Отчет за контролната дейност през месец декември 2023

1. Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност
1.1.През месеца експертите на РИОСВ – Пловдив са извършили 49 проверки на 42 обекта, в т. ч. 26 планови и 23 извънредни. Извършени са 3 комплексни проверки по компоненти и фактори на околната средa, от които 2 планови. В рамките на проведения контрол са дадени 8 предписания за отстраняване на констатирани нарушения.
 
1.2. За констатирани административни нарушения на ЗООС и специалните закони по опазване на околната среда от РИОСВ – Пловдив са съставени 7 акта, от които 2 са за констатирани неизпълнения на дадени предписания.
Директорът на РИОСВ е издал 1 наказателно постановление, с което на нарушителя е наложена санкция в размер на 10000 лева.
Наложена е 1 санкция за констатирано наднормено замърсяване на компонентите на околната среда (въздух) на оператор „Димитър Маджаров – 2“ ООД в размер от 32,48 лева/месец.
През месеца са сключени 2 споразумения за прекратяване на административнонаказателно производство, като по този ред, предвиден в ЗАНН, е наложена имуществена санкция в размер на 2800 лева.
Общо събраните суми от РИОСВ по наложени глоби и санкции са 9973,75 лева: 1873,75 лв. от санкции по чл. 69 от ЗООС и 8100,00 лв. от глоби и санкции по секторни закони. От получените суми 1499,00 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти. Общините, получили най-големи приходи от наложени санкции са: община Марица - 1039,11 лв., община Стамболийски – 212,51 лв. и община Пловдив – 204,32 лева.
 
1.3. За периода са постъпили 15 сигнала и 5 жалби, които са обработени своевременно. Част от тях не са от компетентността на РИОСВ – Пловдив и са препратени до други контролни органи за предприемане на действия.
 
2. Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност
2.1. Засилен превантивен контрол
-          Изготвяне на становища във връзка с процедури по издаване на Разрешителни за зауствания по чл. 46, ал. 1, т. 3, буква б от Закона за водите, както и по процедури за продължаване срокове на действие на вече издадени разрешителни за зауствания;
-          Разглеждане и изготвяне на становища във връзка с постъпили инвестиционни предложения и ДОВОС по изпълнение на задълженията на операторите относно изискванията за спазване на законодателството в частта по опазване чистотата на водите;
-          Проверки по Закона за защитените територии – проверка на защитена местност „Чинарите“ , с. Белащица и 5 проверки на резерват „Червената стена“, 4 от които са извършени от парковата охрана;
-          Извършени са проверки по Закона за лечебните растения на общини и горски стопанства по отношение осъществяване контрол на издаваните позволителни за ползване на лечебни растения;
-          Осъществени са проверки по Закона за биологичното разнообразие – две на Руски пазар, гр. Пловдив относно търговия със защитени видове пойни птици и една на зоопарк – гр. Пловдив;
-          Екип от експерти на РИОСВ - Пловдив взе участие в подготовката и провеждането на учение на пълномащабна тренировка при извънредни ситуации, включваща разлив на химикали, организирано съгласно заповед на областния управител и с участие на всички основни държавни институции – РДПБЗН, МВР, РЗИ, БЧК, доброволното формирование и други;
-          Изготвени са 177 писма до възложители и институции във връзка с провеждане на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС;
-          Съгласувани са 23 преписки по съответните компоненти и фактори, оказващи влияние върху околната среда във връзка с процедирани инвестиционни намерения.
 
