Отчет за контролната дейност през месец октомври 2023

 

 
1. Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност
1.1.През месеца експертите на РИОСВ – Пловдив са извършили 123 проверки на 107 обекта, в т. ч. 71 планови и 52 извънредни. Извършени са 6 комплексни проверки по компоненти и фактори на околната средa, от които 2 планови. В рамките на проведения контрол са дадени 27 предписания за отстраняване на констатирани нарушения.
 
1.2. За констатирани административни нарушения на ЗООС и специалните закони по опазване на околната среда от РИОСВ – Пловдив са съставени 9 акта, от които 1 - за констатирани неизпълнения на дадени предписания.
Директорът на РИОСВ е издал 7 наказателни постановления, с които на нарушителите са наложени санкции и глоби в общ размер на 39 000 лева.    
Наложена е 1 санкция за констатирано наднормено замърсяване на компонента на околната среда - въздух, в общ размер от 30,71 лева/месец, на оператор „Филипополис - РК“ ООД.
През месеца са сключени 4 споразумения за прекратяване на административнонаказателни производства, като по този ред, предвиден в ЗАНН, са наложени имуществени санкции с общ размер 7000 лева.
Общо събраните суми от РИОСВ по наложени глоби и санкции са 28299.11 лева: 1987.04 лв. от санкции по чл. 69 от ЗООС и 26312,07 лв. от глоби и санкции по секторни закони. От получените суми 9269.63 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти. Общините, получили най-големи приходи от наложени санкции са: община Куклен – 7680.00 лв., община Марица – 1149.09 лв. и община Стамболийски – 186.53 лева.
 
1.3. За периода са постъпили 54 сигнала и 11 жалби, които са обработени своевременно. Част от тях не са от компетентността на РИОСВ – Пловдив и са препратени до други контролни органи за предприемане на действия.
 
2. Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност
2.1. Засилен превантивен контрол:
-          Изготвяне на становища във връзка с процедури по издаване на Разрешителни за зауствания по чл. 46, ал. 1, т. 3, буква б от Закона за водите, както и по процедури за продължаване срокове на действие на вече издадени разрешителни за зауствания
-          Разглеждане и изготвяне на становища във връзка с постъпили инвестиционни предложения и ДОВОС по изпълнение на задълженията на операторите относно изискванията за спазване на законодателствотро в частта по опазване чистотата на водите;
-          Изработвани са становища във връзка с процедури, във връзка с промяна на вече издадени комплексни разрешителни от ИАОС;
-          Извършени са от страна на парковата охрана планови проверки по Закона за защитените територии на природна забележителност „Фосилни находки“ и на резерват „Червената стена“. При извършените проверки не са установени нарушения.
-          Осъществени са проверки на билкозаготвителни пунктове по Закона за лечебните растения; При извършените проверки не са установени нарушения.
-          Проведен е мониторинг на кафява мечка по маршрути съгласно утвърден график от ИАОС.
-          Изготвени са 200 писма до възложители и институции във връзка с провеждане на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС;
Съгласувани са 17 преписки по съответните компоненти и фактори, оказващи влияние върху околната среда във връзка с процедирани инвестиционни намерения през периода;
 
