Отчет за контролната дейност през месец януари 2023

 1. Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност

 

1.1. През месеца експертите на РИОСВ – Пловдив са извършили 51 проверки на 28 обекта, в  т. ч. 27 планови и 24 извънредни. В рамките на проведения контрол са дадени 9 предписания за отстраняване на констатирани нарушения.

 

1.2. За констатирани административни нарушения на ЗООС и специалните закони по опазване на околната среда от РИОСВ – Пловдив са съставени 9 акта.

Директорът на РИОСВ е издал 4 наказателни постановления, с които на нарушителите са наложени санкции и глоби в общ размер на 11 000 лева.

През месеца е сключено и 1 споразумение за прекратяване на административнонаказателни производства, като по този ред, предвиден в ЗАНН, са наложени имуществени санкции с общ размер 1 400 лева.

Общо събраните суми от РИОСВ по наложени  глоби и санкции са 15 170,99 лева:      3 770,99 лева от санкции по чл. 69  от ЗООС и 11 400 лева от глоби и санкции по секторни закони.  От получените суми 3 016,80 лева са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти. Общините, получили най-големи приходи от наложени санкции са:  община Марица – 2 539,45 лева, община Пловдив – 204,27 лева и община Стамболийски – 186,53 лева.

 

1.3. За периода са постъпили 19 сигнала и 8 жалби, които са обработени своевременно. Част от тях не са от компетентността на РИОСВ – Пловдив и са препратени до други контролни органи за предприемане на действия.

 

2. Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност

2.1. Засилен превантивен контрол:

-          Изготвяне на план за контролни проверки за 2023 година;

-          Изготвяне на годишен отчет за 2022 година;

-          Изготвяне на становища във връзка с процедури по издаване на Разрешителни за зауствания по чл. 46, ал. 1, т3, буква б от Закона за водите, както и по процедури за продължаване срокове на действие на вече издадени разрешителни за зауствания;

-          Изработвани са становища във връзка с процедури във връзка с промяна на вече издадени комплексни разрешителни от ИАОС;

-          Изработване на становища относно приоритетното изграждане на обекти със средства, отпуснати от ПУДООС, имащи отношение към опазване на водите от замърсяване (селищни пречиствателни станции и канализационни мрежи);

-          Извършени проверки по Закона за биологичното разнообразие;

-          Участие в Междуведомствени комисии във връзка с почистването на речните корита;

-          Извършена проверка на есетрово стопанство, фирма "Есетра" ЕООД, с. Брягово във връзка с писмо на МОСВ;

-          Извършени проверки на дадени предписания за почистване сухите клони на вековни дървета от вида черна топола в с. Дълбок извор;

-          Изпратен е сокол за лечение в Спасителния център за диви животни – гр. Стара Загора;

-          Във връзка с провеждане на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС са изготвени 120 писма до възложители и институции;

-          Във връзка с процедирани инвестиционни намерения са съгласувани 12 преписки по съответните компоненти и фактори, оказващи влияние върху околната среда.

 

2.2. Tекущ контрол:

            През периода експертите от РИОСВ – Пловдив са участвали в извършване на:

-          Проверки по План за контролната дейност;

-          Проверки по осъществяване на последващ контрол по изпълнение на дадени предписания;

-          Проверки по сигнали;

-          Оценка на месечните доклади от проведени собствени непрекъснати измервания (СНИ) от оператори с издадени комплексни разрешителни – „КЦМ“ АД, „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД и „Монди Стамболийски“ ЕАД, която показва, че средномесечните стойности на измерваните показатели са в съответствие с определените норми;

-          Оценени са 12 доклада с резултати от проведени собствени периодични измервания на емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух На основание чл. 40, ал. 2 от Наредба № 6/1999 г.;

-          Обработени са 145 годишни отчета за 2022 г. за флуосъдържащи парникови газове и озоноразрушаващи вещества, подадени от оператори, 3 отчета на вносители на бои, лакове и авторепаратурни продукти, 1 План за управление на разтворители и 2 декларации по чл. 20 ал.1 и ал.8 от Наредба №7/2003 г.

-          Проверки по писма с информация за ремонтни дейности и необходимост от пломбиране на байпасна връзка;

-          Извършени са проверки съгласно плана за контролна дейност на РИОСВ –Пловдив за 2023 г., както и във връзка със Заповед на Областния управител по Закона за почвите, при които са констатирани нарушения и са дадени предписания за предприемане на действия по обезопасяване на ББ – кубове и възстановяване на компрометирана част на покрива на един от складовете за съхранение на негодни за употреба ПРЗ;

-          Проверки за изпълнение на изискванията на Закона за управление на отпадъците при извършване на дейности по събиране, съхраняване и третиране на отпадъци;

-          Процедури във връзка с постъпили заявления за издаване на решения за дейности с отпадъци;

-          Извършени две извънредни проверки от експертите направление ОВОС и ЕО.

