Отчет за контролната дейност през месец март 2024

 
1. Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност
1.1.През месеца експертите на РИОСВ – Пловдив са извършили 108 проверки на 96 обекта, в т. ч. 83 планови и 25 извънредни. Извършени са 9 комплексни проверки по компоненти и фактори на околната средa, от които 8 планови. В рамките на проведения контрол са дадени 37 предписания за отстраняване на констатирани нарушения.
 
1.2. За констатирани административни нарушения на ЗООС и специалните закони по опазване на околната среда от РИОСВ – Пловдив са съставени 6 акта.
Директорът на РИОСВ е издал 4 наказателни постановления, с които на нарушителите са наложени санкции и глоби в общ размер на 59 000 лева.
Наложени са 2 санкции за констатирано наднормено замърсяване на компонентите на околната среда (въздух) в общ размер от 307,81 лева/месец. Най-голямата по размер санкция е наложена на оператор „ ДЖИ ЕН СИ“ ООД в размер на 183,55 лева/месец.
През месеца са сключени 3 споразумения за прекратяване на административнонаказателни производства, като по този ред, предвиден в ЗАНН, са наложени имуществени санкции и глоби в общ размер 12 880 лв.
Общо събраните суми от РИОСВ по наложени глоби и санкции са 14504,38 лева: 2044,38 лв. от санкции по чл. 69 от ЗООС и 12460,00 лв. от глоби и санкции по секторни закони. От получените суми 7235,51 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти. Общините, получили най-големи приходи от наложени санкции са: община Пловдив – 5792,03 лв., община Марица – 1149,09 лв. и община Стамболийски – 199,50 лева.
 
1.3. За периода са постъпили 32 сигнала и 19 жалби, които са обработени своевременно. Част от тях не са от компетентността на РИОСВ – Пловдив и са препратени до други контролни органи за предприемане на действия.
 
2. Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност
2.1. Засилен превантивен контрол:
-          Изготвени становища във връзка с процедури по издаване на Разрешителни за зауствания по чл. 46, ал. 1, т3, буква б от Закона за водите, както и по процедури за продължаване срокове на действие на вече издадени;
-          Дадени становища във връзка с процедури във връзка с промяна на издадени комплексни разрешителни от ИАОС;
-          Изготвени становища относно приоритетното изграждане на обекти със средства, отпуснати от ПУДООС, имащи отношение към опазване на водите от замърсяване (селищни пречиствателни станции и канализационни мрежи);
-          Извършени са проверки по Закона за защитените територии – на защитена местност „Нощувка на макък корморан“, с. Костиево и на поддържан резерват „Изгорялото гюне“, както и проверки на резерват „Червената стена“ от страна на парковата охрана. Не са установени нарушения на Закона за защитените територии и на режимите, определени в заповедите за обявяване на защитените територии;
-            По време на проверката на поддържан резерват „Изгорялото гюне“ е осъществено наблюдение върху състоянието на засадените през 2023 г. млади фиданки дървовидна хвойна;
-          Изготвени са 210 писма до възложители и институции във връзка с провеждане на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС;
-          Съгласувани са 43 преписки по съответните компоненти и фактори, оказващи влияние върху околната среда във връзка с процедирани инвестиционни намерения.
 