2.2. Tекущ контрол:
            През периода експертите от РИОСВ – Пловдив са участвали в извършване на:
-          Планови проверки по План за контролната дейност;
-          Проверки по осъществяване на последващ контрол по изпълнение на дадени предписания;
-          Проверки по сигнали и жалби;
-          Участие в комплексни проверки;
-          Оценка на месечните доклади от проведени собствени непрекъснати измервания (СНИ) от оператори с издадени КР – „КЦМ“ АД, „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД и „Монди Стамболийски“ ЕАД, която показва, че средномесечните стойности на измерваните показатели са в съответствие с нормите, определени в комплексните разрешителни;
-          Оценка на 8 доклади с резултати от проведени собствени периодични измервания на емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух на основание чл. 40, ал. 2 от Наредба № 6/1999г.;
-          Изпълнение на Заповеди № РД - 821/ 2012 г. и № РД - 1188/ 2022 г. на Министъра на околната среда и водите, които се отнасят до извършване на проверки с пробонабиране на обекти, включени в утвърден от МОСВ списък, подлежащи на задължителен контрол през 2023 г., осъществяване съвместно с представители на Регионална лаборатория – Пловдив към ИАОС;
-          Осъществени са извънредни проверки по заповед на директора на ДГС - Карлово и ДГС - Асеновград във връзка с постъпили сигнали за нанесени щети от кафява мечка. Установени са щети върху пчелини. Изготвените междуведомствени протоколи, удостоверяващи щетите са изпратени в МОСВ с цел изплащане на обезщетения на пострадалите лица;
-          Осъществяване на проверки за изпълнение изискванията на Закона за управление на отпадъците при извършване на дейности по събиране, съхраняване и третиране на отпадъци;
-          Извършване на съвместни проверки с органите на МВР и по разпореждане на МОСВ на дружества, които третират текстилни отпадъци;
-          Проверки по спазване на изискванията ЗООС, ЗЗВВХВС, Регламент (ЕО) №1907/2006 (REACH), Регламент (ЕО) №1272/2008 (CLP), Регламент (ЕО) №648/2004, Регламент (ЕО) №689/2008, Регламент (ЕО) №850/2004, Регламент (ЕО) №1451/2007 и други (наличие и актуалност на информационни листове за безопасност, регистрации по REACH, спазване на изискванията за съхранение на опасни химични вещества, оценка за безопасността на съхранение на ОХВ, инструкции, заповеди и други);
-          Извършени планови проверки по спазване изискванията на законодателството по управление на опасни химични вещества и смеси на "Солвекс Козметични продукти" ООД, гр. Кричим и "Меди плюс Р" ООД, гр. Пловдив, при които е констатирано, че наличните в обекта информационни листове за безопасност на ползваните и съхраняваните в обекта опасни химични вещества и смеси не са изготвени съгласно изискванията на Регламент 878/2020 за изменение на приложение II на Регламент 1907/2006 REACH. В тази връзка са дадени предписания на операторите да изискат от доставчиците на опасните химични вещества и смеси актуални листове за безопасност и същите да представят в РИОСВ – Пловдив;
-          Извършени планови проверки на оператори на предприятия, класифицирани с висок рисков потенциал по реда на Глава седма, Раздел първи от Закона за опазване на околната среда, а именно „Агрия“ АД и „КЦМ“ АД. При проверките е установено, че операторите изпълняват мерките и условията описани докладите за безопасност с цел предотвратяване на големи аварии и осигуряване на безопасна експлоатация на предприятието, опазване живота и здравето на работниците, населението и околната среда в близост до него;
 
2.3. Засилен последващ контрол
Извършени са 4 проверки по изпълнение на дадени предписания. Констатирано е, че от дадените 41 предписания от първия етап на проверките 4 не са изпълнени, а именно:
-          неизпълнено предписание от „Ретро-М“ ООД да се осигури достъп до пункта за мониторинг за взимане на проби за анализ от отпадъчната вода на обект „Работилница за производство на мебели“ в село Царацово. Неизпълнението е установено при последващ контрол, поради което на дружеството-нарушител предстои да бъде съставен АУАН;
-          неизпълнени 2 предписания от „Елит-2095“ ЕООД за представяне на Удостоверение за въвеждане в редовна експлоатация на заустващата тръба и Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води, издадено от Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ на основание чл. 151, ал. 4 от Закона за водите за обект „Комплекс за месодобив, месопреработка, животновъден обект и административни дейности“. Предписанията са дадени по повод установено заустване на отпадъчни води от обекта в повърхностен воден обект „отводнителен канал „ГОК“ – Ягодово“ след получен сигнал. За констатираните нарушения на нарушителя предстои да бъде съставен АУАН;
-        неизпълнено в срок предписание за предоставяне на оценка за безопасността на съхранение на опасните химични вещества и смеси, съгласно чл. 4, т. 4 от Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси от страна на СД "Тотал Пловдив - Татаров и си-е", експлоатиращ обект „Цех за метален обков", гр. Пловдив. На дружеството е съставен АУАН.
3. Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност
Атмосферен въздух, шум и ЗОПОЕЩ
Атмосферен въздух:
-        Експерти от направлението са взели участие в 1 проверка на оператор с издадено Комплексно разрешително.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 24;
o    проверени обекти – 22;
o    дадени предписания – 16;
o    съставени актове - няма;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:
Ø Във връзка с установено неорганизирано емитиране на прахообразни материали в атмосферния въздух при извършена незабавна проверка по сигнал за запрашаване от кариера за добив на мрамор, находище „Куртово конаре“, на дружеството оператор „Персенк Инвест“ ООД е изпратена покана за съставяне на АУАН;
Ø За установено нарушение при осъществена планова проверка на обект „Когенерационна инсталация за производство на електрическа и топлинна енергия“ в гр. Първомай, на дружеството-оператор „Когрийн ООД“ е изпратена покана за съставяне на АУАН за непроведени собствени периодични измервания за период по-голям от две последователни календарни години;
Ø За установено превишение на НДЕ по показател азотни оксиди (NОх), съгласно представен доклад от проведени СПИ на нова СГИ-котел пламъчно-тръбен тип, експлоатиран на площадката на „Консервно преприятие“ в гр. Първомай от „ББП“ ООД е съставен констативен протокол по реда на чл. 69 от ЗООС за налагане на текуща месечна санкция.
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали – 13.
 
