Отчет за контролната дейност през месец февруари 2023

 

 
1. Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност
1.1.През месеца експертите на РИОСВ – Пловдив са извършили 90 проверки на 67 обекта, в т. ч. 57 планови и 33 извънредни. Извършени са 3 комплексни проверки по компоненти и фактори на околната средa, от които 2 планови. В рамките на проведения контрол са дадени 19 предписания за отстраняване на констатирани нарушения.
 
1.2. За констатирани административни нарушения на ЗООС и специалните закони по опазване на околната среда от РИОСВ – Пловдив е съставен 1 акт.
Директорът на РИОСВ е издал 4 наказателни постановления, с които на нарушителите са наложени санкции и глоби в общ размер на 14 400 лева.
През месеца са сключени 6 споразумения за прекратяване на административнонаказателни производства, като по този нов ред, предвиден в ЗАНН, са наложени имуществени санкции с общ размер 15 540 лева.
Общо събраните суми от РИОСВ по наложени глоби и санкции са 32 016, 22 лева: 15 676,22 лв. от санкции по чл. 69 от ЗООС и 16 340 лв. от глоби и санкции по секторни закони. От получените суми 12 540,98 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти. Общините, получили най-големи приходи от наложени санкции са: община Садово – 9 768,32 лв., община Марица – 2 180,23 лв. и община Пловдив – 204,27 лева.
 
1.3. За периода са постъпили 33 сигнала и 9 жалби, които са обработени своевременно. Част от тях не са от компетентността на РИОСВ – Пловдив и са препратени до други контролни органи за предприемане на действия.
 
2. Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност
2.1. Засилен превантивен контрол:
-      Изготвяне на становища във връзка с процедури по издаване на разрешителни за зауствания по чл. 46, ал. 1, т. 3, буква б от Закона за водите, както и по процедури за продължаване срокове на действие на вече издадени разрешителни за зауствания;
-      Изработване на становища относно приоритетното изграждане на обекти със средства, отпуснати от ПУДООС, имащи отношение към опазване на водите от замърсяване (селищни пречиствателни станции и канализационни мрежи);
-          Извършени 21 проверки по Закона за защитените територии, от които една проверка на поддържан резерват „Изгорялото гюне“ и 20 - на резерват „Червената стена“ от парковата охрана, по утвърдени маршрути;
-          Извършена е една планова проверка за осъществяване контрол на условията в издадено разрешително от МОСВ по реда на чл. 49 от ЗБР;
-          Изготвени 195 писма до възложители и институции във връзка с провеждане на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС;
-          Съгласувани 8 преписки по съответните компоненти и фактори, оказващи влияние върху околната среда във връзка с процедирани инвестиционни намерения през периода.
 
