Отчет за контролната дейност през месец октомври 2022

   1. Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност

 

1.1. През месеца експертите на РИОСВ – Пловдив са извършили 147 проверки на 110 обекта, в  т. ч. 111 планови и 36 извънредни. Извършени са 9 комплексни проверки по компоненти и фактори на околната средa, от които 3 планови. В рамките на проведения контрол са дадени 47 предписания за отстраняване на констатирани нарушения.

 

1.2. За констатирани административни нарушения на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и специалните закони по опазване на околната среда от РИОСВ – Пловдив са съставени 14 акта.

Директорът на РИОСВ е издал 1 наказателно постановление, с което на нарушителя е наложена санкция в размер на 4000 лева.

През месеца са сключени 3 споразумения за прекратяване на административнонаказателни производства, като по този нов ред, предвиден в ЗАНН, са наложени имуществени санкции с общ размер 6580 лева.

Общо събраните суми от РИОСВ по наложени  глоби и санкции са 11149,96 лева: 1154,62 лв. от санкции по чл. 69  от ЗООС и 9995,34 лв. от глоби и санкции по секторни закони.  От получените суми 923,70 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти. Общините, получили най-големи приходи от наложени санкции са:  община Марица – 543,04 лв., община Стамболийски – 186,53 лв. и община Пловдив – 107,58 лева.

 

1.3. За периода са постъпили 30 сигнала и 19 жалби, които са обработени своевременно. Част от тях не са от компетентността на РИОСВ – Пловдив и са препратени до други контролни органи за предприемане на действия.

 

2. Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност

2.1. Засилен превантивен контрол:

-          Изготвяне на становища във връзка с процедури по издаване на Разрешителни за зауствания по чл. 46, ал. 1, т.3, буква „б“ от Закона за водите, както и по процедури за продължаване срокове на действие на вече издадени разрешителни за зауствания;

-          Изработване на становища относно приоритетното изграждане на обекти със средства, отпуснати от ПУДООС, имащи отношение към опазване на водите от замърсяване (селищни пречиствателни станции и канализационни мрежи);

-          С писмо на Директора на РИОСВ – Пловдив е разрешено на „Билд Инвест Сит“ ООД да извърши източване на ферментационния продукт от биореакторите с цел наторяване на земеделски земи в периода 14.10.2022 г. – 30.10.2022 г. В тази връзка всекидневно е извършвано контролирано разпломбиране и пломбиране на крана на двата биореактора, за което са съставяни констативни протоколи;

-          Извършени 19 проверка на резерват „Червената стена“, землище на с. Бачково и с. Добростан по утвърдени маршрути, при които не са установени нарушения на Закона за защитените територии;

-          Извършени 4 проверки на защитени вековни дървета, при които е установено, че същите са в добро състояние и няма нарушения на Закона за биологичното разнообразие;

-          Извършена е проверка на билкозаготвителен пункт, при която не са констатирани нарушения на Закона за лечебните растения и подзаконовите нормативни документи;

-          Осъществен мониторинг на кафява мечка по утвърдени маршрути съгласно НСМБР;

-          Изготвени 225 писма до възложители и институции във връзка с провеждане на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС;

-          Съгласувани 22 преписки по съответните компоненти и фактори, оказващи влияние върху околната среда във връзка с процедирани инвестиционни намерения.

 

2.2. Tекущ контрол:

            През периода експертите от РИОСВ – Пловдив са участвали в извършване на:

-          Планови проверки по План за контролната дейност на РИОСВ-Пловдив за 2022 г.;

-          Проверки по осъществяване на последващ контрол по изпълнение на дадени предписания;

-          Проверки по сигнали и жалби;

-          Комплексни проверки;

-          Оценка на месечните доклади от проведени собствени непрекъснати измервания (СНИ) от оператори с издадени комплексни разрешителни – „КЦМ“ АД, „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД и „Монди Стамболийски“ ЕАД, която показва, че средномесечните стойности на измерваните показатели са в съответствие с нормите, определени в комплексните разрешителни;

-            Оценка на 7 доклада с резултати от проведени собствени периодични измервания (СПИ) на емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух на основание чл. 40, ал. 2 от Наредба № 6/1999 г. При проверките е установено превишение на нормата за допустими емисии (НДЕ) по показател „азотни оксиди“ от проведени СПИ от „Прото“ ООД - оператор на неподвижен източник на емисии в атмосферния въздух, експлоатиран на площадката на „Предприятие за производство на трикотажен плат“ с местонахождение гр. Пловдив. Стартирало е административнонаказателно производство;

-            Позициониране на мобилна автоматична станция за измерване качеството на атмосферния въздух (есенен сезон) в с. Милево, общ. Садово съгласно утвърден годишен график за имисионен контрол за 2022 г.;

-            Проверки за изпълнение на изискванията на Закона за защита от шума в околната среда, при които не са констатирани отклонения от нормите за шум в околната среда излъчван от промишлени източници;

-          Изпълнение на Заповеди № РД - 821/ 2012 г. и № РД - 1093 / 2021 г. на Министъра на околната среда и водите, които се отнасят до извършване на проверки с пробонабиране на обекти, включени в утвърден от МОСВ списък, подлежащи на задължителен контрол през 2022 г. съвместно с представители на Регионална лаборатория – Пловдив към ИАОС;

