Отчет за контролната дейност през месец ноември 2022

 

 
1. Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност
1.1.През месеца експертите на РИОСВ – Пловдив са извършили 165 проверки на 154 обекта, в т. ч. 138 планови и 27 извънредни. Извършени са 7 комплексни проверки по компоненти и фактори на околната средa, от които 6 планови. В рамките на проведения контрол са дадени 26 предписания за отстраняване на констатирани нарушения.
1.2. За констатирани административни нарушения на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и специалните закони по опазване на околната среда от РИОСВ – Пловдив са съставени 9 акта, от които 1 е за констатирани неизпълнения на дадени предписания.
Директорът на РИОСВ е издал 5 наказателни постановления, с които на нарушителите са наложени санкции и глоби в общ размер на 15 000 лева.
Наложена е санкция на оператор "Прото" ООД за констатирано наднормено замърсяване на компонентите на околната среда (въздух) в размер от 120,86 лева/месец.
През месеца са сключени 12 споразумения за прекратяване на административнонаказателни производства, като по този нов ред, предвиден в ЗАНН, са наложени имуществени санкции с общ размер 5180 лева.
Общо събраните суми от РИОСВ по наложени глоби и санкции са 15780,66 лева: 1420,57 лв. от санкции по чл. 69 от ЗООС и 14360,09 лв. от глоби и санкции по секторни закони. От получените суми 1136.46 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти. Общините, получили най-големи приходи от наложени санкции са: община Марица – 640,72 лв., община Стамболийски – 186,53 лв. и община Първомай – 115,08 лева.
 
1.3. За периода са постъпили 25 сигнала и 17 жалби, които са обработени своевременно. Част от тях не са от компетентността на РИОСВ – Пловдив и са препратени до други контролни органи за предприемане на действия.
 
2. Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност
2.1. Засилен превантивен контрол:
-       Изготвяне на становища във връзка с процедури по издаване на разрешителни за зауствания по чл. 46, ал. 1, т3, буква б от Закона за водите, както и по процедури за продължаване срокове на действие на вече издадени разрешителни за зауствания;
-          Изготвяне на становища във връзка с процедури по промяна на вече издадени комплексни разрешителни от ИАОС;
-          Изготвяне на становища относно приоритетното изграждане на обекти със средства, отпуснати от ПУДООС, имащи отношение към опазване на водите от замърсяване (селищни пречиствателни станции и канализационни мрежи);
-          Въвеждане на данните от контролната дейност по влезли в сила разрешителни за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води и издадени КР в ГИС УВД;
 
-          Извършени са 12 проверки на защитени територии, от които 3 на защитени местности и 9 на Резерват Червената стена, осем от които от парковата охрана на резервата по утвърдени маршрути. При проверките не са установени нарушения на Закона за защитените територии;
-          Извършени са 6 проверки на защитени зони, при които не се установиха нарушения на Закона за биологичното разнообразие или режимите, определени със заповедите им за обявяване;
-          Извършени са осем проверки на защитени вековни дървета, при които се установи, че няма нарушения на Закона за биологичното разнообразие. За едно от дърветата е установено, че са настъпили необратими увреждания вследствие естествени процеси - изсъхване, поради което се провежда процедура по заличаването му от регистъра вековните дървета, съгласно ЗБР.
-          Извършена е проверка на билкозаготвителен пункт, при която не са констатирани нарушения на Закона за лечебните растения и подзаконовите нормативни документи;
-          Извършени са проверки на отглеждани екземпляри по Регламент 338/97;
-          Извършен е мониторинг на дива коза по утвърдени маршрути, съгласно НСМБР.
-          Изготвени 216 писма до възложители и институции във връзка с провеждане на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС;
-          Съгласувани 13 преписки по съответните компоненти и фактори, оказващи влияние върху околната среда във връзка с процедирани инвестиционни намерения;
-          Изготвени становища във връзка с процедури по издаване и актуализиране на комплексни разрешителни;
-          Разглеждане и даване на становища във връзка с подадени уведомления за инвестиционни предложения на предприятия, класифицирани с нисък и висок рисков потенциал и такива, в които се предвижда да са налични опасни химични вещества, включени в приложение № 3 на ЗООС - 8.
 
