаготвителния им пункт в с. Руен, общ. Куклен за представяне на документи пред РИОСВ – Пловдив.
-          За установено неизпълнение на дадено предписание на физическо лице Д. М. на основание, за почистване на частен имот, находящ се в с. Триводици.
 


3. Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност
Атмосферен въздух, шум и ЗОПОЕЩ
Атмосферен въздух:
-        Експерти от направлението са взели участие в 2 проверки на оператори с издадено Комплексно разрешително.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 22;
o    проверени обекти – 21;
o    дадени предписания – 10;
o    съставени актове - 1;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:
Ø АУАН № 41/26.04.2024 г. на „Сторекс 2000“ ООД – оператор на климатично оборудване в Цех за производство на облекла, гр. Пловдив, за неводене на документация за оборудването, с което е осъществен състава на чл. 34и, ал.16 от Закона за чистотата на атмосферния въздух;
Ø При извършена планова проверка в обект „Работилница за реконструкция на автобуси“ в бившия стопански двор на с. Брестовица, за който е подаден и сигнал за замърсяване на въздуха от пясъкоструйна обработка на открито, е установено неорганизирано разпространение на емисии на прахообразни вещества в атмосферния въздух, без да са предприети мерки за тяхното ограничаване. Операторът на пясъкоструйната инсталация е поканен за съставяне на АУАН;
Ø При извършена комплексна проверка в „Предприятие за млекопраработка“ в с. Домлян е констатирано, че дружеството в качеството си на оператор на хладилно оборудване, работещо с флуорсъдържащи парникови газове, не е подало годишен отчет по Приложение № 9 от Наредба № 1 / 2017 г. в нормативно определения срок за 2023 г. Операторът на оборудването е поканен за съставяне на АУАН;
Ø При извършена планова проверка в Печатна база в гр. Асеновград е установено, че дружеството, извършващо дейност с употреба на разтворители под ПСКР, не е подало информация по чл. 20, ал. 8 от Наредба № 7 / 2003 г. в нормативно определени срок през 2023 г. Операторът на инсталацията е поканен за съставяне на АУАН.
ØЗаповед № С-И-22-01 от 15.04.2024 г. за временно спиране на наложена на Джи Ен Си“ ООД текуща месечна санкция с фиксиран размер 183,55 лв.. Заповедта започва да тече от 03.04.2024 г.за неопределен период от време и е във връзка с преустановяване работата на котел Bruna № 2 в Оранжериен комплекс в с. Йоаким Груево, общ. Стамболийски.
 
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали – 1.
 
Шум и ЗОПОЕЩ:
-        Експерти от направлението са взели участие в 2 проверки на оператори с издадено Комплексно разрешително.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 2;
o    проверени обекти – 2;
o    дадени предписания – 2;
o    съставени актове - няма;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:
Ø При проведени контролни измервания на еквивалентните нива на шум, излъчвани в околната среда след получен сигнал за силен шум от площадката на „Би Ей Глас България“ ЕАД, гр. Пловдив е установено неспазване на нормите за шум през нощния период. Въз основа на резултатите от проведените измервания и в изпълнение на нормативните изисквания по отношение на предотвратяване и ограничаване на шумовото въздействие в околната среда на оператора са дадени задължителни предписания, свързани с предприемане на допълнителни мерки за обезшумяване (шумоизолация) на основните източници на шум действащи в обекта.
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали – 1.
 
Води
-        Експерти от направлението са взели участие в 2 проверки на оператори с издадено Комплексно разрешително.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 38;
o    проверени обекти – 36;
o    дадени предписания – 10;
o    съставени актове - 2;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:
Ø АУАН № 38 / 22.04.2024 г. на „Бяла река – ВЕЦ“ ООД установено превишаване на индивидуалните емисионни ограничения за смесен поток производствени и битово-фекални отпадъчни води при взети проби на изход пречиствателна станция от собствен мониторинг. Осъществен е съставът на чл. 200, ал. 1, т.2, вр с чл. 48, ал. 1, т. 3 от ЗВ, вр. с чл. 174, ал.1 и чл. 175, ал.1 от Закона за водите – заустване на отпадъчни води в повърхностен воден в отклонение от предвидените условия в разрешителното;
 
Ø АУАН № 40 / 26.04.2024 г. на "Вюрт Електроник ИБЕ БГ“ ЕООД, за превишение на индивидуалните емисионни ограничения от резултатите от проведения контролен мониторинг (ЕИО). Осъществен е съставът на чл. 200, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 48, ал.1, т. 3 от Закона за водите – заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект – отводнителен канал, като ползва воден обект в отклонение от предвидените условия в разрешителното. Дружеството е подало искане за Споразумение, което ще бъде реализирано през месец май 2024.
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - 6.
 