Шум и ЗОПОЕЩ:
            Не е извършвана контролна дейност.
 
Води
-        От извършените проверки, осъществявани с пробонабирания на пречистени отпадъчни води се констатират все повече нарушения, свързани с постигане на индивидуалните емисионни ограничения, заложени в Разрешителните за заустване и затруднения на операторите по отношение на поддържане на пречиствателните станции за отпадъчни води в добро техническо експлоатационно състояние.
-        Експерти от направлението са взели участие в 1 проверка по условие 10 на оператор с издадено Комплексно разрешително.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 32;
o    проверени обекти – 28;
o    дадени предписания – 6;
o    съставени актове - 1;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:
Ø Акт № 55/ 17.10.2023 г. за нарушение, установено на 21.07.2023 г. при извършена   проверка на обект „Баластриера“ на „Строймаш“ ЕООД във връзка с постъпил сигнал за замърсяване на река Чая в района на село Катуница. Дружеството извършва дейност по преработка на инертна маса, осъществявайки промиване на инертния материал. Формираната отпадъчната вода се зауства в река Чепеларска, за което „Строймаш“ ЕООД не притежава Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект, което се явява нарушение на чл. 46, ал. 1, т. 3 буква „б“ от Закона за водите. Нарушението е извършено в условията на повторност.
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - 4.
 
Почви
            Не е извършвана контролна дейност.
 
 
Биологично разнообразие и НЕМ
-          В резултат на осъществената контролна дейност през месец октомври не са установени нарушения на Закона за защитените територии, Закона за лечебните растения и Закона за биологичното разнообразие.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 24;
o    проверени обекти – 15;
o    дадени предписания – няма;
o    съставени актове - няма;
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали – 4.
-          След получени сигнали за лечение в Спасителния център за диви животни – гр. Стара Загора са изпратени 3 екземпляра на защитени видове животни – щъркел, сокол и кукумявка;
-          Извършена е проверка по сигнал за отглеждане на диви пойни птици в частен дом в с. Червен, при която не е установено притежаване и отглеждане на защитени видове птици;
 
