Отчет за контролната дейност през месец април 2023

 
1. Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност
1.1.През месеца експертите на РИОСВ – Пловдив са извършили 268 проверки на 250 обекта, в т. ч. 136 планови и 132 извънредни. Извършени са 3 комплексни проверки по компоненти и фактори на околната средa, от които 1 планова. В рамките на проведения контрол са дадени 20 предписания за отстраняване на констатирани нарушения.
 
1.2. За констатирани административни нарушения на ЗООС и специалните закони по опазване на околната среда от РИОСВ – Пловдив са съставени 2 акта.
През месеца са сключени 2 споразумения за прекратяване на административнонаказателни производства, като по този нов ред, предвиден в ЗАНН, са наложени имуществени санкции с общ размер 1610 лева.
Общо събраните суми по наложени глоби и санкции са 10520,40 лева: 710,40 лв. от санкции по чл. 69 от ЗООС и 9810 лв. от глоби и санкции по секторни закони. От получените суми 568,32 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти. Общините, получили най-големи приходи от наложени санкции са община Стамболийски - 186,53 лв., община Марица - 180,91 лв. и община Пловдив - 114,33 лева.
 
1.3. За периода са постъпили 32 сигнала и 24 жалби, които са обработени своевременно. Част от тях не са от компетентността на РИОСВ – Пловдив и са препратени до други контролни органи за предприемане на действия.
 
2. Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност
2.1. Засилен превантивен контрол
-          Проверка на речните корита и прилежащите територии за нерегламентирани замърсявания с цел предотвратяване на наводнения и бедствия
-          Изготвяне на становища във връзка с процедури по издаване на Разрешителни за зауствания по чл. 46, ал. 1, т3, буква б от Закона за водите, както и по процедури за продължаване срокове на действие на вече издадени разрешителни за зауствания;
-          Изготвяне на становища във връзка с процедури по промяна на вече издадени комплексни разрешителни от ИАОС;
-          Извършени са планови проверки по Закона за защитените територии – на защитена местност “Герена“, с. Паничери и на природна забележителност "Данов хълм", гр. Пловдив, както и 14 проверки на резерват „Червената стена“. При извършените проверки не са установени нарушения на Закона за защитените територии и режимите, определени със заповедите им за обявяване;
-          Извършени са 3 планови проверки по Закона за биологичното разнообразие – 2 проверки за осъществяване контрол относно търговията със защитени растителни видове по пазарите в гр. Пловдив (в кв. „Тракия“ и „Четвъртък пазар“) и 1 проверка на защитена зона „Река Марица“. При осъществения контрол не са установени нарушения на Закона за биологичното разнообразие;
-          Изготвени са 154 писма до възложители и институции във връзка с провеждане на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС;
-          Съгласувани са 7 преписки по съответните компоненти и фактори, оказващи влияние върху околната среда във връзка с процедирани инвестиционни намерения.
 