2.2. Tекущ контрол:
            През периода експертите от РИОСВ – Пловдив са участвали в извършване на:
-          Планови проверки по План за контролната дейност;
-          Проверки по осъществяване на последващ контрол по изпълнение на дадени предписания;
-          Проверки по сигнали и жалби;
-          Оценка на месечни доклади от провеждане на собствени непрекъснати измервания (СНИ) от оператори – „КЦМ“ АД, „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД и „Монди Стамболийски“ ЕАД, при които е установено, че всички средномесечни стойности на измерваните показатели са съгласно нормите, определени в комплексните разрешителни;
-          Позиционирана е в гр. Стамболийски Мобилна автоматична станция на РЛ - Плевен за измерване качеството на атмосферния въздух в населеното място съгласно утвърдения годишен график - зимен период. Предстои резултатите да бъдат представени в РИОСВ – Пловдив за анализ;
-          Оценени са 7 доклада с резултати от проведени собствени периодични измервания на емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух на основание чл. 40, ал.2 от Наредба № 6/1999 г.;
-          Обработени са 260 годишни отчета за 2023 г., подадени в Информационната система за флуорсъдържащи парникови газове;
-          Обработени са 66 справки/ декларации по чл. 20 и ал. 8 от Наредба №7/2003 г. и Наредбата за бои, лакове и авторепаратурни продукти;
-          Утвърдени са 13 плана за управление на разтворители;
-       Проведени контролни измервания шум в изпълнение на годишния график на следните обекти, като измерените еквивалентни нива на шум по границите на площадките на обектите и в местата на въздействие съответстват на граничните стойности:
o   „Площадка за събиране и третиране на дървесни отпадъци, с. Царацово, собственост на „Кроношпан България“ ЕООД, гр. Бургас;
o   Дърводелска работилница с. Рогош, общ. Марица, собственост на „Синхрон“ ООД;
-            Проведени контролни измервания на еквивалентните нива на шум през дневния, вечерния и нощния период, излъчвани в околната среда от площадката на „Би Ей Глас България“ ЕАД, гр. Пловдив във връзка с постъпил сигнал, при които е установено неспазване на нормите за шум през нощния период;
-            Извършена е проверка по ЗОПОЕЩ на „Стиросаур“ АД на фабрика за експандиран полистирол, с. Ведраре, общ. Карлово, при която не са констатирани нарушения;
-          Извършена проверка във връзка с взимане на почвени проби по процедура за определяне на страничен продукт на „КЦМ“ АД;
-          Извършена проверка във връзка с постъпил в МОСВ и препратен в РИОСВ - Пловдив сигнал за добив на инертни материали от коритото на р. Марица. В момента на проверката не се установи извършване на изкопни дейности и/или добив на инертни материали, както и наличие на багери или друга техника за добивни дейности;
-        Участие на експерти от направление „биоразнообразие“ в две междуведомствени комисии: за установяване на насени щети от кафява мечка и една за премахване на дървесна растителност и осигуряване хидравлична проводимост на р. Чая;
-          Проверки за изпълнение на изискванията на Закона за управление на отпадъците при извършване на дейности по събиране, съхраняване и третиране на отпадъци;
-          Проверки по спазване на изискванията ЗООС, ЗЗВВХВС;
-          Извършена проверка на условия и мерки в Решение по ОВОС № 11-4/2012 г. на МОСВ за „Добив на подземни богатства - строителни материали от находище Инджова върба - 2, с. Ръжево Конаре“ с възложител „Холсим кариерни материали Пловдив“ АД;
-          Извършена планова проверка по документи на Община Карлово във връзка с Решение по Екологична оценка на Общ устройствен план на община Карлово;
-          Извършена проверка във връзка с правно действие на Решение № ПВ-207-ПР/2017 г. за „Изграждане на Цех за производство на шоколадови и захарни изделия“ в с. Калековец, с възложител „Солео България“ ООД;
-          Извършени са 2 проверки на обекти, класифицирани с висок рисков потенциал - „Инса газ“ ЕООД, с. Белозем и Петролна база – Пловдив на „Сторидж ойл“ ЕАД.
 