2.2. Tекущ контрол:
            През периода експертите от РИОСВ – Пловдив са участвали в извършване на:
-          Проверки по План за контролната дейност;
-          Проверки по осъществяване на последващ контрол по изпълнение на дадени предписания;
-          Проверки по сигнали и жалби;
-          Участие в комплексни проверки;
-          Проверки на оператори с издадено комплексно разрешително - „КАЛЦИТ“ АД И „МОНДИ Стамболийски“ ЕАД във връзка с подадени сигнали за замърсяване на въздуха и миризми. И за двата случая в РИОСВ - Пловдив има постъпили уведомления от операторите на обектите съобразно нормативните изисквания. Дадени са предписания за предоставяне на допълнителна информация;
-          Оценка на месечните доклади от проведени собствени непрекъснати измервания (СНИ) от оператори с издадени комплексни разрешителни - „КЦМ“ АД, „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД и „Монди Стамболийски“ ЕАД, която показва, че средномесечните стойности на измерваните показатели са в съответствие с нормите, определени в комплексните разрешителни;
-          На основание чл. 40, ал.2 от Наредба № 6/1999г. са оценени 10 доклади с резултати от проведени собствени периодични измервания (СПИ) на емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух;
-          Експерти от направление „въздух“ участваха в съвместни проверки с експерти на РИОСВ - Велико Търново в обект „Топлофикация Габрово“ ЕАД, гр. Габрово;
-          Обработени общо 453 годишни отчета за 2022 г., подадени за флуосъдържащи парникови газове и озоноразрушаващи вещества, 12 отчета на вносители на бои, лакове и авторепаратурни продукти и 24 декларации по чл. 20 ал. 1 и ал. 8 от Наредба № 7/2003 г.;
-          Проверки за изпълнение на изискванията на Закона за защита от шума в околната среда;
-          Проверки във връзка с провеждане на мониторинг на качеството на заустваните отпадъчни води от утвърден списък и Заповед на Министъра на околната среда и водите № 38 / 16.02.2023 г.;
-          Извършена съвместна проверка с Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ по писмо на МОСВ с информация за унищожени чрез засипване и/или преграждане на речни корита (дерета);
-          Извършена проверка съгласно плана за контролна дейност на РИОСВ –Пловдив, както и във връзка със Заповед на Областния управител, при която е дадено предписание за предприемане на действие по ограничаване на достъпа до вътрешността на склад чрез зазидване на входа. Предписанието е изпълнено;
-        Участие в междуведомствена комисия във връзка с почистването на речните корита и относно установяване състоянието на засипано с дере и оформен път върху него;
-        Извършена една проверка във връзка с писмо на МОСВ относно необходимостта от почистване на противопожарни просеки на ел. проводи, преминаващи през територията на ПР "Изгорялото гюне", гр. Кричим;
-        Изпратени са четири птици за лечение в Спасителния център за диви животни – гр. Стара Загора – сова, керкенез, бухал и орел;
-          Проверки за изпълнение на изискванията на Закона за управление на отпадъците при извършване на дейности по събиране, съхраняване и третиране на отпадъци;
-          Проверки по спазване на изискванията ЗООС, ЗЗВВХВС, Регламент (ЕО) №1907/2006 (REACH), Регламент (ЕО) №1272/2008 (CLP), Регламент (ЕО) №648/2004, Регламент (ЕО) №689/2008, Регламент (ЕО) №850/2004, Регламент (ЕО) №1451/2007 и други (наличие и актуалност на информационни листове за безопасност, регистрации по REACH, спазване на изискванията за съхранение на опасни химични вещества, оценка за безопасността на съхранение на ОХВ, инструкции, заповеди и други);
-          Извършена е една извънредна проверка по постъпили 4 сигнала от 27.02.2023 г. на оператор с издадено комплексно разрешително, "Монди Стамболийски" ЕАД.
 
 
2.3. Засилен последващ контрол
Извършени са 3 проверки по изпълнение на дадени предписания. Констатирано е, че всички 7 предписания от първия етап на проверките са изпълнени.
 
3. Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност
 
Атмосферен въздух, шум и ЗОПОЕЩ
 
Атмосферен въздух:
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 11;
o    проверени обекти – 11;
o    дадени предписания – 3;
o    съставени актове - няма;
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали – 3.
 
Шум и ЗОПОЕЩ:
-        Извършена е комплексна проверка в "МОНИ МГ" ООД, обект „Предприятие за производство на инструменти с металорежещи машини, шприцоване на пластмасови изделия“, землище с. Белащица, общ. Родопи по фактор „шум в околната среда и ЗОПОЕЩ“. Не са констатирани нарушения.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 3;
o    проверени обекти – 3;
o    дадени предписания – няма;
o    съставени актове - няма;
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали – 1.
 
Води
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 31;
o    проверени обекти – 31;
o    дадени предписания – 9;
o    съставени актове - 1;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:
Ø АУАН № 10 / 10.02.2023 г. на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Пловдив за канализационна мрежа на село Нареченски бани за неподдържана канализационна мрежа съгласно чл. 200, ал. 1,т. 43 във връзка с чл. 126, ал. 1 от Закона за водите.
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - 1.
 
Почви
-          Експерти в направлението са извършили планова проверка, като същата е и във връзка със Заповед на Областен управител на област Пловдив.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 1;
o    проверени обекти – 1;
o    дадени предписания – 1;
o    съставени актове - няма;
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - няма.
 