2.2. Tекущ контрол:
            През периода експертите от РИОСВ – Пловдив са участвали в извършване на:
-          Проверки по изпълнение на План за контролната дейност за 2022 г.;
-          Проверки по осъществяване на последващ контрол по изпълнение на дадени предписания;
-          Проверки по сигнали и жалби;
-          Оценка на месечни доклади от провеждане на собствени непрекъснати измервания (СНИ) от оператори – „КЦМ“ АД, „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД и „Монди Стамболийски“ ЕАД, при които е установено, че всички средномесечни стойности на измерваните показатели са съгласно нормите, определени в комплексните разрешителни;
-          Оценени 13 доклада с резултати от проведени собствени периодични измервания (СПИ) на емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух на основание чл.40, ал. 2 от Наредба № 6/1999 г.;
-        Извършени 4 проверки за изпълнение на изискванията на Закона за защита от шума в околната среда, при които е установено, че от страна на промишлените източници се спазват нормите за шум в околната среда;
-        Извършена е проверка по екологична отговорност в „Натура фит“ ЕООД, Цех за преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, намиращ се в с. Старо Железаре. При проверката е констатирано, че дейността, която се извършва в обекта не попада в обхвата на Приложение № 1 на ЗОПОЕЩ;
-        Изпълнение на Заповеди № РД - 821/ 2012 г. и № РД - 1093 / 2021 г. на Министъра на околната среда и водите, които се отнасят до извършване на проверки с пробонабиране на обекти, включени в утвърден от МОСВ списък, подлежащи на задължителен контрол през 2022 г. съвместно с представители на Регионална лаборатория – Пловдив към ИАОС;
-        За отчетния период във връзка с получен сигнал е изпратен за лечение в Спасителния център за диви животни, гр. Стара Загора един обикновен мишелов;
-        Експерти са участвали в три междуведомствени комисии по заповед на областен управител за определяне необходимостта от почистване на коритото на реките Стряма и Марица, с цел осигуряване нормалната им проводимост.          
-          Проверки за изпълнение на изискванията на Закона за управление на отпадъците (ЗУО) при извършване на дейности по събиране, съхраняване и третиране на отпадъци;
-          Проверки, свързани с издаване на нотификации и по заявления по ЗУО;
-          Проверки на мерките за безопасност в СУМБ и Решения за потвърждение на ДБ и становища за потвърждаване на ДППГА;
-            Проверки по спазване на изискванията ЗООС, ЗЗВВХВС, Регламент (ЕО) №1907/2006 (REACH), Регламент (ЕО) №1272/2008 (CLP), Регламент (ЕО) №648/2004, Регламент (ЕО) №689/2008, Регламент (ЕО) №850/2004, Регламент (ЕО) №1451/2007 и други (наличие и актуалност на информационни листове за безопасност, регистрации по REACH, спазване на изискванията за съхранение на опасни химични вещества, оценка за безопасността на съхранение на ОХВ, инструкции, заповеди и други);
-            Участие на експерт от направление ОХВ в онлайн семинар, свързан с прилагане на REF-11;
-            Участие в работна група към областния управител във връзка с проиграване на областния план за защита от бедствия и аварии;
-          Експерт от отдел Контролна дейност присъства в работна група за „Обучение за обучители“ мероприятие на Форума по правоприлагане към Европейската агенция по химикали в град Хелзинки, Финландия;
-          Проверки на оператори с издадени комплексни разрешителни (КР):
Ø„ИПО“ ООД, гр. София, Инсталация за топене, включително леене на черни и цветни метали, площадка гр. Карлово - КР № 489-Н0/2014 г.;
ØЕТ „ДАП-91-Деян Павлов“, Птицеферма за подрастващи и кокошки носачки, площадка с. Богданица - КР № 514-Н0/2015 г.;
Ø„Монди Стамболийски“ ЕАД, Инсталация за производство на крафт хартия, Инсталация за оползотворяване на неопасни отпадъци чрез изгаряне, Горивна инсталация за допълнителна енергия, Депо за неопасни производствени отпадъци "Чеиргьол-1", гр. Стамболийски - КР № 123-Н2/2020 г.
 
