Сигнали по ЗЗЛПСПОИН

ЗАЩИТА НА ПОДАВАЩИТЕ СИГНАЛИ ПО ЗЗЛПСПОИН

 
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ   НА СИГНАЛИ ПО ЗЗЛПСПОИН ПО ВЪТРЕШНИЯ КАНАЛ В РИОСВ - ПЛОВДИВ
 
Съгласно разпоредбите на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН) в Регионална инспекция по  околната среда и водите - Пловдив е създаден канал за вътрешно подаване на сигнали.
Каналът за вътрешно подаване на сигнали се управлява по начин, който гарантира пълнотата, целостта и поверителността на информацията и възпрепятства достъпа на неоправомощени лица до тази информация.
По канала за вътрешно подаване на сигнали могат да бъдат подавани сигнали за нарушенията посочени в чл. 3 на ЗЗЛПСПОИН от категориите лица съгласно чл. 5 от ЗЗЛПСПОИН.
Поверителността на самоличността на сигнализиращите лица и на всяко трето лице посочено в сигнала е защитена.
Разкриването на самоличността на сигнализиращото лице и всяка друга информация, от която може пряко или непряко да се узнае неговата самоличност, може да бъде разкрита само когато това е необходимо и пропорционално задължение, наложено от българското законодателство или от правото на ЕС в контекста на разследвания на национални органи или на съдебни производства, включително с оглед на гарантиране правото на защита на засегнатото лице. За необходимостта от разкриване на самоличността или информацията, писмено и мотивирано се уведомява сигнализиращото лице. Сигнализиращото лице не се уведомява, когато с това се застрашава разследването или съдебното производство.
 
         Сигнали могат да бъдат подавани до определените отговорни лица по ЗЗЛПСПОИН в Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив по следните начини: 
1. Писмено по пощата, на адреса на РИОСВ-Пловдив: гр. Пловдив, бул. „Марица“ № 122;
2. Писмено чрез електронна поща на адрес: [email protected] по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги;
3. Писмено чрез пълномощник с изрично писмено пълномощно, което се прилага към сигнала в оригинал (не е необходима нотариална заверка);
4. Писмено или устно чрез лична среща, по искане на сигнализиращото лице;
5. Устно по телефон на телефонен номер 032/638078, вътр.112 
При подаване на писмен сигнал същият трябва да съдържа най – малко следните данни: трите имена, адрес и телефон на подателя, както и електронен адрес ако има такъв; имената на лицето, срещу което се подава сигналът, и неговата месторабота, ако сигналът се подава срещу конкретни лица и те са известни; конкретни данни за нарушение или за реална опасност такова да бъде извършено, място и период на извършване на нарушението, ако такова е извършено, описание на деянието или обстановката и други обстоятелства, доколкото такива са известни на сигнализиращото лице; дата на подаване на сигнала; подпис, електронен подпис или друга идентификация на подателя. 
Писмените сигнали могат да бъдат подавани чрез попълване на утвърден от националния орган за външно подаване на сигнали (КЗЛД) формуляр за регистриране на сигнал  публикуван на страницата му https://www.cpdp.bg/?p=sub_rubric&aid=282 или в свободна форма.
При ползване на утвърдения от КЗЛД формуляр, сигнализиращите лица попълват само Част I – V включително.
Ако при подаване на писмен сигнал са допуснати нередовности, на сигнализиращото лице се изпраща съобщение за отстраняване на допуснатите нередовности в 7 – дневен срок от получаване на сигнала. Ако нередовностите не бъдат отстранени в този срок, сигналът заедно с приложенията към него се връща на сигнализиращото лице.
Към сигнала могат да се добавят всякакъв вид източници на информация, подкрепящи изложените в него твърдения, и/или позоваване на документи, в т.ч. посочване на данни за лица, които биха могли да потвърдят съобщените данни или да предоставят допълнителна информация.
Всяко сигнализиращо лице в 7- дневен срок ще получи потвърждение, че сигналът е получен.
Не се разглеждат сигнали които не попадат в обхвата на ЗЗЛПСПОИН и съдържанието на които не дава основание да се приемат за правдоподобни. Сигнали съдържащи очевидно неверни или заблуждаващи твърдения за факти, се връщат с указание към подателя за поправка на твърденията и за отговорността, която той носи за набеждаване.
Не се образува производство по анонимни сигнали и сигнали отнасящи се за нарушения преди повече от 2 години.
Достъп до личните данни, съдържащи се в сигналите за нарушения, имат единствено съответния служител/служители на РИОСВ-Пловдив, отговарящи за разглеждането на съответния сигнал при спазване на принципа „необходимост да се знае“ в изпълнение на функционалните задължения и/или конкретно възложена задача.
Сигналите се обработват при спазване на задължението за поверителност, произтичащо от чл. 31 и чл. 32 от ЗЗЛПСПОИН. Не се събират лични данни, които явно не са от значение за разглеждане на конкретния сигнал, а ако бъдат случайно събрани, се заличават.
Защита по ЗЗЛПСПОИН се предоставя на сигнализиращото лице от момента на подаването на сигнала, при наличие на условията по чл. 6 от закона.
Централен орган за външно подаване на сигнали съгласно ЗЗЛПСПОИН е Комисията за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, интернет страница: www.cpdp.bg