Отчет за контролната дейност през месец декември 2022

 
1. Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност
1.1.През месеца експертите на РИОСВ – Пловдив са извършили 70 проверки на 69 обекта, в т. ч. 51 планови и 19 извънредни. Извършени са 2 извънпланови комплексни проверки по компоненти и фактори на околната средa. В рамките на проведения контрол са дадени 25 предписания за отстраняване на констатирани нарушения.
1.2. За констатирани административни нарушения на ЗООС и специалните закони по опазване на околната среда от РИОСВ – Пловдив са съставени 7 акта.
Директорът на РИОСВ е издал 9 наказателни постановления, с които на нарушителите са наложени санкции и глоби в общ размер на 28 000 лева.
Наложени са 3 санкции за констатирано наднормено замърсяване на компонентите на околната среда - еднократна в размер от 28,49 лева и 2 текущи с общ размер 7001,74 лв./месец. Най-голямата по размер санкция е наложена на оператор "ВП Брандс Интернешънъл" АД в размер на 4560,45 лева/месец.
Сключени са 3 споразумения за прекратяване на административнонаказателни производства, като по този нов ред, предвиден в ЗАНН, са наложени имуществени санкции с общ размер 7 700 и глоба в размер на 980 лева.
Общо събраните суми от РИОСВ - Пловдив по наложени глоби и санкции са 43795,93 лева: 1445,93 лв. от санкции по чл. 69 от ЗООС и 42350 лв. от глоби и санкции по секторни закони. От получените суми 1156,74 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти. Общините, получили най-големи приходи от наложени санкции са: община Марица – 640,72 лв., община Пловдив – 220,15 лв. и община Стамболийски – 186,53 лева.
1.3. За периода са постъпили 12 сигнала и 12 жалби, които са обработени своевременно. Част от тях не са от компетентността на РИОСВ – Пловдив и са препратени до други контролни органи за предприемане на действия.
 
2. Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност
2.1. Засилен превантивен контрол:
-   Изготвяне на становища във връзка с процедури по издаване на Разрешителни за зауствания по чл. 46, ал. 1, т3, буква б от Закона за водите, както и по процедури за продължаване срокове на действие на вече издадени разрешителни за зауствания;
-      Изработване на становища относно приоритетното изграждане на обекти със средства, отпуснати от ПУДООС, имащи отношение към опазване на водите от замърсяване (селищни пречиствателни станции и канализационни мрежи);
-   Въвеждане на данните от контролната дейност по влезли в сила разрешителни за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води и издадени КР в ГИС УВД;
-          Извършени 17 проверки по Закона за биологичното разнообразие;
-          Извършени 3 проверки за спазване изискванията на Закона за защитените територии;
-          Извършени 2 проверки по Закона за лечебните растения;
-          Изготвени са 207 писма до възложители и институции във връзка с провеждане на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС;
-          Съгласувани са 31 преписки по съответните компоненти и фактори, оказващи влияние върху околната среда във връзка с процедирани инвестиционни намерения;
-     Изготвени становища във връзка с процедури по издаване и актуализиране на комплексни разрешителни.
 
