Отчет за контролната дейност през месец януари и февруари 2024

1. Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност
1.1.През месеците януари и февруари са проверени 107 обекта, като са извършени 143 проверки. 106 от тях са планови, а 37 - извънредни. Извършени са 10 комплексни проверки по компоненти и фактори на околната средa, от които 5 планови. В рамките на проведения контрол са дадени 31 предписания за отстраняване на констатирани нарушения.
1.2. За констатирани административни нарушения на ЗООС и специалните закони по опазване на околната среда от РИОСВ – Пловдив са съставени 23 акта, от които 1 е за констатирано неизпълнение на дадено предписание.
Директорът на РИОСВ е издал 17 наказателни постановления, с които на нарушителите са наложени санкции и глоби в общ размер на 130 600 лева.
През двата месеца са сключени 9 споразумения за прекратяване на административнонаказателни производства, като по този ред, предвиден в ЗАНН, са наложени имуществени санкции с общ размер 17150 лева.
Общо събраните суми от РИОСВ по наложени глоби и санкции са 66071,94 лева: 4324,22 лв. от санкции по чл. 69 от ЗООС и 61747,72 лв. от глоби и санкции по секторни закони. От получените суми 9859,33 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти. Общините, получили най-големи приходи от наложени санкции са: община Стамболийски – 6773,06 лв., община Марица – 2298,18 лв. и община Пловдив – 384,87 лева.
1.3. За периода са постъпили 74 сигнала и 24 жалби, които са обработени своевременно. Част от тях не са от компетентността на РИОСВ – Пловдив и са препратени до други контролни органи за предприемане на действия.
 
2. Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност
2.1. Засилен превантивен контрол:
-          Изготвяне на план за контролната дейност за 2024 година;
-          Изготвяне на отчет за контролната дейност за 2023 година;
-          Изпратени са писма до кметовете на всички общини в обхвата на РИОСВ -Пловдив с дадени предписания за предприемане на действия по почистване на нерегламентирани замърсявания в населените места, в речните корита и прилежащите територии със срок за изпълнение 31.03.2024 г. Предписано е и да се почистят отпадъците от пътя, земното платно, пътните съоръжения, обслужващите зони, крайпътните обслужващи комплекси и опорните пунктове за поддържане на общинската пътна мрежа и да се осигурят съдове за събиране на отпадъците по общинската пътна мрежа и транспортирането им до съоръжения за третиране. Срокът за изпълнение е 29.03.2024 г. След изтичане на сроковете, РИОСВ - Пловдив ще извърши последващ контрол и при констатиране на неизпълнение на дадените предписания, ще бъдат предприети необходимите административнонаказателни мерки.
-          Изготвяне на становища във връзка с процедури по издаване на Разрешителни за зауствания по чл. 46, ал. 1, т. 3, буква „б“ от Закона за водите, както и по процедури за продължаване срокове на действие на вече издадени разрешителни за зауствания;
-          Изготвяне на становища във връзка с процедури по изменения на вече издадени комплексни разрешителни от ИАОС;
-          Изготвяне на становища относно приоритетното изграждане на обекти със средства, отпуснати от ПУДООС, имащи отношение към опазване на водите от замърсяване (селищни пречиствателни станции и канализационни мрежи);
-            Извършени са планови проверки по Закона за защитените територии – на защитени местности „Находище на атинска мерендера“ и „Анатема“, гр. Асеновград, както и 37 проверки на резерват „Червената стена“ от парковата охрана;
-            Извършени са проверки на защитени зони – на ЗЗ „Язовир Пясъчник“ по спазване режимите, определени със Заповедта за обявяване и на ЗЗ „Река Пясъчник“ за осъществяване контрол на условия в издадено решение за преценяване вероятната степен на въздействие върху предмета и целите на опазване на защитените зони;
-            Извършена е проверка на есетрово стопанство, производство, преработка, пакетиране на хайвер, база "ЕРИМ ФИШ" АД, с. Йоаким Груево, общ. Стамболийски;
-          Извършена е проверка по Закона за лечебните растения на билкозаготвителен пункт в с. Руен, на който са дадени предписания за представяне на липсващи документи;
-          Извършена е проверка, във връзка с взимане на почвени проби по процедура за определяне на страничен продукт;
-          Изготвени 405 писма до възложители и институции във връзка с провеждане на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС;
-          Съгласувани 58 преписки по съответните компоненти и фактори, оказващи влияние върху околната среда във връзка с процедирани инвестиционни намерения.
