Отчет за контролната дейност през месец юни 2023

1. Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност
1.1.През месеца експертите на РИОСВ – Пловдив са извършили 236 проверки на 221 обекта, в т. ч. 144 планови и 92 извънредни. Извършени са 14 комплексни проверки по компоненти и фактори на околната средa, от които 9 планови. В рамките на проведения контрол са дадени 49 предписания за отстраняване на констатирани нарушения.
 
1.2. За констатирани административни нарушения на ЗООС и специалните закони по опазване на околната среда от РИОСВ – Пловдив са съставени 6 акта, от които 2 са за неизпълнение на дадени предписания.
Директорът на РИОСВ е издал 6 наказателни постановления, с които на нарушителите са наложени санкции и глоби в общ размер на 19 700 лева.
През месеца са сключени 2 споразумения за прекратяване на административнонаказателни производства, като по този нов ред, предвиден в ЗАНН, са наложени имуществени санкции с общ размер 7 700 лева.
Общо събраните суми от РИОСВ по наложени глоби и санкции са 31 422,34 лева: 623,54 лв. от санкции по чл. 69 от ЗООС и 30798,80 лв. от глоби и санкции по секторни закони. От получените суми 7 538,84 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти. Общините, получили най-големи приходи от наложени санкции са община Куклен – 7 040,00 лв., община Стамболийски – 186,53 лв. и община Марица – 118,16 лева.
 
1.3. За периода са постъпили 66 сигнала и 12 жалби, които са обработени своевременно. Част от тях не са от компетентността на РИОСВ – Пловдив и са препратени до други контролни органи за предприемане на действия.
 
2. Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност
2.1. Засилен превантивен контрол:
-      Изготвяне на становища във връзка с процедури по издаване на Разрешителни за зауствания по чл. 46, ал. 1, т. 3, буква б от Закона за водите, както и по процедури за продължаване срокове на действие на вече издадени разрешителни за зауствания;
-      Разглеждане и изготвяне на становища във връзка с постъпили инвестиционни предложения и ДОВОС по изпълнение на задълженията на операторите относно изискванията за спазване на законодателство в частта по опазване чистотата на водите;
-          Извършени са планови проверки по Закона за защитените територии – на поддържан резерват "Изгорялото гюне", на природни забележителности "Скален масив Белинташ", с. Сини Връх и „Чирпан бунар“, с. Болярино и на защитена местност „Гъстите дъбчета“, с. Бегово;
-          Извършени са проверки на резерват „Червената стена“ от парковата охрана, при които не са установени нарушения на Закона за защитените територии и режимите, определени със заповедите им за обявяване;
-          Извършени са проверки по Закона за лечебните растения за осъществяване контрол върху дейността на билкозаготвителните пунктове, при които не са установени нарушения на Закона за лечебните растения;
-          Извършена е проверка по Закона за биологичното разнообразие на защитено вековно дърво от вида черна топола в с. Песнопой;
-          Извършени са 2 проверки съвместно с експерти на ИАОС на опитни полета, оранжерии и фитостатни помещения с цел осъществяване на превантивен контрол върху работата с ГМО;
-          Изготвени са 230 писма до възложители и институции във връзка с провеждане на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС;
-          Съгласувани са 29 преписки по съответните компоненти и фактори, оказващи влияние върху околната среда във връзка с процедирани инвестиционни намерения.
 