 
2.2. Tекущ контрол:
            През периода експертите от РИОСВ – Пловдив са участвали в извършване на:
-          Планови проверки по План за контролната дейност на РИОСВ-Пловдив за 2023 г.;
-          Проверки по осъществяване на последващ контрол по изпълнение на дадени предписания;
-          Проверки по сигнали и жалби;
-          Участие в комплексни проверки;
-          Оценка на месечните доклади от проведени собствени непрекъснати измервания (СНИ) от оператори с издадени комплексни разрешителни – „КЦМ“ АД, „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД и „Монди Стамболийски“ ЕАД, която показва, че средномесечните стойности на измерваните показатели са в съответствие с нормите, определени в комплексните разрешителни;
-          Оценка на 5 доклада с резултати от проведени собствени периодични измервания на емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух на основание чл.40, ал.2 от Наредба № 6/1999 г.;
-          Обобщени и подадени са годишни отчети за 2022 г. за флуосъдържащите парникови газове и озоноразрушаващи вещества и справките по наредбата за боите, лаковете и авторепаратурните продукти;
-          Утвърдени са 19 плана за управление на разтворители;
-          Позиционирана е мобилна автоматична станция за измерване на качеството на атмосферния въздух в с. Шишманци, общ. Раковски;
-          Проведени са контролни измервания на еквивалентните нива на шум, излъчвани в околната среда от сладкарски цех в с. Труд и кариера с. Шишманци във връзка с постъпили сигнали за силен шум. След получаване на резултатите от проведените измервания предстои да бъде извършена оценка на съответствието с установените норми;
-          Извършена е планова проверка по ЗОПОЕЩ на „Цех за производство на масла от утайки“ в с. Белозем, при която е установено, че дейността на обекта е преустановена;
-          Извършване на проверки с пробонабиране на обекти, подлежащи на задължителен контрол през 2023 г. съвместно с представители на Регионална лаборатория – Пловдив към ИАОС в изпълнение на Заповеди № РД - 821/ 2012 г. и № РД - 1188/ 2022 г. на МОСВ;
-          Извършена е проверка в частен дом в гр. Пловдив по сигнал за отглеждане на защитени птици, при която не е установено притежаване и отглеждане на защитени видове диви птици;
-          В резултат на бързите действия на експертите на РИОСВ – Пловдив, за лечение в Спасителния център за диви животни – гр. Стара Загора са изпратени 3 защитени птици от видовете ням лебед, щъркел и сокол;
-          Проверки за изпълнение на изискванията на Закона за управление на отпадъците при извършване на дейности по събиране, съхраняване и третиране на отпадъци, в т.ч. проверки по заявления за издаване на решения за дейности с отпадъци, последващ контрол по изпълнение на предписания, по писма на МОСВ, във връзка с извършване на проверки на подизпълнители на организации по оползотворяване, за изпълнение на задълженията на кметовете по чл. 19, ал.3, т. 5, както и проверки дали дружества спазват задълженията за заплащане на продуктова такса;
-          Проверки по спазване на изискванията на ЗООС, ЗЗВВХВС, Регламент (ЕО) №1907/2006 (REACH), Регламент (ЕО) №1272/2008 (CLP), Регламент (ЕО) №648/2004, Регламент (ЕО) №689/2008, Регламент (ЕО) №850/2004, Регламент (ЕО) №1451/2007 и други (наличие и актуалност на информационни листове за безопасност, регистрации по REACH, спазване на изискванията за съхранение на опасни химични вещества, оценка за безопасността на съхранение на ОХВ, инструкции, заповеди и други);
-          Извършени 2 планови проверки по изпълнение на условия и срокове в издадени комплексни разрешителни:
o   изпълнение на условията в Комплексно разрешително № 34- Н1/2011 г., последно актуализирано с Решение № 34-Н1-И0-А2/2016 г. и КР № 34- Н2/2021 г. на “ЕВН България Топлофикация” ЕАД - площадка „ТЕЦ Пловдив Север”;
o   изпълнение на условията в Комплексно разрешително № 466-H0/2013 г., последно актуализирано с Решение № 466-Н0-И1-А3/2023 г. на “ВП Брандс Интернешънъл” АД, гр. Пловдив, площадка с. Катуница.
 
2.3. Засилен последващ контрол
Извършени са 4 проверки по изпълнение на дадени предписания. Констатирано е, че дадените 22 предписания през първия етап на проверките са изпълнени.
 
3. Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност
Атмосферен въздух, шум и ЗОПОЕЩ
Атмосферен въздух:
-            Акцент в направлението е извършването на планови и извънредни проверки, както и позициониране на МАС за измерване на КАВ в с. Шишманци.
-            Експерти от направлението са взели участие в 2 проверки на оператори с издадено Комплексно разрешително.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 6;
o    проверени обекти – 6;
o    дадени предписания – 2;
o    съставени актове - няма;
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали – 2.
 
Шум и ЗОПОЕЩ:
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 3;
o    проверени обекти – 3;
o    дадени предписания – няма;
o    съставени актове - няма;
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали – 2.
 
Води
-          От извършените проверки, осъществявани с пробонабирания на пречистени отпадъчни води се констатират все повече нарушения, свързани с постигане на индивидуалните емисионни ограничения, заложени в Разрешителните за заустване и затруднения на операторите по отношение на поддържане на пречиствателните станции за отпадъчни води в добро техническо експлоатационно състояние.
-          Експерти от направлението са взели участие в 2 проверки на оператори с издадено Комплексно разрешително.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 25;
o    проверени обекти – 24;
o    дадени предписания – 5;
o    съставени актове - 2;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:
Ø Акт № 19/19.04.2023 г. на „Даринка агро“ ЕООД за констатирано нерегламентирано заустване на отпадъчни води в река Въча от обект за преработка на зеленчуци в село Кадиево. Нарушението е констатирано при проверка по сигнал, извършена при предходен отчетен период;
Ø Акт № 20/21.04.2023 г. на „Анелийка“ ЕООД за констатирано нерегламентирано заустване на отпадъчни води в река Въча от обект за преработка на зеленчуци в село Кадиево. Нарушението е констатирано при проверка по сигнал извършена при предходен отчетен период;
Ø Издадена е Заповед № С-И-55-01/12.04.2023 г. за намаляване на текуща санкция на „Белла България“ АД (от 2441,29 лв/месец на 10,24 лв/месец, считано от 02.03.2023 г.), наложена по реда на чл. 69 от ЗООС поради намаляване стойностите на замърсяващите вещества, което е удостоверено с протоколи от изпитване от собствен мониторинг на заустени отпадъчни води от обект „Месопреработвателно предприятие“ в село Костиево, община Марица.
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - 4.
 