2.2. Tекущ контрол:
            През периода експертите от РИОСВ – Пловдив са участвали в извършване на:
-          Планови проверки по План за контролната дейност;
-          Проверки по сигнали и жалби;
-          Оценка на месечни доклади от провеждане на собствени непрекъснати измервания (СНИ) от оператори – „КЦМ“ АД, „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД и „Монди Стамболийски“ ЕАД, при които е установено, че всички средномесечни стойности на измерваните показатели са съгласно нормите, определени в комплексните разрешителни;
-          Оценка на 32 доклади с резултати от проведени собствени периодични измервания на емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух на основание чл.40, ал.2 от Наредба № 6/1999г. Оценките показват съответствие с НДЕ по измерваните показатели;
-          Обработени 220 годишни отчета за 2023 г. подадени в Информационната система за флуосъдържащи парникови газове, 1 План за управление на разтворители, 30 справки/декларации по чл. 20 и ал. 8 от Наредба № 7/2003 г. и Наредбата за бои, лакове и авторепаратурни продукти;
-          Проверки за изпълнение на изискванията на Закона за защита от шума в околната среда;
-          След получени сигнали за лечение в Спасителния център за диви животни – гр. Стара Загора са изпратени две птица в безпомощно състояние – мишелов и кос.
-          През м. януари са извършени 4 проверки съвместно с органите на МВР, свързани с отглеждане и притежаване на диви пойни птици в частни домове по разпореждане на Окръжна прокуратура – Пловдив;
-          Общо 54 броя диви пойни птици от видовете – щиглец, конопарче, елшова скатия и диво канарче са конфискувани и пуснати на свобода в техните естествени местообитания в дивата природа;
-          През месец януари във връзка с образувано досъдебно производство от Шесто РУ – гр. Пловдив са конфискувани общо 24 пойни птици. След извършена проверка от експерти на РИОСВ - Пловдив е установено, че птиците са защитени съгласно Закона за биологичното разнообразие и същите са транспортирани до Спасителен център за диви животни до приключване на досъдебното производство;
-          Още една проверка е извършена съвместно с ГДНП – София в частни домове в гр. Асеновград за притежаване на защитени диви птици. Притежаваните диви пойни птици са транспортирани до Спасителен център за диви животни за временно отглеждане до постановяване на решение на прокуратурата;
-          Проверки за изпълнение на изискванията на Закона за управление на отпадъците при извършване на дейности по събиране, съхраняване и третиране на отпадъци;
-          Проверки по спазване на изискванията ЗООС, ЗЗВВХВС, Регламент (ЕО) №1907/2006 (REACH), Регламент (ЕО) №1272/2008 (CLP), Регламент (ЕО) №648/2004, Регламент (ЕО) №689/2008, Регламент (ЕО) №850/2004, Регламент (ЕО) №1451/2007 и други (наличие и актуалност на информационни листове за безопасност, регистрации по REACH, спазване на изискванията за съхранение на опасни химични вещества, оценка за безопасността на съхранение на ОХВ, инструкции, заповеди и други);
-          Извършени са 3 извънредни проверки на обекти с издадени комплексни разрешителни (КР):
o   Във връзка с процедура по издаване на КР е извършена проверка на „ИНСА СПИРИТ“ АД, площадка с. Белозем;
o   „Монди Стамболийски“ ЕАД, гр. Стамболийски - проверка по подадени сигнали за усетени неприятни миризми на територията на населеното място;
o   „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Карлово и Хисаря“ -проверка по подаден сигнал за разпилени найлонови торбички в голям диапазон около сметището в гр. Карлово.