2.3. Засилен последващ контрол
Извършени са 3 проверки по изпълнение на дадени предписания. Констатирано е, че дадените 28 предписания през първия етап на проверките са изпълнени.
 
3. Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност
Атмосферен въздух, шум и ЗОПОЕЩ
Атмосферен въздух:
-        Експерти от направлението са взели участие в 2 проверки на оператори с издадено Комплексно разрешително.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 25;
o    проверени обекти – 25
o    дадени предписания – 12;
o    съставени актове - 2;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:
Ø АУАН № 89/07.11.2022 г., връчен на „Диадоорс“ ООД - оператор на неподвижни източници на емисии на вредни вещества в атмосферния въздух, който за период по-голям от две последователни календарни години не е извършил собствени периодични измервания на концентрациите на вредни вещества, изпускани в атмосферата, с което осъществил състава на чл. 36, ал. 1 във връзка с чл. 18, ал. 1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух и с чл.31, ал.1, т.2 от Наредба № 6/1999 г.;
Ø АУАН № 95/22.11.2022 г., връчен на „Галко“ ЕООД - оператор на хладилно оборудване, който е осъществил състава на чл. 34и, ал.2 4, във връзка с чл. 17, ал. 2 и ал. 5, т.1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух, като не е представил в РИОСВ-Пловдив годишен отчет по приложение № 9 към чл. 35, ал. 1 в срока по чл. 36 от Наредба №1/2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове (oбн. ДВ. бр.20/ 07.03.2017 г., с посл. изм.и доп.).
Ø Във връзка със сигнали, постъпили в РИОСВ - Пловдив са проведени контролни измервания на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от комин към котли на биомаса, експлоатирани в „Завод за производство на етилов алкохол“, с. Катуница с оператор „ВП Брандс Интернешънъл“ АД. При оценка на получените резултати от проведените измервания е установено замърсяване на атмосферния въздух, за което на оператора на обекта ще бъде наложена текуща месечна санкция.
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали – 2.
 
 
Шум и ЗОПОЕЩ:
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 5;
o    проверени обекти – 5;
o    дадени предписания – няма;
o    съставени актове - няма;
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали – няма.
 
Води
От извършените проверки, осъществявани с пробонабирания на пречистени отпадъчни води се констатират все повече нарушения, свързани с постигане на индивидуалните емисионни ограничения (ИЕО), заложени в Разрешителните за заустване (РЗ) и затруднения на операторите по отношение на поддържане на пречиствателните станции за отпадъчни води в добро техническо експлоатационно състояние.
-         Все по-голяма част от нарушителите, на които са съставени и връчени актове за установяване на административни нарушения се възползват от промяната в ЗАНН и предлагат споразумение по чл. 58 Г от ЗАНН за приключване на АНП.
-         Експерти от направлението са взели участие в 3 проверки на оператори с издадено Комплексно разрешително.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 29;
o    проверени обекти – 28;
o    дадени предписания – 7;
o    съставени актове - 4;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:
Ø АУАН № 90/07.11.2022 г. на "Даун Криейтърс" АД, Предприятие за преработка на перушина, землището на град Брезово, местност „Селската“ за осъществен състав на чл. 200, ал. 1, т. 2, вр чл. 48, ал. 1, т. 3 от Закона за водите - превишаване на ИЕО, заложени в РЗ;
 
ØАУАН № 92/15.11.2022 г. на "В и К" ЕООД, град Пловдив за "Канализационна система на град Първомай" в частност Дъждопреливник № 3 за осъществен състав на чл. 166, т. 3, вр чл. 165, ал. 2, вр. чл. 156, т.2 вр. чл. 155, ал. 2 от ЗООС - неизпълнено в срок предписание, констатирано на 13.09.2022 г., свързано с преустановяване изтичането на отпадъчни води от съоръжението в сухо време.
 
ØАУАН 93/17.11.2022 г. Месопреработвателно предприятие в село Ново село, община Стамболийски на "Новомес Комерс 1" ЕООД за осъществен състав на чл. 200, ал. 1, т. 2, вр чл. 48, ал. 1, т. 3 от Закона за водите – допуснато заустване на отпадъчни води във водоприемнитя, като са превишени ИЕО, заложени в РЗ .
 
