Отчет за контролната дейност през месец август 2023

 

 
1. Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност
 
1.1.През месеца експертите на РИОСВ – Пловдив са извършили 115 проверки на 93 обекта, в т. ч. 67 планови и 48 извънредни. Извършени са 5 комплексни проверки по компоненти и фактори на околната средa, от които 2 планови. В рамките на проведения контрол са дадени 20 предписания за отстраняване на констатирани нарушения.
 
1.2. За констатирани административни нарушения на ЗООС и специалните закони по опазване на околната среда от РИОСВ – Пловдив са съставени 7 акта, от които 1 е за констатирано неизпълнение на дадено предписание.
Директорът на РИОСВ е издал 5 наказателни постановления, с които на нарушителите са наложени санкции и глоби в общ размер на 18300 лева.
Наложена е 1 санкция за констатирано наднормено замърсяване по компонент води в общ размер 1298,89 лева/месец на оператор „Белла България“ АД.
През месеца са сключени 3 споразумения за приключване на административнонаказателно производство, като по този ред, предвиден в ЗАНН, са наложени имуществени санкции в общ размер 3080 лева.
Общо събраните суми от РИОСВ по наложени глоби и санкции са 49288.94 лева: 2533.16 лв. от санкции по чл. 69 от ЗООС и 46755.78 лв. от глоби и санкции по секторни закони. От получените суми 2026.52 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти. Общините, получили най-големи приходи от наложени санкции са: община Марица – 1527,09 лв., община Стамболийски – 186,53 лв. и община Първомай – 115,08 лева.
 
1.3. За периода са постъпили 50 сигнала и 22 жалби, които са обработени своевременно. Част от тях не са от компетентността на РИОСВ – Пловдив и са препратени до други контролни органи за предприемане на действия.
 
2. Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност
2.1. Засилен превантивен контрол:
-          Изготвяне на становища във връзка с процедури по издаване на Разрешителни за зауствания по чл. 46 от Закона за водите;
-          извършени планови проверки по Закона за защитените територии – Защитени местности „Караджов камък“, с. Мостово, „Клувията – дива вода“, с. Бачково и Поддържан резерват „Богдан“, както и проверки на резерват „Червената стена“ от парковата охрана. Не са установени нарушения на Закона за защитените територии и режимите, определени със заповедите им за обявяване.
-          Във връзка с провеждане на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС са изготвени 193 писма до възложители и институции. Във връзка с процедирани инвестиционни намерения през периода са съгласувани 30 преписки по съответните компоненти и фактори, оказващи влияние върху околната среда;
-          Във връзка с внесено от страна на „Елит-95“ ООД, уведомление за инвестиционно намерение за „Реализиране на инсталирана мощност на действаща електроцентрала за производство на електроенергия, произведена чрез индиректно използване на биомаса от растителни и животински субстанции с комбинирана мощност към електропреносната мрежа от 1499 КW, с. Поповица, община Садово“ и от извършена планова проверка на Решение №09-ДО-1094-00 от 24.08.2015 г. е констатирано, че капацитета на инсталацията попада в обхвата на т.5.3.2., а) от Приложение №4 от ЗООС. В тази връзка е дадено предписание на „Елит-95“ ООД за предприемане на действия по подаване на заявление за издаване на КР. От страна на фирмата е подадено писмо за удължаване на срока на даденото предписание с указан срок 15.12.2022 г. След изтичане на срока на предписанието е изпратено искане за предоставяне на информация до ИАОС, за наличие на изпълнение или неизпълнение на даденото предписанието. В отговор на запитването и получения отговор за липса на предприети действия от страна на „Елит-95“ООД, от страна на РИОСВ - Пловдив са стартирали административнонаказателни дейности, като е съставен АУАН за неизпълнение на предписанието.
 