 
2.2. Tекущ контрол:
            През периода експертите от РИОСВ – Пловдив са участвали в извършване на:
-          Проверки по изпълнение на План за контролната дейност;
-          Проверки по осъществяване на последващ контрол по изпълнение на дадени предписания;
-          Проверки по сигнали и жалби;
-          Оценка на месечните доклади от проведени собствени непрекъснати измервания (СНИ) от оператори с издадени КР – „КЦМ“ АД, „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД и „Монди Стамболийски“ ЕАД, която показва, че средномесечните стойности на измерваните показатели са в съответствие с нормите, определени в комплексните разрешителни;
-          Оценка на 11 доклада с резултати от проведени собствени периодични измервания на емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух на основание чл.40, ал.2 от Наредба № 6/1999 г.;
-          Участие в Междуведомствена комисия за проверка проводимостта на река Марица по Заповед № РД-22-81/22.11.2022 г. на Областен управител на област Пловдив;
-          Проведени са контролни измервания на шума, излъчван в околната среда от производствената площадка на обект „Цех за производство на оградни мрежи“, с. Ягодово, при която не са констатирани наднормени нива на шум в околната среда;
-          Изпълнение на Заповеди № РД - 821/ 2012 г. и № РД - 1093 / 2021 г. на Министъра на околната среда и водите, които се отнасят до извършване на проверки с пробонабиране на обекти, включени в утвърден от МОСВ списък, подлежащи на задължителен контрол през 2022 г., съвместно с представители на Регионална лаборатория – Пловдив към ИАОС;
-          Проверки за изпълнение на изискванията на Закона за управление на отпадъците при извършване на дейности по събиране, съхраняване и третиране на отпадъци;
-          Проверки по спазване на изискванията ЗООС, ЗЗВВХВС, Регламент (ЕО) №1907/2006 (REACH), Регламент (ЕО) №1272/2008 (CLP), Регламент (ЕО) №648/2004, Регламент (ЕО) №689/2008, Регламент (ЕО) №850/2004, Регламент (ЕО) №1451/2007 и други (наличие и актуалност на информационни листове за безопасност, регистрации по REACH, спазване на изискванията за съхранение на опасни химични вещества, оценка за безопасността на съхранение на ОХВ, инструкции, заповеди и други);
-          Извършени са две планови проверки от експертите направление „ОВОС и ЕО“;
-          Проверки на мерките за безопасност в СУМБ и Решения за потвърждение на ДБ и становища за потвърждаване на ДППГА.
 
 
2.3. Засилен последващ контрол
Извършени са 9 проверки за последващ контрол по изпълнение на дадени предписания. Констатирано е, че дадените 20 предписания през първия етап на проверките са изпълнени.
 
3. Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност
 
Атмосферен въздух, шум и ЗОПОЕЩ
Атмосферен въздух:
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 13;
o    проверени обекти – 13;
o    дадени предписания – 4;
o    извършени са и 2 проверки обекти с издадени Разрешителни за емисии на парникови газове, съгласно изискванията Закона за ограничаване изменението на климата;
o    съставени актове - няма;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:
Ø За изпускане в атмосферния въздух на отпадъчни газове, съдържащи вредни вещества с концентрации над НДЕ, определени в Приложение №7 на Наредба №1/2005 г. от ИУ К1 на котел ПКМ 12 №1, експлоатиран на площадката на „Дестилерия за етерични масла“, на „Атмосфаер“ ЕООД с. Черноземен е наложена еднократна санкция С-И-50/08.12.2022 г.
Ø За изпускане в атмосферния въздух на отпадъчни газове, съдържащи вредни вещества с концентрации над НДЕ, определени в КР №446-Н0/2013 г. /актуализирано с Решение №446-Н0-И1-А2/2016 г. / от общо ИУ №3 за 3 бр. парни котли на биомаса, експлоатирани на площадката на „Завод за производство на етилов алкохол“ на „ВП Брандс Интернешънъл“ АД с. Катуница е наложена текуща санкция С-И-53/16.12.2022 г.
Ø Във връзка с представен доклад от проведени СПИ на котел пламъчнотръбен тип ПКГ 12 с номинална входяща топлинна мощност 10 MW, експлоатиран от “ББП” ООД на площадката на „Предприятие за преработка на плодове и зеленчуци“ в гр. Първомай и констатирано неспазване на НДЕ по показател NOx е съставен констативен протокол по чл.69 от ЗООС и на нарушителя е издадено Предупреждение на основание чл. 28 от Закона за административните нарушения и наказания, във връзка с Параграф 2 от ПРЗ наНаредбата за вида, размера и реда за налагане на санкции при увреждане или при замърсяване на околната среда над допустимите норми и/или при неспазване на определените емисионни норми и ограничения (обн. в ДВ бр. 70/2011г. и посл. изм. и доп.).
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали – 1.
 
