Отчет за контролната дейност през месец март 2023

 

 
1. Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност
1.1.През месеца експертите на РИОСВ – Пловдив са извършили 159 проверки на 154 обекта, в т. ч. 121 планови и 38 извънредни. Извършени са 13 комплексни проверки по компоненти и фактори на околната средa, от които 8 планови. В рамките на проведения контрол са дадени 51 предписания за отстраняване на констатирани нарушения.
 
1.2. За констатирани административни нарушения на ЗООС и специалните закони по опазване на околната среда от РИОСВ – Пловдив са съставени 8 акта.
Директорът на РИОСВ е издал 1 наказателно постановление, с които на нарушителите са наложени санкции и глоби в размер на 2000 лева.
През месеца е сключено и 1 споразумение за прекратяване на административнонаказателни производства, като по този нов ред, предвиден в ЗАНН, са наложени имуществени санкции с размер 1400 лева.
За периода е предприета и принудителна административна мярка спрямо „Унитрейд ПВ“ ООД, издадена е Заповед за спиране чрез пломбиране работата на „Главно електрическо табло“ – сектор „Пусков“ на инсталация за раздробяване/смилане с горна скара на отпадъци от черни и цветни метали, ИУМПС, ИУЕЕО и компоненти от тях“, тип „Шредер“ и „Пакетен електрически прекъсвач към главно електрическо табло“ на „Инсталация за грубо раздробяване на отпадъци от черни и цветни метали, ИУМПС, ИУЕЕО и компоненти от тях“ – тип „Терайзер“.
Общо събраните суми от РИОСВ по наложени глоби и санкции са 14609,77 лева: 3269,77 лв. от санкции по чл. 69 от ЗООС и 11340 лв. от глоби и санкции по секторни закони. От получените суми 2615,82 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти. Общините, получили най-големи приходи от наложени санкции са: община Марица – 2180,23 лв., община Стамболийски – 186,53 лв. и община Пловдив – 162,51 лева.
 
1.3. За периода са постъпили 59 сигнала и 20 жалби, които са обработени своевременно. Част от тях не са от компетентността на РИОСВ – Пловдив и са препратени до други контролни органи за предприемане на действия.
 
 
2. Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност
2.1. Засилен превантивен контрол:
-          Изготвяне на становища във връзка с процедури по издаване на Разрешителни за зауствания по чл. 46, ал. 1, т. 3, буква „б“ от Закона за водите, както и по процедури за продължаване срокове на действие на вече издадени разрешителни за зауствания;
-          Разглеждане и изготвяне на становища във връзка с постъпили инвестиционни предложения и ДОВОС по изпълнение на задълженията на операторите относно изискванията за спазване на законодателството в частта по опазване чистотата на водите;
-          Изготвяне на становища във връзка с процедури за промяна на вече издадени комплексни разрешителни от Изпълнителната агенция по околна среда;
-          Извършени 2 планови проверки по Закона за защитените територии – 1 на резерват „Червената стена“ и 1 – на природна забележителност "Сучурум", гр. Карлово. 
-          Извършени 4 планови проверки по Закона за биологично разнообразие - една от които е за осъществяване контрол на условията в издадено разрешително от МОСВ по реда на чл. 49 от ЗБР, а останалите на специализирана рибовъдна база на „ЕРИМ ФИШ“ АД в с. Йоаким Груево, на Кооперативен общински пазар – Асеновград и на Зоомагазин "Боби Зоо", гр. Асеновград;
-          Изготвени 215 писма до възложители и институции във връзка с провеждане на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС;
-          Съгласувани 9 преписки по съответните компоненти и фактори, оказващи влияние върху околната среда във връзка с процедирани инвестиционни намерения.
 