2.2. Tекущ контрол:
            През периода експертите от РИОСВ – Пловдив са участвали в извършване на:
-          Проверки по План за контролната дейност;
-          Проверки по осъществяване на последващ контрол по изпълнение на дадени предписания;
-          Проверки по сигнали и жалби;
-          Участие в комплексни проверки;
-          Извършена е съвместна проверка с РУ-Стамболийски, Община Стамболийски и РЛ-Пловдив във връзка с прокурорско разпореждане и съвместна проверка с НАП - Пловдив във връзка с писмо на МОСВ.
-          Оценката на месечните доклади от проведени собствени непрекъснати измервания (СНИ) от оператори с издадени КР – „КЦМ“ АД, „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД и „Монди Стамболийски“ ЕАД показва, че средномесечните стойности на измерваните показатели са в съответствие с нормите, определени в комплексните разрешителни.
-          На основание чл.40, ал.2 от Наредба №6/1999г. са оценени 8 доклада с резултати от проведени собствени периодични измервания на емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух.
-          При осъществен текущ контрол в изпълнение на годишния план за контролната дейност на РИОСВ - Пловдив в автобаза на „АВТОТРАНС 2000“ ООД, в гр. Пловдив, е установена, експлоатация на климатично оборудване работещо с ОРВ, за което не е подаден годишен отчет за 2022 г.. На дружеството оператор е изпратена покана за съставяне на АУАН.
-          Във връзка с разрасналия се пожар, възникнал в землището на с. Хвойна, община Чепеларе и многобройните жалби за задимяване, постъпили в община Асеновград, са проведени измервания с мобилен газанализатор GASMET на РЛ - Пловдив за изследване на КАВ в населените места Нареченски бани, с. Бачково и гр. Асеновград.
-          Във връзка с установено превишение на нормите за допустими емисии за шум излъчван в околната среда от обект „Цех за производство на замразени тестени изделия“ с местонахождение, гр. Пловдив, бул. „Коматевско шосе“ при проведени контролни измервания от Регионална лаборатория – Пловдив към ИАОС, на дружеството оператор е съставен констативен протокол с предписания за предприемане и изпълнение на мерки за намаляване на шума излъчван в околната среда от компресорите на хладилните инсталации, експлоатирани в обекта, като при необходимост да се включат в конструкцията на системите допълнителни устройства, изолиращи и/или поглъщащи шума.
-          Въвеждане на данните от контролната дейност по влезли в сила разрешителни за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води и издадени КР в информационната система;
-          Изпълнение на Заповеди № РД - 821/ 2012 г. и № РД -788/ 2018 г. на Министъра на околната среда и водите, които се отнасят до извършване на проверки с пробонабиране на обекти, включени в утвърден от МОСВ списък, подлежащи на задължителен контрол, съвместно с представители на Регионална лаборатория – Пловдив към ИАОС;
-          Проверки за изпълнение на изискванията на Закона за управление на отпадъците при извършване на дейности по събиране, съхраняване и третиране на отпадъци;
-          Проверки по спазване на изискванията ЗООС, ЗЗВВХВС, Регламент (ЕО) №1907/2006 (REACH), Регламент (ЕО) №1272/2008 (CLP), Регламент (ЕО) №648/2004, Регламент (ЕО) №689/2008, Регламент (ЕО) №850/2004, Регламент (ЕО) №1451/2007 и други (наличие и актуалност на информационни листове за безопасност, регистрации по REACH, спазване на изискванията за съхранение на опасни химични вещества, оценка за безопасността на съхранение на ОХВ, инструкции, заповеди и други);
-          Извършена извънредна проверка на обект, класифициран с висок рисков потенциал – „Трансармъри“ ООД, гр. Сопот по писмо на МОСВ и Министерство на икономиката.
 
2.3. Засилен последващ контрол
 
Извършени са 4 проверки по изпълнение на дадени предписания. Констатирано е, че дадените 15 предписания от първия етап на проверките са изпълнени.
 
3. Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност
 
Атмосферен въздух, шум и ЗОПОЕЩ
 
Атмосферен въздух:
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 16;
o    проверени обекти – 16;
o    дадени предписания – 12;
o    съставени актове - 3;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:
Ø   АУАН №38/01.08.2023 г. на „Монди Стамболийски“ ЕАД – за усетена характерна миризма от производствената дейност на Завода за производство на целулоза и хартия извън границите на обекта, с което е осъществен състава на чл. 164, ал.1 от ЗООС, като не изпълнено условие поставено в издаденото от ИАОС Комплексно разрешително №123-Н2/2020 г.
Ø АУАН №42/24.08.2023 г. на „КЦМ“ АД – за неосъществени технически мерки, свързани с оптимизиране работата на пречиствателните съоръжения към точкови източници на технологични газове в ТУ „Велц и рециклинг“ с което е осъществен състава на чл. 164, ал.1 от ЗООС, като не изпълнено условие поставено в издаденото от ИАОС Комплексно разрешително №1-Н3/2017 г.
Ø АУАН №43/24.08.2023 г. на „МАКРИ 7“ ЕООД – за непроведени собствени периодични измервания за период по-голям от две последователни календарни години на неподвижен източник на емисии в атмосферния въздух, експлоатиран в Цех за производство на олио с местонахождение гр. Първомай, с което е осъществен състава на чл.36,ал.1 от ЗЧАВ
Ø Със Заповед №С-И-5-10/02.08.2023 на директора на РИОСВ-Пловдив, считано от 25.07.2023 г. е възобновена текуща месечна санкция наложена на „МС Дървообработване“ ЕООД за изпускане в атмосферния въздух на отпадъчни газове с концентрация на въглероден диоксид и прах над НДЕ от комин към котел на твърдо гориво в Предприятие за производство на пелети, гр. Пловдив.
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали – 4
Ø Във връзка с постъпил сигнал за замърсяване на атмосферния въздух от комин на млекопреработващо предприятие в гр. Пловдив с оператор „Филипополис РК“ ООД е осъществена проверка, при която е установено нерегламентирано изгаряне на производствени отпадъци /палети/ в котел за твърдо гориво. На дружеството е съставен АУАН по Закона за управление на отпадъците.
 
Шум и ЗОПОЕЩ:
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 4;
o    проверени обекти – 4;
o    дадени предписания – 2;
o    съставени актове - няма;
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - 2;
 
Води
-        От извършените проверки, осъществявани с пробонабирания на пречистени отпадъчни води се констатират все повече нарушения, свързани с постигане на индивидуалните емисионни ограничения, заложени в Разрешителните за заустване и затруднения на операторите по отношение на поддържане на пречиствателните станции за отпадъчни води в добро техническо експлоатационно състояние.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 14;
o    проверени обекти – 14;
o    дадени предписания – 2;
o    съставени актове - 1;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:
Ø АУАН № 41/ 18.08.2023 г. за обект, намиращ се в Община Калояново, село Житница, стопанисван от „Деликатес-2” ООД за заустване на отпадъчни води над заложените индивидуални емисионни ограничения в разрешителното за заустване. Нарушението е констатирано с получаване в РИОСВ - Пловдив на протоколи с резултати от проведен собствен мониторинг от дружеството.
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - няма.
 
Почви
-          не е осъществена контролна дейност в периода
 
Биологично разнообразие и НЕМ
-          В резултат на осъществената контролна дейност през месец август не са установени нарушения на Закона за защитените територии и Закона за биологичното разнообразие.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 49;
o    проверени обекти – 29;
o    дадени предписания – няма;
o    съставени актове - няма;
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - 18
Ø В резултат на бързите действия на експертите от направлението, за лечение в Спасителния център за диви животни – гр. Стара Загора са изпратени 23 екземпляри на защитени видове животни – сови, бързолети, щъркели и таралежи. 
Ø Извършена е проверка на защитена зона „Оризища Цалапица“ по сигнали за пръскане с препарати за растителна защита с авиотехника. При проверката съвместно с Община Съединение не се установи пръскане, както и на описаните в сигнала писта за кацане на вертолети и туби от препарати. Не се установиха нарушения на режима на защитената зона, определен със заповедта за обявяване и Закона за биологичното разнообразие.
 
Отпадъци
-          Акценти от контролната дейност: Извършвани са основно планови проверки във връзка с изпълнение на плана за контролна дейност за трето тримесечие на 2023 г. на РИОСВ – Пловдив, както и във връзка с постъпили сигнали, последващ контрол.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 27;
o    проверени обекти – 26;
o    дадени предписания – няма;
o    съставени актове - 2;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:
Ø АУАН № 40/17.08.2023 г. на "Филипополис РК" ООД, гр. Пловдив, съгл. чл. 134, ал. 1, т. 2, предл. първо, вр. с чл. 29, ал. 2 за изгаряне на дървесни отпадъци в котел. Изготвено е Споразумение № 20/31.08.2023 г.
Ø АУАН № 44/30.08.2023 г. на "Би Ей Глас България" ЕАД, гр. София, съгл. чл. 135, ал. 1, т. 1, вр. Чл. 48, ал. 1 за забавена информация за извършени трансгранични превози на отпадъци.
o    проверки и предприети действия по сигнали - 2
 