Отпадъци
-          Извършвани са основно планови проверки във връзка с изпълнение на плана за контролна дейност, както и във връзка с постъпили сигнали; съвместни проверки с органите на МВР и проверки по писмо на МОСВ за извършване на проверки на дружества, които третират текстилни отпадъци.
-          Експерти от направлението са взели участие в 1 проверка на оператор с издадено Комплексно разрешително.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 41;
o    проверени обекти – 41;
o    дадени предписания – 3;
o    съставени актове - 6;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:
Ø АУАН № 54/09.10.2023 г. и АУАН № 53/09.10.2023 г. на "КЦМ" АД, гр. Пловдив на основание чл. 135, ал. 1, т. 1, вр. с чл. 48, ал. 1 за неизпълнение на изискванията на чл. 22 от Наредба № 1 / 2014 г. за непредоставяне на информация за извършен трансграничен превоз;
Ø АУАН № 57/23.10.2023 г и АУАН № 58/23.10.2023 г. на "Хик – 91 - Пацев СИЕ" СД, гр. Садово на основание чл. 135, ал. 1, т. 1, вр. с чл. 48, ал. 1 за неизпълнение на изискванията на чл. 22 от Наредба №1/2014 г. за непредоставяне на информация за извършен трансграничен превоз;
Ø АУАН № 60/24.10.2023 г. на "Нетком" ООД, гр. Пловдив на основание чл. 136, ал. 2, т. 3, предл. трето, вр. с чл. 35, ал. 3, вр. с чл. 35, ал. 2, т. 3 и т. 5 за извършване на дейност без издаден разрешителен документ по ЗУО;
Ø АУАН № 61/26.10.2023 г. на "Булгарстрой изкопи" ЕООД, гр. Пловдив на основание чл. 136, ал. 2, т. 4, вр. чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗУО за неспазване на условия в издаден разрешителен документ.
o     проверки и предприети действия по сигнали – 6.
 
Химикали
-          Експерт от направлението е взел участие в 1 проверка на оператор с издадено Комплексно разрешително.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 2;
o    проверени обекти – 2;
o    дадени предписания – 2;
o    съставени актове - 1;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:
Ø АУАН № 59 от 23.10.2023 на СД "Тотал Пловдив - Татаров и си-е", гр. Пловдив за неизпълнено предписание за представяне на оценка за безопасността на съхранение на опасните химични вещества и смеси, съгласно чл.4, т. 4 от Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси, налични в обекта.
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали – няма.
 
ОВОС И ЕО
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
-          Експерти от направлението са взели участие в проверка на сигнал за умряла риба по поречието на рака Сребра на територията на с. Шишманци, общ. Раковски, получен в почивните дни;
o    извършени проверки – 1;
o    проверени обекти – 1;
o    дадени предписания – няма;
o    съставени актове - няма;
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - няма.
 
Комплексни разрешителни
-          Акцент в контролната дейност за периода - Извършена планова проверка по изпълнение на условия и срокове в издадено комплексно разрешително КР № 380-Н0/2009 г. на Депо за неопасни отпадъци и Инсталация за биологично разграждане по закрит способ, с. Шишманци;
-          Извършена извънредна проверка на обект с издадено комплексно разрешително „Монди Стамболийски“ ЕАД, гр. Стамболийски във връзка с постъпили сигнали за усетени миризми на територията на община Стамболийски с посочен източник „Монди Стамболийски“ ЕАД в присъствието на представител на общината.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 3;
o    проверени обекти – 3;
o    дадени предписания – няма;
o    съставени актове - няма;
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали – 2.
 
СЕВЕЗО  
-          Акцент в контролната дейност за периода – проверки, свързани с изпълнение на годишния план, обекти с издадени Решения за потвърждение на ДБ и становища за потвърждаване на ДППГА за предприятията с нисък и висок рисков потенциал и изпълнение на мерките в СУМБ, заложени в ДППГА на предприятията.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 2;
o    проверени обекти – 2;
o    дадени предписания – няма;
o    съставени актове - 1;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:
Ø АУАН № 56 от 19.10.2023 г. на "Сторидж ойл" ЕАД, гр. София за неспазване на мерките, заложени в Доклада за политиката за предотвратяване на големи аварии - част от актуализирания Доклад за безопасност.
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - няма.
 