Почви
През месеца не е извършвана контролна дейност.
 
Биологично разнообразие и НЕМ
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 30;
o    проверени обекти – 12;
o    дадени предписания – няма;
o    съставени актове - 1;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:
Ø АУАН № 37 /15.04.2024 г. на „Биохерба-Р“ ООД за нарушение на чл. 65, ал. 2, във връзка с чл. 64г, ал. 1, т. 2 от Закона за лечебните растения, тъй като от страна на дружеството не са изпълнили дадени през м. февруари 2024 г. предписания за представяне на липсващи документи, установени при проверка на билкозаготвителен пункт в с. Руен.
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали – 5.
 
Отпадъци
-          Извършвани са планови проверки, във връзка с изпълнение на плана за контролна дейност за 2024 г., както и извънредни във връзка с дадени предписания в писма на Директора на РИОСВ - Пловдив с изх. № УО-236/12.02.2024 г. и изх.№ УО-342/28.02.2024 г.
-          Експерти от направлението са взели участие в 2 проверки на оператори с издадено Комплексно разрешително.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 489;
o    проверени обекти – 484;
o    дадени предписания – 29;
o    съставени актове - 8;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:
ØАУАН № 30 / 01.04.2024 г. на "РТФ БГ" ЕАД, гр. Асеновград на основание чл. 135, ал. 1, т. 1, вр. чл. 48,ал. 1 ЗУО, вр .чл. 22, ал. 4 от Наредба №1/2014г., на юридическо лице за непредоставяне на информация в срок във връзка с трансграничен превоз на отпадъци;
ØАУАН № 31 / 01.04.2024 г. на „РТФ БГ" ЕАД, гр. Асеновград на основание чл. 135, ал. 1, т. 1, вр.чл.4 8,ал.1 ЗУО, вр. чл. 22, ал. 4 от Наредба № 1/2014 г. на юридическо лице за непредоставяне на информация в срок във връзка с трансграничен превоз на отпадъци;
ØАУАН № 32 / 01.04.2024 г. на „РТФ БГ" ЕАД, гр. Асеновград на основание чл. 135, ал. 1, т. 1, вр. чл. 48, ал. 1 ЗУО, вр. чл. 22, ал. 4 от Наредба № 1/2014г. на юридическо лице за непредоставяне на информация в срок във връзка с трансграничен превоз на отпадъци;
ØАУАН № 33/03.04.2024 г. на физическото лице П. А., с. Смилян на основание чл. 133, ал. 3, т. 3, вр. чл. 35, ал. 3, вр. чл. 35,ал. 2, т. 2 за извършване на дейност по транспортиране на отпадъци без регистрационен документ по чл. 35 от ЗУО;
ØАУАН № 34 / 04.04.2024 г. чл. 156, ал. 1, вр. с чл. 113, ал. 3 на кмета на община Стамболийски за неизпълнение на предписания за почистване на селата Йоаким Груево и Ново село;
ØАУАН № 35 / 05.04.2024 г. на ЕТ "Махагон-Стоян и Син - Стоян Кънчев", с. Калековец на основание чл. 155, ал. 1, вр чл. 8, ал. 2, т. 6, вр. чл. 44, ал. 1, на юридическо лице за неспазване изискванията на ЗУО;
ØАУАН № 36 / 09.04.2024 г. чл. 150, ал. 3, т. 4, вр. с чл. 95, ал. 1, на "Унидом България" ЕООД, гр. Пловдив за непредоставяне на информация в срок.
ØАУАН № 39 / 22.04.2024 г. на основание чл. 156, ал. 1, вр. с чл. 120 на физическо лице Д. М. за неизпълнение на дадено предписание за почистване на частен имот, находящ се в с. Триводици. Преди да изтече предписанието нарушителят е поискал удължаване на срока му, но въпреки това след изтичане на удължения срок при направена проверка на място е установено, че предписанието не е изпълнено.
o   проверки и предприети действия по сигнали – 8.
 