2.3. Засилен последващ контрол
Извършена е проверка по изпълнение на дадени предписания. Дадените 13 предписания през първия етап на проверките са изпълнени.
3. Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност
Атмосферен въздух, шум и ЗОПОЕЩ
Атмосферен въздух:
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 15;
o    проверени обекти – 15;
o    дадени предписания – 8;
o    съставени актове - 2;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:
Ø АУАН № 12/18.01.2024 г. на „БиЕй Глас България“ ЕАД за нарушение на изискванията за провеждане на СПИ по чл.33, ал.1 от Наредба №6/1999 г., представляващо неизпълнение на Условие 6.2.2. от издаденото комплексно разрешително, с което е осъществен съставът на чл. 164, ал.1 във връзка с чл.123в, т.2 от ЗООС;
Ø АУАН № 15/19.01.2024 г. на „Монди Стамболийски“ ЕАД, гр. Стамболийски във връзка с нарушено условие в издаденото му комплексно разрешително, с което са нарушени изискванията на чл. 49, ал- 2 от Наредба № 6/26.03.1999 г. , а именно като оператор на голяма горивна инсталация при извършване на СНИ не осигурява непрекъснато подаване данни в реално време към автоматизираната система на ИАОС, което представлява неизпълнение на изискванията на Условие 6.6. от Комплексно разрешително с № 123-Н2/2020 г., издадено с Решение №123-Н2-И0-А0/2020 г. на Изпълнителния директор на ИАОС;
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали – 4.
Ø Във връзка с подаден сигнал за запрашаване от превозните средства, транспортиращи строителни материали от кариера „Мулдава“, находище „Старите колиби“, общ. Асеновград, при извършена проверка на място на дружеството оператор „НВГ Кариери“ ООД са дадени задължителни предписания с оглед ограничаване на неорганизираните емисии на прахообразни вещества.
Шум и ЗОПОЕЩ:
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 2;
o    проверени обекти – 2;
o    дадени предписания – 1;
o    съставени актове - няма;
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали – 1.
 
Води
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 30;
o    проверени обекти – 30
o    дадени предписания – 14;
o    съставени актове - 4;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:
ØАУАН № 10 / 16.01.2024 г. на „Елит-2095“ ЕООД, гр. Пловдив за заустване на отпадъчни води от обект „Комплекс за месодобив, месопреработка, животновъден обект и административни дейности“ в село Ягодово, община Родопи без необходимото за това Разрешително за заустване, съгл. чл. 46, ал. 1, т. 3б от Закона за водите;
 
ØАУАН № 11/ 16.01.2024 г. на „Елит-2095“ ЕООД, гр. Пловдив за заустване на отпадъчни води от обект „Комплекс за месодобив, месопреработка, животновъден обект и административни дейности“ в село Ягодово, община Родопи за заустване на отпадъчни води с показатели, които превишават допустимите емисионни норми, посочени в Приложение №5 към чл. 16,ал. 1 от Наредба № 6/09.11.2000 г.;
ØАУАН № 17/31.01.2024 г. на "ГРИЙН ДОТ" ЕООД, гр. Пловдив за нарушаване на условие, свързано със спазването на индивидуалните емисионни ограничения, което е заложено в Разрешително за заустване от обект „Цех за консервиране на плодове и зеленчуци в село Ново село, община Стамболийски;
ØАУАН 22/22.02.2024 г. на "Галус 2004" ЕООД за обект: "Птицекланица", с. Милево, община Садово за превишаване на норми по показател "общ азот" съгласно Наредба № 6/2000 г. от проверка през изминалата 2023 година.
 o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - 4.
 
Почви
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 1;
o    проверени обекти – 1;
o    дадени предписания – няма;
o    съставени актове - няма;
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали – няма.