2.2. Tекущ контрол:
            През периода експертите от РИОСВ – Пловдив са участвали в извършване на:
-          Планови проверки по План за контролната дейност за 2023 година;
-          Проверки по осъществяване на последващ контрол по изпълнение на дадени предписания;
-          Проверки по сигнали и жалби;
-          Участие в комплексни проверки;
-          Оценка на месечните доклади от проведени собствени непрекъснати измервания (СНИ) от оператори с издадени КР – „КЦМ“ АД, „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД и „Монди Стамболийски“ ЕАД, при която е установено, че средномесечните стойности на измерваните показатели са в съответствие с нормите, определени в комплексните разрешителни;
-         Позиционирана е мобилна автоматична станция за измерване качеството на атмосферния въздух (летен сезон) в с. Войводиново, съгласно утвърдения годишен график за имисионен контрол през 2023 година;
-          Оценени са 5 доклади с резултати от проведени собствени периодични измервания на емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух на основание чл. 40, ал. 2 от Наредба №6/1999 г., като не са установени превишения на НДЕ на измерваните показатели;
-          Извършвани са проверки за изпълнение на изискванията на Закона за защита от шума в околната среда;
-         Във връзка със сигнал, постъпили в РИОСВ - Пловдив, свързан с оплаквания за силен шум от площадката на „БиЕй Глас България“ ЕАД, гр. Пловдив е извършена проверка на място в предприятието, при която е установено, че производствената дейност в обекта е при оптимално натоварване и не са извършвани промени в действащите в обекта инсталации и съоръжения. В изпълнение на предписание дадено с констативен протокол на РИОСВ - Пловдив са въведени по-строги организационни мерки, които да гарантират, че входовете и изходите към производствените цехове от южната страна на площадката ще бъдат затворени, когато не се налага ползването им по причини, свързани с производствения процес;
-          Извършени са контролни измервания на еквивалентните нива на шум, излъчвани в околната среда от обект „Сладкарска работилница, производство на сиропирани сладки“, гр. Асеновград, стопанисван от „Теди 1 - Иван Гераксиев“ ЕООД. Не са установени превишения на граничните стойности за шум в жилищната зона;
-            Извършена е планова проверка на обект „Цех за преработка на оризова арпа“, с. Цалапица, стопанисван от „Глобал Райс“ ЕООД с цел провеждане на контролни измервания шум в околната среда, при която е установено, че временно е преустановена дейността по преработка на оризова арпа;
-            Извършени са 3 планови проверки по ЗОПОЕЩ, както следва:
-          "Макском" ЕООД, с. Царацово
-          „Бул Фито Ойлс“ АД, Цех за растителни екстракти и етерични масла, с. Зелениково
-          „Баластриери“ ЕООД Кариера "Яковия чифлик", находище "Яковия чифлик", кв. Долни воден Асеновград. На дружеството е дадено предписание за актуализиране на информацията в публичния регистър по ЗОПОЕЩ.
-          Извършване на проверки с пробонабиране на обекти, включени в утвърден списък и подлежащи на задължителен контрол през 2023 г. съвместно с представители на Регионална лаборатория – Пловдив към ИАОС В изпълнение на Заповеди № РД - 821/ 2012 г. и № РД - 1188/ 2022 г. на Министъра на околната среда и водите;
-          В резултат на бързите действия на експертите за лечение в Спасителния център за диви животни – гр. Стара Загора са изпратени 7 екземпляри на защитени видове животни – керкенез, кълвач и пет екземпляра от вида бял щъркел;
-       Извършени са 3 проверки на дадени предложения за обявяване на защитени вековни дървета по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Предстои съгласуване със собствениците на имотите, в които се намират дърветата с цел провеждане на процедура по обявяването им за защитени природни обекти;
-       Участие в 2 междуведомствени комисии по заповед на Областен управител за преценяване необходимостта от почистване на речните корита на р. Марица, р. Чая и р. Белята с цел предотвратяване опасността от бедствия и аварии;
-          Проверки за изпълнение на изискванията на Закона за управление на отпадъците относно установяване на нерегламентирани замърсявания по населените места в териториалния обхват на РИОСВ –Пловдив;
-          Проверки по изпълнението на дадено предписание на директора на РИОСВ – Пловдив за почистване на речни корита и прилежащи територии в изпълнение на задълженията на кметовете, съгласно чл. 19 от ЗУО;
-          Проверки на заявления за издаване на решения по ЗУО при извършване на дейности по събиране, съхраняване и третиране на отпадъци;
-          Проверки по спазване на изискванията ЗООС, ЗЗВВХВС, Регламент (ЕО) №1907/2006 (REACH), Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP), Регламент (ЕО) № 648/2004, Регламент (ЕО) № 689/2008, Регламент (ЕО) № 850/2004, Регламент (ЕО) №1451/2007 и други (наличие и актуалност на информационни листове за безопасност, регистрации по REACH, спазване на изискванията за съхранение на опасни химични вещества, оценка за безопасността на съхранение на ОХВ, инструкции, заповеди и други;
-          Проверки на оператори за изпълнение на условията в издадени комплексни разрешителни:
o   КР № 347-Н0/2008 г. на Община Карлово за площадка “Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Карлово и Хисаря”, гр. Карлово;
o   КР № 23/2004 г., последно актуализирано с Решение № 23-Н0-И0-А4/2019 г. на “Агрия” АД, гр. Пловдив;
o   КР № 1-Н3/2017 г., актуализирано с Решение № 1-Н3-И0-А1-ТГ1/2020 г., актуализирано с Решение № 1-Н3-И0-А2-ТГ1/2022 г., актуализирано с Решение № 1-Н3-И0-А3-ТГ1/2023 г. на “КЦМ” АД, гр. Пловдив;
-          Извършена извънредна проверка във връзка с процедура по актуализиране и преразглеждане на КР № 412-Н1/2022 г. на „ЗГП България“ АД;
-            Проверки на мерките за безопасност в СУМБ и Решения за потвърждение на ДБ и становища за потвърждаване на ДППГА;
-            Проверки на три обекта, класифицирани като „предприятие с висок рисков потенциал“:
o „Инса Газ“ ЕООД, с. Белозем общ. Раковски;
o „Ина ойл“ ЕООД, с. Белозем, общ. Раковски;
o „Ви-газ България“ ЕАД, с. Бенковски, общ. Марица.
 
