Отчет за контролната дейност през месец май 2023

             1. Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност

 

1.1. През месеца експертите на РИОСВ – Пловдив са извършили 298 проверки на 275 обекта, в  т. ч. 152 планови и 146 извънредни. Извършени са 6 комплексни проверки по компоненти и фактори на околната средa, от които 4 планови. В рамките на проведения контрол са дадени 38 предписания за отстраняване на констатирани нарушения.

 1.2. За констатирани административни нарушения на ЗООС и специалните закони по опазване на околната среда от РИОСВ – Пловдив са съставени 4 акта. Директорът на РИОСВ е издал 4 наказателни постановления в общ размер на 10 600 лева.

 През месеца са сключени 3 споразумения за прекратяване на административнонаказателни производства, като по този нов ред, предвиден в ЗАНН, са наложени имуществени санкции с общ размер 1 785 лева.

 Общо събраните суми от РИОСВ по наложени глоби и санкции са 2 125,23 лева: 740,23 лв. от санкции по чл. 69  от ЗООС и 1 385,00 лв. от глоби и санкции по секторни закони.  От получените суми 592,19 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти. Общините, получили най-големи приходи от наложени санкции са община Стамболийски – 186,53 лв., община Марица – 118,18 лв. и община Първомай – 115,08 лева.

 1.3. За периода са постъпили 33 сигнала и 18 жалби, които са обработени своевременно. Част от тях не са от компетентността на РИОСВ – Пловдив и са препратени до други контролни органи за предприемане на действия.

 2. Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност

2.1. Засилен превантивен контрол:

-      Изготвяне на становища във връзка с процедури по издаване на Разрешителни за зауствания по чл. 46, ал. 1, т. 3, буква б от Закона за водите, както и по процедури за продължаване срокове на действие на вече издадени разрешителни за зауствания;

 -      Разглеждане и изготвяне на становища във връзка с постъпили инвестиционни предложения и ДОВОС по изпълнение на задълженията на операторите относно изискванията за спазване на законодателство в частта по опазване чистотата на водите;

 -   Изработвани са становища във връзка с процедури по промяна на вече издадени комплексни разрешителни от Изпълнителната агенция по околна среда;

 -          Извършени са планови проверки по Закона за защитените територии – на защитена местност (ЗМ) „Шарения остров“, гр. Първомай и на ЗМ „Поповата ада“, с. Виница, както и 20 проверки на резерват „Червената стена“. При тях не са установени нарушения на Закона за защитените територии и режимите, определени със заповедите им за обявяване;

 -          Осъществени са проверки за осъществяване контрол върху дейността на пунктове за изкупуване на охлюви. При тях не са установени нарушения на Закона за биологичното разнообразие;

 -          Извършени са 6 проверки съвместно с експерти на ИАОС на опитни полета, оранжерии и фитостатни помещения с цел осъществяване на превантивен контрол върху работата с ГМО;

-      Изготвени са 205 писма до възложители и институции във връзка с провеждане на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС;

 -      Съгласувани са 34 преписки по съответните компоненти и фактори, оказващи влияние върху околната среда във връзка с процедирани инвестиционни намерения през периода.

2.2. Tекущ контрол:

             През периода експертите от РИОСВ – Пловдив са участвали в извършване на:

 -          Проверки по План за контролната дейност за 2023 година;

 -          Проверки по осъществяване на последващ контрол по изпълнение на дадени предписания;

 -          Проверки по сигнали и жалби;

 -          Участие в комплексни проверки;

 -          Оценка на месечни доклади от провеждане на собствени непрекъснати измервания (СНИ) от оператори – „КЦМ“ АД, „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД и „Монди Стамболийски“ ЕАД, при които е установено, че всички средномесечни стойности на измерваните показатели са съгласно нормите, определени в комплексните разрешителни;

 -          Извършени контролни емисионни измервания на ИУ № 15 към велц-пещи с № 1, № 2 и № 3 и ИУ № 40 към велц-пещ № 4, експлоатирани на производствената площадка на „КЦМ“ АД. Резултатите от тях предстои да  бъдат представени на екоинспекцията от страна на Регионална лаборатория – Пловдив към ИАОС;