2.2. Tекущ контрол:
            През периода експертите от РИОСВ – Пловдив са участвали в извършване на:
-          Планови проверки по План за контролната дейност на РИОСВ-Пловдив за 2023 г.;
-          Проверки по осъществяване на последващ контрол по изпълнение на дадени предписания;
-          Проверки по сигнали и жалби;
-          Участие в комплексни проверки;
-          Извършена проверка с цел определяне местоположение на пункт за мониторинг (ПМ) за качество на атмосферния въздух в с. Войводиново, общ. Марица и позициониране на мобилна автоматична станция (МАС) за измерване през пролетен период в изпълнение на утвърдения Годишен график за имисионни измервания за 2023 г.;
-          Извършена вечерна проверка на оператор с издадено Комплексно разрешително - „Монди Стамболийски“ ЕАД във връзка с постъпили сигнали за миризми. Проверката е извършена при възобновяване на производствената дейност в обекта след отстранена авария. В часовия диапазон на проверката, органолептично не са усетени миризми, характерни за производствената дейност на предприятието в урбанизираната територия на гр. Стамболийски;
-          Оценката на месечните доклади от проведени собствени непрекъснати измервания (СНИ) от оператори с издадени комплексни разрешителни – „КЦМ“ АД, „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД и „Монди Стамболийски“ ЕАД, която показва, че средномесечните стойности на измерваните показатели са в съответствие с определените в разрешителните норми;
-          Оценка на 9 доклада с резултати от проведени собствени периодични измервания на емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух на основание чл. 40, ал.2 от Наредба № 6/1999 г.;
-          Анализ на 167 годишни отчета за 2022 г., подадени от оператори, относно флуосъдържащи парникови газове и озоноразрушаващи вещества.
-          Анализ на 20 отчета на вносители на бои, лакове и авторепаратурни продукти;
-          Анализ на 51 декларации по чл. 20, ал. 8 от Наредба № 7 / 2003 г.;
-          Утвърдени 14 Плана за управление на разтворители;
-          Изпълнение на Заповеди № РД - 821/ 2012 г. и № РД - 1093 / 2021 г. на Министъра на околната среда и водите, които се отнасят до извършване на проверки с пробонабиране на обекти, включени в утвърден от МОСВ списък, подлежащи на задължителен контрол през 2022 г., съвместно с представители на Регионална лаборатория – Пловдив към ИАОС;
-          Извършена проверка по разпореждане на Районна прокуратура – Пловдив;
-          Участие в една междуведомствена комисия за почистване на речното корито на р. Сушица, землище на с. Златовръх съгласно Заповед № РД-22-12/21.03.2023 г. на Областен управител на област Пловдив;
-          Извършена е проверка във връзка с писмо на МОСВ относно предложение за обявяване на защитена местност „Марица - Стамболийски" на р. Марица и р. Въча, землище на гр. Стамболийски и с. Цалапица, общ. Марица;
-          След получен сигнал е изпратена една птици от вида пъстър кълвач за лечение в Спасителния център за диви животни – гр. Стара Загора;
-          Проверки на две инвестиционни предложения - "Жилищно строителство в поземлен имот с идентификатор 32826.11.236, с. Искра, общ. Първомай“ с вх. № ОВОС-3815-4/28.02.2023 г. и "Складова база в поземлен имот с идентификатор 59080.31.412, гр. Първомай, общ. Първомай“ с вх. № ОВОС-3551-2/20.02.2023 г.
 
-          Проверки за изпълнение на изискванията на Закона за управление на отпадъците при извършване на дейности по събиране, съхраняване и третиране на отпадъци;
-          Проверки по подадени заявления за издаване на решения за дейности с отпадъци;
-          Проверки по спазване на изискванията ЗООС, ЗЗВВХВС, Регламент (ЕО) №1907/2006 (REACH), Регламент (ЕО) №1272/2008 (CLP), Регламент (ЕО) №648/2004, Регламент (ЕО) №689/2008, Регламент (ЕО) №850/2004, Регламент (ЕО) №1451/2007 и други (наличие и актуалност на информационни листове за безопасност, регистрации по REACH, спазване на изискванията за съхранение на опасни химични вещества, оценка за безопасността на съхранение на ОХВ, инструкции, заповеди и други);
-          Във връзка с искане от страна на "Унитрейд ПВ" ООД е извършена извънредна проверка по заповед на Директора на РИОСВ – Пловдив и е наложена принудителна административна мярка като са пломбирани шредиращи инсталации;
-          Извършена проверка на Петролна база - Пловдив с оператор "Сторидж ойл" ЕАД, гр. София - обект с „висок рисков потенциал", при която са дадени 3 предписания.
 