2.3. Засилен последващ контрол
Извършени са 15 проверки по изпълнение на дадени предписания. Констатирано е, че дадените 38 предписания през първия етап на проверките са изпълнени.
 
3. Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност
Атмосферен въздух, шум и ЗОПОЕЩ
Атмосферен въздух:
-        Експерти от направлението са взели участие в 4 проверки на оператори с издадено Комплексно разрешително.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 30;
o    проверени обекти – 30;
o    дадени предписания – 15;
o    съставени актове - 1;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:
Ø АУАН № 15/01.06.2023 г.на „МОНДИ Стамболийски“ ЕАД за установено неизпълнение на условие в издаденото Комплексно разрешително № 123-Н2/2020 г., актуализирано с Решение №123-Н2-И0-А0/2020 г., с което е осъществен състава на чл.164, ал.1 във връзка с чл.123в, т.2 от ЗООС;
Ø На „ВХВ“ ООД - оператор на Цех за производство на метални конструкции в с. Крумово е изпратена покана за съставяне на АУАН за извършване на дейност по приложение № 1 от Наредба №7/2003 г. без регистрация в публичния регистър по чл.30л от ЗЧАВ;
Ø На „Лидер 96“ ООД – оператор на Предприятие за производство на велосипеди в с. Рогош е изпратена покана за съставяне на АУАН за непредставен отчет по Приложение № 9 към чл. 35, ал. 1 от Наредба №1/2017 г. в срока по чл.39а, ал.1 от същата наредба.
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали – 3.
 
Шум и ЗОПОЕЩ:
-        Акцент в дейността на направлението: извършване на планови проверки, проверки по сигнали и контролни измервания на еквивалентните нива на шум, излъчвани в околната среда.
-        Експерти от направлението са взели участие в 3 проверки на оператори с издадено Комплексно разрешително.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 8;
o    проверени обекти – 8;
o    дадени предписания – 1;
o    съставени актове - няма;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС: няма.
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали – 1.
 
Води
-        От извършените проверки, осъществявани с пробонабирания на пречистени отпадъчни води се констатират все повече нарушения, свързани с постигане на индивидуалните емисионни ограничения, заложени в Разрешителните за заустване и затруднения на операторите по отношение на поддържане на пречиствателните станции за отпадъчни води в добро техническо експлоатационно състояние.
-        Експерти от направлението са взели участие в 3 проверки на оператори с издадено Комплексно разрешително.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 29;
o    проверени обекти – 29;
o    дадени предписания – 8;
o    съставени актове - 2;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:
Ø АУАН № 26 /06.06. 2023 г. на „Санмина България“ ЕООД за заустване на отпадъчни води (битово-фекални) от „Цех за производство – сглобяване на електронни (баласти) дросели“ в с. Труд, общ. Марица във водоприемника с показатели, надвишаващи индивидуалните емисионни норми, заложени в разрешителното за заустване, издадено от БДИБР. Нарушението е установено при проверка в изпълнение на плана за контролната дейност на РИОСВ, като е осъществен съставът на чл. 200, ал. 1, т. 2, вр. с чл. 48, ал. 1, т.3 от Закона за водите;
Ø АУАН № 27 / 19.06.2023 г. на дружество "Вазовски машиностроителни заводи" ЕАД, площадка Сопот за това, че зауствайки отпадъчни води в повърхностен воден обект, река Манастирска, нарушава емисионните норми и изисквания в Разрешителното за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води, издадено от БДИБР - чл. 200, ал. 1, т. 2, във вр. с чл. 48, ал. 1, т. 3 от Закона за водите.
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - 2.
 
