Отчет за контролната дейност през месец септември 2023

 

 
1. Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност
 
1.1.През месеца експертите на РИОСВ – Пловдив са извършили 162 проверки на 154 обекта, в т. ч. 129 планови и 33 извънредни. Извършени са 15 комплексни проверки по компоненти и фактори на околната средa, от които 9 планови. В рамките на проведения контрол са дадени 58 предписания за отстраняване на констатирани нарушения.
 
1.2. За констатирани административни нарушения на ЗООС и специалните закони по опазване на околната среда от РИОСВ – Пловдив са съставени 8 акта, от които 2 са за констатирани неизпълнения на дадени предписания.
Директорът на РИОСВ е издал 1 наказателно постановление, с което на нарушителят е наложена санкция и глоба в общ размер на 5500 лева.
През месеца са сключени 2 споразумения за прекратяване на административнонаказателни производства, като по този ред, предвиден в ЗАНН, са наложени имуществени санкции с общ размер 1470 лева.
Общо събраните суми от РИОСВ по наложени глоби и санкции са 13540.89 лева: 2130.89 лв. от санкции по чл. 69 от ЗООС и 11410 лв. от глоби и санкции по секторни закони. От получените суми 1704.71 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти. Общините, получили най-големи приходи от наложени санкции са: община Марица – 1149,09 лв., община Стамболийски – 186,53 лв. и община Пловдив – 167,46 лева.
 
1.3. За периода са постъпили 41 сигнала и 13 жалби, които са обработени своевременно. Част от тях не са от компетентността на РИОСВ – Пловдив и са препратени до други контролни органи за предприемане на действия.
 
2. Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност
2.1. Засилен превантивен контрол:
-          Изготвяне на становища във връзка с процедури по издаване на Разрешителни за зауствания по чл. 46, ал. 1, т3, буква б от Закона за водите, както и по процедури за продължаване срокове на действие на вече издадени разрешителни за зауствания;
-          Изготвяне на становища във връзка с процедури по промяна на вече издадени комплексни разрешителни от ИАОС;
-          Извършени са планови проверки по Закона за защитените територии – защитени местности "Находище на блатно кокиче" с. Градина, "Находище на блатно кокиче", с. Виница“, планови проверки по Закона за биологичното разнообразие – на защитени зони „Градинска гора“ и „Чинар дере“, и на защитени вековни дървета, както и на билкозаготвителен пункт по Закона за лечебните растения. При извършените проверки не са установени нарушения.;
-          Във връзка с провеждане на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС са изготвени 150 писма до възложители и институции.
-          Във връзка с процедирани инвестиционни намерения през периода са съгласувани 10 преписки по съответните компоненти и фактори, оказващи влияние върху околната среда;
-          Разглеждане и даване на становища във връзка с подадени уведомления за инвестиционни предложения на предприятия, класифицирани с нисък и висок рисков потенциал и такива, в които се предвижда да са налични опасни химични вещества, включени в приложение №3 на ЗООС.
 