Химикали
-          Акцент в контролната дейност за периода – извършване на планови комплексни проверки и участие в ДПК;
-          Експерт от направлението е взел участие в 2 проверки на оператори с издадено Комплексно разрешително.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 7;
o    проверени обекти – 5;
o    дадени предписания – 1;
o    съставени актове - няма;
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали – няма.
 
ОВОС И ЕО
            През месеца не е извършвана контролна дейност.
 
Комплексни разрешителни
-          Акцент в контролната дейност за периода - извършени планови проверки на оператори с издадени комплексни разрешителни.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 2;
o    проверени обекти – 2;
o    дадени предписания – няма;
o    съставени актове - няма;
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали – няма.
 
СЕВЕЗО  
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 2;
o    проверени обекти – 2;
o    дадени предписания – 1;
o    съставени актове - няма;
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - няма.
 
НП
1.      НП № 24/09.04.2024 г., издадено срещу ВП Брандс Интернешънъл“ АД, гр. Пловдив, за това, че повторно зауства отпадъчни води във воден обект – общински отводнителен канал, като нарушава емисионните норми и изисквания. Поради това и на основание чл. 200, ал. 4, вр. чл. 200, ал. 1, т. 6, вр. чл. 120, ал. 3, вр. ал. 1 от ЗВ му е наложена имуществена санкция в размер на 3700 лева.
2.      НП № 25/09.04.2024 г., издадено срещу „ЩРОМ“ ЕООД, гр. Пловди, за това, че повторно зауства отпадъчни води във воден обект – общински отводнителен канал, като нарушава емисионните норми и изисквания. Поради това и на основание чл. 200, ал. 4, вр. чл. 200, ал. 1, т. 6, вр. чл. 120, ал. 3, вр. ал. 1 от ЗВ му е наложена имуществена санкция в размер на 2100 лева.
3.      НП № 26/15.04.2024 г., издадено срещу „Строймаш“ ЕООД, с. Катуница,за това, че зауства отпадъчни води в повърхностен воден обект р. Чая. Поради това и на основание чл. 200, ал. 4, вр. чл. 200, ал. 1, т. 2, вр. чл. 46, ал. 1, т. 3, б. „б“ от ЗВ му е наложена имуществена санкция в размер на 3500 лева.
4.      НП № 27/24.04.2024 г., издадено срещу „Монди Стамболийски“ ЕАД, гр. Стамболийски, за това, че не е изпълнило условие поставено в Комплексно разрешително. Поради това и на основание чл. 164, ал. 1, вр. чл. 123в, т. 2 от ЗООС му е наложена имуществена санкция в размер на 12000 лв.
5.      НП № 28/25.04.2024 г., издадено срещу „Сторидж Ойл“ ЕАД, гр. София, за това че не е изпълнило дадено задължително предписание. Поради това и на основание чл. 166, т. 3, вр. чл. 165, ал. 2, вр. чл. 157б, ал. 1 от ЗООС му е наложена имуществена санкция в размер на 5000 лв.
 
4. Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност
4.1. Околната среда
В двата автоматични пункта за наблюдение на качеството на въздуха на територията на гр. Пловдив, като част от „Агломерация Пловдив“ - АИС „Каменица“ и АИС „Тракия“ през отчетния период има регистрирани превишения на средноденонощната стойност за опазване на човешкото здраве по показател фини прахови частици, ФПЧ10. Принос за регистрираните по-високи концентрации на ФПЧ10 през април има преноса на прах от Сахара в съчетание с транспорта.
В резултат на осъществения превантивен контрол върху защитените територии е осигурено опазване на видовете и местообитанията, предмет на опазване в тях.
 