 

2.3. Засилен последващ контрол

Извършени са 5 проверки по изпълнение на дадени предписания. Констатирано е, че дадените 15 предписания от първия етап на проверките са изпълнени.

3. Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност

 

Атмосферен въздух, шум и ЗОПОЕЩ

 

Атмосферен въздух:

-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:

o    извършени проверки – 5;

o    проверени обекти – 4;

o    дадени предписания – няма;

o    съставени актове - 2;

o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:

Ø АУАН № 4 /12.01.2023 г. на „АСТ Бетон“ ЕООД за изпускане на прохообразни вещества в атмосферния въздух вследствие на възникнал технически проблем в обект „Бетонов възел 2“, гр. Пловдив на 16.11.2022 г., за който операторът не е уведомил РИОСВ-Пловдив, с което е осъществен състава на чл. 37, ал.3 ,във връзка с чл.18, ал. 4 от ЗЧАВ;

Ø АУАН № 5 /19.01.2023 г. на  „МАЕСТРИ“ ЕООД във връзка с планова проверка в обект „Складова база“ в гр. Пловдив на 29.11.2022 г., при която е установено, че дружеството в качеството на вносител на бои и лакове, съдържащи в състава си ЛОС, не е представило в РИОСВ-Пловдив информация за внесените продукти по приложение №3 към чл.3,ал.2 от Наредбата за ограничаване на емисиите на летливи органични съединения при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти (обн. ДВ. бр.20/2007г., с посл. изм. и доп.), с което е осъществило състава на чл.34д, ал.4 от ЗЧАВ.

o    извършени проверки и предприети действия по сигнали – 2.

 

Шум и ЗОПОЕЩ:

            Не е извършвана контролна дейност.

 

Води

-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:

o    извършени проверки – 6;

o    проверени обекти – 5;

o    дадени предписания – 4;

o    съставени актове - 3;

o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:

Ø  АУАН № 1 / 05.01.2023 г. на дружество „Полидей 2“ ООД, с. Домлян, за Нарушение на условие в РЗ, свързано с превишаване на индивидуалните емисионни ограничения (ИЕО) по показател „общ азот“, установено с протоколи от резултати от контролен мониторинг,  с което е осъществен състав на чл. 200, ал. 1, т. 2, вр. чл. 48, ал. 1, т. 3  и чл. 48, ал. 1, т. 3 от Закона за водите;

Ø  АУАН № 6 / 24.01.2023 г. на дружество "Балкантабако" ЕООД с. Старосел, - дружеството не поддържа качеството на заустваната отпадъчна вода в съответствие с условията от разрешителното, с което е осъществен състава на чл. 200,ал.1,т. 2 връзка с чл. 48, ал. 1,т. 3 от ЗВ;

Ø  АУАН № 8 / 25.01.2023 на дружество "ВП Брандс Интернешънъл" АД, гр. Пловдив - като ползвател на винарска изба зауства отпадъчни води с показатели, които превишават допустимите ИЕО, посочени в Приложение № 5 към чл. 16, ал. 1 от Наредба № 6/09.11.2000, чл. 200, ал.4 вр. чл. 200,ал. 1, т. 6, вр. чл.120, ал.3, вр.ал.1 от ЗВ.

 

o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - 3.

 

Почви

-          Акценти от контролната дейност: извършване на планови проверки и проверки във връзка със Заповед на Областен управител на област Пловдив.

-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:

o    извършени проверки – 5;

o    проверени обекти – 5;

o    дадени предписания – 4;

o    съставени актове - няма;

o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - няма.

 

 

Биологично разнообразие и НЕМ

-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:

o    извършени проверки – 27;

o    проверени обекти – 7;

o    дадени предписания – няма;

o    съставени актове - няма;

o    извършени проверки и предприети действия по сигнали – 1.

 

Отпадъци

-          Акценти от контролната дейност: извършвани са основно проверки във връзка с постъпили сигнали, по заявления за издаване на решения и последващ контрол.

-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:

o    извършени проверки – 6;

o    проверени обекти – 5;

o    дадени предписания – няма;

o    съставени актове - 2;

o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:

Ø  АУАН № 2/09.01.2023 г. на "Джевизов и син" ООД съгласно чл. 136, ал. 2, т. 3, вр. с чл. 35, ал. 3 от ЗУО за извършване на дейности по третиране на отпадъци без необходимия разрешителен документ;

Ø  АУАН № 3/09.01.2023 г. на "Вис строй 1" ЕООД съгласно  чл. 136, ал. 1, т. 1, вр. с чл. 43, ал. 4 от ЗУО за нарушаване на разпоредбите относно събирането, съхраняването, транспортирането или третирането на строителни отпадъци.

o    проверки и предприети действия по сигнали – 1.