 
2.2. Tекущ контрол:
            През периода експертите от РИОСВ – Пловдив са участвали в извършване на:
-          Планови проверки по План за контролната дейност;
-          Проверки по осъществяване на последващ контрол по изпълнение на дадени предписания;
-          Проверки по сигнали и жалби;
-          Участие в комплексни проверки;
-          Съвместни проверки за оказване съдействие на други институции;
-          Оценка на месечни доклади от провеждане на собствени непрекъснати измервания (СНИ) от оператори – „КЦМ“ АД, „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД и „Монди Стамболийски“ ЕАД, при които е установено, че всички средномесечни стойности на измерваните показатели са съгласно нормите, определени в комплексните разрешителни;
-          Оценени са 5 доклади с резултати от проведени собствени периодични измервания на емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух на основание чл. 40, ал. 2 от Наредба № 6 / 1999 г, като не са установени превишения на НДЕ по измерваните показатели при оценката на представените доклади;
-          Позиционирана е мобилна автоматична станция за измерване качеството на атмосферния въздух в пункт за мониторинг в с. Войводиново в изпълнение на Годишния график за имисионни измервания през 2023 година - зимен период.
-          Извършена е проверка по писмо на МОСВ на ББ-контейнери за съхранение на препарати с изтекъл срок на годност в с. Войнягово, общ. Карлово;
-          За лечение в Спасителния център за диви животни – гр. Стара Загора е изпратена една птица в безпомощно състояние;
-          Проверки за изпълнение на изискванията на Закона за управление на отпадъците при извършване на дейности по събиране, съхраняване и третиране на отпадъци;
-          Проверки по спазване на изискванията ЗООС, ЗЗВВХВС, Регламент (ЕО) №1907/2006 (REACH), Регламент (ЕО) №1272/2008 (CLP), Регламент (ЕО) №648/2004, Регламент (ЕО) №689/2008, Регламент (ЕО) №850/2004, Регламент (ЕО) №1451/2007 и други (наличие и актуалност на информационни листове за безопасност, регистрации по REACH, спазване на изискванията за съхранение на опасни химични вещества, оценка за безопасността на съхранение на ОХВ, инструкции, заповеди и други);
-          Извършена е една планова проверка на решение по преценка необходимостта от извършване на ОВОС „Кариера за добив на мрамори и баластра "Делчовото-2", с. Горнослав, общ. Асеновград“ с възложител "Запрянови-03"ООД;
-          През отчетния период е извършена планова проверка по изпълнение на условия и срокове в издадено комплексно на “Монди Стамболийски” ЕАД, гр. Стамболийски разрешително № 123-Н2/2020 година.
 
2.3. Засилен последващ контрол
Извършени са 8 проверки по изпълнение на дадени предписания. Констатирано е, че от дадените 14 предписания от първия етап на проверките 1 не е изпълнено. Става въпрос за неизпълнение от страна на „Харис – 2006“ ЕООД, гр. Перущица на дадено предписание за почистване на собствен терен. На дружеството е изпратена покана за съставяне на АУАН.
 
3. Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност
 
Атмосферен въздух, шум и ЗОПОЕЩ
Атмосферен въздух:
-        Експерти от направлението са взели участие в 1 проверка на оператор с издадено Комплексно разрешително.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 8;
o    проверени обекти – 8;
o    дадени предписания – 1;
o    съставени актове - няма;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:
Ø Със Заповед №С-И-43/08.12.2023 г., считано от 24.11.2023 г. на „Димитър Маджаров-2“ ЕООД е наложена текуща месечна санкция за изпускане в атмосферния въздух на отпадъчни газове с концентрация на азотни оксиди (NОх) над нормата за допустими емисии от нова средна горивна инсталация (котел тип „BUDERUS“), експлоатирана на площадката на „Предприятие за млекопреработка“ в гр. Стамболийски.
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали – 4.
 
Шум и ЗОПОЕЩ:
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 1
o    проверени обекти – 1;
o    дадени предписания – няма;
o    съставени актове - няма;
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали – няма.
Води
-        От извършените проверки, осъществявани с пробонабирания на пречистени отпадъчни води се констатират все повече нарушения, свързани с постигане на индивидуалните емисионни ограничения, заложени в Разрешителните за заустване и затруднения на операторите по отношение на поддържане на пречиствателните станции за отпадъчни води в добро техническо експлоатационно състояние.
-        Експерти от направлението са взели участие в 1 проверка на оператор с издадено Комплексно разрешително.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 7
o    проверени обекти – 7;
o    дадени предписания – няма;
o    съставени актове - 3;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:
Ø АУАН № 69 / 05.12.2023 г. на “Кали – 98“ ЕООД за неизпълнение на условие от Разрешителното за заустване «Да се изгради и въведе в експлоатация пречиствателна станция за отпадъчни води в срок до 02.03.2023г» в обект „Консервна фабрика“, която се намира в гр. Перущица, кв. „Пастуша“. Дружеството е осъществило състава на чл. 200, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 48, ал. 1, т. 11 от Закона за водите;
Ø АУАН № 70 /07.12 2023 г. на „Щром“ ЕООД . Като ползвател на обект „Предприятие за съхранение и преработка на плодове и зеленчуци“ в с. Стряма дружеството е осъществило състава на чл. 200, ал. 4, вр. с чл. 200, ал. 1, т. 6, вр. с чл. 120, ал .3, вр. ал. 1 от Закона за водите, във връзка с чл. 16, ал. 1 от Наредба № 6/2000г. за емисионните норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти.
Ø АУАН № 71 /12.12.2023 г. на дружество „ВП Брандс Интернешънъл“ АД за обект „Винарска изба“, гр. Съединение. Дружеството е осъществило състава на чл. 200, ал. 4, вр. с чл. 200, ал.1, т. 6, вр. с чл. 120, ал.3, вр. ал. 1 от Закона за водите, във връзка с чл. 16, ал. 1 от Наредба № 6/2000г. за емисионните норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти.
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали – 1.
 