 -          Позициониране на 28.04.2023 г. в продължение на 10 денонощия на мобилна автоматична станция за измерване на качеството на атмосферния въздух в с. Шишманци, общ. Раковски по повод постъпили сигнали за замърсяване на въздуха от дейността на кариерата в населеното място. Получените резултати сочат стойности на всички показатели в съответствие с нормативно определените. С цел предотвратяване и ограничаване неорганизираното изпускане на емисии в атмосферния въздух, на концесионера на кариерата и на оператора на асфалтовата база са дадени задължителни предписания за предприемане на допълнителни мерки за ограничаване на неорганизираното емитиране на прах при движението на транспортните средства;

 -          Оценени са 3 доклада с резултати от проведени собствени периодични измервания на емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух на основание чл. 40, ал. 2 от Наредба № 6/1999 г., при което не са установени превишения на НДЕ на измерваните показатели;

 -          Утвърдени са 6 Плана за управление на разтворители;

 -          Проведени са контролни измервания на еквивалентните нива на шум, излъчвани в околната среда от кариера с. Шишманци с цел установяване на шумовото натоварване в района на обекта след получени сигнали от граждани. Резултатите показват, че измерените стойности съответстват на граничните стойности на еквивалентно ниво на шум по границата на производствената площадка на кариерата и в местата на въздействие (точки на измерване пред най-близките жилищни сгради в района на обекта). Тъй като РИОСВ - Пловдив не осъществява контрол на шум в помещения на жилищни и обществени сгради, сигналите са изпратени и до РЗИ – Пловдив. Като допълнителна мярка за ограничаване на шумовото въздействие върху най-близките жилищни сгради в района на кариерата е въведен режим на работа в обекта в интервала между 07:00 ч. и 19:00 часа, с което се ограничават шумните дейности в кариерата през вечерния и нощния период от 19:00 ч. до 7:00 часа;

 -          Изпълнение на Заповеди № РД - 821/ 2012 г. и № РД - 1188/ 2022 г. на Министъра на околната среда и водите, които се отнасят до извършване на проверки с пробонабиране на обекти, включени в утвърден списък и подлежащи на задължителен контрол през 2023 г. съвместно с представители на Регионална лаборатория – Пловдив към ИАОС;

 -            След постъпили сигнали и в резултат на бързите действия на експертите от направление „Биоразнообразие“ за лечение в Спасителния център за диви животни – гр. Стара Загора са изпратени пет защитени вида животни – керкенез, бързолет, папуняк,  щъркел и таралеж;

 -            Извършена е проверка съвместно с представители на БДИБР и РДГ – Пловдив по писмо от МОСВ и ИАОС във връзка с получен сигнал от Гражданска инициатива за защита и осигуряване на достъп до Бачковски водопад. При извършената проверка се установи, че сигналът е неоснователен, водопадът не е обявен за природна забележителност и няма нарушения на Закона за защитените територии;

 -            Извършени са проверки във връзка с дадени предложения за обявяване на защитени вековни дървета по смисъла на Закона за биологичното разнообразие от вида летен дъб. Предстои съгласуване със собствениците на имотите, в които се намират дърветата с цел провеждане на процедура по обявяването им за защитени природни обекти;

 -          Проверки за установяване на нерегламентирани замърсявания по населените места в териториалния обхват на РИОСВ – Пловдив;

 -          Проверки във връзка с дадено предписания от директора на РИОСВ - Пловдив за почистване на речни корита и прилежащи територии във връзка с изпълнение на задълженията на Кметовете, съгласно чл. 19 от ЗУО;

 -          Последващ контрол по изпълнение на предписание, писмо на МОСВ за изпълнение на задълженията на кметовете по чл. 19, ал.3, т. 5;

 -          Проверки на дружества за спазване на задълженията за заплащане на продуктова такса;

 -          Проверки по спазване на изискванията  ЗООС, ЗЗВВХВС, Регламент (ЕО) №1907/2006 (REACH),  Регламент (ЕО) №1272/2008 (CLP), Регламент (ЕО) №648/2004, Регламент (ЕО) №689/2008, Регламент (ЕО) №850/2004, Регламент (ЕО) №1451/2007 и други (наличие и актуалност на информационни листове за безопасност, регистрации по REACH, спазване на изискванията за съхранение на опасни химични вещества, оценка за безопасността на съхранение на ОХВ, инструкции, заповеди  и други);

 -          Извършени са проверки по изпълнение на условия и срокове в издадени комплексни разрешителни (КР):

 o   Проверка по изпълнение на условията в КР № 451-Н1/2019 г. на Община Асеновград за площадка “Регионален център за обезвреждане на твърди битови отпадъци за общините Асеновград, Първомай, Садово, Куклен и Лъки”;

 o   Проверка по изпълнение на условията в КР № 48-Н2/2019 г., последно актуализирано с Решение № 48-Н2-И0-А2/2022 г. на “Би Ей Глас България” ЕАД, гр. София - площадка гр. Пловдив;

 o   Проверка по изпълнение на условията в КР № 355-Н0/2008 г. на Община Пловдив за площадка “Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Пловдив, Марица, Калояново, Стамболийски, Родопи, Перущица, Съедининие, Кричим, Асеновград, Раковски, Садово, Брезово, Първомай”, в землището на с. Цалапица, местност “Паша махала”.