Почви
-          Не е извършвана контролна дейност през периода
 
Биологично разнообразие и НЕМ
-          В резултат на осъществената контролна дейност през месец юни не са установени нарушения на Закона за защитените територии, Закона за биологичното разнообразие и Закона за лечебните растения.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 32;
o    проверени обекти – 27
o    дадени предписания – 1;
o    съставени актове - няма;
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали – 8.
 
Отпадъци
-          Извършвани са основно планови проверки във връзка с изпълнение на плана за контролна дейност за второто тримесечие на 2023 г. на РИОСВ - Пловдив, по постъпили сигнали, както и последващ контрол.
-          Експерти от направлението са взели участие в 3 проверки на оператори с издадено Комплексно разрешително.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 143;
o    проверени обекти – 137;
o    дадени предписания – 14;
o    съставени актове - 3;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:
Ø АУАН № 28/19.06.2023 г.на кмета на община Стамболийски за неизпълнение на предписание за почистване на констатирани нерегламентирани замърсявания в с. Триводици;
Ø АУАН № 29/19.06.2023 на кмета на община Стамболийски за неизпълнение на предписание за почистване на констатирани нерегламентирани замърсявания в района на ПСОВ – Стамболийски;
Ø АУАН на Д. М. от с. Триводици, общ. Стамболийски за съхранение на излезли от употреба МПС без издаден от РИОСВ – Пловдив разрешителен документ съгласно чл. 35 от ЗУО.
o    проверки и предприети действия по сигнали – 5.
 
Химикали
-          Акцент в контролната дейност за периода - участие в ДПК, проверки свързани с изпълнение на годишния план за 2023 г. на РИОСВ - Пловдив, изготвяне на годишни планове и отчети, участие в семинар, свързан с прилагане на REF-11;
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 9;
o    проверени обекти – 9;
o    дадени предписания – 8;
o    съставени актове - няма;
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали – няма.
 
ОВОС И ЕО
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 5;
o    проверени обекти – 5;
o    дадени предписания – няма;
o    съставени актове - няма;
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - няма.
 
Комплексни разрешителни
-          Акцент в контролната дейност за периода - извършени планови проверки на оператори с издадени комплексни разрешителни.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 4;
o    проверени обекти – 4;
o    дадени предписания – няма;
o    съставени актове - няма;
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали – няма.
 
СЕВЕЗО  
-          Акцент в контролната дейност за периода – проверки, свързани с изпълнение на годишния план за 2019 г. на РИОСВ - Пловдив, обекти с издадени Решения за потвърждение на ДБ и становища за потвърждаване на ДППГА за предприятията с нисък и висок рисков потенциал и изпълнение на мерките в СУМБ, заложени в ДППГА на предприятията.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 3;
o    проверени обекти – 3;
o    дадени предписания – 1;
o    съставени актове – няма;
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - няма.
 