 
Биологично разнообразие и НЕМ
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 30;
o    проверени обекти – 10;
o    дадени предписания – 1;
o    съставени актове - няма;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:
Ø Извършени е една проверка по изпълнение на дадено предписание във връзка с установено нарушение на условията в издадено разрешително по реда на чл. 49 от МОСВ. За констатираното нарушение е изпратена покана за съставяне на акт за установяване на административно нарушение.
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали – 4.
Отпадъци
-          Акценти от контролната дейност: Извършвани са основно проверки във връзка с постъпили сигнали, по заявления за издаване на решения и проверки във връзка с изпълнение на годишния план за контролна дейност на РИОСВ –Пловдив за 2023 г., както и такива по разпореждане на Окръжна прокуратура.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 11;
o    проверени обекти – 10;
o    дадени предписания – няма;
o    съставени актове - няма;
o    проверки и предприети действия по сигнали – 3.
 
Химикали
-          Акцент в извършвана месечна дейност в областта на „химични вещества и смеси“ е разглеждане и издаване на становища във връзка с уведомления за подадени инвестиционни предложения, участие в ДПК, както и извършване на проверки по заповед на Областния управител на област Пловдив за обекти, работещи с опасни химични вещества.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 8;
o    проверени обекти – 8;
o    дадени предписания – 5;
o    съставени актове - няма;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:
Ø Във връзка със съставен АУАН № 7/24.1.2023 г. на „Галванотех“ ЕООД, гр. Пловдив за осъществен състав на чл.35, ал.3, т.3 от ЗЗВВХВС, нарушение на изискванията за съхранение на опасни химични вещества и смеси, дружеството е поискало сключване на споразумение по чл.58 от ЗАНН и му е наложена имуществена санкция в размер на 700 лв. през февруари 2023 г.
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали – няма.
 
ОВОС И ЕО
През периода не са извършвани проверки.
 
Комплексни разрешителни
-          През отчетния период не са извършени планови проверки по изпълнение на условия и срокове в издадени комплексни разрешителни.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 1;
o    проверени обекти – 1;
o    дадени предписания – няма;
o    съставени актове - няма;
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали – 1.
 
СЕВЕЗО  
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – няма;
o    проверени обекти – няма;
o    дадени предписания – няма;
o    съставени актове - няма;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:
Ø Във връзка със съставен АУАН № 8/25.1.2023 г. на „Сторидж ойл“ ЕАД, гр. София, оператор на предприятие с висок рисков потенциал, дружеството е поискало сключване на споразумение по чл.58 от ЗАНН и му е наложена имуществена санкция в размер на 7000 лв. през февруари 2023 г.
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали – няма.
 
 
НП
1.      НП № 5/15.02.2023 г., издадено срещу Община Пловдив, за това, че не изпълнява условие, поставено в Комплексно разрешително. Поради това и на основание чл. 164, ал. 1, мр. С чл. 123в, т. 2 от ЗООС, му е наложена имуществена санкция в размер на 12000 лева.
2.      НП № 6/16.02.2023 г., издадено срещу „Аст Бетон“ ЕООД, за това, че не е уведомило незабавно РИОСВ-Пловдив, за възникнал инцидент в „Бетонов възел 2“, довел до изпускане на прахообразни вещества в атмосферния въздух.. Поради това и на основание чл. 37, ал. 3, вр. с чл. 18, т. 4 от ЗЧАВ му е наложена имуществена санкция в размер на 300 лева.
3.      НП № 7/20.02.2023 г., издадено срещу Е.Г.А. за това, че извършва дейности по изсичане и изкореняване на дървесна и храстова растителност без да е провел изискуемата процедура съгласно чл. 31, ал. 5 по реда на Наредбата по чл. 31а от ЗБР. Поради това и на основание чл. 128в, предл. първо, вр. с чл.31, ал. 1 и ал. 5 от ЗБР, във вр. с чл. 2, ал. 1, т. 2 от Наредбата за ОС, му е наложена глоба в размер на 2 000 лева.
4.      НП № 8/20.02.2023 г., издадено срещу П.Д.К., за това, че притежава 2 броя диви пойни птици: 1 бр. щиглец и 1 бр. зеленика – защитени животински видове. Поради това и на основание чл. 125, ал. 1, вр. с чл. 38, ал. 1, т. 6, предл. първо от ЗБР, му е наложена глоба в размер на 100 лева.
 
4. Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност.
 
4.1. Околната среда
В двата автоматични пункта за наблюдение на качеството на въздуха на територията на гр. Пловдив, като част от „АГЛОМЕРАЦИЯ ПЛОВДИВ“, АИС „Каменица“ и АИС „Тракия“, през м. февруари 2023 г. има регистрирани превишения на средноденонощната стойност за опазване на човешкото здраве по показател ФПЧ10.
В резултат на засиления контрол от страна на РИОСВ-Пловдив от операторите се спазват изискванията на екологичното законодателство в областта на „химичните вещества и смеси“ и „управлението на риска“. При проверките е установено нарушение, при съхраняване на опасни химични вещества в галваничен цех на „Галванотех“ ООД, гр. Пловдив, срещу което са предприети административно-наказателни действия, но не са констатирани замърсявания на околната среда.
 
4.2. Бизнес
Издадена е 1 заповед за заличаване на инсталация от публичния регистър по чл. 30л от Закона за чистотата на атмосферния въздух.
За периода са процедирани 171 инвестиционни предложения, планове, програми и проекти (ИП/ППП) по реда на чл. 2 ал. 2 от Наредбата по ОС за инвестиционни предложения извън обхвата на Глава шеста от ЗООС, касаещи бизнеса, местната власт и ДГС, в т.ч и такива, с които се кандидатства по различни финансови механизми.
Изготвени са 15 становища за преценка вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП/ППП, попадащи в обхвата на Глава шеста от ЗООС и 16 броя писма за предоставяна на информация относно местоположението на имоти спрямо НЕМ.
Издадено са 3 решения за преценка вероятната степен на въздействие върху защитените зони на инвестиционни предложения попадащи в границите на защитени зони по чл.18 от Наредбата за ОС за съгласуване, 2 Решения по за извършване на оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на чл.20 от Наредбата за ОС и 1 - за поправка на очевидна фактическа грешка по реда на чл. 62, ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс.
Издадени са 13 регистрационни документи по чл. 78 от ЗУО и 3 разрешителни документи за дейност с отпадъци по чл. 35 от ЗУО.
Процедирани са 4 план/програми с Решение за преценяване необходимостта от изготвяне на ЕО с характер „да не се извършва ЕО“.
Процедирани и приключили с краен акт в периода с Решение за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС са 13 инвестиционни предложения, от които с характер „да не се извършва ОВОС“- 12 и с характер „да се извършва ОВОС“- 1. Те са в следните категории съгласно Приложение 2 от ЗООС:
-       2, г - дълбоки сондажи – 5;
-       10, б - обекти с обществено предназначение – 4;
-       11, б - инсталации и депа за обезвреждане и/или оползотворяване на отпадъци (невключени в приложение № 1) -1;
-       11, д - съхраняване на метален скрап, включително скрап от моторни превозни средства – 1;
-       2, а - кариери, открити рудници и добив на торф (невключени в приложение № 1); – 1;
-       4, г - инсталации за топене на цветни метали, включително производство на сплави (с изключение на благородните метали), изтегляне, формоване и валцуване на изделия от цветни метали и сплави – 1.
За месеца са издадени 5 решения за прекратяване  на процедури по Глава шеста от ЗООС.
За осигуряване на обществен достъп и публичност на информацията за периода са публикувани 290 документа на интернет страницата на РИОСВ - Пловдив.
Експерти от РИОСВ – Пловдив са взели участие в 13 ДПК, като с комисиите са приети 12 обекта.
 