 -        Извършени са проверки на оператори, класифицирани с нисък или висок рисков потенциал: „Скорипио-46“ ЕООД, гр. Пловдив – търговия и съхранение с хлоралкални продукти (предприятие с нисък рисков потенциал), “Калцит“ АД, гр. Асеновград – производство на вар, варови продукти, калциев карбид и ацетилен (предприятие с висок рисков потенциал) и „Газтрейд“ АД, гр. Асеновград – съхранение и търговия с петролни продукти и газ пропан-бутан.

 2.3. Засилен последващ контрол

 Извършени са 6 проверки по изпълнение на дадени предписания. Констатирано е, че 2 от дадените 20 предписания от първия етап на проверките не са изпълнени в срок, а именно: не са почистени нерегламентирани замърсявания в гр. Стамболийски (до ПСОВ - Стамболийски, по поречието на р. Марица) и в с. Триводици, общ. Стамболийски. В тази връзка предстои предприемане на административнонаказателни действия.

 3. Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност

 Атмосферен въздух, шум и ЗОПОЕЩ

 Атмосферен въздух:

 -        Експерти от направлението са взели участие в 3 проверки на оператори с издадено Комплексно разрешително.

 -          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:

 o    извършени проверки – 15;

 o    проверени обекти – 14;

 o    дадени предписания – 6;

 o    съставени актове - 1;

 o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:

 Ø  АУАН № 23/16.05.2023 г. на „КЦМ“ АД – за неизпълнение на условие в Комплексно разрешително № 1-Н3/2017 г., актуализирано с Решение № 1-Н3-И0-А1-ТГ1/2020 г., с което е осъществен състава на чл.164, ал.1 във връзка с чл.123в, т.2 от ЗООС;

 Ø  Заповед № С-И-5-08/04.05.2023 г. на директора на РИОСВ - Пловдив, с която считано от 19.04.2023 г. е възобновена текуща месечна санкция, наложена на  „МС Дървообработване“ ЕООД за изпускане в атмосферния въздух на отпадъчни газове с концентрация на въглероден диоксид и прах над НДЕ от комин към котел на твърдо гориво в Предприятие за производство на пелети, гр. Пловдив;

 Ø  Заповед № С-И-43-01/17.05.2023 г. на директора на РИОСВ - Пловдив, с която въз основа на мотивирана молба с приложени протоколи от проведени СПИ е отменена наложената текуща месечна санкция на „Прото“ ООД за замърсяване на атмосферния въздух с отпадъчни газове, изпускани от горивен източник, експлоатиран в Предприятие за производство на трикотажен плат в гр. Пловдив;

 Ø  Във връзка с представена информация, изискана от „Монди Стамболийски“ ЕАД по повод постъпили сигнали за неприятни миризми през месец април от дейността на Завода за производство на целулоза и хартия в гр. Стамболийски, е установено неизпълнение на условие в издаденото Комплексно разрешително на дружеството, а именно: изпускане в атмосферния въздух на отпадъчни газове, включително и емисии на интензивно миришещи вещества, усетени на територията на гр. Стамболийски. На „Монди Стамболийски“ ЕАД е изпратена покана за съставяне на АУАН;

 o    извършени проверки и предприети действия по сигнали – 2.

 Шум и ЗОПОЕЩ:

 -        Извършена е една планова проверка по фактор „шум в околната среда“ и една проверка по „екологична отговорност“, при които не са констатирани несъответствия.

 -          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:

 o    извършени проверки – 2;

 o    проверени обекти – 1;

 o    дадени предписания – 1;

 o    съставени актове - няма;

 o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - няма;

 Води

 -        От извършените проверки, осъществявани с пробонабирания на пречистени отпадъчни води се констатират все повече нарушения, свързани с постигане на индивидуалните емисионни ограничения, заложени в Разрешителните за заустване и затруднения на операторите по отношение на поддържане на пречиствателните станции за отпадъчни води в добро техническо експлоатационно състояние.

