Отчет за контролната дейност през месец юли 2023

 

 
1. Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност
 
1.1.През месеца експертите на РИОСВ – Пловдив са извършили 124 проверки на 104 обекта, в т. ч. 83 планови и 41 извънредни. Извършени са 2 планови комплексни проверки по компоненти и фактори на околната средa. В рамките на проведения контрол са дадени 18 предписания за отстраняване на констатирани нарушения.
 
1.2. За констатирани административни нарушения на ЗООС и специалните закони по опазване на околната среда от РИОСВ – Пловдив са съставени 7 акта.
Директорът на РИОСВ е издал 2 наказателни постановления, с които на нарушителите са наложени санкции и глоби в общ размер на 2 500 лева.
Наложена е една санкция на оператор „Кооперация „Симид 1000“ за констатирано наднормено замърсяване на компонентите на околната среда в общ размер от 96,90 лева/месец.
През месеца са сключени 2 споразумения за прекратяване на административнонаказателни производства, като по този ред, предвиден в ЗАНН, са наложени имуществени санкции с общ размер 1 680 лева.
За периода е предприета и една принудителна административна мярка.
Общо събраните суми от РИОСВ по наложени глоби и санкции са 6784,80 лева: 604,80 лв. от санкции по чл. 69 от ЗООС и 6180 лв. от глоби и санкции по секторни закони. От получените суми 483,84 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти. Общините, получили най-големи приходи от наложени санкции са община Стамболийски – 186,53 лв., община Марица – 118,18 лв. и община Пловдив – 92,58 лева.
 
1.3. За периода са постъпили 76 сигнала и 9 жалби, които са обработени своевременно. Част от тях не са от компетентността на РИОСВ – Пловдив и са препратени до други контролни органи за предприемане на действия.
 
2. Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност
2.1. Засилен превантивен контрол:
-          Изготвяне на становища във връзка с процедури по издаване на Разрешителни за зауствания по чл. 46, ал. 1, т3, буква б от Закона за водите, както и по процедури за продължаване срокове на действие на вече издадени разрешителни за зауствания;
-          Изработвани са становища във връзка с процедури във връзка с промяна на вече издадени комплексни разрешителни от ИАОС;
-          Извършени 3 планови проверки по Закона за защитените територии на защитени местности „Дебелата кория“ - с. Черноземен, „Дъбето“ - с. Нови извор, на природна забележителност „Гаргина дупка“, 19 проверки на резерват „Червената стена“. При тях не са установени нарушения на Закона за защитените територии и режимите, определени със заповедите им за обявяване;
-          Осъществени са 9 проверки по Закона за биологичното разнообразие, от които 7 на защитени вековни дървета и 2 - на защитени зони „Река Чая“ и „Трилистник“. При тях не са установени нарушения на режимите на защитените зони, определени със заповедите им за обявяване, както нарушения на Закона за биологичното разнообразие;
-          Изготвени 191 писма до възложители и институции във връзка с провеждане на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС;
-          Съгласувани 23 преписки по съответните компоненти и фактори, оказващи влияние върху околната среда във връзка с процедирани инвестиционни намерения.
 
2.2. Tекущ контрол:
            През периода експертите от РИОСВ – Пловдив са участвали в извършване на:
-          Проверки по План за контролната дейност за 2023 година;
-          Проверки по осъществяване на последващ контрол по изпълнение на дадени предписания;
-          Проверки по сигнали и жалби;
-          Участие в комплексни проверки;
-          Оценка на месечните доклади от проведени собствени непрекъснати измервания (СНИ) от оператори с издадени КР – „КЦМ“ АД, „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД и „Монди Стамболийски“ ЕАД, която показва, че средномесечните стойности на измерваните показатели са в съответствие с нормите, определени в комплексните разрешителни;
-       Оценени 13 доклади с резултати от проведени собствени периодични измервания на емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух на основание чл.40, ал. 2 от Наредба №6/1999 г.;
 