2.2. Tекущ контрол:
            През периода експертите от РИОСВ – Пловдив са участвали в извършване на:
-          Планови проверки по План за контролната дейност;
-          Проверки по осъществяване на последващ контрол по изпълнение на дадени предписания;
-          Проверки по сигнали и жалби;
-          Участие в комплексни проверки;
-          Оценката на месечните доклади от проведени собствени непрекъснати измервания (СНИ) от оператори с издадени КР – „КЦМ“ АД, „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД и „Монди Стамболийски“ ЕАД показва, че средномесечните стойности на измерваните показатели са в съответствие с нормите, определени в комплексните разрешителни.
-          На основание чл.40, ал.2 от Наредба №6/1999г. са оценени доклади с резултати от проведени собствени периодични измервания на емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух. За установено превишение на НДЕ по показател въглероден оксид (СО), съгласно представен доклад от проведени СПИ на Парен котел тип „Макси Комби“ на твърдо гориво, експлоатиран на площадката на „Предприятие за млекопреработка“ в гр. Пловдив от „Филипополис РК“ ООД е съставен констативен протокол по реда на чл.69 от ЗООС за налагане на текуща месечна санкция.
-          Във връзка с прокурорска преписка, образувана по повод на сигнал за замърсяване на атмосферния въздух в района на гр. Стамболийски от дейността на Завода за производство на целулоза и хартия, е проведено имисионно измерване на качеството на атмосферния въздух (КАВ) в населеното място с мобилна автоматична станция (МАС) на РЛ-Пловдив в периода от 00:00 часа на 02.09.2023 г. до 24:00 часа на 04.09.2023. Получените резултатите показват спазване на НДЕ определени за основните показатели, характеризиращи КАВ.
-          Позиционирана е МАС за измерване на КАВ в с. Войводиново, съгласно утвърдения план-график за провеждане на имисионен контрол;
-          Извършена е съвместна проверка с НАП по писмо на МОСВ във връзка със сигнал от ЕК за вносители на ФПГ.
-          Изпълнение на Заповеди № РД - 821/ 2012 г. и № РД - 1188/ 2022 г. на Министъра на околната среда и водите, които се отнасят до извършване на проверки с пробонабиране на обекти, включени в утвърден от МОСВ списък, подлежащи на задължителен контрол през 2023 г., съвместно с представители на Регионална лаборатория – Пловдив към ИАОС;
-          Извършени са проверки по заповед на директора на ДГС-Карлово във връзка с постъпили сигнали за нанесени щети от кафява мечка. Установени са щети върху пчелини, лозови и овощни насаждения. Изготвените междуведомствени протоколи, удостоверяващи щетите са изпратени в МОСВ, с цел изплащане на обезщетения на пострадалите лица.
-          Проверки по спазване на изискванията ЗООС, ЗЗВВХВС, Регламент (ЕО) №1907/2006 (REACH), Регламент (ЕО) №1272/2008 (CLP), Регламент (ЕО) №648/2004, Регламент (ЕО) №689/2008, Регламент (ЕО) №850/2004, Регламент (ЕО) №1451/2007 и други (наличие и актуалност на информационни листове за безопасност, регистрации по REACH, спазване на изискванията за съхранение на опасни химични вещества, оценка за безопасността на съхранение на ОХВ, инструкции, заповеди и други).
-          Разглеждане и издаване на становища във връзка с уведомления за подадени инвестиционни предложения от предприятия с висок рисков потенциал.
-          Проверки на мерките за безопасност в СУМБ и Решения за потвърждение на ДБ и становища за потвърждаване на ДППГА.
 
2.3. Засилен последващ контрол
Извършени са 2 проверки по изпълнение на дадени предписания. Констатирано е, че от дадените 19 предписания от първия етап на проверките, 2 не са изпълнени:
-          За установеното неизпълнение на дадено предписание за почистване на замърсените участъци от ГНК М-IV-1 в землището на с. Поповица, местност „Дупките“ на северозапад от главен път Поповица-Милево е съставен АУАН на "Напоителни системи" ЕАД
-          За установено неизпълнение на предписание свързано с представяне на справка за работните часове на водогрейните котли, ползвани в оранжерийния комплекс е съставен АУАН на „Грийнс“ ООД.
 
3. Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност
 
Атмосферен въздух, шум и ЗОПОЕЩ
Атмосферен въздух:
-        Експерти от направлението са взели участие в 2 проверки на оператори с издадено Комплексно разрешително.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 17;
o    проверени обекти – 15;
o    дадени предписания – 10;
o    съставени актове - 4;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:
Ø АУАН №47/05.09.2023 г. на „АВТОТРАНС 2000“ ООД – оператор на Автобаза в гр. Пловдив, за непредставен отчет по Приложение №6 към чл.11 от Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 1005/2009 относно веществата, които нарушават озоновия слой в срока по чл.13 от същата наредба, с което е осъществен състава на чл.34и, ал.24 от ЗЧАВ
Ø АУАН №48/06.09.2023 г. на „Иван Петров Иванов 7691“ ЕООД – оператор на Цех за изработка на метални конструкции в с. Труд, за извършване на дейност по приложение №1 от Наредба №7/2003 г. без регистрация в публичния регистър по чл.30л от ЗЧАВ., с което е осъществен състава на чл.34м от ЗЧАВ.
Ø АУАН №51/27.09.2023 г. на „Булгтенде“ ЕООД – оператор на Цех за производство на аксесоари за тенти и сенници, за непредставен отчет по Приложение №9 към чл.35, ал.1 от Наредба №1/2017 г. в срока по чл.39а, ал.1 от същата наредба, с което е осъществен състава на чл.34и, ал.24 от ЗЧАВ.
Ø АУАН №52/27.09.2023 г. на „Грийнс“ ООД – оператор на Оранжериен комплекс в гр. Първомай, за неизпълнено задължително предписание, с което е осъществен състава на чл.166, т.3, във връзка с чл.165, ал.2, във връзка с чл.156, т.2, във връзка с чл. 155, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда (ДВ бр. 91 от 2002 г. и посл. изм. и доп.),
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали – 6.
 