 -         Експерти от направлението са взели участие в 3 проверки на оператори с издадено Комплексно разрешително.

 -          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:

 o    извършени проверки – 24;

 o    проверени обекти – 23;

 o    дадени предписания – 11;

 o    съставени актове - 2;

 o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:

 Ø  АУАН № 24/ 23.05.2023 г. за обект „Търговски комплекс”, намиращ се в землище на с. Костиево, общ. Марица, стопанисван от „МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ БЪЛГАРИЯ” ЕООД за констатирано заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект без необходимото за това разрешително. Нарушението е констатирано при проверка по сигнал извършена при предходен отчетен период;

 Ø  Акт № 22/ 15.05.2023 г. на „ВМЗ“ ЕАД за констатирано превишаване на индивидуалните емисионни ограничения при проведения от дружеството собствен мониторинг на отпадъчни води, формирани от площадка Сопот.

 o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - 4.

 Почви

                    Не са извършвани проверки през месеца.

 Биологично разнообразие и НЕМ

 -          В резултат на осъществената контролна дейност през месец май не са установени нарушения на Закона за защитените територии и Закона за биологичното разнообразие.

 -          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:

 o    извършени проверки – 39;

 o    проверени обекти – 20;

 o    дадени предписания – няма;

 o    съставени актове - няма;

 o    извършени проверки и предприети действия по сигнали – 7.

 Отпадъци

 -          Акценти от контролната дейност: Извършвани са основно планови проверки във връзка с изпълнение на плана за контролна дейност на РИОСВ - Пловдив, както и във връзка с  постъпили сигнали, последващ контрол, писмо на МОСВ за изпълнение на задълженията на кметовете по чл. 19, ал.3, т. 5, както и проверки на дружества, дали се спазват задълженията за заплащане на продуктова такса.

 -          Експерти от направлението са взели участие в 3 проверки на оператори с издадено Комплексно разрешително.

 -          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:

 o    извършени проверки – 220;

 o    проверени обекти – 218;

 o    дадени предписания – 14;

 o    съставени актове - 1;

 o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:

 Ø  АУАН № 21/10.05.2023 г. на "Тансер 1" ЕООД, с. Черник на основание чл. 136, ал. 2, т. 3, вр. с чл. 35, ал. 3 и ал. 5, вр. с чл. 35, ал. 2, т. 2 от ЗУО за това, че дружеството е извършвало дейност без издаден регистрационен документ за събиране и транспортиране на отпадъци.

 o     проверки и предприети действия по сигнали – 7.

 Химикали

 -          Акцент в контролната дейност за периода – проверки, свързани с изпълнение на годишния план за 2023 г. на РИОСВ - Пловдив.

 -          Участие в периода 10-12 май в обучение на тема: „Прилагане на законодателството в областта на химикалите и контрола на опасностите от големи аварии“, свързани с прилагане на хармонизиран метод за отчитане на проверките за целите на докладването по член 117, параграф 1 на Регламент (ЕО) № 1907/2006 REACH, на което експерти от РИОСВ – Пловдив изнесоха презентация като част от екипа обучители на централата на ЕСНА в гр. Хелзинки.

 -          Участие в онлайн среща на групата за 2023 г. към REF-12 на ЕСНА.

 -          Експерт от направлението е взел участие в 3 проверки на оператори с издадено Комплексно разрешително.

 -          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:

 o    извършени проверки – 2;

 o    проверени обекти – 2;

 o    дадени предписания – 2;

 o    съставени актове - няма;

 o    извършени проверки и предприети действия по сигнали – няма.

 

ОВОС И ЕО

 -          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:

 o    извършени проверки – 1;

 o    проверени обекти – 1;

 o    дадени предписания – няма;

 o    съставени актове - няма;

 o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - няма.

  

Комплексни разрешителни

 -          Акцент в контролната дейност за периода - извършени планови проверки на оператори с издадени комплексни разрешителни.

 -          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:

 o    извършени проверки – 3;

 o    проверени обекти – 3;

 o    дадени предписания – няма;

 o    съставени актове - няма;

 o    извършени проверки и предприети действия по сигнали – няма.