Почви
                   През месеца не е извършвана контролна дейност.
 
 
Биологично разнообразие и НЕМ
-          В резултат на осъществената контролна дейност през месец април не са установени нарушения на Закона за защитените територии и Закона за биологичното разнообразие.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 25;
o    проверени обекти – 12;
o    дадени предписания – няма;
o    съставени актове - няма;
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали – 6.
 
Отпадъци
-          Акценти от контролната дейност са извършването основно на планови проверки във връзка с изпълнение на плана за контролна дейност, както по сигнали, по заявления за издаване на решения и последващ контрол, проверки по писмо на МОСВ за изпълнение на задълженията на кметовете по чл. 19, ал. 3, т. 5, във връзка с осъществяване на контрол върху подизпълнители на организации по оползотворяване, както и проверки за спазване задълженията за заплащане на продуктова такса.
-          Експерти от направлението са взели участие в 2 проверки на оператори с издадено Комплексно разрешително.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 212;
o    проверени обекти – 210;
o    дадени предписания – 13;
o    съставени актове - няма;
o    проверки и предприети действия по сигнали – 1.
 
Химикали
-          Акцент в контролната дейност за периода – проверки, свързани с изпълнение на годишния план.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 1;
o    проверени обекти – 1;
o    дадени предписания – няма;
o    съставени актове - няма;
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали – няма.
 
ОВОС И ЕО
                   През месеца не е извършвана контролна дейност.
 
 
Комплексни разрешителни
-          Акцент в контролната дейност за периода - извършени планови проверки на оператори с издадени комплексни разрешителни.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 2;
o    проверени обекти – 2;
o    дадени предписания – няма;
o    съставени актове - няма;
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали – няма.
 
СЕВЕЗО  
                   През месеца не е извършвана контролна дейност.
 
НП
            Не са налагани наказателни постановления.
 
4. Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност
4.1. Околната среда
В двата автоматични пункта за наблюдение на качеството на въздуха на територията на гр. Пловдив, като част от „Агломерация Пловдив“ - АИС „Каменица“ и АИС „Тракия“ през м. април 2023 г. няма регистрирани превишения на средноденонощната стойност за опазване на човешкото здраве по показател фини прахови частици (ФПЧ10).
В резултат на засиления контрол от страна на РИОСВ - Пловдив от операторите се спазват изискванията на екологичното законодателство в областта на химичните вещества и смеси и „управлението на риска“. При проверките не са установени нарушения и не са констатирани замърсявания на околната среда.
 
 
4.2. Бизнес
През април е издадено 1 удостоверение за инсталация, която да бъде включена в публичния регистър по чл. 30л от Закона за чистотата на атмосферния въздух и 2 удостоверения за вписване на промяна в обстоятелствата.
Процедирани са 343 инвестиционни предложeния, планове, програми и проекти по реда на чл. 2 ал. 2 от Наредбата по ОС за инвестиционни предложения извън обхвата на Глава шеста от ЗООС, касаещи бизнеса, местната власт и държавните горски стопанства, в т.ч. и такива, с които се кандидатства по различни финансови механизми.
Изготвени са 15 становища за преценка вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП/ППП, попадащи в обхвата на Глава шеста от ЗООС и 5 писма за предоставяна на информация относно местоположението на имоти спрямо НЕМ.
Издадени са 3 решения за преценка вероятната степен на въздействие върху защитените зони на инвестиционни предложения, попадащи в границите на защитени зони по чл.18 от Наредбата за ОС за съгласуване, 1 решение за извършване на оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на чл. 20 от Наредбата за ОС, 2 решения за поправка на очевидна фактическа грешка по реда на чл. 62, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс и 1 решение за прекратяване на процедура по ОС.
Издадени са 29 регистрационни документи по чл. 78 от ЗУО и 3 разрешителни документи за дейност с отпадъци по чл. 35 от ЗУО.
Процедирани и приключили с краен акт в периода с Решение за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС са 16 инвестиционни предложения с характер „да не се извършва ОВОС“ по Приложение 2 от ЗООС по категории, както следва:
-          т. 1, д – интензивно животновъдство – 2;
-          т. 2, г - дълбоки сондажи – 3;
-          т.4, г – инсталации за топене на цветени метали, вклщчително производство на сплави – 1;
-          т. 10, б – обекти с обществено предназначение – 9;
-         т. 11, б - инсталации и депа за обезвреждане и/или оползотворяване на отпадъци (невключени в приложение) – 1.
През отчетния период са издадени 14 решения за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка с характер “да не се извършва ЕО“.
Издадени са 7 решения  за прекратяване на процедура.
Издадени са 16 решения по ОВОС и Становища по ЕО.
Проведено е 1 заседание на Екологичния експертен съвет, на което е разгледа коригираният Доклад за оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение "Изграждане на кариера за добив на строителни материали - пясък и баластра на концесионна площ от 218 дка“ в землището на с. Момино село, общ. Раковски с възложител „Адванс“ ООД.
За осигуряване на обществен достъп и публичност на информацията за периода са публикувани 393 документа на интернет страницата на РИОСВ - Пловдив.
Експерти от РИОСВ – Пловдив са взели участие в 8 ДПК, като с комисиите са приети 7 обекта.
 