Химикали
-          Акцент в контролната дейност за периода са проверките, свързани с изпълнение на годишния план за 2023 г. на РИОСВ - Пловдив, разглеждане и издаване на становища във връзка с уведомления за подадени инвестиционни предложения.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 8;
o    проверени обекти – 8;
o    дадени предписания – 4;
o    съставени актове - няма;
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - няма
 
ОВОС И ЕО
-          не е осъществена контролна дейност в периода
 
Комплексни разрешителни
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 2;
o    проверени обекти – 2;
o    дадени предписания – няма;
o    съставени актове - 1;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:
Ø АУАН № 39 от 04.08.2023 г. на “Елит-95” ООД е осъществило състава на чл. 166, т. 3 във връзка с чл. 165, ал. 2, във връзка с чл. 14, ал. 4 от Закона за опазване на околната среда (обн. ДВ бр. 91/2002 г., и посл. изм. и доп.), като не е изпълнило предписание, дадено в индивидуален административен акт, издаден от директора на РИОСВ-Пловдив;
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - 2;
Ø Извършена е проверка по постъпил сигнал за изпускане на бяло прахообразно вещество от „Калцит“ АД, гр. Асеновград.
Ø Извършена е проверка по постъпили жалби за миризми с посочен източник „Депо за неопасни отпадъци и Инсталация за биологично разграждане по закрит способ“, с. Шишманци.
 
СЕВЕЗО  
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 1;
o    проверени обекти – 1;
o    дадени предписания – няма;
o    съставени актове - няма;
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - няма.
 
 
НП
1.      НП № С-И-23/02.08.2023 г., издадено срещу „Белла България“ АД за това, че превишава индивидуалните емисионни ограничения, определени в разрешителното за заустване. Поради това и на основание чл. 69б, ал. 9, вр. с чл. 69, ал. 1 и ал. 2, чл. 69а, ал. 1 от ЗООС му е наложена имуществена санкция в размер на 1298,89 лв/мес.
2.      НП № 24/14.08.2023 г., издадено срещу “Вазовски машиностроителни заводи“ ЕАД, гр. Сопот за това, че не поддържа качеството на заустваната във воден обект отпадъчна вода в съответствие с условията на Разрешителното за заустване. Поради това и на основание чл. 200, ал. 1, т. 6, вр. с чл. 48, ал. 1, т. 3, вр. с чл. 174, ал. 1 и чл. 175, ал. 1 от ЗВ му е наложена имуществена санкция в размер на 3600 лева.
3.      НП № 25/15.08.2023 г., издадено срещу „Тансер 1“ ЕООД, с. Черник, за това, че събира и транспортира отпадъци без регистрационен документ. Поради това и на основание чл. 136, ал. 2, т. 3, предл. първо и второ, вр. с чл. 35, ал. 3 и ал. 5, вр. с чл. 35, ал. 2, т. 2 от ЗУО му е наложена имуществена санкция в размер на 7000 лева.
4.      НП № 26/30.08.2023 г., издадено срещу „Вазовски машиностроителни заводи“ ЕАД, за това, че зауства отпадъчни води с показатели, които превишават ИЕО, заложени в Разрешителното за заустване. Поради това и на основание чл. 200, ал. 1, т. 2, вр. с чл. 48, ал. 1, т. 3 от ЗВ му е наложена имуществена санкция в размер на 3700 лева.
5.      НП № 27/30.08.2023 г., издадено срещу „Нова Трейд“ ЕООД, гр. Съединение, за това, че зауства отпадъчни води с показатели, които превишават ИЕО, заложени в Разрешителното за заустване. Поради това и на основание чл. 200, ал. 1, т. 2, вр. с чл. 48, ал. 1, т. 3 от ЗВ му е наложена имуществена санкция в размер на 2000 лева.
6.      НП № 28/30.08.2023 г., издадено срещу „Елит-95“ ООД, с. Дълбок извор, за това, че не е изпълнило дадено задължително предписание. Поради това и на основание чл. 166, т. 3, вр. с чл. 165, ал. 2, вр. с чл. 14, ал. 4 от ЗООС му е наложена имуществена санкция в размер на 2000 лв.
 