  
Биологично разнообразие и НЕМ
-          При извършените планови проверки не са установени нарушения на Закона за защитените територии.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 50;
o    проверени обекти – 15;
o    дадени предписания – 2 ;
o    съставени актове - 2;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:
Ø АУАН № 1 /05.01.2024 г. на физическо лице И.А.В. за нарушение на чл. 125, ал. 1, във връзка с чл. 38, ал.1, т. 6 от Закона за биологичното разнообразие за установено притежаване и отглеждане на диви пойни птици;
Ø АУАН № 2 /05.01.2024 г. на физическо лице В.И.А. за нарушение на чл. 125, ал. 1, във връзка с чл. 38, ал. 1, т. 6 от Закона за биологичното разнообразие за установено притежаване и отглеждане на диви пойни птици;
Ø За други два случая за нарушение на Закона за биологичното разнообразие след установено притежаване и отглеждане на диви пойни птици се водят досъдебни производство, отнети са птици, които са изпратени за временно отглеждане в Спасителен център за диви животни – гр. Стара Загора, като след приключването им те също ще бъдат пуснати на свобода;
Ø За установена липса на документи за произход на изкупени лечебни растения в билкозаготвителен пункт е дадено предписание по Закона за лечебните растения. В случай на неизпълнението им, ще бъдат предприети административнонаказателни мерки.
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали – 5.
 
Отпадъци
-          Акцент в контролната дейност за периода е извършването на планови проверки по изпълнение на Плана за контролна дейност за 2024 г.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 55;
o    проверени обекти – 55;
o    дадени предписания – 5;
o    съставени актове - 14;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:
Ø АУАН № 3/09.01.2024 г., АУАН № 4/09.01.2024 г., АУАН № 5/09.01.2024 г. и АУАН № 6/09.01.2024 г. на „КЦМ“ АД, съгл. чл. 135, ал. 1, т. 1, вр. чл. 48, ал. 1, а именно за непредоставяне на информация за извършен трансграничен превоз на отпадъци в срока, предвиден в чл. 22, ал. 4 от Наредба № 1/2014;
Ø АУАН № 7/10.01.2024 г. на „Дибиди Пласт“ ЕООД, съгл. чл. 135, ал. 1, т. 1, вр. чл. 48, ал. 1, а именно непредоставяне на информация за извършен трансграничен превоз на отпадъци в срока, предвиден в чл. 22, ал. 4 от Наредба №1/2014;
Ø АУАН № 8/10.01.2024 г., АУАН № 9/10.01.2024 г., АУАН № 13/18.01.2024 г., АУАН № 14/18.01.2024 г. на „Полимер“ ООД, съгл. чл. 135, ал. 1, т. 1, вр. чл. 48, ал. 1, а именно непредоставяне на информация за извършен трансграничен превоз на отпадъци в срока, предвиден в чл. 22, ал. 4 от Наредба №1/2014 г.;
Ø АУАН № 16/24.01.2024 г. на „Монди Стамболийски“ ЕАД, съгл. чл. 135, ал. 1, т. 1, вр. чл. 48, ал. 1, а именно непредоставяне на информация за извършен трансграничен превоз на отпадъци в срока, предвиден в чл. 22, ал. 4 от Наредба №1/2014 г.;
Ø АУАН № 19/09.02.2024 г. на „ХАРИС-2006“ ЕООД съгласно чл. 156, ал. 1, вр. с чл. 113, ал. 3 за неизпълнено предписание, констатирано при проверка през 2023 г.;
Ø АУАН № 20/15.02.2024 г. на „РЕНТ ИНДЪСТРИЙС“ ЕООД, съгласно чл. 136, ал. 2, т. 3, предл. трето, вр. с чл. 35, ал. 1, т. 1 за извършване на дейност без разрешителен документ, съгласно чл. 35 от ЗУО;
Ø АУАН № 21/15.02.2024 г. на „ТИА ГРУП“ ЕООД , съгласно чл. 136, ал. 2, т.16, вр. чл. 104, ал. 1, вр. чл. 35, за извършване на дейност без разрешителен документ, съгласно чл. 35 от ЗУО;
Ø АУАН № 23/22.01.2024 г. на „Монди Стамболийски“ ЕАД , съгл. чл.136, ал. 2, т. 1, предл. второ, вр. с чл. 8, ал. 1, за приемане на отпадък без издаден разрешителен документ по чл. 35 от ЗУО.
o     проверки и предприети действия по сигнали – 10.