 

СЕВЕЗО 

 -          Акцент в контролната дейност за периода – проверки, свързани с изпълнение на годишния план за 2023 г. на РИОСВ - Пловдив, обекти с издадени Решения за потвърждение на ДБ и становища за потвърждаване на ДППГА за предприятията с нисък и висок рисков потенциал и изпълнение на мерките в СУМБ, заложени в ДППГА на предприятията.

 -          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:

 o    извършени проверки – 3;

 o    проверени обекти – 3;

 o    дадени предписания – 4;

 o    съставени актове - няма;

 o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - няма.

  

НП

 1.      НП № 10/29.05.2023 г., издадено срещу „ВП Брандс Интернешънъл“ АД, за това, че  ползва воден обект в отклонение от предвидените условия в издаденото разрешителното. Поради това и на основание чл. 200, ал. 1, т. 2, вр. с чл. 48, ал. 1, т. 11 от ЗВ,му е наложена имуществена санкция в размер на 2000 лева.

 2.      НП № 11/29.05.2023г., издадено срещу „ТЕР-М“ ООД за това, че ползва воден обект в отклонение от предвидените условия в издаденото разрешителното за заустване. Поради това и на основание чл. 200, ал. 1, т. 2, вр. с чл. 48, ал. 1, т. 3 от ЗВ, му е наложена имуществена санкция в размер на 2000 лева.

 3.      НП №12/29.05.2023 г., издадено срещу „Вазовски машиностроителни заводи“ ЕАД, за това, че ползва воден обект в отклонение от предвидените условия в издаденото разрешителното за заустване. Поради това и на основание чл. 200, ал. 1, т. 2, вр. с чл. 48, ал. 1, т. 3 от ЗВ му е наложена имуществена санкция в размер на 3000 лева.

 4.      НП № 13/29.05.2023 г., издадено срещу „ВП Брандс Интернешънъл“ АД, за това, че зауства отпадъчни води с показатели, които превишават допустимите емисионни норми, посочени в Приложение № 5, към чл. 16, ал. 1 от Наредба № 6/09.11.2000 г. Поради това и на основание чл. 200, ал. 1, т. 2, вр. с чл. 48, ал. 1, т. 3 от ЗВ му е наложена имуществена санкция в размер на 3600 лева.

 4. Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност

 4.1. Околната среда

 В двата автоматични пункта за наблюдение на качеството на въздуха на територията на гр. Пловдив, като част от „Агломерация Пловдив“ - АИС „Каменица“ и  АИС „Тракия“, през м. май 2023 г. няма регистрирани превишения на средноденонощната стойност за опазване на човешкото здраве по показател фини прахови частици (ФПЧ10).

 В резултат на засиления контрол от страна на РИОСВ - Пловдив от операторите се спазват изискванията на екологичното законодателство в областта на химичните вещества и смеси и „управлението на риска“. При проверките не са установени нарушения и не са констатирани замърсявания на околната среда.

 4.2. Бизнес

 Издадени са 2 удостоверения вписване на инсталации в публичния регистър по чл. 30л от Закона за чистотата на атмосферния въздух и 1 заповед за заличаване.

 През месеца са процедирани 315 инвестиционни предложeния, планове, програми и проекти (ИП/ППП) по реда на чл. 2 ал. 2 от Наредбата по ОС за инвестиционни предложения извън обхвата на Глава шеста от ЗООС,  касаещи бизнеса, местната власт и ДГС, в т.ч и такива, с които се кандидатства по различни финансови механизми.

 Изготвени са 23 становища за преценка вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП/ППП, попадащи в обхвата на Глава шеста от ЗООС и 3 писма за предоставяна на информация относно местоположението на имоти спрямо Националната екологична мрежа.

 Издадени са 2 решения за преценка вероятната степен на въздействие върху защитените зони на инвестиционни предложения, попадащи в границите на защитени зони по чл.18 от Наредбата за ОС за съгласуване.

 Издадено е 1 решение за извършване на оценка за съвместимост с предмета  и целите на опазване на защитените зони по реда на чл. 20 от Наредбата за ОС, 2 решения - за поправка на очевидна фактическа грешка по реда на чл. 62, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс и 1 решение за прекратяване на процедура по ОС.

 Издадени са 13 регистрационни документи по чл. 78 от ЗУО.