4.3. Обществеността
Експерти от РИОСВ – Пловдив са взели участие в приемането на 1 обект, изграден със средства, отпуснати от ПУДООС.
            Екоинспекцията традиционно организира кампания по случай Деня на Земята, който се отбелязва всяка година на 22 април. Тази година тя беше на тема „Инвестираме в нашата планета“ – призив всеки от нас да инвестира от своето време, ресурси и енергия за справяне с проблемите на околната среда. Някои от проведените инициативите бяха самостоятелни, а други – осъществени с широк кръг партньори.
Във фоайето на административната сграда на  РИОСВ – Пловдив бе подредена изложба от детски картини, посветени на природата и Земята - селекция от провеждани от екоинспекцията конкурси.
            РИОСВ – Пловдив публикува три ученически разказа за древни традиции и ритуали, свързани с преклонението пред природата и нейната сила, богатството на земята и плодородието, пречупени през възприятията на млади автори-финалисти от проведения от екоинспекцията конкурс за създаване на разказ, в който участниците имаха възможност да разкажат за избрана от тях българска традиция, обичай, празник, поверие или легенда, свързана с природата.
      Проведе се фестивал „Инвестираме в нашата планета“ - мащабно събитие с над 1000 участника, различни партньори и организирано така, че да задоволи разностранни интереси в сферата на опазването на околната среда. Мероприятието бе предвидено за студенти и гимназисти, обучаващи се в специализирани гимназии по селско стопанство с домакин – Аграрен университет - Пловдив. То се проведе в партньорство на РИОСВ – Пловдив и Студентските съвети при Аграрен университет – Пловдив, Студентски съвет към Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ (АМТИИ), Движение „Да спасим почвите“, Сдружение “Зелени Балкани”, Спасителен център за диви животни – Стара Загора, Дружество на анималисти, флористи и научни илюстратори (ДАФНИ) и LifeWatch ERIC. В рамките на фестивала се проведоха следните активности:
-               Две изложби: „Голямото завръщане“ (Дружество на анималисти, флористи и научни илюстратори) и „Оживялата изложба“ (СНЦ „Зелени Балкани“) бяха подредени във фоайето на Ректората. Бяха представени рисунки на видове животни, които са върнати в изконните им местообитания с усилията на различни организации, както и макети на редки и защитени видове птици, попадащи в обхвата на Европейски зелен пояс и обитаващи граничните райони на България, Турция и Гърция, изработени в реален размер и оцветяване;
-            Ботанически арт-пленер се проведе в Новата сграда на Университета. Студентите от АМТИИ и АУ рисуваха ботанически видове и усвоиха специални техники под вещите наставления на Дружество на анималисти, флористи и научни илюстратори, които бяха осигурили и художествените материали;
-            Презентации и дискусия със 70 гимназисти от специализирани селскостопански гимназии: Професионална гимназия по селско стопанство – с. Белозем, Професионална гимназия по селско стопанство – гр. Куклен, СУ „Отец Паисий“ – гр. Куклен и СУ „Васил Левски“ с професионални паралелки – гр. Ветово. По време на тази активност учениците бяха приветствани от ректора и зам.-ректора на АУ, бяха представени възможностите на университета, учениците изнесоха свои доклади и презентации, а Движение „Да спасим почвите“ разказа за международната кауза за чисти почви и храни. Модератор на сесията бе експертът по връзки с обществеността на РИОСВ – Пловдив;
-            Обиколка на гимназистите от четирите специализирани учебни заведения в кампуса на АУ – Пловдив, факултетите на университета, разглеждане на специализирани изложби, свързани с науките за Земята, представяне на принципите на биологичното земеделие, посещение на опитни полета. За целта те бяха разделени на 3 групи, а всяка група бе ръководена от преподавател от Факултета по растителна защита и агроекология;
-            „Гласът на ранената дива природа“, представена от Спасителен център за диви животни – Стара Загора се проведе в двора на университета. Студенти, ученици, преподаватели и гости успяха да се докоснат до дивата природа. Бяха представени макети в реален размер, информационно табло c любопитни особености за редките птици и техните местообитания, беше разказана историята на специалните гости на фестивала, мишеловът Мишо и керкенезчето Владко, а най-смелите се престрашиха да ги подържат и да се снимат с тях;