4.2. Бизнес
През м. април е издадено едно удостоверение за промяна в обстоятелствата и една заповед за заличаване на инсталация в публичния регистър по чл. 30л от ЗЧАВ.
Процедирани са 143 инвестиционни предложeния, планове, програми и проекти (ИП/ППП) по реда на чл. 2 ал. 2 от Наредбата по ОС за инвестиционни предложения извън обхвата на Глава шеста от ЗООС, касаещи бизнеса, местната власт и ДГС, в т.ч и такива, с които се кандидатства по различни финансови механизми.
Изготвени са 5 становища за преценка вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП/ППП, попадащи в обхвата на Глава шеста от ЗООС.
Издадени са 8 решения за преценка вероятната степен на въздействие върху защитените зони на инвестиционни предложения попадащи в границите на защитени зони, от които – 6 по чл.18 от Наредбата за ОС за съгласуване, 1 решение по чл. 20 и 1 решение по оценка за съвместимост по реда на чл. 28 от Наредбата за ОС.
Издадено е 1 решение за поправка на очевидна фактическа грешка по реда на чл.62, ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс. 
Издадени са 20 регистрационни документи по чл. 78 от ЗУО и 2 брой, съгласно чл. 68 от ЗУО.
През м. април са процедирани и приключили с краен акт в периода с Решение за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС са 16 инвестиционни предложения с характер „да не се извършва ОВОС“ по Приложение 2 от ЗООС. Те са в следните категории:
-                                                                       т. 2, г - дълбоки сондажи – 4;
-         т. 10, б - обекти с обществено предназначение – 11;
-         т. 2, в - изземване на инертни материали от реки, езера или море чрез драгиране – 1.
Издадени са 2 решения за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка с характер “да не се извършва ЕО“.
Издадени са 3 решения за прекратяване на процедури.
За осигуряване на обществен достъп и публичност на информацията за периода са публикувани 377 документа на интернет страницата на РИОСВ - Пловдив.
 
Експерти от РИОСВ – Пловдив са взели участие в 16 ДПК, като с комисиите са приети 16 обекта.
 
4.3. Обществеността
През април РИОСВ – Пловдив взе участие в 12 инициативи, свързани с екологичното образование на деца и младежи.
            На 1 април четвъртокурсниците от специалности „Екология“ и „Фармацевтични биотехнологии“ при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ участваха в двучасова лекция в Информационния център екоинспекцията на тема "Контрол и мониторинг на околната среда“.
            На 10 април и на 17 април РИОСВ – Пловдив представи пред стотици студенти възможностите за кариерно развитие и програмата за студентски станове, които предлага в Дни на кариерата, проведени съответно в ПУ „Паисий Хилендарски“ и Аграрен университет – Пловдив.
            На 26 април представил на РИОСВ – Пловдив се включи в Международната конференция „Спорт за здрава планета“, организирана от фондация „БГ Бъди активен“.
Традиционно институцията проведе активна кампания по случай Деня на Земята – най-масовият екологичен празник, отбелязван от над един милиард души всяка година на 22 април. Събитията ще се проведоха в рамките на седмица, като част от тях са в партньорство с научни и образователни институции, неправителствени организации и местната власт:
ØНа 17 април 2024 - открит урок с ученици от 3 клас от СУ "Черноризец Храбър" - Пловдив на тема "Изучавам и пазя природата";
ØНа 18 април 2024 - занимание с деца от подготвителните групи в СУ „Христо Г. Данов“ – Пловдив на тема „Да спасим Земята“;
ØНа 19 април 2024 - Участие в публична защита на тема "Гнездова орнитофауна на фрагменти от равнинни гори в Западна Горнотракийска низина";
ØНа 22 април 2024 - Представяне на изготвени от ученици от екоклуб „Изследователи“ кратки видео репортажи на български, английски и испански език по темата за опазване на природата по случай Деня на Земята и церемония по награждаване на най-добрите;
ØНа 22 април 2024 - Шествие на учениците от ЧОУ "Слънчев лъч" под надслов „Децата срещу пластмасата“, изложба на създадени от тях информационни материали и екоигри
ØНа 22 април 2024 - Занимание с деца от подготвителна група в ОУ „Петко Каравелов“ – Асеновград на тема „Да спасим Земята“;
ØНа 23 април 2024 - Занимание с деца от четвъртите класове в ОУ „Петко Каравелов“ – Асеновград.
През м. април РИОСВ-Пловдив публикува на интернет-страницата си и разпространи чрез медиите 14 прессъобщения на различни теми, касаещи контролни, превантивни и информационни аспекти от дейността на институцията и отговори на 2 журналистически запитвания.
Екоинспекцията предоставя информация на заинтересовани лица при спазване процедурите и изискванията на Закона за достъп до обществена информация.