-          Проверки за изпълнение на изискванията на Закона за защита от шума в околната среда;
-          Проведени контролни измервания на еквивалентните нивата на шум, излъчвани от производствена площадка;
-          Проверка на предприятие във връзка с право да произвежда продукт с екомаркировката на ЕС;
-          Въвеждане на данните от контролната дейност по влезли в сила разрешителни за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води и издадени КР в информационната система;
-          Изпълнение на Заповеди № РД - 821/ 2012 г. и № РД - 1188/ 2022 г. на Министъра на околната среда и водите, които се отнасят до извършване на проверки с пробонабиране на обекти, включени в утвърден от МОСВ списък, подлежащи на задължителен контрол през 2023 г. съвместно с представители на Регионална лаборатория – Пловдив към ИАОС;
-          Извършено пробонабиране от почви по разпореждане на Районна прокуратура – Пловдив в имоти № 56784.551.125 и № 56784.551.49, гр. Пловдив, като резултатите са в норма;
-          В резултат на бързите действия на експертите от направление „Биоразнообразие“ за лечение в Спасителния център за диви животни – гр. Стара Загора са изпратени 14 екземпляри от защитени видове животни – 1 сова, 2 бързолета, 8 бели щъркела и 3 лястовици;
-          Извършена е проверка на поддържан резерват „Изгорялото гюне“ по сигнал за сеч, при която не е установено изсичане в границите на защитената територия;
-          Извършена проверка по сигнал за паднало чинарово дърво в границите на ЗМ „Чинарите“, с. Белащица, при която на кмета на общината са дадени предписания за премахване на дървото и почистване на опасните сухи клони в гората.
-          Проверки за изпълнение на изискванията на Закона за управление на отпадъците при извършване на дейности по събиране, съхраняване и третиране на отпадъци;
-          Проверки по спазване на изискванията ЗООС, ЗЗВВХВС, Регламент (ЕО) №1907/2006 (REACH), Регламент (ЕО) №1272/2008 (CLP), Регламент (ЕО) №648/2004, Регламент (ЕО) №689/2008, Регламент (ЕО) №850/2004, Регламент (ЕО) №1451/2007 и други (наличие и актуалност на информационни листове за безопасност, регистрации по REACH, спазване на изискванията за съхранение на опасни химични вещества, оценка за безопасността на съхранение на ОХВ, инструкции, заповеди и други);
-          Извънредна проверка по Заповед № РД-191/10.07.2023 г. на Директора на РИОСВ-Пловдив за пломбиране на инсталации във връзка с искане от страна на “ЕВН БЪЛГАРИЯ ТОПЛОФИКАЦИЯ” ЕАД - площадка ТЕЦ „Север“.
 
 
2.3. Засилен последващ контрол
Извършени са 4 проверки по изпълнение на дадени предписания. Констатирано е, че са изпълнени дадените 19 предписания от първия етап на проверките.
 
3. Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност
 
Атмосферен въздух, шум и ЗОПОЕЩ
 
Атмосферен въздух:
-        В резултат от засиления контрол, осъществяван от РИОСВ – Пловдив все повече оператори изпълняват задълженията си съгласно изискванията на ЗЧАВ и ЗОИК. При извършената оценка на основание чл. 40, ал.2 от Наредба № 6/99г. на представените резултати от проведени собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества показват спазване на установените норми.
-        Експерти от направлението са взели участие в 1 проверка на оператор с издадено Комплексно разрешителни;
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 21;
o    проверени обекти – 20;
o    дадени предписания – 9;
o    съставени актове - 3;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:
Ø АУАН № 31/03.07.2023 г. на „Лидер 96“ ООД – оператор на Предприятие за производство на велосипеди в с. Рогош - за непредставен отчет по Приложение № 9 към чл.35, ал.1 от Наредба №1/2017 г. в срока по чл.39а, ал. 1, с което е осъществен съставът на чл.34и, ал.24 от ЗЧАВ;
ØАУАН № 33/05.07.2023 г. на „ВХВ“ ООД - оператор на Цех за производство на метални конструкции в с. Крумово за извършване на дейност по Приложение № 1 от Наредба № 7/2003 г. без регистрация в публичния регистър по чл.30л от ЗЧАВ, с което е осъществен съставът на чл.34м от ЗЧАВ;
ØАУАН № 36/17.07.2023 г., съставенна „АТИК“ ООД - оператор на Складова база за хранителни продукти в землище с. Марково, общ. Родопи за непредставен отчет по Приложение № 9 към чл. 35, ал.1 от Наредба №1/2017 г. в срока по чл. 39а, ал. 1, с което е осъществен състава на чл.34и, ал.24 от ЗЧАВ;
ØСъс Заповед № С-И-5-09/04.07.2023 на директора на РИОСВ - Пловдив, считано от 26.06.2023 г. е възобновена текуща месечна санкция, наложена на „МС дървообработване“ ЕООД за изпускане в атмосферния въздух на отпадъчни газове с концентрация на въглероден диоксид и прах над НДЕ от комин към котел на твърдо гориво в Предприятие за производство на пелети, гр. Пловдив;
ØСъс Заповед № С-И-21/21.07.2023 на директора на РИОСВ-Пловдив, считано от 28.06.2023 г. на КООПЕРАЦИЯ „СИМИД 1000“ е наложена текуща месечна санкция за изпускане в атмосферния въздух на прахообразни вещества над НДЕ от обезпрашителна инсталация към машина за грубо пречистване на зърно, експлоатирана в обект „Мелница“, с местонахождение гр. Пловдив.
ØСъс Заповед № С-И-40-01/21.07.2023 на директора на РИОСВ-Пловдив, считано от 11.07.2023 г. е отменена текуща месечна санкция на КООПЕРАЦИЯ „СИМИД 1000“ поради преустановяване на замърсяването на атмосферния въздух с прахообразни вещества над НДЕ от обезпрашителна аспирация за пневмотранспорт с ИУ № К1, експлоатирана в обект „Мелница“, с местонахождение гр. Пловдив.
Ø Във връзка с постъпил сигнал за неприятна миризма в гр. Стамболийски от завода за производство на целулоза и хартия на „Монди Стамболийски“ ЕАД е извършена незабавна проверка, при която органолептично е усетена характерна миризма за производствената дейност в завода извън площадката на обекта. На дружеството е изпратена покана за съставяне на АУАН за нарушение на Условие 9.4.1. поставено в Комплексно разрешително № 123-Н2/2020 г., издадено с Решение № 123-Н2-И0-А0/2020 г. на Изпълнителния директор на ИАОС.
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали – 5.
 
Шум, ЗОПОЕЩ и Екомаркировка на ЕС:
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 2;
o    проверени обекти – 2;
o    дадени предписания – няма;
o    съставени актове - няма;
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали – 1.
 
Ø При извършена на 19.07.2023 г. проверка на „Цех за производство на замразени тестени изделия“, гр. Пловдив са проведени контролни измервания на еквивалентните нивата на шум, излъчвани от производствената площадка на обекта. Измерените стойности за дневен период при посочените в протоколите условия на провеждане на измерванията, превишават граничните стойности на еквивалентно ниво на шум в местата на въздействие - точки на измерване пред най-близките жилищни сгради. Въз основа на резултатите от проведените измервания на дружеството ще бъдат дадени задължителни предписания, свързани с предприемане на допълнителни мерки за обезшумяване (шумоизолация) на основните източници на шум.
 
Води
-          От извършените проверки, осъществявани с пробонабирания на пречистени отпадъчни води се констатират все повече нарушения, свързани с постигане на индивидуалните емисионни ограничения, заложени в Разрешителните за заустване и затруднения на операторите по отношение на поддържане на пречиствателните станции за отпадъчни води в добро техническо експлоатационно състояние.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 15;
o    проверени обекти – 15;
o    дадени предписания – 5;
o    съставени актове - 1;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:
Ø АУАН № 34/ 11.07.2023 г. за обект, намиращ се в с. Поповица, общ. Садово, обл. Пловдив, стопанисван от „Елит-95” ООД за констатирано заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект без необходимото за това разрешително за заустване. Нарушението е констатирано при проверка при предходен отчетен период по повод сигнал за замърсяване от „Кравекомплекс“ на дружеството.
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - 1.
 