 
2.3. Засилен последващ контрол
Извършени са 3 проверки по изпълнение на дадени предписания. Констатирано е, че дадените 22 предписания от първия етап на проверките са изпълнени.
 


3. Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност
Атмосферен въздух, шум и ЗОПОЕЩ
Атмосферен въздух:
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 31;
o    проверени обекти – 31;
o    дадени предписания – 17;
o    съставени актове - 2;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:
Ø АУАН № 17 /28.03. 2023 г. на „Цветна градина Нелбо“ ЕООД - оператор на неподвижни източници на емисии в атмосферния въздух, разположени в обект „Оранжерия за отглеждане на цветя“, с. Градина, общ. Първомай, който е осъществил състава на чл. 37, ал.1 във връзка с чл.18, ал.2 от ЗЧАВ;
Ø АУАН № 18 /30.03.2023 г. на „Навона“ ООД за недопускане на контролните органи на територията на „Оранжериен комплекс“ в с. Куртово Конаре, общ. Стамболийски, с което е осъществен състава на чл. 38, във връзка с чл. 18, т.5 от ЗЧАВ.
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали – 5.
 
Шум и ЗОПОЕЩ:
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 1;
o    проверени обекти – 1;
o    дадени предписания – 2;
o    съставени актове - няма;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:
Ø При извършена комплексна проверка на обект „Склад за съхранение на препарати за растителна защита и торове“, намиращ се в с. Рогош, стопанисван от „Агрогейт“ ЕООД са дадени предписания на дружеството, а именно: 1. Да се представи в РИОСВ – Пловдив собствена оценка за случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и за случаи на причинени щети със съдържание съгласно Приложение № 1 на Наредба № 1 от 2008 г. и 2. Дружеството да се включи в публичния регистър на операторите по ЗОПОЕЩ. Предстои осъществяване на последващ контрол по изпълнение на дадените предписания.
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали – няма.
 
Води
-          От извършените проверки, осъществявани с пробонабирания на пречистени отпадъчни води се констатират все повече нарушения, свързани с постигане на индивидуалните емисионни ограничения, заложени в Разрешителните за заустване и затруднения на операторите по отношение на поддържане на пречиствателните станции за отпадъчни води в добро техническо експлоатационно състояние.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 24;
o    проверени обекти – 22;
o    дадени предписания – 8;
o    съставени актове - 5;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:
Ø АУАН № 11/06.03.2023 г. на „Нова трейд“ ЕООД за констатирано превишаване на индивидуалните емисионни ограничения, заложени като условие в разрешителното за заустване за отпадъчни води на обект “Предприятие за производство на безалкохолни напитки“, гр. Съединение. Констатираното нарушение е в резултат на проверка, извършена на 09.11.2022;
Ø АУАН № 13/07.03.2023 г. на „Бяла река - ВЕЦ“ ООД за констатирано превишаване на индивидуалните емисионни ограничения, заложени като условие в разрешителното за заустване за отпадъчни води на обект “Предприятие за производство на риба и рибовъдна база“ в с. Войнягово. Констатираното нарушение е в резултат на проверка, извършена на 16.11.2022;
 
Ø АУАН № 14/09.03.2023 г. на „Галус-2004“ ЕООД за констатирано превишаване на индивидуалните емисионни ограничения, заложени като условие в разрешителното за заустване за отпадъчни води на обект “Птицекланица“ в с. Милево, общ. Садово. Констатираното нарушение е в резултат на проверка, извършена през второ полугодие на 2022 г. Дружеството се е възползвало от законното си право и на основание чл. 58 г от ЗАНН е подало до директора на РИОСВ-Пловдив предложение за сключване на споразумение и приключване на административнонаказателното производство;
Ø АУАН № 15/14.03.2023 г. на „Строймаш“ ЕООД, с. Катуница за нерегламентирано заустване на отпадъчни води в река Чепеларска от обект „Баластриера“ в село Катуница, община Садово. Нарушението е констатирано при проверка по сигнал за замърсяване на река Чепеларска на 19.01.2023;
Ø АУАН № 16/ 20.03.2023 г. на „ИТД“ ЕООД, гр. Съединение за превишаване на индивидуалните емисионни ограничения, установено от протоколи с резултати от проведен собствен мониторинг на обект „Фабрика за производство на пластмасови опаковки и автомивка“, находящ се в гр. Съединение.
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - 3.
 