 
2.3. Засилен последващ контрол
Извършени са 4 проверки по изпълнение на дадени предписания. Констатирано е, че от дадените 24 предписания от първия етап на проверките, 2 не са изпълнени:
-            Неизпълнено предписания от „Милкком България“ ООД за обект „Кравеферма в кв. Секирово, гр. Раковски“ -  На 22.03.2024 г. при съвместна проверка, организирана от БД ИБР по постъпила жалба е констатирано нерегламентирано заустване на отпадъчни води в общински отводнителен канал. Дадено е предписание в срок до 28.03.2024 г. трайно да се преустанови заустването. При осъществен последващ контрол на 29.03.2024 г. е констатирано, че заустващата тръба е засипана с пръст и отпадъчната вода продължава да изтича в общинския отводнителен канал. Дружеството, стопанисващо обекта няма издадено разрешително за заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект. За неизпълнение на предписанието предстои дружеството да бъде санкционирано;
-            Неизпълнено дадено предписание от кмета на община Стамболийски за почистване на нерегламентирано замърсяване с отпадъци в землищата на с. Йоаким Груево и с. Ново село, установено при извършен последващ контрол. Изпратена е покана за съставяне на АУАН за нарушение на Закона за управление на отпадъците.
 
3. Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност
 
Атмосферен въздух, шум и ЗОПОЕЩ
Атмосферен въздух:
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 21;
o    проверени обекти – 21;
o    дадени предписания – 15;
o    съставени актове - 1;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:
Ø АУАН № 27/14.03.2024 г. на „Монди Стамболийски“ ЕАД за разпространение на неприятна миризма, характерна за производствената дейност на дружеството извън границите на обекта, представляващо неизпълнение на условие от издаденото Комплексно разрешително, с което е осъществен състава на чл. 164, ал.1 във връзка с чл. 123в, т. 2 от ЗООС;
ØЗаповед № С-И-51-01 от 19.03.2024 г. за временно спиране на текуща месечна санкция с фиксиран размер 53,82 лв, считано от 07.03.2024 г. на ЕТ „Плеяди – Никола Гунчев“във връзка с преустановяване работата на котел Bruna № 4 в Оранжериен комплекс, землище гр. Кричим, поради техническа неизправност;
ØЗаповед № С-И-19-02 от 22.03.2024 г. за временно спиране на текуща месечна санкция на „Джи Ен Си“ ООД с фиксиран размер 83,74 лв., считано от 07.03.2024 г. във връзка с преустановяване работата на котел Bruna № 1 в Оранжериен комплекс в с. Йоаким Груево, общ. Стамболийски, поради техническа неизправност;
ØЗаповед № С-И-50-01 от 22.03.2024 г. за намаляване на текуща месечна санкция, считано от 07.03.2024 г. на „Джи Ен Си“ ООД в размер на 107,16 лв. за изпускане в атмосферния въздух на отпадъчни газове, съдържащи вредни вещества над НДЕ от котел Bruna № 3 на слънчогледова люспа с номинална мощност 4,8 MW, експлоатиран в Оранжериен комплекс, с. Йоаким Груево, общ. Стамболийски;
ØЗаповед № С-И-45-04 от 22.03.2024 г. за възобновяване на текуща месечна санкция в размер на 57,60 лв., считано от 12.01.2024 г. , наложена на „Джи Ен Си“ ООД за изпускане в атмосферния въздух на отпадъчни газове, съдържащи вредни вещества над НДЕ от котел Bruna № 2 на слънчогледова люспа с номинална мощност 4,8 MW, експлоатиран в Оранжериен комплекс, с. Йоаким Груево, общ. Стамболийски;
Ø На основание чл.69б, ал. 8 и ал. 9 от ЗООС, възобновената със Заповед № С-И-45-04/ 22.03.2024 санкция на „Джи Ен Си“ ООД е отменена със Заповед № С-И-45-05/27.03.2024 г. и е наложена нова санкция с НП № С-И-22/27.03.2024г. в размер на 183,55 лв., считано от 07.03.2024 г., във връзка с увеличаване на емисиите на вредни вещества изпускани в атмосферния въздух от горивния източник.
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали – 2.
 