4.3. Обществеността
Експерти от РИОСВ – Пловдив са взели участие в приемането на 1 обект, изграден със средства, отпуснати от ПУДООС.
През м. януари РИОСВ - Пловдив публикува на интернет-страницата си и разпространи чрез медиите 8 прессъобщения на различни теми, касаещи контролни, превантивни и информационни аспекти от дейността на институцията, отговори на 2 журналистически запитвания. Експерт на институцията даде 1 интервю в националната телевизия.
            В началото на месеца започва активна кампания за борба срещу нерегламентираните сметища и за правилно управление на отпадъците, която беше комуникирана чрез медиите. Директорът на РИОСВ – Пловдив постави срок до 15 февруари на кметовете на седемнадесетте общини на територията си да предприемат строги мерки по изпълнение на ангажиментите си за управление на отпадъците, като до тази дата те трябваше да изготвят краткосрочни и дългосрочни планове за извършване на проверки за наличие на нерегламентирани сметища, включително на речните легла и прилежащите им територии, които да изпратят на екоинспекцията. В тези планове бяха включени мерки за организация и контрол на дейностите, свързани с образуването, събирането (включително разделното събиране), съхраняването, транспортирането, третирането на битови и строителни отпадъци във всяко едно населено място по такъв начин, че да не се допуска изхвърляне на отпадъци на неразрешени за това места, образуването на сметища и повторното замърсяване на вече почистени терени. На всички кметове бе дадено предписание да извършат проверки за наличие на нерегламентирани сметища на територията си, включително цялостен обход на речните легла и прилежащите територии, а почистването да се организира до края на месец март.
Такова искане бе отправено и към Областно пътно управление – Пловдив за предприетите от институцията действия за контрол на замърсяването с отпадъци от пътните платна и съоръжения, обслужващите зони и крайпътните обслужващи комплекси. Екоинспекцията се обърна и към гражданите с апел да проявят отговорност към околната среда и да изхвърлят отпадъците си единствено на позволените за това места, а в случай, че се натъкнат на нерегламентирани сметища, да сигнализират съответната община за местоположението им.
През февруари се проведе и кампания за отбелязване Световния ден на влажните зони, включваща 6 инициативи:
-       На 1 февруари: открит урок на тема „Защо влажните зони са важни и какви са ползите от възстановяването им“ пред ученици самостоятелна форма на обучение на възраст от 6 до 10 години в партньорство с Българско дружество за защита на птиците (БДЗП);
-       На 1 февруари: онлайн среща-презентация на тема „Време е за възстановяване на влажните зони“ с дискусия относно влажните зони, защо някои от тях са изчезнали и е необходимо да се възстановят. Срещата се проведе в навечерието на световния празник и се предава на живо чрез Zoom. Организира се съвместно с БДЗП, СНЦ "Зелени Балкани", Българска фондация "Биоразнообразие", Коалиция "Да остане природа“;
-       На 2 февруари: обявяване началото на конкурс за ученици от пети до дванадесети клас с краен срок 15 март за създаване на разказ за български народни традиции, обичаи, поверия, легенди, свързани с природата.    
-       На 2 февруари: изложба на детски рисунки на тема „Обитателите на влажните зони“ във фоайето на РИОСВ – Пловдив;                                               
-       На 6 февруари: мониторинг на биологичното разнообразие по поречието на река Марица в рамките на гр. Пловдив с ученици на възраст 12-18 години, възпитаници на Дома за деца, лишени от родителски грижи „Княгиня Мария Луиза“, гр. Пловдив, проведен в партньорство с БДЗП и СНЦ "Зелени Балкани";
-       На 27 февруари: открит урок на тема „Опазване и възстановяване на влажните зони“ пред ученици 3 клас от клуб "Изследователи" при СУ "Димитър Матевски", район Тракия, гр. Пловдив.
На 2 февруари се проведе и Второто регионално събитие за област Пловдив на тема: „Роля и участие на заинтересованите страни в процеса на разработване на планове за управление на Натура 2000“, в което взеха участие над 40 представители на различни заинтересовани страни. 
Екоинспекцията предоставя информация на заинтересовани лица при спазване процедурите и изискванията на Закона за достъп до обществена информация, като за м. февруари са постъпили 10 заявления по реда на този закон.