 
Шум и ЗОПОЕЩ:
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 1;
o    проверени обекти – 1;
o    извършени са и 2 проверки на дружествата „Автотранспорт и механизация България“ ЕАД и „Екотрансфактор“ ООД, участващи в Схемата на общността за управление по околна среда и одит (EMAS) на територията контролирана от РИОСВ – Пловдив, при които не са констатирани несъответствия;
o    дадени предписания – няма;
o    съставени актове - няма;
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали – няма.
 
Води
-          От извършените проверки, осъществявани с пробонабирания на пречистени отпадъчни води се констатират все повече нарушения, свързани с постигане на индивидуалните емисионни ограничения, заложени в Разрешителните за заустване и затруднения на операторите по отношение на поддържане на пречиствателните станции за отпадъчни води в добро техническо експлоатационно състояние;
-          Все по-голяма част от нарушителите, на които са съставени и връчени актове за установяване на административни нарушения се възползват от промяната в ЗАНН и предлагат споразумение по чл. 58 Г от ЗАНН за приключване на АНП.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки –9;
o    проверени обекти – 9;
o    дадени предписания – няма;
o    съставени актове - 4;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:
Ø АУАН 101/16.12.2022 г. на „ВП Брандс Интернешънъл“ АД, „Инсталация за производство на спирт“, с. Катуница, за превишaване на ИЕО в комплексното разрешително (КР), установено с протоколи с резултати от проведен мониторинг по Заповед на МОСВ, нарушаване на условията в КР, осъществен състав на чл. 200, ал. 1, т. 2, във вр. с чл. 48, ал, 1, т.11 от ЗВ;
Ø АУАН 102/19.12.2022 г. на птицекланица на "ТЕР М" ООД в гр. Първомай, превишаване на ИЕО като условие, заложено в РЗ, осъществен състав на чл. 200, ал. 1, т. 2, вр с чл. 48, ал. 1, т. 3 от ЗВ, вр. чл. 38, ал. 2 от Наредба № 2/ 2011 г.;
Ø АУАН 103/20.12.2022 г., на „ВМЗ“ ЕАД за обект „Площадка Сопот“ за превишаване на ИЕО, заложени като условие в РЗ (цианиди, цинк). Осъществен състав на чл. 200, ал. 1, т. 2, вр с чл. 48, ал. 1, т. 3 от ЗВ, вр. чл. 38, ал. 2 от Наредба 2/08.06.2011 г.;
Ø АУАН 104/20.12.2022 г. на "Щром" ЕООД, Предприятие за съхранение и преработка на плодове и зеленчуци в село Стряма, община Раковски за повторно нарушение - превишаване на допустимите норми по показатели НВ, ХПК и БПК5 в Приложение 5 към чл. 16, ал. 1 от Наредба 6/09.11.2000 г. (т. 11.2.).
Ø    През месеца е издадено Наказателно постановление от Директора на РИОСВ-Пловдив, с което е увеличена текуща месечна санкция на „Белла България“ АД за обект „Месопреработвателно предприятие“ в село Костиево, община Марица. Санкцията е изчислена в размер на 2441,29 лв/мес от 24.11.2022 г. - датата на изършената проверка и пробовземане.
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - 3.
 
Почви
Не са извършвани проверки за периода.
 
Биологично разнообразие и НЕМ
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 22;
o    проверени обекти – 21;
o    дадени предписания – 1;
o    съставени актове - 2;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:
ØАУАН № 99/11.12.2022 г. на физическо лице П. К. за нарушение на чл. 38, ал. 1, т. 6, предложение Първо от Закона за биологичното разнообразие – притежание на защитени видове пойни птици;
ØАУАН № 100/14.12.2022 г. на физическо лице В. К. за неспазен срок за регистрация на екземпляри от животински видове в екоинспекцията, по чл. 92, ал. 1 от ЗБР;
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали – 2.
 
