Отчет за контролната дейност през месец ноември 2023

 

 
1. Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност
1.1.През месеца експертите на РИОСВ – Пловдив са извършили 81 проверки на 65 обекта, в т. ч. 62 планови и 19 извънредни. Извършени са 13 комплексни проверки по компоненти и фактори на околната средa, от които 11 планови. В рамките на проведения контрол са дадени 23 предписания за отстраняване на констатирани нарушения.
1.2. За констатирани административни нарушения на ЗООС и специалните закони по опазване на околната среда от РИОСВ – Пловдив са съставени 7 акта.
Директорът на РИОСВ е издал 4 наказателни постановления, с които на нарушителите са наложени санкции и глоби в общ размер на 8000 лева.
Наложена е и 1 санкция за констатирано наднормено замърсяване на компонентите на околната среда (въздух) в общ размер от 15,79 лева/месец.
През месеца са сключени 7 споразумения за прекратяване на административнонаказателни производства, като по този ред, предвиден в ЗАНН, са наложени имуществени санкции с общ размер 16 100 лева.
Общо събраните суми от РИОСВ по наложени глоби и санкции са 27910,83 лева – 2110,83 лева от санкции по чл. 69 от ЗООС и 25 800 лева. от глоби и санкции по секторни закони. От получените суми 1688,65 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти. Общините, получили най-големи приходи от наложени санкции са община Марица – 1149,09 лв., община Пловдив – 192,03 лв. и община Стамболийски – 186,53 лева.
 
1.3. За периода са постъпили 29 сигнала и 10 жалби, които са обработени своевременно. Част от тях не са от компетентността на РИОСВ – Пловдив и са препратени до други контролни органи за предприемане на действия.
 
2. Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност
2.1. Засилен превантивен контрол:
-          Изготвяне на становища във връзка с процедури по издаване на Разрешителни за зауствания по чл. 46, ал. 1, т. 3, буква „б“ от Закона за водите, както и по процедури за продължаване срокове на действие на вече издадени разрешителни за зауствания;
-          Изработвани са становища във връзка с процедури по промяна на вече издадени комплексни разрешителни от ИАОС;
-          Извършени са проверки по Закона за защитените територии –  природни забележителности „Хълм на Освободителите“ и „Младежки хълм“, защитена местност „Сечената кория“, с. Чехларе и резерват „Червената стена“ от парковата охрана. Не са установени нарушения;
-          Извършени проверки по Закона за биологичното разнообразие с цел осъществяване контрол на издадено разрешително от МОСВ по чл. 49 от ЗБР и проверка на места за отглеждане на видове по Регламент 338/97. Не са установени нарушения;
-          Осъществен мониторинг на дива коза на територията на област Пловдив по маршрути, съгласно утвърден график от ИАОС;
-          Осъществени проверки във връзка с подадени заявления за издаване на решения по ЗУО;
-          Изготвени са 220 писма до възложители и институции във връзка с провеждане на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС;
-          Съгласувани са 37 преписки по съответните компоненти и фактори, оказващи влияние върху околната във връзка с процедирани инвестиционни намерения.
 