Шум и ЗОПОЕЩ:
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 6;
o    проверени обекти – 4;
o    дадени предписания – няма;
o    съставени актове - няма;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:
Ø При проведени контролни измервания на еквивалентните нива на шум, излъчвани в околната среда от площадката на „Би Ей Глас България“ ЕАД, гр. Пловдив е установено неспазване на нормите за шум през нощния период. Въз основа на резултатите от проведените измервания и в изпълнение на нормативните изисквания по отношение на предотвратяване и ограничаване на шумовото въздействие в околната среда на оператора, експлоатиращ обекта ще бъдат дадени задължителни предписания свързани с предприемане на допълнителни мерки за обезшумяване (шумоизолация) на основните източници на шум действащи в обекта.
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали – 3.
 
Води
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 24;
o    проверени обекти – 23;
o    дадени предписания – 8;
o    съставени актове - 2;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:
Ø АУАН № 24 / 07.03.2024 г. на «Вазовски машиностроителни заводи“ ЕАД, площадка Сопот за превишаване на индивидуалните емисионни ограничения за потока битово-фекални отпадъчни води, осъществен състав на чл. 200, ал. 4, вр. с чл. 200, ал. 1, т.2, вр с чл. 48, ал. 1, т. 3 от ЗВ, вр с чл. 38, ал. 2от Наредба 2 от 08.06..2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване;
 
Ø АУАН № 28/ 18.03.2024 г. на "Атик" ООД, складова база за хранителни стоки, с. Марково за превишение на индивидуалните емисионни ограничения от резултатите от проведения собствен мониторинг, осъществен състав на чл. 200, ал.1, т.2, във връзка с чл. 48, ал.1, т.3, във връзка с чл. 174, ал. 1 и чл. 175, ал.1 от Закона за водите.
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - 3.
 
 
Почви
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 1;
o    проверени обекти – 1;
o    дадени предписания – няма;
o    съставени актове - няма;
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - няма.
 
 
Биологично разнообразие и НЕМ
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 16;
o    проверени обекти – 7;
o    дадени предписания – няма;
o    съставени актове - няма;
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали – 2.
 
Отпадъци
-          Акценти от контролната дейност: Извършвани са основно проверки във връзка с изпълнение на плана за контролна дейност.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 44;
o    проверени обекти – 44;
o    дадени предписания – 5;
o    съставени актове - 1;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:
Ø АУАН № 25/07.03.2024 г., чл. 133, ал. 3, т. 3, вр. чл. 35, ал. 1, т. 1 на физическо лице за извършване на дейност по разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства без разрешителен документ съгласно Закона за управление на отпадъците.
o    проверки и предприети действия по сигнали – 1.
 
Химикали
-          Акцент в контролната дейност за периода – извършване на планови проверки.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 3;
o    проверени обекти – 3;
o    дадени предписания – 1;
o    съставени актове - няма;
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали – няма.
 
ОВОС И ЕО
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 3;
o    проверени обекти – 3;
o    дадени предписания – няма;
o    съставени актове - няма;
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - няма.
 
Комплексни разрешителни
-          Обобщена информация за осъществената дейност в периода:
o    извършени проверки – няма;
o    проверени обекти – няма;
o    дадени предписания – няма;
o    съставени актове - 2;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:
Ø АУАН № 26 от 13.03.2024 г. на кмета на Община Карлово, площадка „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Карлово и Хисаря“ е осъществила състава на чл. 164, ал. 1, във връзка с чл. 123в, т. 2 от Закона за опазване на околната среда (обн. ДВ бр. 91/2002 г., с посл. изм. и доп.), като не изпълнява условия, поставени в Комплексно разрешително № 347-Н0/2008 г.;
Ø АУАН № 29 от 21.03.2024 г. “ИНСА ОЙЛ” ЕООД, гр. Раковски, площадка с. Белозем е осъществила състава на чл. 164, ал. 1, във връзка с чл. 123в, т. 2 от Закона за опазване на околната среда (обн. ДВ бр. 91/2002 г., с посл. изм. и доп.), като не изпълнява условия, поставени в Комплексно разрешително № 73-Н2/2013 г., последно актуализирано с Решение № 73-Н2-И1-А2/2019 г.;
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали – няма.
 