 

Химикали

-          Акцент в дейността: изготвяне на годишен план за 2023 г. и отчет за 2022 г., справки и становища във връзка с подадени уведомления за инвестиционни предложения.

-          Експерт от направлението е взел участие в две онлайн обучения на Европейската комисия, свързани с работа на платформа ICSMS (Регламент за надзор на пазара) и  една работна среща, организирана от Областния управител на област Пловдив.

-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:

o    извършени проверки – няма;

o    проверени обекти – няма;

o    дадени предписания – няма;

o    съставени актове - 1;

o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:

Ø  АУАН № 7/24.1.2023 г. на „Галванотех“ ЕООД, гр. Пловдив за осъществен състав на чл. 35, ал. 3, т. 3 от ЗЗВВХВС, нарушение на изискванията за съхранение на опасни химични вещества и смеси. Дружеството е поискало сключване на споразумение по чл.58 от ЗАНН.

o    извършени проверки и предприети действия по сигнали – няма.

 

ОВОС И ЕО

-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:

o    извършени проверки – 2;

o    проверени обекти – 2;

o    дадени предписания – 1;

o    съставени актове - няма;

o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - няма.

 

Комплексни разрешителни

През отчетния период не са извършени планови проверки по изпълнение на условия и срокове в издадени комплексни разрешителни, както и проверки по дадени предписания.

 

СЕВЕЗО  

-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:

o    извършени проверки – няма;

o    проверени обекти – няма;

o    дадени предписания – няма;

o    съставени актове - 1;

o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:

Ø  АУАН № 9/25.01.2023 г. за осъществен състав на чл. 166а, ал. 2, във връзка с чл.107, ал.1, т.2 от ЗООС за неспазване на организационни, управленски и технически мерки за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества, актуализиран доклад. Дружеството е поискало сключване на споразумение по чл.58 от ЗАНН.

o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - няма.

 

НП

1.      НП № 1/17.01.2023 г., издадено срещу „ВП Брандс Интернешънъл“ АД за това, че като ползвател на обект винарска изба повторно зауства отпадъчни води с показатели, които превишават допустимите емисионни норми, посочени в Приложение № 5 към чл. 16, ал. 1 от Наредба № 6/09.11.2000 г. за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти. Поради това и на основание чл. 200, ал. 4, вр. чл. 200, ал. 1, т. 6, вр. чл. 120, ал. 3, вр. ал. 1 от ЗВ му е наложена имуществена санкция в размер на 3 500 лева.

2.      НП № 2/17.01.2023 г., издадено срещу „Даун Криейтърс“ АД за това, че като титуляр на Разрешително за заустване не спазва разпоредбите на чл. 48, ал. 1, т. 3 от ЗВ да поддържа качеството на заустваната в повърхностен воден обект отпадъчна вода, формирана в резултат на дейността на обекта в съответствие с условията в Разрешителното за заустване. Поради това и на основание чл. 200, ал. 1, т. 2, във вр. с чл. 48, ал. 1, т. 3 от ЗВ му е наложена имуществена санкция в размер на 2 000 лева.

3.      НП № 3/17.01.2023 г., издадено срещу „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД за това, че не е изпълнило дадено задължително предписание в указания срок. Поради това и на основание чл. 166,  т. 3, вр. с чл. 165, ал. 2, във вр. с чл. 156, т. 2, във вр. с чл. 155, ал. 2 от ЗООС му е наложена имуществена санкция в размер на 2 000 лева.

4.      НП № 4/17.01.2023 г., издадено срещу „Вазовски машиностроителни заводи“ ЕАД за това, че като ползвател на обект и титуляр  на Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект не спазва разпоредбите на чл. 48, ал. 1, т. 3 от ЗВ, да поддържа качеството на заустваната в повърхностен воден обект отпадъчна вода, формирана в резултат на дейността на обекта, в съответствие с условията в Разрешителното за заустване. Поради това и на основание чл. чл. 200, ал. 1, т. 6, във вр. с чл. 48, ал. 1, т. 3,във вр. с чл. 174, ал. 1 и чл. 175, ал. 1 от ЗВ, му е наложена имуществена санкция в размер на 3 500 лева.

 

4. Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност

 

4.1. Околната среда

В двата автоматични пункта за наблюдение на качеството на въздуха на територията на гр. Пловдив, като част от „Агломерация Пловдив“ - АИС „Каменица“ и  АИС „Тракия“, през м. януари 2023 г. има регистрирани превишения на средноденонощната стойност за опазване на човешкото здраве по показател „фини прахови частици“, ФПЧ10.