2.2. Tекущ контрол:
            През периода експертите от РИОСВ – Пловдив са участвали в извършване на:
-          Планови проверки по План за контролната дейност;
-          Проверки по осъществяване на последващ контрол по изпълнение на дадени предписания;
-          Проверки по сигнали и жалби;
-          Участие в комплексни проверки;
-          Оценката на месечните доклади от проведени собствени непрекъснати измервания (СНИ) от оператори с издадени комплексни разрешителни – „КЦМ“ АД, „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД и „Монди Стамболийски“ ЕАД показва, че средномесечните стойности на измерваните показатели са в съответствие с нормите, определени в издадените комплексните разрешителни;
-         Оценени са 6 доклада с резултати от проведени собствени периодични измервания на емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух на основание чл. 40, ал. 2 от Наредба №6/1999 г.;
-          Проверки за изпълнение на изискванията на Закона за защита от шума в околната среда;
-          Проведени планови контролни измервания на шума, излъчван в околната среда от „Чайкафарма ВЛ“ АД, гр. Пловдив - предприятие за производство и опаковане на твърди и дозирани форми за лекарства. Не са констатирани превишения на нормите за шум в околната среда;
-          Извършена проверка по ЗОПОЕЩ на "Агрозащита" ООД, с. Пъдарско, склад за продукти за растителна защита, при която е дадено едно предписание. Предстои извършване на последващ контрол по изпълнението му;
-          Изпълнение на Заповеди № РД - 821/ 2012 г. и № РД - 1188/ 2022 г. на Министъра на околната среда и водите, които се отнасят до извършване на проверки с пробонабиране на обекти, включени в утвърден от МОСВ списък, подлежащи на задължителен контрол през 2023 г., съвместно с представители на Регионална лаборатория – Пловдив към ИАОС;
-          Извършени извънредни проверки на Поддържан резерват „Изгорялото гюне“ с цел осъществяване на текущ контрол на условия, поставени в писма на МОСВ за съгласуване на дейности в резервата – почистване на просеки под електропроводи и възстановяване популацията на дървовидната хвойна. При извършените проверки се установи, че дейностите се осъществяват в съответствие с условията, поставени в съгласувателните писма на МОСВ;
-          Извършена е проверка на защитено вековно дърво във връзка с необходимост от премахване на опасни за жилищна сграда клони;
-          Извършена е проверка за обявяване на вековно дърво от вида източен чинар в с. Куртово Конаре, общ. Стамболийски за защитено съгласно ЗБР по предложение от Асоциация на парковете в България. Предстоят съгласувателни действия за провеждане на процедура за обявяване на дървото за защитен природен обект.
-          Проверки за изпълнение на изискванията на Закона за управление на отпадъците при извършване на дейности по събиране, съхраняване и третиране на отпадъци;
-          Изискана, получена и обобщена информация относно степента на въвеждане на системи за разделно събиране на текстилни отпадъци, генерирани от домакинствата от всички общини, попадащи в териториалния обхват на РИОСВ –Пловдив;
-          Проверки по спазване на изискванията ЗООС, ЗЗВВХВС, Регламент (ЕО) №1907/2006 (REACH), Регламент (ЕО) №1272/2008 (CLP), Регламент (ЕО) №648/2004, Регламент (ЕО) №689/2008, Регламент (ЕО) №850/2004, Регламент (ЕО) №1451/2007 и други (наличие и актуалност на информационни листове за безопасност, регистрации по REACH, спазване на изискванията за съхранение на опасни химични вещества, оценка за безопасността на съхранение на ОХВ, инструкции, заповеди и други);
-          Извършени са 2 планови и 1 извънредна проверки на поставени условия и мерки в решения по ОВОС и ЕО;
-          През отчетния период е извършена проверка по изпълнение на условия и срокове в издадено комплексно разрешително № 119/2006 г., актуализирано с Решение № 119-Н0-И1-А1/2013 г. на  “Марицатек” АД, гр. Пловдив.
 
2.3. Засилен последващ контрол
Извършени са 5 проверки по изпълнение на дадени предписания. Констатирано е, че от дадените 25 предписания от първия етап на проверките, 1 не е изпълнено:
-          При извършена проверка на предприятие с висок рисков потенциал, Петролна база – Пловдив с оператор „Сторидж ойл“ ЕАД, за изпълнение на дадено през месец септември предписание (с удължен до 05.11.2023 г. срок) „обваловките на резервоарите за съхранение на течни горива и територията извън тях, включително тръбопроводите да се почистят от суха растителност и други растителни отпадъци съгласно чл. 16 от Наредба № 8121з-647/01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите“, е установено, че предписанието не е изпълнено. В тази връзка на оператора е изпратена покана за съставяне на акт за установяване на административно нарушение.
 


3. Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност
Атмосферен въздух, шум и ЗОПОЕЩ
Атмосферен въздух:
-          Експерт от направлението е взел участие в 1 проверка на оператор с издадено Комплексно разрешително.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 20;
o    проверени обекти – 20;
o    дадени предписания – 9;
o    съставени актове - 2;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:
Ø АУАН № 62/08.11.2023 г. на „КОГРИЙН“ ООД, оператор на Когенерационна централа в гр. Първомай, за непроведени собствени периодични измервания за период по-голям от две последователни календарни години на 2 когенератора, с което е осъществен състава на чл. чл. 36,ал. 1 от ЗЧАВ;
Ø АУАН № 63/09.11.2023 г. на „ПЕРСЕНК ИНВЕСТ“ ООД, концесионер на кариера за добив на мрамор от находище „Куртово Конаре“, за неорганизирани емисии на прахообразни вещества при обработка на твърди прахообразни материали, с което е осъществен състава на чл. 35, ал. 1 от ЗЧАВ, във връзка с чл. 70, ал. 7, т. 1 и т. 2 от Наредба №1/2005 г.;
Ø Със Заповед № С-И-40/13.11.2023 г., считано от 18.10.2023 г., на „ББП“ ООД е наложена текуща месечна санкция за изпускане в атмосферния въздух на отпадъчни газове с концентрация на азотни оксиди (NОх) над нормите за допустими емисии на вредни вещества от нова средна горивна инсталация (котел от пламъчно-тръбен тип), експлоатирана на площадката на „Консервно предприятие“ в гр. Първомай;
Ø За установено превишение на нормите за допустими емисии на вредни вещества по показател „азотни оксиди“ (NОх), съгласно представен доклад от проведени собствени периодични измервания на нова средна горивна инсталация (котел), експлоатиран от „Димитър Маджаров - 2“ ЕООД на площадката на „Предприятие за млекопреработка“ в гр. Стамболийски, е изпратена покана по реда на чл. 69 от ЗООС за налагане на текуща месечна санкция.
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали – няма.
 
Шум, ЗОПОЕЩ и ЕМАС:
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 6;
o    проверени обекти – 6;
o    дадени предписания – 1;
o    съставени актове - няма;
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали – 2.
Във връзка с подадени сигнали за силен шум са проведени контролни измервания на еквивалентните нива на шум в околната среда на 2 обекта: база за съхранение на дървен материал в гр. Стамболийски, стопанисвана от „Валкин Лес“ ЕООД и сладкарски цех в с. Труд, стопанисван от „СИ ПИ ГРУП“ ООД. Измерените стойности съответстват съответно на установените норми и на граничните стойности на еквивалентно ниво на шум по границата на производствената площадка и в местата на въздействие (точки на измерване пред най-близките жилищни сгради в района на обекта);
 
Води
-          От извършените проверки, осъществявани с пробонабирания на пречистени отпадъчни води се констатират все повече нарушения, свързани с постигане на индивидуалните емисионни ограничения, заложени в Разрешителните за заустване и затруднения на операторите по отношение на поддържане на пречиствателните станции за отпадъчни води в добро техническо експлоатационно състояние.
-          Експерт от направлението е взел участие в 1 проверка на оператор с издадено Комплексно разрешително.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 22;
o    проверени обекти – 21;
o    дадени предписания – 2;
o    съставени актове - 2;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:
Ø АУАН № 66 /16.11.2023 г. на дружество „МОТО ПФОЕ“ ЕООД за отклонения от нормите на индивидуалните емисионни ограничения, заложени в разрешителното за заустване в протоколите от собствения мониторинг, на основание чл. 200, ал. 1, т. 2, във вр. с чл. 48, ал. 1, т. 3, във вр. с чл. 174, ал. 1 и чл. 175, ал. 2 от Закона за водите;
Ø АУАН № 68 /30.11. 2023 г. на дружество „Ретро – М“ ООД за неизпълнено условие от разрешителното за заустване, а именно: „трайно да се сигнализира пункта за собствен мониторинг и да се осигури безопасен и постоянен достъп на контролните органи до него“, на основание чл. 200, ал. 1, т. 2, във вр. с чл. 48, ал.1, т.11 от Закона за водите;
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - 1.
 