НП
1.      НП № 30/02.10.2023 г., издадено срещу „Монди Стамболийски“ ЕАД, гр. Стамболийски за това, че не е изпълнило условие, поставено в Комплексно разрешително. Поради това и на основание 164, ал. 1, вр. с чл. 123в, т. 2 от ЗООС му е наложена имуществена санкция в размер на 10000 лева.
2.      НП № 31/04.10.2023 г., издадено срещу “КЦМ“ АД, гр. Пловдив за това, че не е изпълнило условие, поставено в Комплексно разрешително. Поради това и на основание 164, ал. 1, вр. с чл. 123в, т. 2 от ЗООС, му е наложена имуществена санкция в размер на 12000 лева.
3.      НП № 32/06.10.2023г., издадено срещу „Елит-95“ ООД, с. Дълбок извор за това, че зауства отпадъчни води в повърхностен воден обект, без необходимото за това разрешение. Поради това и на основание чл. 200, ал. 1, т. 2, вр. с чл. 46, ал. 1, т. 3, б. „б“ от ЗВ му е наложена имуществена санкция в размер на 3000 лева.
4.      НП № 33/18.10.2023 г., издадено срещу „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ ДП, гр. София за това, че третира отпадъци без регистрация и издаден регистрационен документ по реда на глава пета, раздел II от ЗУО. Поради това и на основание чл. 136, ал. 2, т. 3, предл. трето, вр. с чл. 35, ал. 3, вр. с чл. 35, ал. 2, т. 3 от ЗУО, му е наложена имуществена санкция в размер на 7000 лв.
5.      НП № С-И-34/24.10.2023 г., издадено срещу „Филипополис-РК“ ООД, гр. Пловдив за това, че изпуска в атмосферния въздух отпадъчни газове, съдържащи вредни вещества над нормата за допустими емисии по показател въглероден оксид. Поради това и на основание чл. 69а, ал. 2, вр. с чл. 69, ал. 1 от ЗООС му е наложена текуща санкция с фиксиран размер от 30,71 лв/месец.
6.      НП № 35/24.10.2023 г., издадено срещу „КЦМ“ АД, гр. Пловдив за това, че не е изпълнило задължението си по чл. 22, ал. 4 от Наредба №1/2014 г., а именно не е изпратило попълнен формуляр по Приложение № 52 от Наредба №1/2014 г. не по-късно от един ден от деня на натоварването на отпадъците. Поради това и на основание чл. 135, ал. 1, т. 1, вр. с чл. 48, ал. 1 от ЗУО, му е наложена имуществена санкция в размер на 2000 лв.
7.      НП № 36/24.10.2023 г., издадено срещу „КЦМ“ АД, гр. Пловдив за това, че не е изпълнило задължението си по чл. 22, ал. 4 от Наредба №1/2014 г., а именно не е изпратило попълнен формуляр по Приложение № 52 от Наредба №1/2014 г. не по-късно от един ден от деня на натоварването на отпадъците. Поради това и на основание чл. 135, ал. 1, т. 1, вр. с чл. 48, ал. 1 от ЗУО, му е наложена имуществена санкция в размер на 2000 лв.
8.      НП № 37/30.10.2023 г., издадено срещу кмета на община Първомай за това, че не е предприел мерки за предотвратяване изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места. Поради това и на основание чл. 151, ал. 2, т. 6, предл. първо, вр. с чл. 19, ал. 3, т. 15, предлож. първо от ЗУО, му е наложена глоба в размер на 3000 лв.
 
4. Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност
4.1. Околната среда
След като през целия летен сезон (1 април – 30 септември) не бяха установявани превишения на средноденонощната стойност за опазване на човешкото здраве по показател „фини прахови частици“ (ФПЧ10), през м. октомври и в двата автоматични пункта за наблюдение на качеството на въздуха на територията на гр. Пловдив като част от „Агломерация Пловдив“ (АИС „Каменица“ и АИС „Тракия“) бяха регистрирани превишения на нормите по този показател.  Съгласно ежедневните бюлетини за качеството на атмосферния въздух в страната по информация на НИМХ причина за повишените концентрации на ФПЧ10 в края на месец октомври е пренос на пустинен прах от Сахара. Анализът на тези превишения на нормите от природни източници съгласно утвърдена методика ще се извърши през 2024 г. от страна на МОСВ на база данни за цялата календарна 2023 година.
 