 
4. Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност
4.1. Околната среда
-          В двата автоматични пункта за наблюдение на качеството на въздуха на територията на гр. Пловдив, като част от „АГЛОМЕРАЦИЯ ПЛОВДИВ“ - АИС „Каменица“ и АИС „Тракия“, през месеца няма регистрирани превишения на средноденонощната стойност за опазване на човешкото здраве по показател ФПЧ10.
-          В резултат на засиления контрол от страна на РИОСВ - Пловдив операторите спазват изискванията на екологичното законодателство в областта на химичните вещества и смеси и „управлението на риска“.
 
4.2. Бизнес
-          За периода са процедирани 238 инвестиционни предложeния, планове, програми и проекти (ИП/ППП) по реда на чл. 2 ал. 2 от Наредбата по ОС за инвестиционни предложения извън обхвата на Глава шеста от ЗООС, касаещи бизнеса, местната власт и ДГС, в т.ч и такива, с които се кандидатства по различни финансови механизми.
-          Изготвени са 34 становища за преценка вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП/ППП, попадащи в обхвата на Глава шеста от ЗООС .
-          Издадени са 2 решения за преценка вероятната степен на въздействие върху защитените зони на инвестиционни предложения попадащи в границите на защитени зони по чл.18 от Наредбата за ОС за съгласуване и 1 решение по чл.20 от Наредбата за ОС и 2 за поправка на очевидна фактическа грешка по реда на чл. 62, ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс.
-          Извършена е оценка качеството на 2 доклада за оценка степента на въздействие на инвестиционни предложения върху защитените зони. Същите са оценени положително и публикувани на интернет страницата на РИОСВ - Пловдив за провеждане на консултации с обществеността.
-          Издадени са 14 регистрационни документи по чл. 78 от ЗУО и 7 решения, съгласно чл.68 от ЗУО
-          Процедирани и приключили с краен акт в периода с Решение за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС са 23 инвестиционни предложения с характер „да не се извършва ОВОС“, по Приложение 2 от ЗООС по категории, както следва:
-         т. 2, г - дълбоки сондажи – 7 броя;
-         т. 7, б – пакетиране и консервиране на растителни и животински продукти – 1 брой;
-         т. 10, б - обекти с обществено предназначение – 11 броя;
-         т. 1, е - интензивно развъждане на риба – 1 брой;
-         т. 5, е - инсталации за производство на керамични изделия чрез печене, в т.ч. керемиди, тухли, огнеупорни тухли, плочи, керамични и порцеланови съдове – 1 брой;
-         т. 10, з - язовири и други съоръжения за събиране или съхраняване на вода за продължително време (невключени в приложение № 1) – 1 брой;
-         т. 12, г – постоянни къмпинги и места за паркиране на каравани – 1 брой.
През отчетния период са издадени 5 решения за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка, от които 4 с характер “да не се извършва ЕО“ и 1 с характер “да се извърши ЕО“ .
-          Издадени са 6 решения за прекратяване на процедура.
-          За осигуряване на обществен достъп и публичност на информацията за периода са публикувани 376 документа на интернет страницата на РИОСВ - Пловдив.
-          Експерти от РИОСВ – Пловдив са взели участие в 6 ДПК, като с комисиите са приети 6 обекта.
 
4.3. Обществеността
Експерти от РИОСВ – Пловдив са взели участие в приемането на 3 обекта, изградени със средства, отпуснати от ПУДООС.
Вярвайки, че провеждането на открити, прозрачни и законосъобразни процедури с активното участие на всички заинтересовани страни е правилният начин за работа в полза на околната среда, през м. август ръководството и експерти на РИОСВ - Пловдив проведоха работни срещи с представители на граждански инициативни комитети при селата Тюркмен, Шишманци и Горнослав във връзка с изразения от тях значим обществен интерес по повод инвестиционни намерения за изграждане на кариери за добив на подземни богатства в землищата на населените места и провежданите процедури по оценка на въздействието върху околната среда. Те преминаха в конструктивен дух, като на заинтересованите беше обяснена последователността на етапите на процедурите по ОВОС, на какъв етап са инвестиционните намерения и бяха обсъдени конкретни проблеми.
РИОСВ – Пловдив осигури публичност на дейността си чрез разпространяване на прессъобщения на интернет - страницата си и отговаряйки на получени журналистически запитвания, касаещи контролни, превантивни и информационни аспекти от дейността на институцията.
Екоинспекцията предоставя информация на заинтересовани лица при спазване процедурите и изискванията на Закона за достъп до обществена информация, като за месеца беше предоставен пълен достъп по 6 получени заявления.