 

4.2. Бизнес

За периода са процедирани  174  инвестиционни предложeния, планове, програми и проекти (ИП/ППП) по реда на чл. 2 ал. 2 от Наредбата по ОС за инвестиционни предложения извън обхвата на Глава шеста от ЗООС,  касаещи бизнеса, местната власт и ДГС, в т.ч и такива, с които се кандидатства по различни финансови механизми.

Изготвени са 28 становища за преценка вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП/ППП, попадащи в обхвата на Глава шеста от ЗООС и 20 писма за предоставяна на информация относно местоположението на имоти спрямо Националната екологична мрежа.

Издадено е 1 решение за преценка вероятната степен на въздействие върху защитените зони на инвестиционни предложения, попадащи в границите на защитени зони по чл.18 от Наредбата за ОС за съгласуване, 2 решения по Оценка за съвместимост и 2 решения за поправка на очевидна фактическа грешка по реда на чл. 62, ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс.

През януари са процедирани 5 план/програми с Решение за преценяване необходимостта от изготвяне на ЕО с характер „да не се извършва ЕО“.

Процедирани и приключили с краен акт в периода с Решение за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС са 14 инвестиционни предложения, от които 13 с характер „да не се извършва ОВОС“ и едно с характер „да се извършва ОВОС“. Те са в кледните категории от  по Приложение 2 от ЗООС:

-          2, г - дълбоки сондажи – 1;

-          10, б - обекти с обществено предназначение – 6;

-         11, б - инсталации и депа за обезвреждане и/или оползотворяване на отпадъци (невключени в приложение № 1) - 5;

-         3, а - промишлени инсталации за производство на електроенергия, пара и топла вода (невключени в приложение № 1)  – 1;

-         10, ж - строителство на вътрешни водни пътища, изграждане на канали и аварийни съоръжения срещу наводнения (невключени в приложение № 1) – 1.

Издадени са 4 Решения за прекратяване  на процедури по гл. VI от ЗООС.

Издадени са 6 регистрационни документи по чл. 78 от Закона за управление на отпасъците и 2  разрешителни документи за дейност с отпадъци по чл. 35 от ЗУО.

За осигуряване на обществен достъп и публичност на информацията за периода са публикувани 333 документа на интернет страницата на РИОСВ - Пловдив.

Експерти от РИОСВ – Пловдив са взели участие в 3 ДПК, като с комисиите са приети 3 обекта.

 

4.3. Обществеността

В началото на годината екоинспекцията направи и публикува Годишен анализ на удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предоставяни от РИОСВ - Пловдив. Също така бе изготвен и анализ на медийните публикации, касаещи дейността на РИОСВ - Пловдив през 2022 година.    

През м. януари РИОСВ - Пловдив публикува на интернет-страницата си и разпространи чрез медиите 7 прессъобщения на различни теми, касаещи контролни, превантивни и информационни аспекти от дейността на институцията.

Беше направен План на инициативите и кампаниите за повишаване на екологичното съзнание за 2023 година, както и изготвен „екокалендар“ на институцията. Започна и подготовката за кампания „Световен ден на влажните зони“ – 2 февруари 2023 г., включваща редица инициативи в началото на следващия месец.

Изготви се подробен доклад за всяка извършена дейност от страна на РИОСВ – Пловдив в кампания „Младежи за околна среда“ през отминалата 2022 година.

Екоинспекцията предоставя информация на заинтересовани лица при спазване процедурите и изискванията на Закона за достъп до обществена информация, като за м. януари са постъпили 10 заявления по реда на този закон.  Беше изготвен и публикуван на сайта на екоинспекцията и Регистър на постъпилите заявления за достъп до обществена информация по смисъла на ЗДОИ за 2022 година.

Инспекцията проведе активна кампания за използване на възможностите на електронното управление. Директорът на РИОСВ – Пловдив изпрати писма до всички общини на територията си, в които апелира за съдействие за по-активно въвеждане на електронното управление. Целта е общинските кметове да подкрепят всички кметства да се присъединят към Системата за сигурно електронно връчване и да бъдат активни участници в електронния обмен на документи. Използването на системата би скъсило времето за кореспонденция и предоставяне на административните услуги.

През месеца РИОСВ – Пловдив беше успешно присъединена към Средата за електронни плащания, поддържана от Министерство на електронното управление. Така за електронно заявените административни услуги Инспекцията може да създава заявки за плащане. След това в Системата за сигурно връчване, лицето заявило услугата получава уведомление за задължението, свързано с предоставянето ѝ. Плащането може да бъде извършено, чрез Единната входна точка за електронни плащания в държавната администрация на адрес: https://pay.egov.bg