-            Представяне на световната кауза за чисти почви и храни от представителите на Движение „Да спасим почвата“, подкрепено от ООН. Те разказаха пред учениците за нуждата и усилията за обединяването на човечеството, за да запазим магията на почвата жива и важността на тази мисия за осигуряване на прехрана в световен мащаб. Те фокусираха вниманието върху проблемите със скоростта, с която почвата деградира вследствие на обезлесяването и други фактори. Участието на движението в Деня на Земята в Пловдив бе включено и в специален видеоклип, показващ отбелязването на екопразника в Европа;
-            Модно ревю „Зелената мода на бъдещето“ - прекрасните студенти от АМТИИ, специалност “Дизайн на облеклото” под ръководството на доц. д-р Динка Касабова представиха професионално изнесено тематично ревю в унисон със световните тенденции за устойчивост, екология и нулев отпадък, което се проведе в артистичната обстановка на фоайето в Новата сграда на Аграрен университет. Учениците от 12 клас, специалност “Театрален грим и перуки” от Националната гимназия за сценични и екранни изкуства в гр. Пловдив гримираха манекените. Ревюто предизвика бурни аплодисменти от публиката и беше кулминацията на фестивала;
-            Награждаване на участниците – Наградите бяха осигурени от Аграрен университет – Пловдив и РИОСВ – Пловдив. Екоинспекцията изработи и грамотите, които бяха официално връчени на студентските съвети и учебните заведения, включили се във фестивала.
Служителите на РИОСВ – Пловдив и техните семейства в Деня на Земята почистиха от отпадъци екопътеки в буферната част на резерват „Червената стена“ в района на с. Бачково, общ. Асеновград. Акцията се проведе с цел да насочи вниманието на обществото и да призове туристите да сведат отпадъците след себе си до нула в името на намаляването на замърсяването, опазването на биологичното разнообразие, екосистемите и ландшафта. Инициативата бе част от кампанията на МОСВ "Да сложим точка на замърсяването". Експертите на РИОСВ – Пловдив ежегодно организират акции по почистване на резервата, а тази година с удоволствие констатираха, че замърсените терени са значително по-малко. Бяха събрани и изнесени 15 чувала с битови отпадъци, основно пластмасови опаковки, бутилки и кенове, а с извозването им до регионалното депо се ангажира община Асеновград.
                РИОСВ – Пловдив и Българското дружество за защита на птиците се отзоваха с удоволствие на поканата на ДГ „Чучулига“ и заедно с малчуганите отбелязаха Деня на Земята с весел празник - децата впечатлиха с песни за природата, изпълнени с подходяща хореография, а след това засадиха семена на цветя в специално подготвени лехи за всяка от групите и научиха от какво се нуждаят растенията, за да се развиват и какви грижи е необходимо да полагат за тях. Малките еколози чуха разказа на орнитолозите от БДЗП за чудните гости, които всяка година избират да обитават точно двора на тяхната детската градина – зимните месеци горските ушати сови в района на градината могат достигнат над 150 екземпляра. Децата имаха възможност да научат повече и за други защитени птици и да ги наблюдават с бинокли.
            Екоинспекцията участва и в Ден на кариерата, проведен за студенти, който се състоя на 26 април и в него участваха голям брой представители на бизнеса и няколко други държавни институции. Там служители на РИОСВ – Пловдив представиха възможностите за летен стаж на студенти, изучаващи специалности в професионални направления „Науки за земята“ и „Биологически науки“.
През м. април РИОСВ - Пловдив публикува на интернет-страницата си и разпространи чрез медиите 13 прессъобщения и отговори на 2 журналистически запитвания на различни теми, касаещи контролни, превантивни и информационни аспекти от дейността на институцията.
Екоинспекцията предоставя информация на заинтересовани лица при спазване процедурите и изискванията на Закона за достъп до обществена информация.