 Процедирани и приключили с краен акт в периода с Решение за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС са 12 инвестиционни предложения, от които с характер „да не се извършва ОВОС“- 11 и с характер „да се извършва ОВОС“- 1. Съгласно Приложение 2 от ЗООС те са от следните категории:

 -          т. 1, д – интензивно животновъдство –  2;

 -          т. 2, г - дълбоки сондажи – 1;

 -          т. 10, б – обекти с обществено предназначение –  7;

 -         т. 11, б - инсталации и депа за обезвреждане и/или оползотворяване на отпадъци (невключени в приложение – 1;

 -          т.7, д – производство на захарни изделия и сиропи– 1.

 През отчетния период са издадени 3 решения за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка с характер “да не се извършва ЕО“.

 Издадено е 1 решение  за прекратяване на процедура по Глава шеста от ЗООС.

 За осигуряване на обществен достъп и публичност на информацията за периода са публикувани 410 документа на интернет страницата на РИОСВ - Пловдив.

 Експерти от РИОСВ – Пловдив са взели участие в 10 ДПК, като с комисиите са приети 8 обекта.

 4.3. Обществеността

 Експерти от РИОСВ – Пловдив са взели участие в приемането на 1 обект, изграден със средства, отпуснати от ПУДООС.

 Екоинспекцията организира и участва в редица събития по случай Европейския ден на екологичната мрежа „Натура 2000“, Международния ден на биологичното разнообразие и Световния ден на околната среда.

 Започна нова инициатива – провеждане на серия от дигитални уроци по природознание съвместно с представители на Съюза на българските журналисти. Експертът по връзки с обществеността посети класове от пловдивските СУ "Д. Матевски" и СУ "Стоян Михайловски", както и училище ОУ "Граф Игнатиев", с. Граф Игнатиев, общ. Марица, на които беше презентирана иновативна модулна дигитална платформа за визуализация на добавена реалност като холограма, хардуерно и софтуерно обезпечена на база изкуствен интелект. За първи път дигиталните изображения на защитени видове като кафявата мечка и силиврякът проговориха пред учениците от свое име и разказаха на децата за живота си в природата. Предстоят срещи с ученици и от други учебни заведения.

 На 13 май  РИОСВ – Пловдив подкрепи провеждането на Петнадесетата научна конференция за студенти и млади учени „Екологията – начин на мислене”, организирана от катедра „Екология и опазване на околната среда” към Биологическия факултет на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, Екологичния студентски екип за творческо развитие и академични постижения „ЕСЕТРА“ и Студентския съвет на висшето учебно заведение, която предостави възможност на студенти, докторанти и млади учени да представят своите научни и научно-популярни разработки в различните области на екологията, биологията и методиката на обучението по биология. Екоинспекцията избра три от проектите, засягащи актуални за пловдивската екоинспекция теми и отличи всеки от авторите им с грамота и книга.

 На 16 май РИОСВ – Пловдив откри изложба на юношески картини на възпитаници на Комплекс за социални услуги „Княгиня Мария Луиза“, гр. Пловдив. Те са вдъхновени от темата за опазване на биологичното разнообразие и защитените зони и превърнаха фоайето на институцията в своеобразна изложбена зала.

 На 22 май в информационния център на РИОСВ – Пловдив бяха посрещнати студенти от първи, втори и пети курс, обучаващи се по специалност „Екология и опазване на околната среда“ Пред тях бе изнесена лекция за функциите, целите и организацията на работа на екоинспекцията с фокус върху дейностите по опазване на биологичното разнообразие. Студентите се запознаха с различни аспекти – от ползването на биоресурси до прилагането на Конвенцията за международна търговия с диви растителни и животински видове и осъществяването на контрол съгласно Закона за генетично модифицираните организми. Проведе се и дискусия с акцент върху политиката и принципите на управление на защитените територии и зоните от екологичната мрежа „Натура 2000“, богатото биологично разнообразие в Пловдивска област, заплахите, пред които са изправени защитените видове и местообитания и необходимостта от активна защита чрез инструментите, предвидени в екологичното законодателство.

 Освен това по време на официална церемония по случай 40-годишнината на Факултета по растителна защита и агроекология на Аграрен университет – Пловдив факултета РИОСВ - Пловдив получи плакет и благодарствена грамота, в които е изразена признателност за подкрепата и сътрудничеството.

 През м. май РИОСВ-Пловдив публикува на интернет-страницата си и разпространи чрез медиите 8 прессъобщения на различни теми, касаещи контролни, превантивни и информационни аспекти от дейността на институцията и отговори на 2 журналистически запитвания.

 Екоинспекцията предоставя информация на 11 заинтересовани лица при спазване процедурите и изискванията на Закона за достъп до обществена информация.