Почви
Не са извършвани проверки за периода.
 
Биологично разнообразие и НЕМ
-          В резултат на осъществената контролна дейност през месец ноември не са установени нарушения на Закона за защитените територии и Закона за биологичното разнообразие.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 28;
o    проверени обекти – 13;
o    дадени предписания – 2;
o    съставени актове - няма;
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали – няма.
 
Отпадъци
-          Акцент в контролната дейност за периода е извършването основно на планови комплексни проверки във връзка с изпълнение на плана за контролна дейност за трето тримесечие на 2023 г. на РИОСВ – Пловдив; проверка по постъпили сигнали и проверки по заявления за издаване на решения за дейности с отпадъци; проверки по отношение дейностите по събиране и оползотворяване на текстилните отпадъци на територията на РИОСВ – Пловдив по писмо на МОСВ във връзка с предстоящото разработване на подзаконовата нормативна уредба за отпадъците от обувки и текстил.
-          Експерт от направлението е взел участие в 1 проверка на оператор с издадено Комплексно разрешително.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 14;
o    проверени обекти – 14;
o    дадени предписания – 3;
o    съставени актове - 2;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:
Ø АУАН № 67/21.11.2023 г. на "КЦМ" АД, гр. Пловдив на основание чл. 135, ал. 1, т. 1, вр. с чл. 48, ал. 1 за неизпълнение на изискванията на чл. 22 от Наредба №1/2014 г. за непредоставяне на информация за извършен трансграничен превоз;
Ø АУАН № 64/10.11.2023 г. на "Ем транзит" ЕООД, с. Труд на основание чл. 136, ал. 2, т. 3, предл. трето, вр. с чл. 35, ал. 1, т. 1, за извършване на дейност без издаден разрешителен документ.
o     проверки и предприети действия по сигнали – 2.
 
Химикали
-          Акцент в контролната дейност за периода – проверки свързани с изпълнение на годишния план за 2023 г. на РИОСВ-Пловдив, разглеждане и издаване на становища във връзка с уведомления за подадени инвестиционни предложения.
-          Експерт от инспекцията взе участие в групата на Дванадесети координиран европейски проект REF-12 на „Форума за обмен на информация по въпросите по прилагането на Регламент (ЕО) №1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали REACH към Европейската агенция по химикали (ЕСНА) – внос извън ЕС, взаимодействие с митници“. Обучението бе подготвено през 2023 г., като заключителната част се проведе в периода 20.11-24.11.2023 г. в централата на агенцията в град Хелзинки, Финландия.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 6;
o    проверени обекти – 6;
o    дадени предписания – 6;
o    съставени актове - 1;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:
Ø АУАН № 65/10.11.2023 г. на „Наргиле шоп 2019“ ЕООД, гр. Пловдив за внос на вещества извън ЕС, без да е извършена регистрация съгласно Регламент 1907/2006 (REACH).
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали – няма.
 
ОВОС И ЕО
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 3;
o    проверени обекти – 3;
o    дадени предписания – няма;
o    съставени актове - няма;
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - няма.
 
Комплексни разрешителни
-          Акцент в контролната дейност за периода - извършени планови проверки на оператори с издадени комплексни разрешителни.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 1;
o    проверени обекти – 1;
o    дадени предписания – няма;
o    съставени актове - няма;
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали – няма.
 
СЕВЕЗО  
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 1;
o    проверени обекти – 1;
o    дадени предписания – няма;
o    съставени актове - няма;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:
Ø изпратена покана за съставяне на АУАН на „Сторидж ойл“ ЕАД за неизпълнено предписание;
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - няма.
 