 
Почви
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 1;
o    проверени обекти – 1;
o    дадени предписания – няма;
o    съставени актове - няма;
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - няма.
 


Биологично разнообразие и НЕМ
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 13;
o    проверени обекти – 13;
o    дадени предписания – няма;
o    съставени актове - 1;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:
ØАУАН № 12/06.03.2023 г. на дружество „Д. Д. Д. 1“ ЕООД за нарушение на условията в издадено разрешително от МОСВ по реда на чл. 49 Закона за биологичното разнообразие. Актът е след извършена проверка в магазин за хранителни стоки от веригата „БИЛЛА“ в гр. Пловдив, която установи, че в магазина са разположени 11 лепливи капани над щанд за вестници и списания, което представлява нарушение на условията в издаденото Разрешително № 940 от 31.05.2022 г. на Министъра на околната среда и водите.
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали – 3.
 
 
Отпадъци
-          Акцент в контролната дейност за периода: извършване основно на планови проверки във връзка с изпълнение на плана за контролна дейност за първото тримесечие на 2023 г. на РИОСВ –Пловдив, както и във връзка с постъпили сигнали, по заявления за издаване на решения и последващ контрол.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 89;
o    проверени обекти – 87;
o    дадени предписания – 13;
o    съставени актове - няма;
o    проверки и предприети действия по сигнали – 6.
 
Химикали
-          Акцент в контролната дейност за периода са проверки, свързани с изпълнение на годишния план за 2023 г. на РИОСВ-Пловдив, разглеждане и издаване на становища във връзка с уведомления за подадени инвестиционни предложения.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 10;
o    проверени обекти – 10;
o    дадени предписания – 5;
o    съставени актове - няма;
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали – няма.
 
ОВОС И ЕО
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 4;
o    проверени обекти – 4;
o    дадени предписания – 1;
o    съставени актове - няма;
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - няма.
Комплексни разрешителни
-          Акцент в контролната дейност за периода – извършване на извънредни проверки.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 1;
o    проверени обекти – 1;
o    дадени предписания – 2;
o    съставени актове - няма;
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали – няма.
 
СЕВЕЗО  
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 1;
o    проверени обекти – 1;
o    дадени предписания – 3;
o    съставени актове - няма;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:  
Ø След извършена проверка на Петролна база - Пловдив с оператор "Сторидж ойл" ЕАД, гр. София, представляваща обект с „висок рисков потенциал“, са дадени 3 предписания.
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - няма.
 
НП
1.   НП № 9/13.03.2023 г., издадено срещу „Новомес комерс 1“ ЕООД, за това, че зауства отпадъчни води с показатели, които превишават индивидуалните емисионни ограничения, заложени в разрешителното за заустване. Поради това и на основание чл. 200, ал. 1, т. 2, във вр. с чл. 48, ал. 1, т. 3 от ЗВ му е наложена имуществена санкция в размер на 2000 лева.
2.   Заповед № РД - 82/16.03.2023 г., издадена на „Унитрейд ПВ“ ООД на основание чл. 158, т. 4, чл. 15 и чл. 160 от ЗООС, за спиране чрез пломбиране работата на „Главно електрическо табло“ – сектор „Пусков“ на инсталация за раздробяване/смилане с горна скара на отпадъци от черни и цветни метали, ИУМПС, ИУЕЕО и компоненти от тях“ - тип „Шредер“ и „Пакетен електрически прекъсвач към главно електрическто табло“ на „Инсталация за грубо раздробяване на отпадъци от черни и цветни метали, ИУМПС, ИУЕЕО и компоненти от тях“ – тип „Терайзер“.
 
4. Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност.
 