Шум и ЗОПОЕЩ:
-          Извършени са планови проверки по спазване изискванията на ЗОПОЕЩ на НВГ Кариери ООД и Стомар инвест ООД. Дадени са две предписания на НВГ Кариери ООД;
-          Извършена е проверка на КМД ЕООД, площадки с. Шишманци, общ. Раковски и гр. Пловдив, ул. „Братя Бъкстон“ №155 включени в регистрацията EMAS. Дружеството участва в схемата за управление по околната среда и одит, като притежава валидна регистрация по EMAS. Дружеството е изготвило и публикувало екологична декларация, проверена от независим одитор, в която описва своите екологични цели и резултати. Екологичната декларация съдържа информация за обществеността относно дейностите, които се извършват от „КМД“ ЕООД. Съдържа също така целите и задачите, които си е поставила организацията за спазване на приложимите правни задължения, свързани с околната среда. Като организация, която притежава валидна регистрация по EMAS, „КМД“ ЕООД използва логото на EMAS като в него е посочен регистрационният номер на организацията.
-          Експерти от направлението са взели участие в 2 проверки на оператори с издадено Комплексно разрешително.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 4;
o    проверени обекти – 4;
o    дадени предписания – 2;
o    съставени актове - няма;
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - няма;
 
Води
-        От извършените проверки, осъществявани с пробонабирания на пречистени отпадъчни води се констатират все повече нарушения, свързани с постигане на индивидуалните емисионни ограничения, заложени в Разрешителните за заустване и затруднения на операторите по отношение на поддържане на пречиствателните станции за отпадъчни води в добро техническо експлоатационно състояние.
-        Експерти от направлението са взели участие в 2 проверки на оператори с издадено Комплексно разрешително.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 25;
o    проверени обекти – 25;
o    дадени предписания – 7;
o    съставени актове - 3;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:
Ø Акт № 45 / 01.09.2023 г. за обект, намиращ се в община Съединение, гр. Съединение, стопанисван от „КАТЕК Електроник България“ ЕООД за заустване на отпадъчни води над заложените индивидуални емисионни ограничения в разрешителното за заустване. Нарушението е констатирано с получаване в РИОСВ-Пловдив на протоколи с резултати от проведен контролен мониторинг;
Ø Акт № 46/ 05.09.2023г. на "Напоителни с-ми" ЕАД, за неизпълнение на предписание по чл. 166, т.3, във връзка с чл. 165, ал.2, във връзка с чл. 14, ал.4 от ЗООС.
Ø Акт № 49 / 15.09.2023 г. за обект, намиращ се в община Марица, с. Царацово, стопанисван от „АВИУС 2003“ ЕООД за заустване на отпадъчни води над заложените индивидуални емисионни ограничения в разрешителното за заустване. Нарушението е констатирано с получаване на протоколи с резултати от проведен контролен мониторинг.
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - 1.
 
Почви
-          Проверка по условия в Решение по ОВОС № 2-III/2015г. на РИОСВ Пловдив на Кариера за добив на баластра в участъците на находище „Каваклъка”, землища на с. Боянци и гр. Асеновград, община Асеновград, Литос Комерс ЕООД
-          Взети са почвени проби от терен в кв. Гаганица, Северна индустриална зона, до Сторидж Ойл ЕАД, гр. Пловдив и от площадка на Сторидж Ойл ЕАД, гр. Пловдив. Резултатите ще бъдат обобщени от РЛ – Пловдив.
-          Експерти от направлението са взели участие в 1 проверка на оператор с издадено Комплексно разрешително.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 3;
o    проверени обекти – 3;
o    дадени предписания – няма;
o    съставени актове - няма;
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - 2.
 