4.2. Бизнес
За периода са процедирани 302 инвестиционни предложeния, планове, програми и проекти (ИП/ППП) по реда на чл. 2, ал. 2 от Наредбата по ОС за инвестиционни предложения извън обхвата на Глава шеста от ЗООС, касаещи бизнеса, местната власт и ДГС, в т. ч. и такива, с които се кандидатства по различни финансови механизми.
Изготвени са 24 становища за преценка вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП/ППП, попадащи в обхвата на Глава шеста от ЗООС .
Издадени са 8 решения за преценка вероятната степен на въздействие върху защитените зони на инвестиционни предложения, попадащи в границите на защитени зони, от които – 5 по чл. 18 от Наредбата за ОС за съгласуване, 2 - по чл. 28, 1 - по чл. 20 от Наредбата за ОС и 1 решение за поправка на очевидна фактическа грешка по реда на чл. 62, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс. 
За отчетния период са издадени 10 регистрационни документи по чл. 78 от ЗУО и 4 решения съгласно чл. 68 от ЗУО.
Проведен е Експертен екологичен съвет при РИОСВ - Пловдив. Издадено е Решение по ОВОС № 1-II/2023г. за одобряване осъществяването на ИП „Технологично интегриране на „КЦМ“ АД на производствената площадка на „КЦМ“ АД, в ПИ 40467.1.764 (УПИ ІІ–1.764), ПИ 40467.1.765 (УПИ ІІІ–1.765) и ПИ 40467.1.772 (УПИ І–1.772), гр. Куклен, община Куклен, област Пловдив“ с възложител „КЦМ“ АД.
Процедирани и приключили с краен акт с Решение за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС са 17 инвестиционни предложения с характер „да не се извършва ОВОС“ по Приложение 2 от ЗООС в следните категории:
-         т. 2, г - дълбоки сондажи – 2;
-         т. 7, б – пакетиране и консервиране на растителни и животински продукти – 1;
-         т. 10, б - обекти с обществено предназначение – 10;
-         т. 11, б - инсталации и депа за обезвреждане и/или оползотворяване на отпадъци (невключени в приложение – 1;
-         т. 7, в – производство на млечни продукти – 1;
-         т. 4, г – инсталации за топене на цветни метали, включително производство на сплави (с изключение на благородните метали), изтегляне, формоване и валцуване на изделия от цветни метали и сплави – 1;
-         т. 11, д – съхраняване на метален скрап, включително скрап от моторни превозни средства – 1.
През отчетния период са издадени 4 решения за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка, с характер „да не се извършва ЕО“.
За осигуряване на обществен достъп и публичност на информацията за периода са публикувани 432 документа на интернет страницата на РИОСВ - Пловдив.
Експерти от РИОСВ – Пловдив са взели участие в 8 ДПК, като с комисиите са приети 8 обекта.
 
4.3. Обществеността
Експерти от РИОСВ – Пловдив взеха участие в приемането на 12 обекта, изградени със средства, отпуснати от ПУДООС по националната кампания „Чиста околна среда“ и отчитане на извършените строително-монтажни работи.
            През месеца бяха проведени активности, свързани с информационно-образователните функции на екоинспекцията. В Информационния център бяха посрещнати четвъртокурсници, специализиращи „Екология и контрол при производството на храните“ в Университета по хранителни технологии – Пловдив, където им бе изнесена лекция за дейността на РИОСВ - Пловдив, нейната структура, основните й цели и мисия, прилаганото екологично законодателство с основен фокус върху осъществявания превантивен, текущ и последващ контрол върху обектите от хранително-вкусовата промишленост.
            Пиар-специалистът на РИОСВ участва в церемония по връчване на грамоти на децата от ДГ “Надежда“, Асеновград за успешното им участие в четвъртото издание на Националните номинации „Най-големият малък приятел на природата и животните“.
Експерти от направление „въздух“ взеха участие в Ден на мениджъра по устойчиво развитие и околна среда по покана на „Екомакс“ ООД.
РИОСВ – Пловдив информираше регулярно заинтересованите граждани относно възникнала аварийна ситуация в предприятието за производство на хартия и целулоза в гр. Стамболийски, станала причина за усетени миризми в населеното място и осъществявания завишен контрол от страна на институцията в тази връзка.
През октомври екоинспекцията предостави пълен достъп до информация на 9 заинтересовани лица (граждани, търговски дружества, общини, неправителствени организации) при спазване процедурите и изискванията на Закона за достъп до обществена информация.