4.1. Околната среда
В двата автоматични пункта за наблюдение на качеството на въздуха на територията на гр. Пловдив, като част от „Агломерация Пловдив“, АИС „Каменица“ и АИС „Тракия“, през март има регистрирани превишения на средноденонощната стойност за опазване на човешкото здраве по показател фини прахови частици ФПЧ10.
В резултат на засиления контрол от страна на РИОСВ-Пловдив от операторите се спазват изискванията на екологичното законодателство в областта на химичните вещества и смеси и управлението на риска.
 
4.2. Бизнес
За периода са процедирани 205 инвестиционни предложeния, планове, програми и проекти (ИП/ППП) по реда на чл. 2 ал. 2 от Наредбата по ОС за инвестиционни преддържавните горски стопансктва (ДГС), в т.ч и такива, с които се кандидатства по различни финансови механизми.
Изготвени са 23 становища за преценка вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП/ППП, попадащи в обхвата на Глава шеста от ЗООС и 10 исма за предоставяна на информация относно местоположението на имоти спрямо Националната екологична мрежа (НЕМ).
Издадени са 4 решения за преценка вероятната степен на въздействие върху защитените зони на инвестиционни предложения, попадащи в границите на защитени зони по чл.18 от Наредбата за ОС, 1 решение по за извършване на оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на чл.20 от Наредбата за ОС и 2 решения за поправка на очевидна фактическа грешка по реда на чл. 62, ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс.
За отчетния период са издадени 6 регистрационни документи по чл. 78 от ЗУО и 2 разрешителни документи за дейност с отпадъци по чл. 35 от ЗУО.
За периода са процедирани 4 план/програми с Решение за преценяване необходимостта от изготвяне на ЕО с характер „да не се извършва ЕО“.
Процедирани и приключили с краен акт в периода с Решение за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС са 14 инвестиционни предложения, от които 12 с характер „да не се извършва ОВОС“ и 2 с характер „да се извършва ОВОС“.
Те са в следните категории съгласно Приложение 2 от ЗООС по категории:
-          2, г - дълбоки сондажи - 3;
-          10, б - обекти с обществено предназначение - 7;
-         11, б - инсталации и депа за обезвреждане и/или оползотворяване на отпадъци (невключени в приложение № 1) - 3;
-         1, д - интензивно животновъдство - 1.
За периода са издадени три Решения за прекратяване  на процедури по гл. VI от ЗООС.
За осигуряване на обществен достъп и публичност на информацията за периода са публикувани 477 документа на интернет страницата на РИОСВ - Пловдив.
Експерти от РИОСВ – Пловдив са взели участие в 7 ДПК, като с комисиите са приети 6 обекта.
 