 
Химикали
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 2;
o    проверени обекти – 2;
o    дадени предписания – 1;
o    съставени актове - няма;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:
Ø Извършен е опит за връчване на АУАН, съставен на "Сторидж ойл" ЕАД на адрес на седалище на дружеството;
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали – няма.
 
ОВОС И ЕО
-          За периода не е извършвана контролна дейност.
Комплексни разрешителни
-          Акцент в контролната дейност за периода - извършени извънредни проверки на оператори с издадени комплексни разрешителни.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 3;
o    проверени обекти – 3;
o    дадени предписания – няма;
o    съставени актове - 1;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:
Ø АУАН № 18 от 07.02.2024 г. на “Стомар Инвест” АД, площадка “Свинеферма Белозем 2”, с. Белозем, община Раковски, която експлоатира инсталация, попадаща в обхвата на Приложение № 4 към чл. 117, ал. 1 от ЗООС “Категории промишлени дейности”, посочени в т. 6.6., без да притежава издадено комплексно разрешително;
Ø Изпратена покана за съставяне на АУАН на кмета на Община Карлово за констатирани нарушения на площадка „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Карлово и Хисаря“;
Ø Изпратена покана за съставяне на АУАН на оператор с издадено Комплексно разрешително „Монди Стамболийски“ ЕАД след проверка по подаден сигнал за миризми в гр. Стамболийски с посочен източник завода за производство на целулоза и крафт хартия.
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали – 2.
 
СЕВЕЗО 
Не е извършвана контролна дейност за периода.
НП
1.    НП № 01/09.01.2024 г., издадено срещу "Сторидж ойл" ЕАД, гр. София за това, че не е спазило мерки за предотвратяване на големи аварии. Поради това и на основание чл. 166а, ал. 2, във връзка с чл. 107, ал. 1, т. 2 от ЗООС му е наложена имуществена санкция в размер на 15 000 лева.
2.    НП № 02/09.01.2024 г., издадено срещу Община Пловдив за това, че не изпълнява условие от комплексно разрешително на “Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Пловдив, Марица, Калояново, Стамболийски, Родопи, Перущица, Съединение, Кричим, Асеновград, Раковски, Садово, Брезово, Първомай”, находящо се в землището на с. Цалапица, местност “Паша махала”, община Родопи, област Пловдив (РДНО-Цалапица). Поради това и на основание чл. 164, ал. 1, във връзка с чл.123в, т.2 от ЗООС е наложена имуществена санкция в размер на 14 500 лева.
3.    НП № 03/10.01.2024 г., издадено срещу "Ем транзит" ЕООД, с. Труд за това, че третира отпадъци без разрешение. Поради това и на основание чл. 136, ал. 2, т. 3, предл. трето, във връзка с чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗУО му е наложена имуществена санкция в размер на 7000 лева.
4.    НП № 04/12.01.2024 г., издадено срещу "КЦМ" АД, гр. Пловдив за това, че не е изпратило в срок формуляр по приложение 52 от Наредба №1. Поради това и на основание чл. 135, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 48, ал. 1 от ЗУО му е наложена имуществена санкция в размер на 2200 лева.
5.    НП № 05/17.01.2024 г., издадено срещу "Когрийн" ООД, гр. София за това, че не е провеждало СПИ повече от 2 години. Поради това и на основание чл.36, ал.1, предл. 1, във връзка с чл. 18, т. 1, предл. 1 от ЗЧАВ му е наложена имуществена санкция в размер на 200 лева.
6.    НП № 06/22.01.2024 г., издадено срещу "КЦМ" АД, гр. Пловдив за това, че не е изпратило в срок формуляр по приложение 52 от Наредба №1. Поради това и на основание чл. 135, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 48, ал. 1 от ЗУО му е наложена имуществена санкция в размер на 2300 лева.