Биологично разнообразие и НЕМ
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 17;
o    проверени обекти – 17;
o    дадени предписания – няма;
o    съставени актове - няма;
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали – 3.
Ø Във връзка с получени сигнали са изпратени за лечение в Спасителния център за диви животни – гр. Стара Загора 2 екземпляри на защитени видове животни – кълвач и кукумявка.
Ø Извършена е повторна проверка на защитена зона „Оризища Цалапица“ по сигнали за пръскане с препарати за растителна защита с авиотехника. При проверката съвместно с Община Съединение и подателя на сигнала не се установи пръскане. Не се установиха нарушения на режима на защитената зона, определен със заповедта за обявяване и Закона за биологичното разнообразие.
 
Отпадъци
-          Акценти от контролната дейност: Извършвани са основно планови проверки във връзка с изпълнение на плана за контролна дейност за трето тримесечие на 2023 г. на РИОСВ –Пловдив, както и във връзка с постъпили сигнали, последващ контрол.
-          Експерти от направлението са взели участие в 2 проверки на оператори с издадено Комплексно разрешително.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 98;
o    проверени обекти – 98;
o    дадени предписания – 31;
o    съставени актове - 1;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:
Ø АУАН №50/ 20.09.2023 г. на "Национална компания "Железопътна инфраструктура" ДП, гр. София, съгласно чл. 136, ал. 2, т. 3, предл. трето, вр. с чл. 35, ал. 3, вр. чл. 35, ал. 2, т. 3 за липса на разрешителен документ за третиране на отпадъци.
o    проверки и предприети действия по сигнали – 4.
 
Химикали
-          Акценти от контролната дейност: Проверки свързани с изпълнение на годишния план за 2023 г., разглеждане и издаване на становища във връзка с уведомления за подадени инвестиционни предложения.
-          Експерт от направлението е взел участие в две проверки на оператори с издадено Комплексно разрешително.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 7;
o    проверени обекти – 7;
o    дадени предписания – 5;
o    съставени актове - няма;
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали – няма.
 
ОВОС И ЕО
-          Извършени са планови проверки на поставени условия и мерки в решения по ОВОС.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 2;
o    проверени обекти – 2;
o    дадени предписания – няма;
o    съставени актове - няма;
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - няма.
 
Комплексни разрешителни
o   Извършени са планови проверки по изпълнение на условия и срокове в издадени комплексни разрешителни: Комплексно разрешително (КР) № 82-Н1/2015 г. на “КАЛЦИТ” АД, гр. Асеновград и Комплексно разрешително (КР) № 73-Н2/2013 г., последно актуализирано с Решение № 73-Н2-И1-А2/2019 г. на “ИНСА ОЙЛ” ЕООД, гр. Раковски, площадка с. Белозем, община Раковски, област Пловдив;
o   Извършена е планова комплексна проверка по компоненти и фактори на въздействие върху околната среда на “Стомар инвест” АД - Свинеферма Белозем 2, с. Белозем
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 5;
o    проверени обекти – 5;
o    дадени предписания – няма;
o    съставени актове - няма;
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали – 2.
 
СЕВЕЗО  
-          През разглеждания период са извършени три проверки на обекти, класифицирани като „предприятие с висок рисков потенциал“
o    „Сторидж ойл“ ЕАД, гр. София – Петролна база Пловдив, гр. Пловдив
o    „Лукойл България“ ЕООД, гр. София, ПСБ – Пловдив, гр. Пловдив
o    ДА „ДР и ВВЗ“ , гр. София, Петролна база – Първомай, гр. Първомай
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 7;
o    проверени обекти – 3;
o    дадени предписания – 3;
o    съставени актове - няма;
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - няма.
 
НП
  1. НП № 29/01.09.2023 г., издадено срещу „Бяла река – ВЕЦ“, гр. Пловдив, за това, че повторно като титуляр на разрешително за заустване не поддържа необходимото качество на водата в съответствие с условията в него. Поради това и на основание чл. 200, ал. 4, вр. с чл. 200, ал. 1, т. 6, вр. с чл. 48, ал. 1, т. 3 от ЗВ му е наложена имуществена санкция в размер на 5500 лева.
 
 
4. Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност.
 