Отпадъци
-          Акцент в контролната дейност за периода е извършването на планови проверки, проверки във връзка с изпълнение на предписания, проверки по жалби и сигнали.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 8
o    проверени обекти – 8;
o    дадени предписания – няма;
o    съставени актове - няма;
o    проверки и предприети действия по сигнали – 1.
 
Химикали
-          Акцент в контролната дейност за периода – проверки свързани с изпълнение на годишния план.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 10;
o    проверени обекти – 10;
o    дадени предписания – 15;
o    съставени актове - няма;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:
Ø установено нарушение при съхраняване на опасни химични вещества в обект галваничен цех на „Галванотех“ ООД, гр. Пловдив, срещу който ще се предприемат административнонаказателни действия;
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали – няма.
 
ОВОС И ЕО
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 2;
o    проверени обекти – 2;
o    дадени предписания – няма;
o    съставени актове - няма;
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - няма.
 
Комплексни разрешителни
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – няма;
o    проверени обекти – няма;
o    дадени предписания – няма;
o    съставени актове - 1;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:
Ø АУАН № 98/09.12.2022 г. на община Пловдив за неизпълнение на условие, поставено в Комплексно разрешително № 380-Н0/2009 г., издадено за площадка “Депо за неопасни отпадъци и инсталация за биологично разграждане по закрит способ”, находящо се в землището на с. Шишманци, община Раковски, област Пловдив, с което кмета на Община Пловдив е осъществил състава на чл. 164, ал. 1 във връзка с чл. 123в, т. 2 от Закона за опазване на околната среда;
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали – няма.
 
СЕВЕЗО  
-          Акцент в контролната дейност за периода – проверки, свързани с изпълнение на годишния план за 2022 г. на РИОСВ-Пловдив, обекти с издадени Решения за потвърждение на ДБ и становища за потвърждаване на ДППГА за предприятията с нисък и висок рисков потенциал и изпълнение на мерките в СУМБ, заложени в ДППГА на предприятията.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 3;
o    проверени обекти – 3;
o    дадени предписания – 5;
o    съставени актове - няма;
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - няма.
 