4.3. Обществеността
Експерти от РИОСВ – Пловдив са осъществили контрол върху изпълнението на 1 обект, изграждан със средства, отпуснати от ПУДООС.
Месецът премина в изпълнение на кампанията на МОСВ под мотото „Да сложим точка на замърсяването“. Директорът на екоинспекцията проведе срещи с кметовете за предприемане на строги мерки по изпълнение на задълженията на местната власт по Закона за управление на отпадъците, бяха идентифицирани замърсени участъци и поставена цел до 31 март да бъдат предприети действия за премахването им. Екипът на РИОСВ – Пловдив поддържаше постоянна комуникация с общинските администрации на своя територия и се информираше за изпълнението на ангажиментите на кметовете, като същевременно бе в готовност да предостави административна, техническа и експертна помощ.
В началото на м. март в Инфоцентъра на РИОСВ – Пловдив се проведе 90-минутна лекция пред четвъртокурсници от Биологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ от специалности „Екология и опазване на околната среда“ и „Фармацевтични биотехнологии“ по темата за атмосферния въздух - българското и европейско законодателство, нормите за опазване на човешкото здраве за различните замърсители на въздуха, извършвания мониторинг на територията на „Агломерация Пловдив“, ролята на общините при планирането на мерки за подобряване качеството, контролът на големите и средни горивни инсталации, осъществяван от екоинспекцията, конкретни казуси от контролната и превантивна дейност РИОСВ – Пловдив и административнонаказателни действия.
През март РИОСВ – Пловдив традиционно организира кампания по случай Световния ден на водата, който се отбелязва всяка година на 22 март. Тя беше на тема „Ускоряване на промяната: партньорства и сътрудничества“ и премина под мотото: „Бъдете промяната, която искате да видите в света“ – призив към всеки един човек на планетата да не стои безучастен и да помогне за разрешаването на глобалната криза, свързана с питейните и отпадъчни води. В рамките й се проведоха 7 инициативи, включително на база успешни партньорства с други институции, представители на неправителствения сектор и бизнеса.
Кампанията стартира на 22 март с почистване на участък на река Марица в град Пловдив от изхвърлените по брега и във водите отпадъци под мотото „Партньорство за чисти реки“. В инициативата на екоинспекцията активно участваха членове на Воден клуб „Пловдив“, които с единични и двойни каяци освободиха водите от плуващи боклуци, демонстрирайки завидни спортни техники. Присъединиха се и представители на местна фирма, както  и доброволци-рибари, които се включиха спонтанно в инициативата. Журналисти от местни медии също се отзоваха в началната и крайните точки, за да отразят на място събитието. Събраният с общи усилия отпадък бе половин тон, като той беше извозен на регламентирано за това място.
РИОСВ – Пловдив участва в конкурс „Природата на водата“, обявен от Българска асоциация по водите и финансиран от ПУДООС с три кадъра на Минко Михайлов, които бяха високо оценени от журито. На 22 март екоинспекцията получи наградата за институция със снимката „Мъглива утрин“.
В Световния ден на водата РИОСВ – Пловдив обяви резултатите от проведения национален конкурс за създаване на разказ, в който участници имаха възможност да разкажат за избрана от тях българска традиция, обичай, празник, поверие или легенда, свързана с природата. Всички участници получиха грамоти, а 5 от тях – и награди. Част от получените творби, разказващи за древни традиции и ритуали, свързани с посрещането на пролетта, водата, дъжда, сушата, пречупени през възприятията на младите автори бяха публикувани на сайта на екоинспекцията. Предстои периодично да бъдат публикувани и избрани произведения по случай  Деня на Земята (22 април 2023 г.), Международен ден на биологичното разнообразие (22 май 2023 г.) и Световния ден на околната среда (5 юни 2023 година).
На 23 март Пловдив отбеляза Световния ден на водата с общоградски празник под мотото „Бъди промяната, която искаш да видиш в света“, съпътстван с много настроение, музика, танци и създадено от децата изкуство. Съорганизатори на РИОСВ - Пловдив бяха община Пловдив, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Пловдив, Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“. Като участници се включиха близо 400 деца от детските градини, училищата и екоклубовете в града, а в програмата участие взеха участие 36 учебни заведения, клубове, институции и организации – Аграрен университет – Пловдив, Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, СНЦ „Зелени Балкани“, Българско дружество за защита на птиците, Международното движение „Да спасим почвата“.
            На 24 март РИОСВ – Пловдив изнесе два открити урока пред учениците от 2 „б“ и 2 „г“ клас на ОУ „Алеко Константинов“ – Пловдив. Заниманията бяха посветени на проблемите на питейните и отпадъчните води и необходимостта от устойчиво използване и управление на водните ресурси, като бяха съобразени с възрастта на децата и поднесени по лесен за възприемане начин.
На 29 март бе организирано посещение на ученици на Пречиствателна станция за питейни води, с. Храбрино с лекция на тема „Пътя на водата – от водоизточника до чешмата“. Инициативата се проведе в партньорство с  „ВиК“ ЕООД – гр. Пловдив. В пътуването и обучението се включиха 35 ученици от екоклуба на СУ „Отец Паисий“, гр. Куклен, техните преподаватели, както и кмета на общината.
През месеца РИОСВ - Пловдив публикува на интернет-страницата си и разпространи чрез медиите 17 прессъобщения, отговори на 4 журналистически запитвания и даде интервю в национална медия по различни теми, касаещи контролни, превантивни и информационни аспекти от дейността на институцията.
Екоинспекцията предоставя информация на заинтересовани лица при спазване процедурите и изискванията на Закона за достъп до обществена информация.