4.1. Околната среда
В двата автоматични пункта за наблюдение на качеството на въздуха на територията на гр. Пловдив, като част от „АГЛОМЕРАЦИЯ ПЛОВДИВ“ - АИС „Каменица“ и АИС „Тракия“, през месеца няма регистрирани превишения на средноденонощната стойност за опазване на човешкото здраве по показател ФПЧ10.
След получени сигнали, в периода 2 – 4 септември беше проведен извънреден контролен мониторинг на качеството на атмосферния въздух в гр. Стамболийски.
Предвид, че сигналът е провокиран от оплаквания на живущи в населеното място за дискомфорт, причинен от миризма, характерна за производствената дейност на Завода за производство на целулоза и хартия с оператор "Монди Стамболийски" ЕАД, на основание чл.32, ал.4 от Закона за здравето (обн. ДВ. бр.70 от 10 Август 2004г., с посл. изм. и доп.), с писмо изх. № О-2847-8/11.09.2023 г., протоколът с резултати е изпратен за становище по компетентност в РЗИ-Пловдив, с копие до МОСВ. Съгласно разпоредбата на чл.32, ал.4 от Закона за здравето, Регионалните здравни инспекции наблюдават, анализират и оценяват факторите на жизнената среда на територията на областта и предлагат мерки за ограничаване на вредното им въздействие върху здравето на гражданите.
В резултат на засиления контрол от страна на РИОСВ - Пловдив от операторите се спазват изискванията на екологичното законодателство в областта на химичните вещества и смеси. При проверките не са установени нарушения и не са констатирани замърсявания на околната среда.
В резултат на засиления контрол от страна на РИОСВ-Пловдив, операторите спазват изискванията на екологичното законодателство в областта на „управлението на риска“. При проверките за установени нарушения, ще бъдат предприети административнонаказателни действия.
 
4.2. Бизнес
За периода са процедирани 165 инвестиционни предложeния, планове, програми и проекти (ИП/ППП) по реда на чл. 2 ал. 2 от Наредбата по ОС за инвестиционни предложения извън обхвата на Глава шеста от ЗООС, касаещи бизнеса, местната власт и ДГС, в т.ч и такива, с които се кандидатства по различни финансови механизми.
Изготвени са 12 становища за преценка вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП/ППП, попадащи в обхвата на Глава шеста от ЗООС .
Издадени са 18 решения за преценка вероятната степен на въздействие върху защитените зони на инвестиционни предложения попадащи в границите на защитени зони по чл.18 от Наредбата за ОС за съгласуване, 2 Решения по чл.28 от Наредбата за ОС и едно решение за поправка на очевидна фактическа грешка по реда на чл. 62, ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс. 
Издадени са 14 регистрационни документа по чл. 78 от ЗУО и 1 решение, съгласно чл. 68 от ЗУО
Процедирани и приключили с краен акт в периода с Решение за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС са 10 инвестиционни предложения, от които с характер „да не се извършва ОВОС“ – 9 и с характер „да се извършва ОВОС“ – едно, по Приложение 2 от ЗООС по категории, както следва:
-         т. 2, г - дълбоки сондажи – 1;
-         т. 7, б – пакетиране и консервиране на растителни и животински продукти – 1;
-         т. 10, б - обекти с обществено предназначение – 6;
-         т. 11, б - инсталации и депа за обезвреждане и/или оползотворяване на отпадъци невключени в приложение – 1;
-         т. 7, в – производство на млечни продукти – 1.
През отчетния период са издадени 5 решения за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка, от които 4 с характер “да не се извършва ЕО“ и 1 с характер “да се извърши ЕО“ .
Издадени са пет решения  за прекратяване на процедура.
 
За осигуряване на обществен достъп и публичност на информацията за периода са публикувани 367 документа на интернет страницата на РИОСВ - Пловдив.
Експерти от РИОСВ – Пловдив са взели участие в 8 ДПК, като с комисиите са приети 7 обекта.
 