НП
1.      НП № 44/05.12.2022 г., издадено срещу „Силвър Стар Ритейл“ ЕАД, гр. София, за това, че изхвърля отпадъчни води в повърхностен воден обект, отводнителен канал, като нарушава емисионните норми и изисквания в Разрешителното за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води. Поради това и на основание чл. 200, ал. 1, т.6, вр. с чл. 48, ал. 1, т. 3, във вр. с чл. 174, ал. 1 и чл. 175, ал. 1 от ЗВ му е наложена имуществена санкция в размер на 2000 лв.
2.      НП № 45/05.12.2022 г., издадено срещу „Куминяно Фрут“ ООД, с. Катуница, за това, че ползва воден обект, без необходимото за това основание. Поради това и на основание чл. 200, ал. 1, т. 2, във вр. с чл. 46, ал. 1, т. 3, б. „Б“ от ЗВ му е наложена имуществена санкция в размер на 3000 лв.
3.      НП № 46/05.12.2022 г., издадено срещу община Садово, за това, че ползва воден обект, без необходимото за това основание. Поради това и на основание чл. 200, ал. 1, т. 2, във вр. с чл. 46, ал. 1, т. 3, б. „Б“ от ЗВ му е наложена имуществена санкция в размер на 2000 лв.
4.      НП № 47/06.12.2022г., издадено срещу „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив, за това, че зауства непречистени отпадъчни води от канализационната система във воден обект, в отклонение от предвидено условие в разрешителното за заустване. Поради това и на основание чл. 200, ал. 1, т. 2 от ЗВ, във вр. с чл. 46, ал. 1, т. 3, б. „Б“от ЗВ, му е наложена имуществена санкция в размер на 3000 лв.
5.      НП № 48/06.12.2022 г., издадено срещу „Вазовски машиностроителни заводи“ ЕАД, гр. Сопот, за това, че повторно изхвърля отпадъчни води в повърхностен воден обект, като нарушава емисионните норми и изисквания в Разрешителното за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води. Поради това и на основание чл. 200, ал. 4, във вр. с чл. 200, ал. 1, т.6, във вр. с чл. 48, ал. 1, т. 3, във вр. с чл. 38, ал. 3 от Наредба № 2 от 08. 06.2011 г. му е наложена имуществена санкция в размер на 3000 лв.
6.      НП № 49/06.12.2022 г., издадено срещу „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив, за това, че в качеството си на ВИК оператор, който осъществява експлоатация на канализационна мрежа, не изпълнява законовите си задължения да я поддържа в техническа и експлоатационна изправност и да осигури непрекъснато нормална експлоатация. Поради това и на основание чл. 200, ал. 1, т. 43, във вр. с чл. 126, ал. 1 от ЗВ, му е наложена имуществена санкция в размер на 1000 лв.
7.      НП № С-И-50/08.12.2022 г., издадено срещу „Атмосфаер“ ЕООД, гр. Пловдив, за това, че не спазва нормата на допустима емисия по показател азотни оксиди. Поради това и на основание чл. 69а, ал. 2, във вр. с чл. 69, ал. 1 и ал. 5 от ЗООС, му е наложена еднократна санкция в размер на 28,49 лв.
8.      НП № 51/12.12.2022 г., издадено срещу „Лукойл-България“ ЕООД, гр. София, за това, че изхвърля отпадъчни води в повърхностен воден обект, като нарушава емисионните норми и изисквания в Разрешителното за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води. Поради това и на основание чл. 200, ал. 1, т.6, вр. с чл. 48, ал. 1, т. 3 от ЗВ му е наложена имуществена санкция в размер на 1000 лв.
9.      НП № 52/14.12.2022 г., издадено срещу „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив, за това, че в качеството си на ВИК оператор, не изпълнява задължението си по чл. 48, ал. 4 от ЗВ, да зауства отпадъчни води в повърхностен воден обект в съответствие с издаденото разрешение. Поради това и на основание чл. 200, ал. 1, т.2, във вр. с чл. 48, ал. 4 от ЗВ, във вр. с чл. 38, ал. 2, т. 2 от Наредба № 2 от 08. 06.2011 г. му е наложена имуществена санкция в размер на 3000 лв.
10. НП № С-И-53/16.12.2022 г., издадено срещу „ВП Брандс Интернешънъл“ АД, гр. Пловдив, за това, че не спазва нормата на допустима емисия по показател въглероден оксид и прах. Поради това и на основание чл. 69а, ал. 1, във вр. с чл. 69, ал. 1, ал. 2, ал. 3, ал. 7, ал. 8 от ЗООС, му е наложена текуща месечна санкция в размер на 4560,45 лв/месец.
11. НП № 54/16.12.2022 г., издадено срещу „КЦМ“ АД, гр. Пловдив, за това, че не изпълнява условия, поставени в Комплексно разрешително. Поради това и на основание чл. 164, ал. 1, във вр. с чл. 123в, т.2 от ЗООС му е наложена имуществена санкция в размер на 10 000 лв.
12. НП № С-И-55/29.12.2022 г., издадено срещу „Месопреработвателно предприятие“, с. Костиево, за това, че е превишил индивидуалните емисионни ограничения, определени в разрешителното за заустване. Поради това и на основание чл. 69б, ал. 9, във вр. с чл. 69, ал. 1 и ал.2, чл. 69а, ал. 1 от ЗООС му е наложена текуща месечна санкция в размер на 2441,29 лв/месец.
 
4. Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност
4.1. Околната среда
В двата автоматични пункта за наблюдение на качеството на въздуха на територията на гр. Пловдив, като част от „Агломерация Пловдив“ - АИС „Каменица“ и АИС „Тракия“ през месеца има регистрирани превишения на средноденонощната стойност за опазване на човешкото здраве по показател фини прахови частици, ФПЧ10.
Извършена е проверка на място по постъпили сигнали за „силна миризма на газ“. Установено е, че миризмата е от празни контейнери с остатъчно количество одориращи вещества. Предприети са мерки за неутрализирането й.
 