Почви
-          Експерти от направлението са взели участие в 1 проверка на оператори с издадено Комплексно разрешително.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 1;
o    проверени обекти – 1;
o    дадени предписания – няма;
o    съставени актове - няма;
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - няма.
 
 
Биологично разнообразие и НЕМ
-          В резултат на осъществената контролна дейност през месец декември не са установени нарушения на Закона за защитените територии и Закона за лечебните растения.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 17;
o    проверени обекти – 13;
o    дадени предписания – няма;
o    съставени актове - 1;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:
Ø АУАН № 72/17.12.2023 г. на физическо лице П.К. - При извършена проверка на Руски пазар – гр. Пловдив се установи нарушение на Закона за биологичното разнообразие - притежаване на защитени видове пойни птици – щиглец и елшова скатия. Птиците бяха конфискувани и пуснати на свобода, а за извършеното нарушение на извършителя бе съставен АУАН.
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали – 1.
 
Отпадъци
-          Експерти от направлението са взели участие в 1 проверка на оператор с издадено Комплексно разрешително.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 12;
o    проверени обекти – 10;
o    дадени предписания – 3;
o    съставени актове - няма;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:
Ø За непредоставяне на изискуема информация в срок съгласно чл. 22 от Наредба № 1 / 2014 г. за извършен трансграничен превоз на отпадъци на дружествата „КЦМ“ АД, „Полимер“ ООД и „Дибиди-пласт“ ЕООД са изпратени покани за съставяне на АУАН.
o    проверки и предприети действия по сигнали – 1.
 
Химикали
-          Експерти от направлението са взели участие в 1 проверка на оператор с издадено Комплексно разрешително.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 5;
o    проверени обекти – 5;
o    дадени предписания – 4;
o    съставени актове – няма;
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали – 1.
 
 
ОВОС И ЕО
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 1;
o    проверени обекти – 1;
o    дадени предписания – няма;
o    съставени актове - няма;
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - няма.
 
Комплексни разрешителни
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 1;
o    проверени обекти – 1
o    дадени предписания – няма;
o    съставени актове - 1;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:
Ø АУАН № 75 /21.12.2023 г. на община Пловдив, площадка  Депо за неопасни отпадъци и Инсталация за биологично разграждане по закрит способ, с местоположение с. Шишманци, община Раковски, област Пловдив на основание чл. 164, ал. 1 във връзка с чл. 123в, т. 2 от Закона за опазване на околната среда, тъй като не е изпълнила условие, поставено в Комплексно разрешително № 380-Н0/2009 г., актуализирано с Решение № 380-Н0-И0-А1-ТГ1/2022 г.
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали – няма.
 
СЕВЕЗО  
-          През месец декември не са извършвани проверки на Севезо обекти.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – няма;
o    проверени обекти – няма;
o    дадени предписания – няма;
o    съставени актове - 2;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:
Ø АУАН № 74/19.12.2023 г. на дружество „КЦМ“ АД за неизпълнение на дадено предписание от 2022 г. за доизграждане на стена по източната част от склад „оловни концентрати“ с краен срок 30.03.2023 г.;
Ø АУАН № 73/19.12.2023 г. на „Сторидж ойл“ ЕАД, Петролна база - Пловдив за установеното неизпълнение на дадено предписание, като в указания срок до 05.11.2023 г. не е почистило от суха растителност и други растителни отпадъци (дървесни, храсти, треви) обваловките на резервоарите за съхранение на гориво и територията извън тях, включително и тръбопроводите.
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - няма.
 
 
 
НП
1.      НП № 43/ 01.12.2023, издадено срещу Монди Стамболийски ЕАД, за това, че не изпълнява условие, поставено в Комплексно разрешително. Поради това и на основание чл. 164, ал. 1, вр. с чл. 123в, т. 2 от ЗООС му е наложена имуществена санкция в размер на 10000 лева.
2.      НП № С-И-43/08.12.2023 г., издадено срещу „Димитър Маджаров-2“ ООД, гр. Пловдив за това, че изпуска в атмосферния въздух отпадъчни газове, съдържащи вредни вещества над нормите за допустими емисии. Поради това и на основание чл. 69а, ал. 2, вр. с чл. 69, ал. 1, ал. 2, ал. 3, ал. 7 ал. 8 от ЗООС, му е наложена имуществена санкция в размер на 32,48 лв/мес.
 
4. Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност
4.1. Околната среда
През месеца в двeтe автоматични измервателни станции (АИС) за наблюдение на качеството на въздуха на територията на гр. Пловдив, а именно АИС "Каменица" и АИС "Тракия", са регистрирани превишения на средноденонощната стойност за опазване на човешкото здраве по показател „фини прахови частици под 10 микрона“ (ФПЧ10). Най-съществено влияние върху КАВ по отношение на фините прахови частици през зимните месеци оказват отоплението в бита и обществени сгради, следвано от транспорта, състоянието на пътната и прилежаща инфраструктура в съчетание с неблагоприятните климатични условия и характерни топографски особености, влошаващи разсейването на емитираните замърсители и водещи до регистриране на високи концентрации.
През отчетния период е осъществена контролна дейност, насочена към предотвратяване незаконната търговия със защитени пойни птици в гр. Пловдив чрез извършване на съвместна проверка с Трето РУ на тържището, където се продават птиците. В резултат на това се очаква намаляване и преустановяване на улова и търговията с диви пойни птици в гр. Пловдив.
В резултат на засиления контрол от страна на РИОСВ - Пловдив от операторите се спазват изискванията на екологичното законодателство в областта на химичните вещества и смеси. При проверките не са установени нарушения и не са констатирани замърсявания на околната среда.
 
 
4.2. Бизнес
За периода са процедирани 172 инвестиционни предложeния, планове, програми и проекти (ИП/ППП) по реда на чл. 2 ал. 2 от Наредбата по ОС за инвестиционни предложения извън обхвата на Глава шеста от ЗООС, касаещи бизнеса, местната власт и ДГС, в т. ч. и такива, с които се кандидатства по различни финансови механизми.
Изготвени са 6 становища за преценка вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП/ППП, попадащи в обхвата на Глава шеста от ЗООС .
Издадени са 5 решения за преценка вероятната степен на въздействие върху защитените зони на инвестиционни предложения, попадащи в границите на защитени зони, от които – 4 - по чл.18 от Наредбата за ОС за съгласуване, 1 - за прекратяване на процедура по ОС, съгласно чл. 13, ал.1 от Наредбата за ОС, както и 2 решения за поправка на очевидна фактическа грешка по реда на чл. 62, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс. 
За отчетния период са издадени 6 регистрационни документи по чл. 78 от Закона за управление на отпадъците.
Процедирани и приключили с краен акт в периода с Решение за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС са 14 инвестиционни предложения с характер „да не се извършва ОВОС“. Те са в следните категории съгласно Приложение 2 от ЗООС:
-         т. 2, г - дълбоки сондажи – 6;
-         т. 10, б - обекти с обществено предназначение – 6;
-         т. 10, д – строителство на пътища – 1;
-         т. 7, б – пакетиране и консервиране на растителни и животински продукти – 1.
Издадени са 2 решения за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка, с характер “да не се извършва ЕО“.
Издадени са 2 решения за прекратяване на процедури.
За осигуряване на обществен достъп и публичност на информацията за периода са публикувани 359 документа на интернет страницата на РИОСВ - Пловдив.
Експерти от РИОСВ – Пловдив са взели участие в 9 ДПК, като с комисиите са приети 8 обекта.
 
4.3. Обществеността
Експерти от РИОСВ – Пловдив са взели участие в приемането на 15 обекта, изградени със средства, отпуснати от ПУДООС.
            Специалисти от институцията участваха в среща-дискусия на тема "екологични разрешителни" с представител на Световната банка с фокус върху темата за провежданите процедури за оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения, планове и програми.
Екоинспекцията проведе изнесена лекция за качеството на атмосферния въздух пред студенти от биологическия и химическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ в автоматичната измервателна станция „Каменица“. Младите специалисти се запознаха със следените показатели, използваната измервателна апаратура, методиката, по която се извършва анализът на резултатите. Акцент в лекцията бе поставен върху изискванията на Закона за чистотата на атмосферния въздух и европейското законодателство, задълженията и правомощията на държавната, местната власт и бизнеса, политиката по опазване качеството на въздуха и възможните мерки за постигане на доброто му състояние. Освен че е образователна, инициативата на РИОСВ - Пловдив имаше за цел да насочи вниманието на всеки жител на областния град към личната му отговорност по отношение качеството на въздуха в началото на отоплителния сезон.
През декември РИОСВ - Пловдив публикува на интернет-страницата си и разпространи чрез медиите 6 прессъобщения на различни теми, касаещи контролни, превантивни и информационни аспекти от дейността на институцията и от значение за обществеността.
Екоинспекцията предоставя информация на заинтересовани лица при спазване процедурите и изискванията на Закона за достъп до обществена информация.