4.3. Обществеността
Експерти от РИОСВ – Пловдив са взели участие в приемането на 2 обекта, изградени със средства, отпуснати от ПУДООС.
Месец септември бе изпълнен с активности с деца и млади хора, целящи повишаване на екологичното им самосъзнание.
На 7 и 8 септември в Пловдив беше честван Международният ден на чистия въздух за синьо небе под мотото „Заедно за чист въздух". РИОСВ - Пловдив обяви 7 септември за ден на отворените врати в автоматичната измервателна станция „Каменица“, обектът бе отворен за всички заинтересовани граждани относно мониторинга и състоянието на въздуха, използваната апаратура и технология, следените показатели, а специалисти на екоинспекцията и РЛ – Пловдив бяха на място, за да отговарят на въпросите им. Празникът продължи вечерта с джаз изпълнения на открита сцена на централния площад с изпълненията на Биг бенд – Пловдив, струнен квартет „Интро“ и младият музикант Илин Илиев, като водещият, актьорът Петър Тосков, представи на публиката повече информация за необходимостта от по-силни партньорства, увеличени инвестиции и споделена отговорност за преодоляване замърсяването на въздуха. На 8 септември се проведе изложение с представители на община Пловдив, Аграрен университет – Пловдив, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Медицински университет – Пловдив, Тракия икономическа зона, Сдружение на пациентите с дихателна недостатъчност“, Гражданска платформа „Дишай, Пловдив“ и много други.
На 15 септември представители на РИОСВ – Пловдив откриха учебната година в две учебни заведения. В Иновативно еко училище ОУ „Елин Пелин“ беше отправено официално приветствие към младите еколози, а в детска градина „Малина“ представител на РИОСВ – Пловдив се включи в церемония по връчване на грамоти на децата за успешното им участие в четвъртото издание на Националните номинации „Най-големият малък приятел на природата и животните“.  
На 16 септември служителите на пловдивската екоинспекция се включиха в кампанията „Да изчистим България заедно“, организирана от bTV Media Group. Беше създадена организация за координиране дейностите на 17-те общини на територията на РИОСВ – Пловдив и регионалните депа за отпадъци. Предварително бяха раздадени чували и ръкавици, а по време на кампанията беше своевременно събирана информация за локациите за почистване, броя на включилите се доброволци, събраните количества. За да бъде даден и личен пример съвместно с колегите от останалите структури на МОСВ и с членове на семействата си, служителите на РИОСВ почистиха замърсени с отпадъци площи, намиращи се в коритото на река Марица в кампанията, като събраха 85 чувала с боклук.
По случай Европейската седмица на мобилността в периода 16 - 22 септември се проведе кампания, включваща провеждане на самостоятелни или съвместни с други организации инициативи. Седмицата на мобилността в Пловдив започна с атрактивно състезание по воден слалом в бърза вода с партньорите от Воден клуб – Пловдив. То беше част от държавния спортен календар на Българска федерация по туризъм. Събитието беше уважено от граждани и гости на Пловдив, любители на силните усещания бяха поканени като зрители или участници.
Екоинспекцията подкрепи две от тематичните събития в рамките на тридневния 15 – 17 септември) фестивал „Майна Town Weekend“: „Зелено, Майна“ и „Майна спорт“ в сътрудничество съответно със сдружение „БГ Бъди активен“ и Декатлон – България. Тя предостави два вида информационни материали – книжки за биоразнообразието в Пловдивска област и книжка за активната градска мобилност, които бяха използвани като награди за младите участници в събитията.
На 20 септември експертът по връзки с обществеността проведе три поредни открити урока с децата от първите класове на ОУ „Елин Пелин“ – Пловдив. Под формата на приказка те научиха защо е за предпочитане да се движат в града пеша, с велосипед, с обществен транспорт и какви са ползите за тях и за природата, ако изберат активната мобилност пред използването на автомобили – по-здравословно е, пестят енергия, не замърсяват въздуха, намаляват шума в градската среда. С тази инициатива екоинспекицията отбеляза и Деня без загинали на пътя.
На 29 септември РИОСВ – Пловдив и СНЦ „Зелени Балкани“ съвместно организираха Нощ на прилепите. Събитието се проведе в Градската градина на Пловдив. То включваше представяне на изложба за прилепите и интересни факти за тях, четене на детската книжка „Приключенията на прилепчето Дарки“, а тези, които дочакаха залез слънце, имаха възможност да „подслушват“ с ултразвуков детектор летящите бозайници, обитаващи района. Облечени като супер-героя Батман, най-малките участваха и в карнавал.
През м. септември РИОСВ - Пловдив публикува на интернет-страницата си и разпространи чрез медиите 10 прессъобщения на различни теми, касаещи контролни, превантивни и информационни аспекти от дейността на институцията.
Екоинспекцията предоставя информация на заинтересовани лица при спазване процедурите и изискванията на Закона за достъп до обществена информация.