4.2. Бизнес
За периода са процедирани 309 инвестиционни предложeния, планове, програми и проекти (ИП/ППП) по реда на чл. 2 ал. 2 от Наредбата по ОС за инвестиционни предложения извън обхвата на Глава шеста от ЗООС, касаещи бизнеса, местната власт и ДГС, в т.ч и такива, с които се кандидатства по различни финансови механизми.
Изготвени са 14 становища за преценка вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП/ППП, попадащи в обхвата на Глава шеста от ЗООС.
Издадени са 5 решения за преценка вероятната степен на въздействие върху защитените зони на инвестиционни предложения, попадащи в границите на защитени зони и 1 решение по Оценка за съвместимост.
Издадени са 10 регистрационни документи по чл. 78 от ЗУО и 4 разрешителни документи за дейност с отпадъци по чл. 35 от ЗУО.
Издадени са 17 решения за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС, 16 от които с характер „да не се извършва ОВОС“ и 1 - с характер „да се извършва ОВОС“. Те са разпределени по категории съгласно Приложение 2 от ЗООС, както следва:
-          т. 2, г - дълбоки сондажи – 4;
-          т. 3, а - производство на електроенергия– 1;
-          т. 3, б - промишлени съоръжения за пренос на газ, пара и топла вода, пренос на електроенергия по надземни кабели – 2;
-          т. 6, а - обработка на междинни продукти и производство на химични вещества и смеси – 1;
-          т. 10, б – за урбанизирано развитие, включително строителство на търговски центрове и паркинги – 5;
-          т. 11, б - депа за отпадъци и инсталации за обезвреждане и/или оползотворяване на отпадъци (невключени в приложение № 1) и/или площадки за извършване на дейности по оползотворяване с код R13 на отпадъци с код 19 12 04, 19 12 10 и 19 12 12 - 3;
-         т. 11, в - пречиствателни станции за отпадъчни води – 1.
Издадено е едно решение за поправка на очевидна фактическа грешка.
През отчетния период са издадени 4 решения за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка с характер “да не се извършва ЕО“.
Издадени са 9 решения  за прекратяване на процедура.
За осигуряване на обществен достъп и публичност на информацията за периода са публикувани 434 документа на интернет страницата на РИОСВ - Пловдив.
Експерти от РИОСВ – Пловдив са взели участие в 9 ДПК, като с комисиите са приети 8 обекта.
 
4.3. Обществеността
Експерти от Инспекцията са взели участие в приемането на 9 обекта, изградени със средства, отпуснати от ПУДООС.
През декември РИОСВ - Пловдив публикува на интернет-страницата си и разпространи чрез медиите 3 прессъобщения и отговори на 3 журналистически запитвания, свързани с различни теми, касаещи контролни, превантивни и информационни аспекти от дейността на институцията.
Екоинспекцията предоставя информация на заинтересовани лица при спазване процедурите и изискванията на Закона за достъп до обществена информация. 
Експерти от институцията изнесоха открит урок пред седмокласници от СУ „Патриарх Евтимий“. Пред младите хора беше представена презентация на тема „Намаляване на отпадъците и устойчивото им управление“ и бяха прожектирани кратки видеоматериали с акцент върху хранителните отпадъци.
Успешно приключиха и бяха отчетени дейностите от кампания „Младежи за околна среда“ на МОСВ, изпълнявани от  сдружение „BG Бъди активен“ и Българско дружество за защита на птиците (БДЗП), възложени им от РИОСВ – Пловдив с фокус върху екологичното образование на младите хора. По същата програма екоинспекцията изготви информационни материали. Бяха издадени детска книжка в рими „Приказка за чудните возила“, предназначена да възпитава в отговорно екологично поведение деца от 4 от 8 години, както и двуезична брошура „Биоразнообразието в резерват „Червената стена“, подходяща за възрастова група 9-15 години.