7.    НП № 07/22.01.2024 г., издадено срещу "КЦМ" АД, гр. Пловдив за това, че не е изпратило в срок формуляр по приложение 52 от Наредба №1. Поради това и на основание чл. 135, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 48, ал. 1 от ЗУО му е наложена имуществена санкция в размер на 2300 лева.
8.    НП № 08/22.01.2024 г., издадено срещу "КЦМ" АД, гр. Пловдив за това, че не е изпратило в срок формуляр по приложение 52 от Наредба №1. Поради това и на основание чл. 135, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 48, ал. 1 от ЗУО му е наложена имуществена санкция в размер на 2300 лева.
9.    НП № 09/22.01.2024 г., издадено срещу "КЦМ" АД, гр. Пловдив за това, че не е изпратило в срок формуляр по приложение 52 от Наредба №1. Поради това и на основание чл. 135, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 48, ал. 1 от ЗУО му е наложена имуществена санкция в размер на 2300 лева.
10.    НП № 10/23.01.2024 г., издадено срещу Община Пловдив за това, че не изпълнява условие от КР на обект “Депо за неопасни отпадъци” и “Инсталация за биологично разграждане по закрит способ”, с местоположение с. Шишманци, община Раковски, област Пловдив. Поради това и на основание чл. 164, ал. 1, във връзка с чл. 123в, т. 2 от ЗООС и е наложена имуществена санкция в размер на 12500 лева.
11.    НП № 11/09.02.2024 г., издадено срещу "Монди Стамболийски" ЕАД, гр. Стамболийски за това, че не изпълнява условие от КР. Поради това и на основание чл. 164, ал. 1, във връзка с чл.123в, т.2 от ЗООС му е наложена имуществена санкция в размер на 11000 лева.
12.    НП № 12/09.02.2024 г., издадено срещу "КЦМ", АД, гр. Пловдив за това, че не е изпълнило дадено предписание. Поради това и на основание чл. 166, т. 3, във връзка с чл. 165, ал. 2, във връзка с чл. 157б, ал. 1 от ЗООС му е наложена имуществена санкция в размер на 2000 лева.
13.    НП № 13/13.02.2024 г., издадено срещу "Деликатес -2" ООД, с. Житница за това, че не поддържа качеството на заустваните води в съответствие с условията в разрешението. Поради това и на основание чл. 200, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 48, ал. 1, т. 3, във връзка с чл. 174, ал. 1 и чл. 175, ал. 1 от ЗВ му е наложена имуществена санкция в размер на 2000 лева.
14.   НП № 14/13.02.2024 г., издадено срещу "Елит-2095" ЕООД, гр. Пловдив за това, че ползва воден обект без необходимото разрешение. Поради това и на основание чл. 200, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 3, б. "б" от ЗВ му е наложена имуществена санкция в размер на 2000 лева.
15.    НП № 15/13.02.2024 г., издадено срещу "Елит-2095" ЕООД, гр. Пловдив за това, че зауства отпадъчни води с превишение на емисионните норми. Поради това и на основание чл. 200, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 120, ал. 3, във връзка с ал. 1 от ЗВ му е наложена имуществена санкция в размер на 1000 лева.
16.    НП № 16/15.02.2024 г., издадено срещу "Стомар инвест" АД, с. Белозем за това, че извършва дейност без необходимото КР. Поради това и на основание чл. 164, ал. 3, във връзка с чл. 117, ал. 1 от ЗООС му е наложена имуществена санкция в размер на 50000 лева.
17.    НП № 17/21.02.2024г., издадено срещу "Напоителни системи" ЕАД, гр. София за това, че не е изпълнило дадено предписание. Поради това и на основание чл. 166, т.3, във връзка с чл. 165, ал. 2, във връзка с чл. 14, ал. 4 от ЗООС му е наложена имуществена санкция в размер на 2000 лева.