СЕВЕЗО  
-          Акцент в контролната дейност за периода – Извършване на проверки на обекти, класифицирани с висок рисков потенциал;
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 2;
o    проверени обекти – 2;
o    дадени предписания – 8;
o    съставени актове - няма;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:
Ø Връчен е АУАН № 73/19.12.2023 г. на „Сторидж ойл“ ЕАД, съставен през месец декември 2023 за неизпълнено предписание от извършена последваща проверка през месец ноември.
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - няма.
 
 


НП
1.      НП № 18/11.03.2024 г., издадено срещу „Харис 2006“ ЕООД, гр. Пловдив, за това, че не е изпълнил дадено задължително предписание в срок. Поради това и на основание чл. 156, ал. 1, вр. с чл. 113, ал. 3 от ЗУО му е наложена имуществена санкция в размер на 5 000 лева.
2.      НП № 19/18.03.2024 г., издадено срещу „Ретро-М“ ООД, за това, че не е изпълнило условие в издаденото разрешително за заустване. Поради това и на основание чл. 200, ал. 1, т. 2, вр. с чл. 48, ал. 1, т. 11, предл. първо от ЗВ му е наложена имуществена санкция в размер на 2 000 лева.
3.      НП №20/18.03.2024 г., издадено срещу „Грийн Дот“ ЕООД, гр. Пловдив, за това, че ползва повърхностен воден обект в отклонение от предвидените условия в разрешителното. Поради това и на основание чл. 200, ал. 1, т. 2, вр. с чл. 48, ал. ал. 1, т. 11 от ЗВ му е наложена имуществена санкция в размер на 2 000 лева.
4.      НП № С-И-21/19.03.2024 г, издадено срещу ЕТ „Плеяди-Никола Гунчев“, с. Йоаким Груево, за това, че изпуска в атмосферния въздух отпадъчни газове, съдържащи вредни вещества над нормите за допустими емисии по показатели въглероден оксид и прах. Поради това и на основание чл. 69а, ал. 2, във вр. с чл. 69, ал. 1, ал. 2, ал. 7, ал. 8 от ЗООС му е наложена имуществена санкция в размер на 124, 26 лв/месец.
5.      НП № С-И-22/27.03.2024 г, издадено срещу „ДЖИ ЕН СИ“ ООД, с. Йоаким Груево, за това, че изпуска в атмосферния въздух отпадъчни газове, съдържащи вредни вещества над нормите за допустими емисии по показатели въглероден оксид и прах. Поради това и на основание чл. 69а, ал. 2, във вр. с чл. 69, ал. 1, ал. 2, ал. 7, ал. 8 от ЗООС му е наложена имуществена санкция в размер на 183, 55 лв/месец.
6.      НП № 23/29.03.2024 г., издадено срещу „Стомар Инвест“ АД, с. Белозем, за това, че като оператор на инсталация, извършва дейност в обхвата на Приложение № 4 от ЗООС без издадено комплексно разрешително. Поради това и на основание чл. 164, ал. 3, вр. чл. 117, ал. 1 от ЗООС му е наложена имуществена санкция в размер на 50 000 лв.
 
4. Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност
4.1. Околната среда
В двата автоматични пункта за наблюдение на качеството на въздуха на територията на гр. Пловдив като част от „Агломерация Пловдив“ през м. март има регистрирани превишения на средноденонощната стойност за опазване на човешкото здраве по показател „фини прахови частици“ (ФПЧ10). Все още през този месец върху качеството на атмосферния въздух по показател ФПЧ10 влияние оказват битово отопление в съчетание с транспорта, неблагоприятни климатични условия и пренос на пустинен прах, водещи до регистриране на по-високи концентрации.
            С представител на ПУДООС е установено изпълнение на строително-монтажни работи на съоръжения от ПСОВ на град Перущица.
            Въведена в редовна експлоатация е пречиствателна станция с анаеробно стъпало на ЕМ ДЖЕЙ ДЕРИЗ ООД - млекопреработвателно предприятие в град Карлово. Това ще намали натоварването на замърсяващи вещества към ПСОВ – гр. Карлово.
В резултат на осъществения превантивен контрол върху защитените територии е осигурено опазване на видовете и местообитанията, предмет на опазване в тях.
Осъществено е наблюдение състоянието на млади фиданки дървовидна хвойна, засадени през 2023 г. на територията на поддържан резерват „Изгорялото гюне“ от Фондация „Информация и природозащита“ с цел възстановяване популацията на вида. Установено е, че младите екземпляри са жизнени с ясно видим пролетен растеж. Дейностите се осъществяват съгласно условията, поставени в издаденото от МОСВ съгласувателно писмо.
4.2. Бизнес
            Издадено е удостоверение за промяна в обстоятелствата и удостоверение за регистрация на инсталация в публичния регистър по чл. 30л от Закона за чистотата на атмосферния въздух.
За периода са процедирани 318 инвестиционни предложeния, планове, програми и проекти (ИП/ППП) по реда на чл. 2 ал. 2 от Наредбата по ОС за инвестиционни предложения извън обхвата на Глава шеста от ЗООС, касаещи бизнеса, местната власт и държавните горски стопанства, в т. ч. и такива, с които се кандидатства по различни финансови механизми.
Изготвени са 42 становища за преценка вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП/ППП, попадащи в обхвата на Глава шеста от ЗООС.
Издадени са 5 решения за преценка вероятната степен на въздействие върху защитените зони на инвестиционни предложения, попадащи в границите на защитени зони, от които – 2 решения по чл.18 от Наредбата за ОС за съгласуване, 2 решения по чл. 20 и 1 решение по оценка за съвместимост по реда на чл.28 от Наредбата за ОС.
За периода са издадени две решения за поправка на очевидна фактическа грешка по реда на чл.62, ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс. 
През м. март са издадени 15 регистрационни документи по чл. 78 от ЗУО и 1 брой, съгласно чл. 68 от ЗУО.
Издадено е Решение по ОВОС № 1-I/2024 г. за одобряване осъществяването на инвестиционно предложение: „Изграждане на кариера за добив на строителни материали – пясък и баластра на концесионна площ от 218 дка” в имоти 48948.38.4 (стар № 038004), 48948.38.5 (стар № 380005), 48948.38.6 (стар № 038006), 48948.38.7 (стар № 380007), 48948.38.8 (стар № 380008), 48948.39.3 (стар №039003), 48948.39.173 (стар № 390173), 48948.39.174 (стар №039171), 48948.80.18 (стар №800018), 48948.80.170 (стар № 800170), 48948.39.176 (стар № 0800171), 48948.39.172 (стар № 039172) в землище с. Момино село, община Раковски, област Пловдив. Възложител: „АДВАНС” ООД.
Процедирани и приключили с краен акт в периода с Решение за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС са 22 инвестиционни предложения с характер „да не се извършва ОВОС“ по Приложение 2 от ЗООС в следните категории:
т. 10, д – строителство на пътища (невключени в Приложение № 1) – 1;
-         т. 4, г - инсталации за топене на цветни метали, включително производство на сплави (с изключение на благородните метали), изтегляне, формоване и валцуване на изделия от цветни метали и сплави; – 1;
-         т. 2, г - дълбоки сондажи – 7;
-         т. 10, б - обекти с обществено предназначение – 9;
-         т. 11, б - инсталации и депа за обезвреждане и/или оползотворяване на отпадъци (невключени в приложение – 3.
Издадени са 5 решения за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка с характер “да не се извършва ЕО“.
Издадени 4 решения за прекратяване на процедури.
За осигуряване на обществен достъп и публичност на информацията за периода са публикувани 465 документа на интернет страницата на РИОСВ - Пловдив.
Експерти от РИОСВ – Пловдив са взели участие в 7 ДПК, като с комисиите са приети 7 обекта.
 