НП
1.      НП № 14/01.06.2023 г., издадено срещу „Щром“ ЕООД, гр. Пловдив за това, че зауства отпадъчни води с показатели, които превишават допустимите емисиони норми, посочени в Приложение № 5, към чл. 16, ал. 1 от Наредба № 6/09.11.2000 г. Поради това и на основание чл.200, ал. 4, вр. чл. 200, ал. 1, т. 6, вр. чл. 120, ал. 3, вр. с ал. 1 от ЗВ, вр. с чл. 16, ал. 1 Наредба № 6/09.11.2000 г. му е наложена имуществена санкция в размер на 2 000 лева.
2.      НП № 15/05.06.2023 г., издадено срещу “Полидей-2“ ООД, гр. Карлово за това, че не поддържа качеството на заустваната в повърхностния воден обект – р. Домлянска, отпадъчна вода, формирана в резултат на дейността на обекта, в съответствие с условията в Разрешителното за заустване. Поради това и на основание чл. 200, ал. 1, т. 2, във вр. с чл. 48, ал. 1, т. 3 от ЗВ му е наложена имуществена санкция в размер на 3 000 лева.
3.      НП № 16/08.06.2023г., издадено срещу „Цветна градина Нелбо“ ЕООД, гр. София, за това, че не е уведомило РИОСВ - Пловдив за предстоящи промени в технологичните процеси. Поради това и на основание чл. 37, ал. 1, вр. с чл. 18, т. 2 от ЗЧАВ му е наложена имуществена санкция в размер на 100 лева.
4.      НП № 17/08.06.2023 г., издадено срещу „Строймаш“ ЕООД, с. Катуница, за това, че ползва воден обект, без необходимото за това основание. Поради което и на основание чл. 200, ал. 1, т. 2, вр. с чл. 46, ал. 1, т. 3, б. „б“ от ЗВ му е наложена имуществена санкция в размер на 3 000 лева.
5.      НП № 18/21.06.2023 г., издадено срещу „КЦМ“ АД, гр. Пловдив, за това, че не изпълнява условие, поставено в издаденото му Комплексно разрешително. Поради това и на основание чл. 164, ал. 1, вр. с чл. 123 в, т. 2 от ЗООС му е наложена имуществена санкция в размер на 11 000 лв.
6.      НП № 19/21.06.2023 г., издадено срещу „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив за това, че в качеството си на ВиК оператор не поддържа в техническа и експлоатационна изправност канализационната мрежа на с. Нареченски бани, общ. Асеновград, поради което и на основание чл. 200, ал. 1,т. 43, вр. с чл. 126, ал. 1 от ЗВ му е наложена имуществена санкция в размер на 600 лв.
 
4. Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност
4.1. Околната среда
В двата автоматични пункта за наблюдение на качеството на въздуха на територията на гр. Пловдив, като част от „Агломерация Пловдив“ - АИС „Каменица“ и АИС „Тракия“ през м. юни 2023 г. няма регистрирани превишения на средноденонощната стойност за опазване на човешкото здраве по показател „фини прахови частици“ (ФПЧ10).
В резултат на засиления контрол от страна на РИОСВ - Пловдив от операторите се спазват изискванията на екологичното законодателство в областта на химичните вещества и смеси и „управлението на риска“. При проверките не са установени нарушения и не са констатирани замърсявания на околната среда.
 