 
4. Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност
4.1. Околната среда
В двата автоматични пункта за наблюдение на качеството на въздуха на територията на гр. Пловдив, като част от „АГЛОМЕРАЦИЯ ПЛОВДИВ“ - АИС „Каменица“ и АИС „Тракия“ през месеците януари и февруари има регистрирани превишения на средноденонощната стойност за опазване на човешкото здраве по показател ФПЧ10. Съществено влияние върху КАВ по показател ФПЧ10 през зимния период оказват битовото отопление, транспорт и прилежаща инфраструктура в съчетание с неблагоприятни климатични условия и характерни топографски особености, влошаващи разсейването на емитираните замърсители и водещи до регистриране на по-високи концентрации.
През отчетния период бе осъществена активна контролна дейност, насочена към предотвратяване незаконната търговия със защитени пойни птици. В резултат на това се очаква намаляване и преустановяване на улова и търговията с диви пойни птици.
 
4.2. Бизнес
Издадено е 1 удостоверение за включване на инсталации в публичния регистър по чл. 30л от ЗЧАВ и 4 удостоверения за регистрация на средни горивни инсталации.
За периода са процедирани 477 инвестиционни предложeния, планове, програми и проекти (ИП/ППП) по реда на чл. 2 ал. 2 от Наредбата по ОС за инвестиционни предложения извън обхвата на Глава шеста от ЗООС, касаещи бизнеса, местната власт и ДГС, в т. ч. и такива, с които се кандидатства по различни финансови механизми.
Изготвени са 42 становища за преценка вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП/ППП, попадащи в обхвата на Глава шеста от ЗООС .
Издадени са 9 решения за преценка вероятната степен на въздействие върху защитените зони на инвестиционни предложения попадащи в границите на защитени зони, от които – 3 по чл.18 от Наредбата за ОС за съгласуване, 2 по чл. 20 от Наредбата за ОС, 4 решения за поправка на очевидна фактическа грешка по реда на чл. 62, ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс.
За отчетния период са издадени 21 регистрационни документи по чл. 78 от ЗУО и 1 е отнет 1 разрешителен документ поради неподновена банкова гаранция.
През месец февруари е проведен Експертен екологичен съвет при РИОСВ - Пловдив за инвестиционното предложение: „Изграждане на кариера за добив на строителни материали – пясък и баластра на концесионна площ от 218 дка” в имоти 48948.38.4 (стар № 038004), 48948.38.5 (стар № 380005), 48948.38.6 (стар № 038006), 48948.38.7 (стар № 380007), 48948.38.8 (стар № 380008), 48948.39.3 (стар №039003), 48948.39.173 (стар № 390173), 48948.39.174 (стар №039171), 48948.80.18 (стар №800018), 48948.80.170 (стар № 800170), 48948.39.176 (стар № 0800171), 48948.39.172 (стар № 039172) в землище с. Момино село, община Раковски, област Пловдив. Възложител: „АДВАНС” ООД. До момента на изготвяне на отчета няма издадено Решение по ОВОС.
Процедирани и приключили с краен акт в периода с Решение за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС са 18 инвестиционни предложения, от които с характер „да не се извършва ОВОС“ – 17 решения и с характер „да се извършва ОВОС“ – 1 решение. Съгласно Приложение 2 от ЗООС тези решения са в следните категории:
т. 1, д – интензивно животновъдство – 1;
-         т. 2, в - изземване на инертни материали от реки, езера или море чрез драгиране; – 1;
-         т. 2, г - дълбоки сондажи – 6;
-         т. 10, б - обекти с обществено предназначение – 6;
-         т. 11, б - инсталации и депа за обезвреждане и/или оползотворяване на отпадъци (невключени в приложение – 4.
През отчетния период са издадени 7 решения за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка, с характер “да не се извършва ЕО“.
Издадени са 5 решения за прекратяване на процедури.
За осигуряване на обществен достъп и публичност на информацията за периода са публикувани 644 документа на интернет страницата на РИОСВ - Пловдив.
Експерти от РИОСВ – Пловдив са взели участие в 18 ДПК, като с комисиите са приети 16 обекта.