4.3. Обществеността
Експерти от РИОСВ – Пловдив са взели участие в проверка на изпълнението и/или приемането на СМР на 2 обекта, финансирани със средства, отпуснати от ПУДООС, като един от тях е по програма „Чиста околна среда“.
            РИОСВ – Пловдив традиционно организира кампания по случай Световния ден на водата, който се отбелязва всяка година на 22 март. Кампанията премина под мотото „Вода за мир“. Тя включваше 10 инициативи, целящи да се акцентира върху необходимостта от прилагането на мерки и грижи за опазването на водата и устойчивото управление на този жизнено важен ресурс, справедливото му разпределение между народите и различните обществени групи, така че да се минимизират негативните ефекти от недостига на вода в условията на климатични промени.
Събитията се проведоха в рамките на девет дни (в периода 14.03. – 22.03.2024 г.) и бяха насочени към деца и младежи от различни възрастови групи. Част от тях са в партньорство с научни и образователни институции, неправителствени организации и местната власт:
-       Интерактивен урок на тема „Климатичните изменения и водите“ пред екоклуб „Изследователи“ при СУ „Д. Матевски“, гр. Пловдив - проведен на 14 март съвместно с Институт за изследвания на климата, атмосферата и водите при БАН (ИИКАВ-БАН);
-       Открит урок на тема „Как да опазваме водата“ пред 6-7 годишни деца от предучилищните групи от СУ „Христо Г. Данов“, гр. Пловдив – проведен на 19 март 2024;
-       Открит урок и мониторинг на биоразнообразието на река Марица с ученици на възраст 6-10 години от Частно училище „Монтесори класна стая“, гр. Пловдив – проведен на 19 март съвместно с Българско дружество за защита на птиците (БДЗП);
-       Открит урок и мониторинг на биоразнообразието на река Марица с ученици на възраст 14-16 години от СУ „Отец Паисий“, гр. Куклен – съвместно с Българско дружество за защита на птиците и еколозите на община Куклен - проведен на 19 март съвместно БДЗП;
-       Празник на водата с открит урок и състезателни игри с вода с възпитаници на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование към Министерство на образованието – проведен на 20 март;
-       Общоучилищен празник на тема „Вода за мир“ с учениците от Арменско училище ОУ „Виктория и Крикор Тютюнджян“, включващ презентации на ученици, представяне на изработени тематични плакати и рисунки – проведен на 21 март съвместно с ИИКАВ – БАН;
-       Представяне на изложба на постери, изготвени от клуб "Млад химик“, профил "Природни науки" при Хуманитарна гимназия "Св. Св. Кирил и Методий", гр. Пловдив и дискусия за различните употреби на водата – проведено на 21 март;
-       Посещение на ПСОВ – Пловдив с лекция за пречистването на отпадъчни води с възпитаниците на Частно училище „Слънчев лъч“ – Пловдив – проведено на 21 март съвместно с „ВиК“ ЕООД – Пловдив;
-       Открит урок за водата и нейните обитатели с ученици от ОУ „Елин Пелин“, гр. Пловдив – проведен на 22 март;
-       Празник на водата с приказка за най-малките, представяне създадена от децата от 4 клас книга „Приказки за пътешествията на капката“, включваща 10 авторски разказа и илюстрации, изложба на постери и танци за природата и водата от страна на учениците от 3-4 клас при СУ „Паисий Хилендарски“ – проведен на 22 март.
През м. март инспекцията публикува на интернет-страницата си и разпространи чрез медиите 11 прессъобщения на различни теми, касаещи контролни, превантивни и информационни аспекти от дейността на институцията, отговори на 3 журналистически запитвания, експерт даде 1 ТВ-интервю.
Екоинспекцията предоставя на 9 заинтересовани лица търсена от тях информация при спазване процедурите и изискванията на Закона за достъп до обществена информация.