НП
1.      НП № 38/01.11.2023 г., издадено срещу Г. М., в качеството му на Кмет на община Стамболийски, за това, че не е изпълнил дадено задължително предписание с определен срок. Поради това и на основание чл. 156, ал. 1, вр. с чл. 113, ал. 3 от ЗУО му е наложена глоба в размер на 2000 лева;
2.      НП № 39/01.11.2023 г., издадено срещу Г. М., в качеството му на Кмет на община Стамболийски, за това, че не е изпълнил дадено задължително предписание с определен срок. Поради това и на основание чл. 156, ал. 1, вр. с чл. 113, ал. 3 от ЗУО му е наложена глоба в размер на 2000 лева;
3.      НП № С-И-40/13.11.2023 г., издадено срещу „ББП“ ООД, за това, че изпуска отпадъчни газове в атмосферния въздух, съдържащи вредни вещества над нормите за допустими емисии. Поради това и на основание чл. 69а, ал. 2, вр. с чл. 69, ал. 1 от ЗООС му е наложена имуществена санкция в размер на 15,79 лв/месец;
4.      НП № 41/14.11.2023 г., издадено срещу „Анелийка“ ЕООД, гр. Пловдив, за това, че зауства отпадъчни води, без необходимото за това разрешение. Поради това и на основание чл. 200, ал. 1, т. 2, вр. с чл. 46, ал. 1, т. 3 от ЗВ му е наложена имуществена санкция в размер на 2000 лева;
5.      НП № 42/21.11.2023 г., издадено срещу „Метро кеш енд кери“ ЕООД, гр. София, за това, че зауства отпадъчни води без необходимото за това разрешение. Поради това и на основание чл. 200, ал. 1, т. 2, вр. с чл. 46, ал. 1, т. 3 от ЗВ му е наложена имуществена санкция в размер на 2000 лева.
 
4. Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност
4.1. Околната среда
През месец ноември и в двата автоматични пункта за наблюдение на качеството на въздуха на територията на гр. Пловдив, а именно АИС "Каменица" и АИС "Тракия", са регистрирани превишения на средноденонощната стойност за опазване на човешкото здраве по показател фини прахови частици (ФПЧ10). Най-съществено влияние върху качеството на атмосферния въздух по отношение на фините прахови частици през зимните месеци оказват отоплението в бита и обществени сгради, следвано от транспорта, състоянието на пътната и прилежаща инфраструктура, в съчетание с неблагоприятните климатични условия и характерни топографски особености, влошаващи разсейването на емитираните замърсители и водещи до регистриране на високи концентрации.
През ноември в границите на поддържан резерват „Изгорялото гюне“ са реализирани дейности по възстановяване популацията на дървовидната хвойна, предмет на опазване в резервата, а именно – извършено е засаждане на млади екземпляри от вида, отгледани в Ботаническата градина на БАН. Дейността е съгласувана от МОСВ и е извършена съгласно условията, поставени в писмото. В дългосрочен план се очаква това да окаже положително влияние върху популацията на дървовидната хвойна и до доведе до подобряване състоянието на находището на вида в границите на защитената територия.
Поставени са информационни табели за защитени територии ЗМ „Дъбето“ и ПЗ „Скален масив Белинташ“, като ефект от което се очаква да се повиши обществената информираност за консервационната значимост и статута двете защитени територии и да се предотвратят нарушения на режима им.
4.2. Бизнес
През м. ноември е издадено е едно удостоверение за вписване на инсталация в публичния регистър по чл. 30л от ЗЧАВ и едно удостоверение за промяна в обстоятелствата.
Процедирани са 183 инвестиционни предложeния, планове, програми и проекти (ИП/ППП) по реда на чл. 2, ал. 2 от Наредбата по ОС за инвестиционни предложения извън обхвата на Глава шеста от ЗООС, касаещи бизнеса, местната власт и ДГС, в т. ч. и такива, с които се кандидатства по различни финансови механизми.
Изготвени са 20 становища за преценка вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП/ППП, попадащи в обхвата на Глава шеста от ЗООС .
Издадени са 12 решения за преценка вероятната степен на въздействие върху защитените зони на инвестиционни предложения попадащи в границите на защитени зони, от които – 11 решения по чл.18 от Наредбата за ОС за съгласуване, 1 решение по чл. 20 от Наредбата за ОС и 1 решение за поправка на очевидна фактическа грешка по реда на чл. 62, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс.  
За отчетния период са издадени 23 регистрационни документи по чл. 78 от ЗУО и 1 решение, съгласно чл. 68 от ЗУО
Процедирани и приключили с краен акт с Решение за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС са 14 инвестиционни предложения с характер „да не се извършва ОВОС“. Съгласно Приложение № 2, те са в следните категории:
-         т. 2, г - дълбоки сондажи – 2;
-         т. 10, б - обекти с обществено предназначение – 9;
-         т. 11, д – съхраняване на метален скрап, включително скрап от моторни превозни средства – 1;
-         т. 7, в – производство на млечни продукти – 1;
-         т. 5, е – инсталации за производство на керамични изделия чрез печене, в т.ч. керемиди, тухли, огнеупорни тухли, плочи, керамични и порцеланови съдове – 1.
Издадени са 4 решения за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка, с характер “да не се извършва ЕО“.
За осигуряване на обществен достъп и публичност на информацията за периода са публикувани 331 документа на интернет страницата на РИОСВ - Пловдив.
Експерти от РИОСВ – Пловдив са взели участие в 5 ДПК, като с комисиите са приети 5 обекта.
4.3. Обществеността
Експерти от РИОСВ – Пловдив са взели участие в приемането на 5 обекта, изградени със средства, отпуснати от ПУДООС.
На 3 ноември екоинспекцията отбеляза Международния ден на биосферните паркове, обявен по реда на Програмата „Човекът и биосферата“ на ЮНЕСКО, като го обяви за Ден на отворените врати, посветен на биосферен парк „Червената стена“. Всички посетители, интересуващи се от философията на биосферните паркове, основанията и историята на обявяването и зонирането на биосферен резерват „Червената стена“ граждани, както и   всеки посетител на Центъра за административно обслужване получи книжки, брошури и плакати за „Червената стена“. РИОСВ – Пловдив поддържа богата интернет страница на биосферен парк „Червената стена“ - https://chervenatastena.com/, а по случай 3 ноември представи на вниманието на любителите на природата и пътешествията специално изработен информационен клип със съдействието на Министерството на околната среда и водите и с фокус върху обекти в парка, представляващи туристически интерес.
Продължиха и образователните инициативи, насочени към деца и млади хора. През месеца експерти на РИОСВ – Пловдив проведоха атрактивен открит урок, посветен на водата под надслов „Водата, без която не можем“ пред третокласници от Средно училище „Паисий Хилендарски“ – Пловдив. Екоинспекцията посрещна и студенти от магистърска програма „Химия и екология“ при Химическия факултет на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, пред които беше изнесена лекция и проведена дискусия с фокус върху осъществяваната от екоинспекцията контролна дейност по отношение на защитата от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, Директива Севезо III, предприятията и съоръженията с нисък и висок рисков потенциал.
Институцията публикува за обществено обсъждане проекти на заповеди за обявяване на три защитени Натура зони: защитени зони „Река Каяклийка“, „Река Омуровска“ и „Река Пясъчник“. Заинтересованите страни и гражданите бяха информирани чрез сайта на екоинспекцията и медиите за това, както и за възможността за представяне на мотивирани писмени становища, възражения и предложения в едномесечен срок.
През м. ноември РИОСВ - Пловдив публикува на интернет-страницата си и разпространи чрез медиите 10 прессъобщения и отговори на 6 журналистически запитвания, свързани с различни теми, касаещи контролни, превантивни и информационни аспекти от дейността на институцията.
Екоинспекцията предоставя информация на заинтересовани лица при спазване процедурите и изискванията на Закона за достъп до обществена информация.