 
4.3. Обществеността
Експерти от РИОСВ – Пловдив са взели участие в приемането на 7 обекта, изградени със средства, отпуснати от ПУДООС.
            През м. януари екоинспекцията направи и публикува Годишен анализ на удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предоставяни от РИОСВ - Пловдив. Също така бе изготвен и анализ на медийните публикации, касаещи дейността на РИОСВ - Пловдив през 2023 година.
Началото на годината започна с една по-нестандартна кампания с природозащитна кауза, наречена „Повратна точка“ и организирана съвместно с художничката Диана Димова – TRAXI. Тя стартира в периода 13 януари – 12 февруари, но предстои и продължение. В рамките на месец се проведоха редица събития: изложба на 29 рисувани с акрилни бои авторски платна с мощни визуални послания за бъдещето на нашата планета, природата, стихиите, обществото и човека; разиграване на томбола с награди; провеждане на благотворителен търг; създаване на картина пред публика; представяне на модна линия дрехи и домашен декор, вдъхновени от произведенията в проекта; среща-разговор на артистката. Артсъбитието бе активно подкрепено от РИОСВ – Пловдив. Събраните средства от проведения благотворителен търг в размер на 780 лева бяха дарени от художничката на Българско дружество за защита на птиците. С тях предстои да бъдат изработени по специален проект къщички за гнездене за пернатонога кукумявка (Aegolius funereus) – защитен на територията на цялата страна вид, вписан в категорията „уязвим“ на Червената книга на Република България, който се приема като индикатор за състоянието на старите гори. Те, както и фотокапани, ще бъдат поставени в района на Белочерковския рид в Западни Родопи, попадащ отчасти в защитена зона от мрежата „Натура 2000“, като това ще позволи по-задълбоченото изучаване на биологията и екологията на вида.
            Екоинспекцията организира кампания по случай Световния ден на влажните зони – 2 февруари на тема „Влажните зони и благосъстоянието на човека“. В нейните рамки се проведоха три инициативи – два открити урока с ученици от началните класове на пловдивските училища ОУ „Димитър Талев“ (на 01.02.2024 г.) и ОУ „Елин Пелин“ (на 14.02.2024 г.) и изложба с картинна и информационна част, подредена във фоайето на РИОСВ – Пловдив с осигурен достъп на всички потребители на администритивни услуги на институцията. Фокусът на кампанията бе запазването и възстановяването на влажните зони - тези богати на биологично разнообразие екосистеми, които са в основата на човешкото благополучие.
През първите два месеца на годината РИОСВ - Пловдив публикува на интернет-страницата си и разпространи чрез медиите 19 прессъобщения на различни теми, касаещи контролни, превантивни и информационни аспекти от дейността на институцията, включително относно изменения на законовите изисквания за отчетност към операторите, а също така отговори на 7 журналистически запитвания.
Екоинспекцията предостави информация на 11 заинтересовани лица при спазване процедурите и изискванията на Закона за достъп до обществена информация.
            През февруари започна и активна кампания за борба срещу нерегламентираните сметища и за правилно управление на отпадъците, която беше комуникирана чрез медиите. Директорът на РИОСВ – Пловдив даде писмени предписания на кметовете на всички седемнадесет общини, попадащи на територията на инспекцията да предприемат строги мерки по изпълнение на ангажиментите си за управление на отпадъците. В едномесечен срок те трябва да извършат проверки за наличие на нерегламентирани сметища, включително на речните легла и прилежащите им територии. В качеството им на собственици на общински пътища е необходимо да почистят отпадъците от пътищата, пътните съоръжения, обслужващите зони, крайпътните обслужващи комплекси и да се осигурят съдове за събиране на отпадъците по общинската пътна мрежа и транспортирането на събраните в тях отпадъци до съоръженията за третиране.
            Екоинспекцията се обърна и към гражданите с апел да проявят отговорност към околната среда и да изхвърлят отпадъците си единствено на позволените за това места, а в случай, че се натъкнат на нерегламентирани сметища, да сигнализират съответната община за местоположението им.