ØАУАН 96/22.11.2022 г. на "Предприятие за производство на боеприпаси", Площадка Сопот, ВМЗ ЕАД, гр. Сопот, за осъществен състав на чл. 200, ал. 1, т. 6, вр чл. 48, ал. 1, т. 3, вр чл. 174, ал. 1 и чл. 175, ал. 1 от Закона за водите - за превишение на ИЕО в РЗ, установено с протоколи с резултати от проведен собствен мониторинг, съгл. заложените условия в РЗ.
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - 3.
 
Почви
-          Експерти от направлението са взели участие в 1 проверка на оператори с издадено Комплексно разрешително.
 
Биологично разнообразие и НЕМ
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 36;
o    проверени обекти – 29;
o    дадени предписания – няма;
o    съставени актове - няма;
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали – 1.
 
Отпадъци
-          Акцент в контролната дейност за периода е извършването на проверки във връзка с постъпили сигнали, изпълнение на годишния план за контролна дейност на инспекцията за 2022 г. и по заявления за издаване на решения.
-          Експерти от направлението са взели участие в 1 проверка на оператор с издадено Комплексно разрешително.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 73;
o    проверени обекти – 72;
o    дадени предписания – 7;
o    съставени актове - 1;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:
Ø АУАН № 94/22.11.2022 г. на осн. чл. 133, ал. 3, т. 3, вр. с чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗУО, вр. с чл. 17 от Наредбата за излезли от употреба моторни превозни средста, за съхранение на излезли от употреба моторни превозни средства от физическо лице.
o     проверки и предприети действия по сигнали – 6.
 
Химикали
-          Акцент в контролната дейност за периода е участие в ДПК, проверки, свързани с изпълнение на годишния план за 2022 г. на РИОСВ-Пловдив, изготвяне на годишни планове и отчети.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 3;
o    проверени обекти – 3;
o    дадени предписания –  няма;
o    съставени актове - няма;
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали – 1.
 
ОВОС И ЕО
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 1;
o    проверени обекти – 1;
o    дадени предписания - няма;
o    съставени актове - няма;
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - няма.
 
Комплексни разрешителни
-          Акцент в контролната дейност за периода - извършени планови проверки на оператори с издадени комплексни разрешителни.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 3;
o    проверени обекти – 3;
o    дадени предписания – няма;
o    съставени актове - 2;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:
Ø АУАН № 91/14.11.2022 г. на „Калцит“ АД, гр. Асеновград за неизпълнение на условия, поставени в КР № 82-Н1/2015 г., с което дружеството е осъществило състава на чл. 164, ал. 1 във връзка с чл. чл. 123в, т. 2 от Закона за опазване на околната среда във връзка с чл. 18, т. 4 от Закона за чистотата на атмосферния въздух;
ØАУАН № 97/29.11.2022 г. на “КЦМ” АД за неизпълнение на условия, поставени в Комплексно разрешително № 308-Н0/2008 г., с което е състава на чл. 164, ал. 1 във връзка с чл. 123в, т. 2 от Закона за опазване на околната среда.
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - няма;
 
СЕВЕЗО  
-          Акцент в контролната дейност за периода – проверки свързани с изпълнение на годишния план за 2022 г. на РИОСВ - Пловдив на обекти с издадени Решения за потвърждение на ДБ и становища за потвърждаване на ДППГА за предприятията с нисък и висок рисков потенциал и изпълнение на мерките в СУМБ, заложени в ДППГА на предприятията.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 1;
o    проверени обекти – 1;
o    дадени предписания – няма;
o    съставени актове - няма;
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - няма.
 