Почви
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 1;
o    проверени обекти – 1;
o    дадени предписания – няма;
o    съставени актове - няма;
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали – няма.
Биологично разнообразие и НЕМ
-          В резултат на осъществената контролна дейност през месец юли не са установени нарушения на Закона за защитените територии и Закона за биологичното разнообразие.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 50;
o    проверени обекти – 32;
o    дадени предписания – 3;
o    съставени актове - няма;
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали – 19.
 
Отпадъци
-          Акцент в контролната дейност за периода е извършването основно на планови проверки във връзка с изпълнение на плана за контролна дейност за трето тримесечие на 2023 г. на РИОСВ –Пловдив, както и във връзка с постъпили сигнали, последващ контрол.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 36;
o    проверени обекти – 36;
o    дадени предписания – 1;
o    съставени актове - 2;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:
Ø АУАН № 32/04.07.2023 г., съставен на кмета на общ. Първомай за непредприемане на мерки за предотвратяване на изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за целта места;
Ø АУАН № 35/12.07.2023 г., съставен на „Фригопан“ ЕООД за нерегламентирано изгаряне на отпадъци на обект Конна база, с. Царацово, общ. Марица.
o    проверки и предприети действия по сигнали – 1.
 
 
Химикали
                   Не са извършвани проверки.
 
 
ОВОС И ЕО
                   Не са извършвани проверки.
 
Комплексни разрешителни
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 1;
o    проверени обекти – 1;
o    дадени предписания – няма;
o    съставени актове - 1;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:
Ø АУАН № 37 /20.07.2023 г. на Община Пловдив, площадка  Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Пловдив, Марица, Калояново, Стамболийски, Родопи, Перущица, Съединение, Кричим, Асеновград, Раковски, Садово, Брезово, Първомай“ в землището на с. Цалапица, местност „Паша махала” е осъществила състава на чл. 164, ал. 1 във връзка с чл. 123в, т. 2 от ЗООС, като не е изпълнила условие, поставено в Комплексно разрешително № 355-Н0/2008 г.
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали – няма.
 
 
СЕВЕЗО  
                   Не са извършвани проверки.
 
 
НП
1.      НП № 20/12.07.2023 г., издадено срещу Д.В.М. с. Триводици, за това, че извършва съхранение на ИУМПС без регистрация по Търговския закон и без разрешение за дейности по третиране с отпадъци. Поради това и на основание чл. 133, ал. 3, т. 3, вр. с чл. 133, ал. 6, т. 2, вр. с чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗУО му е наложена глоба в размер на 1500 лева.
2.      НП № С-И-21/21.07.2023г., издадено срещу Кооперация „Симид 1000“, гр. Пловдив за това, че превишава нормите за допустима емисия по показател прах, определена в чл. 11, т. 1 от Наредба № 1/2005г. Поради това и на основание чл. 69а, ал. 2, вр. с чл. 69, ал. 1, ал. 2, ал. 3, ал. 7 и ал. 8 от ЗООС му е наложена текуща санкция с фиксиран размер от 96,90 лв/мес .
3.      НП № 22/28.07.2023 г., издадено срещу „Атик“ ООД, гр. Пловдив, за това, че не е предоставило в РИОСВ - Пловдив отчет за 2022 г. по Приложение № 9 към чл. 35, ал. 1, т. 1 от Наредба № 1/17.02.2017 г. Поради това и на основание чл. 34и, ал. 24, вр. с . 17, ал. 2 и ал. 5, т. 1 от ЗЧАВ му е наложена имуществена санкция в размер на 1000 лева.
4.      Заповед № РД-191/10.07.2023 г., издадена на „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД, гр. Пловдив“ на основание чл. 158, т. 4, чл. 159 и чл. 160 от ЗООС, за спиране чрез пломбиране работата на Парогенератор № 3, с прекъсване на връзката при метална заглушка на изходящ фланец на газов вентил 3Г-1, към захранващ газопровод с цел преустановяване на захранването с природен газ и Турбогенератор № 2 ПТ-30/90/10/1,2 , чрез монтирана планка, върху прекъсната връзка между електрически редуктор и вал на парен клапан към парен вентил3П-3 с цел преустановяване на подаването на прегрята пара, част от „Горивна инсталация с номинална топлинна мощност 330 mw за производство на енергия – производство на топлинна енергия“.
 
4. Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност
4.1. Околната среда
В двата автоматични пункта за наблюдение на качеството на въздуха на територията на гр. Пловдив като част от „Агломерация Пловдив“ (АИС „Каменица“ и АИС „Тракия“) през м. юли 2023 г. няма регистрирани превишения на средноденонощната стойност за опазване на човешкото здраве по показател „фини прахови частици“ (ФПЧ10).
 
4.2. Бизнес
Издадени са 4 удостоверения за вписване на инсталации в публичния регистър по чл.30л от Закона за чистотата на атмосферния въздух.
Процедирани са 279 ивестиционни предложeния, планове, програми и проекти (ИП/ППП) по реда на чл. 2 ал. 2 от Наредбата по ОС за инвестиционни предложения извън обхвата на Глава шеста от ЗООС, касаещи бизнеса, местната власт и ДГС, в т.ч и такива, с които се кандидатства по различни финансови механизми.
Изготвени са 17 становища за преценка вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП/ППП, попадащи в обхвата на Глава шеста от ЗООС и 10 писма за предоставяна на информация относно местоположението на имоти спрямо Националната екологична мрежа.
Издадени са 2 решения за преценка вероятната степен на въздействие върху защитените зони на инвестиционни предложения попадащи в границите на защитени зони по чл.18 от Наредбата за ОС за съгласуване, 1 решение по чл. 28 от Наредбата за ОС и 1 брой за поправка на очевидна фактическа грешка по реда на чл. 62, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс.
Издадени са 13 регистрационни документи по чл. 78 от ЗУО и 4 решения, съгласно чл.68 от ЗУО.
Процедирани и приключили с краен акт, а именно Решение за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС са 15 инвестиционни предложения, от които с характер „да не се извършва ОВОС“ – 14 и 1 с характер „да се извършва ОВОС“. Съгласно Приложение 2 от ЗООС те са в следните категории:
-          т. 2, г - дълбоки сондажи – 3;
-          т. 7, б – пакетиране и консервиране на растителни и животински продукти – 1;
-          т. 10, б - обекти с обществено предназначение – 5;
-          т. 1, д – интензивно животновъдство – 1;
-          т. 11, б - инсталации и депа за обезвреждане и/или оползотворяване на отпадъци (невключени в приложение – 2;
-          т. 11, д – съхраняване на метален скрап, включително скрап от моторни превозни средства – 3.
Издадени са 4 решения за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка с характер “да не се извършва ЕО“.
Издадени са 3 решения за прекратяване на процедура.
За осигуряване на обществен достъп и публичност на информацията за периода са публикувани 417 документа на интернет страницата на РИОСВ - Пловдив.
Експерти от РИОСВ – Пловдив са взели участие в 11 ДПК, като с комисиите са приети 11 обекта.
 
4.3. Обществеността
Експерти от РИОСВ – Пловдив са извършили 1 проверка на проект на община Асеновград, финансиран със средства, отпуснати от ПУДООС - обект „Закриване и рекултивация на общинско депо за ТБО на община Асеновград“
            През м. юли РИОСВ - Пловдив публикува на интернет-страницата си и разпространи чрез медиите 4 прессъобщения и отговори на 2 журналистически запитвания, касаещи контролни, превантивни и информационни аспекти от дейността на институцията.
Екоинспекцията предоставя информация на заинтересовани лица при спазване процедурите и изискванията на Закона за достъп до обществена информация.