4.2. Бизнес
За периода са процедирани 341 инвестиционни предложeния, планове, програми и проекти (ИП/ППП) по реда на чл. 2 ал. 2 от Наредбата по ОС за инвестиционни предложения извън обхвата на Глава шеста от ЗООС, касаещи бизнеса, местната власт и ДГС, в т.ч. и такива, с които се кандидатства по различни финансови механизми.
Изготвени са 16 становища за преценка вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП/ППП, попадащи в обхвата на Глава шеста от ЗООС и 16 писма за предоставяна на информация относно местоположението на имоти спрямо Националната екологична мрежа.
Издадени са 4 решения за преценка вероятната степен на въздействие върху защитените зони на инвестиционни предложения попадащи в границите на защитени зони по чл.18 от Наредбата за ОС за съгласуване и 1 за поправка на очевидна фактическа грешка по реда на чл. 62, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс.
Издадени са 11 регистрационни документи по чл. 78 от ЗУО и 2 решения съгласно чл. 68 от ЗУО.
Процедирани и приключили с краен акт в периода с Решение за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС са 13 инвестиционни предложения, от които с характер „да не се извършва ОВОС“- 12 и с характер „да се извършва ОВОС“- 1. Съгласно   Приложение 2 от ЗООС те са в следните категории:
-          т. 7, д – производство на захарни изделия и сиропи -1;
-          т. 7, в – производство на млечни продукти - 1;
-          т. 7, г – производство на бира и малц - 1;
-          т. 2, г - дълбоки сондажи - 3;
-          т. 10, б – обекти с обществено предназначение - 3;
-         т. 12, г - постоянни къмпинги и места за паркиране на каравани - 1;
-          т.2, а - кариери, открити рудници и добив на торф (невключени в Приложение № 1)-1;
-          т. 3, б – промишлени съоръжения за пренос на газ, пара и топла вода, пренос на електроенергия по надземни кабели (невключени в Приложение № 1) - 1;
-          т. 4, б – инсталации за преработка на черни метали – 1.
През отчетния период са издадени 5 решения за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка, от които с характер “да не се извършва ЕО“ - 4 и „да се извърши ЕО“ – 1.
За осигуряване на обществен достъп и публичност на информацията за периода са публикувани 482 документа на интернет страницата на РИОСВ - Пловдив.
Експерти от РИОСВ – Пловдив са взели участие в 7 ДПК, като с комисиите са приети 7 обекта.
4.3. Обществеността
Експерти от РИОСВ – Пловдив са взели участие в приемането на 2 обекта, изградени със средства, отпуснати от ПУДООС.
По случай Световния ден на околната среда – 5 юни 2023 година РИОСВ - Пловдив планира и реализира кампания, насочена към екологичното възпитание на подрастващите. Тя включваше подготовка и провеждане на няколко инициативи съвместно с партньорски организации, които бяха своевременно отразявани в медийното пространство и на уеб-сайта на институцията.
              На 3 и 4 юни за четвърта поредна година в Градската градина на Пловдив се проведе Детски фестивал на знанието и движението – Пловдив с инициатор на мащабното общоградско събитие е Народна библиотека „Иван Вазов”. В рамките му бяха представени държавни, общински и неправителствени организации, свързани с туризма, екологията, опазването на околната среда, спорта, долекарската помощ, планинското и аварийното спасяване, пожарната и аварийна безопасност, безопасно пребиваване сред природата, туризма, планинското ориентиране и ориентирането в градски условия, правила за безопасност при управление на велосипеди и тротинетки. РИОСВ – Пловдив запознаваше любопитните малчугани и граждани с дейността на институцията. Представители на екоинспекцията представиха "Приказка за чудните возила" - богато илюстрирана и забавна история в рими (издадена от РИОСВ – Пловдив по програма на МОСВ „Младежи за околна среда“), посветена на важността да спортуваме, да се придвижваме безопасно и екологосъобразно и да опазваме околната среда. Децата имаха възможност да изработят от хартия и дърво сувенири с героите от книжката. За по-големите бяха подготвени информационни материали за защитени територии и видове на територията на РИОСВ - Пловдив.
На 5 юни РИОСВ – Пловдив съвместно с дирекция „Екология“ на община Пловдив проведе общоградски детски празник с конкурс за рисунка на асфалт на тема "Цветовете на природата" – 5 юни 2023 година. Над 200 пловдивчанчета рисуваха с цветовете на природата и показаха каква искат да бъде тя, а централната алея на хълм „Бунарджика“ се превърна в разноцветно 200-метрово пано, обединило чистите детски представи и мечти за бъдещето на нашата планета.
На 23 юни РИОСВ – Пловдив съвместно с учен от ИИКАВ към БАН изнесоха открит урок пред учениците четвърти за пети клас, посещаващи лятна занималня в екоучилище „Елин Пелин“, като бе представен научният проект „Климатична кутия“.
            На 29 юни РИОСВ – Пловдив бе домакин на работна среща, на която бяха направени първи стъпки в координацията между различните институции за предприемане на бързи и ефективни действия при случаи на престъпления против природата. Участваха и представители на Главна дирекция „Национална полиция“ (ГДНП), ОДМВР - Пловдив, Икономическа полиция – Пловдив, Областна дирекция по безопасност на храните и на Регионалната дирекция по горите. Фокус на срещата беше противодействието на незаконното използване на отрови в дивата природа  и тяхното вредно въздействие върху биоразнообразието.
През м. юни РИОСВ - Пловдив публикува на интернет-страницата си и разпространи чрез медиите 17 прессъобщения на различни теми, касаещи контролни, превантивни и информационни аспекти от дейността на институцията, отговори на 7 журналистически запитвания и даде интервюта за 3 медии.
РИОСВ – Пловдив за поредна година бе оценена на първо място сред държавните и общински администрации в областта и на двадесет и трето в страната. Независимото проучване за 2023 година бе извършено от специалистите на Програма „Достъп до информация“, която е прегледала и оценила интернет страниците на 562 административни структури на изпълнителната власт на централно, териториално и местно ниво, публичноправни субекти и независими органи на власт.