НП
1.      НП № 38/10.11.2022 г., издадено срещу "Електроразпределение Юг" ЕАД, град Пловдив, за това, че осъществява дейност в защитена територия без разрешение или съгласуване, предвидено в закона. Поради това и на основание чл. 83, ал. 1, т. 2 от Закон за защитените територии му е наложена имуществена санкция в размер на 1000 лева.
2.      НП № 39/10.11.2022 г., издадено срещу "Полидей-2" ООД, град Карлово, за това, че не поддържа качеството на заустваната в повърхностния воден обект отпадъчна вода, формирана в резултат дейността на обекта в съответствие с условията в Разрешителното за заустване. Поради това и на основание чл. 200, ал. 4, вр. чл. 200, ал. 1, т. 6, вр. чл. 48, ал. 1, т. 3 от Закон за водите му е наложена имуществена санкция в размер на 5000 лева.
3.      НП № 40/10.11.2022 г., издадено срещу Община Стамболийски, за това, че са заустени отпадъчни води в повърхностен воден обект без издадено разрешително. Поради това и на основание чл. 200, ал. 1, т. 2, вр. чл. 46, ал. 1, т. 3, б. "б" от Закон за водите му е наложена имуществена санкция в размер на 2000 лева.
4.      НП № 41/15.11.2022 г., издадено срещу "Бяла река - ВЕЦ" ООД, град Пловдив, за това, че не поддържа качеството на заустваната в повърхностния воден обект отпадъчна вода, формирана в резултат дейността на обекта в съответствие с условията в Разрешителното за заустване. Поради това и на основание чл.200, ал. 4, вр. чл. 200, ал. 1, т. 6, вр. чл. 48, ал. 1, т. 3 от Закон за водите му е наложена имуществена санкция в размер на 5000 лева.
5.      НП № 42/15.11.2022 г., издадено срещу "Елит - 2095" ЕООД, град Пловдив, за това, че е заустило отпадъчни води в повърхностен воден обект без издадено разрешително. Поради това и на основание чл. 200, ал. 1, т. 2, вр. чл. 46, ал. 1, т. 3, б. "б" от Закон за водите му е наложена имуществена санкция в размер на 2000 лева.
 
4. Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност
4.1. Околната среда
В двата автоматични пункта за наблюдение на качеството на въздуха на територията на гр. Пловдив като част от „АГЛОМЕРАЦИЯ ПЛОВДИВ“ - АИС „Каменица“ и АИС „Тракия“ през м. ноември 2022 г. има регистрирани превишения на средноденонощната стойност за опазване на човешкото здраве по показател ФПЧ10.
В резултат на засиления контрол от страна на РИОСВ - Пловдив от операторите се спазват изискванията на екологичното законодателство в областта на химичните вещества и смеси и управлението на риска. При проверките не са установени нарушения и не са констатирани замърсявания на околната среда.
4.2. Бизнес
Издадено е 1 удостоверение за регистрация на инсталация и 1 заповед за заличаване на инсталация по реда на чл. 30л от ЗЧАВ.
Процедирани са 449 инвестиционни предложeния /планове/ програми/ проекти/ по реда на чл. 2 ал.2 от Наредбата по ОС за инвестиционни предложения извън обхвата на глава шеста от ЗООС, касаещи бизнеса, местната власт и ДГС, в т.ч и такива, с които се кандидатства по различни финансови механизми и 25 броя писма за предоставяна на информация относно местоположението на имоти спрямо НЕМ.
Изготвени са 37 становища за преценка вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП/ППП попадащи в обхвата на глава шеста от ЗООС.
Издадени са 3 решения за преценка вероятната степен на въздействие върху защите-ните зони на инвестиционни предложения попадащи в границите на защитени зони, от които 1 бр. по чл.18 от Наредбата за ОС за съгласуване на ИП   и 2 бр. за поправка на очевидна фактическа грешка по реда на чл. 62, ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс.
Издадени са 8 регистрационни документи по чл. 78 от ЗУО и 1 разрешителни документи за дейност с отпадъци по чл. 35 от ЗУО.
За периода са процедирани 6 план/програми с Решение за преценяване необходимостта от изготвяне на ЕО с характер „да не се извършва ЕО“.
Процедирани и приключили с краен акт в периода с Решение за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС са 34 инвестиционни предложения с характер „да не се извършва ОВОС“ по Приложение 2 от ЗООС по категории, както следва:
-          2, г - дълбоки сондажи – 6;
-          10, б - обекти с обществено предназначение – 10;
-         11, б - инсталации и депа за обезвреждане и/или оползотворяване на отпадъци (невключени в приложение № 1) - 3;
-          1, д - интензивно животновъдство (инвестиционни предложения, невключени в приложение № 1) - 3;
-         3, а - промишлени инсталации за производство на електроенергия, пара и топла вода (невключени в приложение № 1) – 4;
-         12, г - постоянни къмпинги и места за паркиране на каравани – 1;
-         7, б - пакетиране и консервиране на растителни и животински продукти;– 2;
-         3, д - съоръжения за надземно складиране на горива – 1;
-         7, а - производство на растителни и животински масла и мазнини – 1;
-         7, в - производство на млечни продукти – 2;
-         7, г - производство на бира и малц – 1.
Издадени са 2 решения за прекратяване  на процедури по гл. VI от ЗООС.
За осигуряване на обществен достъп и публичност на информацията за периода са публикувани 619 документа на интернет страницата на РИОСВ - Пловдив.
Експерти от РИОСВ – Пловдив са взели участие в 7 ДПК, като с комисиите са приети 7 обекта.
За да намали административната тежест за гражданите и бизнеса, през ноември инспекцията въведе иновация като поредна стъпка към електронното управление в администрацията. РИОСВ - Пловдив надгради системата си за обмен на документи, като я интегрира със Система за сигурно електронно връчване. Чрез тази електронна препоръчана поща могат сигурно да се изпращат и получават съобщения, без необходимост от физическо присъствие и размяна на хартиени документи. От тази възможност могат да се възползват физически и юридически лица.
 
4.3. Обществеността
Експерти от РИОСВ – Пловдив са взели участие в приемането на 15 обекта, изградени със средства, отпуснати от ПУДООС.
Екоинспекцията се включи и в редица образователни инициативи. В Деня на народните будители, 1 ноември, институцията подкрепи провеждането на Трета национална конференция на младите учени по биология. Участниците бяха представители на научни институти на Българската академия на науката, Медицински университет – Варна, Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас, Аграрен университет – Пловдив и други. Бяха представени в сферата на приложната биология, екологията, биоразнообразието и опазването на околната среда, генетиката, клетъчната и молекулярна биология.
Продължиха и дейностите по програма „Младежи за околна среда“ на МОСВ, изпълнявани от  сдружение „BG Бъди активен“ и Българско дружество за защита на птиците (БДЗП), възложени им от РИОСВ – Пловдив. На 4 ноември в двора на ПГ „Братя Георгиеви“ беше разположена артинсталацията „Шишеяд“ за събиране на употребявани пластмасови бутилки, 10 комплекта кошчета за разделно събиране на отпадъци, образователни и кампанийни материали, а всички 120 ученици, учители и непедагогически състав на училището бяха обучени и мотивирани чрез съвременни техники в правилни навици, отношение и поведение, свързано с рециклирането на отпадъците. „Шишеяд“ ще остане в двора на училището до средата на м. декември и до изпълнение на поставените цели за събрано количество пластмаса от 300 кг, след което ще бъде поставен на пешеходната зона в центъра на град Карлово, като е организирано и неговото периодично „разтоварване“.
Чрез БДЗП се проведоха 6 лекции и теренни обучения на млади хора, които се запознаха с изследвания за биоразнообразието, значението и приложението на мониторинговите схеми, методите за мониторинг на защитените зони и територии и защитените видове Експерти в областта на орнитологията проведоха серия от обучения на студенти-еколози от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ и Аграрен университет – Пловдив. Те стартираха с три лекции на тема "Биология и екология на малкия корморан и горската ушата сова и техните местообитания" и продължиха с работа на терен на територията на биосферен парк „Червената стена“ и защитена зона "Марица-Пловдив".
През ноември РИОСВ-Пловдив публикува на интернет-страницата си и разпространи чрез медиите 10 прессъобщения на различни теми, касаещи контролни, превантивни и информационни аспекти от дейността на институцията и представляващи интерес за групи от обществото. Институцията отговори своевременно и на 7 журналистически запитвания по актуални въпроси.
Екоинспекцията предоставя информация на заинтересовани лица при спазване процедурите и изискванията на Закона за достъп до обществена информация.