-            Изпратен за лечение в Спасителния център за диви животни – гр. Стара Загора 1 екземпляр от вида „бял щъркел“ след получен сигнал;

-            Участие на експерти от РИОСВ - Пловдив в две междуведомствени комисии по заповед на областен управител и кмет на община за определяне необходимостта от почистване на коритото на реките Чая и Марица с цел осигуряване нормалната им проводимост;

-          Проверки за изпълнение на изискванията на Закона за управление на отпадъците при извършване на дейности по събиране, съхраняване и третиране на отпадъци;

-          Проверки по спазване на изискванията ЗЗВВХВС, Регламент (ЕО) №1907/2006 (REACH),  Регламент (ЕО) №1272/2008 (CLP), Регламент (ЕО) № 648/2004, Регламент (ЕО) №689/2008, Регламент (ЕО) №850/2004, Регламент (ЕО) №1451/2007 и други (наличие и актуалност на информационни листове за безопасност, регистрации по REACH, спазване на изискванията за съхранение на опасни химични вещества, оценка за безопасността на съхранение на ОХВ, инструкции, заповеди  и други);

-          Извършени планови проверки на 2 оператора с издадени комплексни разрешителни (КР):           

ü  Община Пловдив, Площадка "Депо за неопасни отпадъци и инсталация за биологично разграждане по закрит способ в с. Шишманци“, КР 380-Н0/2009 г.;

ü  „Юпитер 05“ ООД, гр. Пловдив, район Южен, кв. Коматево (ново име "ЗГП България"АД),  КР 412-Н0/2011 г.;

-      Извършени 2 извънредни проверки по сигнали оператори с издадени КР:

ü  „Калцит“ АД, гр. Асеновград;

ü  „ВП Брандс интернешънъл“ АД, площадка с. Катуница, включително проведени емисионни измервания;

-          Проверки на мерките за безопасност в СУМБ и Решения за потвърждение на ДБ и становища за потвърждаване на ДППГА.

 

2.3. Засилен последващ контрол

Извършени са 2 проверки по изпълнение на дадени предписания. Констатирано е, че дадените 20 предписания от първия етап на проверките са изпълнени.

 

3. Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност

Атмосферен въздух, шум и ЗОПОЕЩ

Атмосферен въздух:

-        Експерти от направлението са взели участие в 1 проверка на оператор с издадено Комплексно разрешително по изпълнение на условие 9.

-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:

o    извършени проверки – 35;

o    проверени обекти – 29;

o    дадени предписания – 16;

o    съставени актове – 9.

o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:

Ø  АУАН №75/03.10.2022 г., връчен на „Диком-М13“ ЕООД, което в качеството на оператор на хладилно оборудване е осъществило състава на чл. 34и, ал. 24, във връзка с чл. 17, ал. 2 и ал. 5, т. 1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ), като не е представило в РИОСВ - Пловдив годишен отчет по приложение № 9 към чл. 35, ал. 1 в срока по чл. 36 от Наредба №1 /2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове ;

Ø  АУАН № 79/11.10.2022 г. връчен на „Булгара“ ЕООД, което в качеството на оператор на инсталация, включена в публичния регистър по чл. 30л, ал. 1 от ЗЧАВ, е осъществило състава на чл. 34е, т. 7 във връзка с чл. 20, ал. 8 от Наредба № 7/2003 г., като не е представило в РИОСВ - Пловдив информация за 2021 г. за количеството вложени разтворители в инсталацията в чист вид или в състава на смеси в нормативно определения срок;

Ø  АУАН № 80/11.10.2022 г., връчен на „Леона 7“ ООД, което в качеството на оператор на неподвижен източник на емисии – парен котел ПК-2,5, е осъществило състава на чл. 36, ал. 1 във връзка с чл. 18, ал. 1 от ЗЧАВ, във връзка с чл. 31, ал. 1, т. 2 от Наредба № 6/1999 г., като за период по-голям от две последователни календарни години не са провеждани собствени периодични измервания на концентрациите на вредни вещества изпускани в атмосферния въздух от котела;

Ø  АУАН № 82/19.10.2022 г., връчен на „Топинвест“ ООД, което в качеството на оператор на хладилно оборудване е осъществило състава на чл. 34и, ал. 24, във връзка с чл. 17, ал. 2 и ал. 5, т. 1 от ЗЧАВ, като не е представило в РИОСВ - Пловдив годишен отчет по приложение № 9 към чл. 35, ал. 1 в срока по чл. 36 от Наредба № 1/2017 г.;

Ø  АУАН № 83/20.10.2022 г., връчен на „Интерстейт“ ООД, което в качеството на оператор на неподвижен източник на емисии –  асфалто-смесителна инсталация, е осъществила състава на чл. 36, ал. 1 във връзка с чл. 18, ал. 1 от ЗЧАВ, във връзка с чл. 31, ал. 1, т. 2 от Наредба № 6/1999 г., като за период по-голям от две последователни календарни години не са провеждани собствени периодични измервания на концентрациите на вредни вещества изпускани в атмосферния въздух от котела.

Ø  АУАН № 85/24.10.2022 г. връчен на „Новиз“ АД, което в качеството на оператор на инсталация, включена в публичния регистър по чл.30л, ал. 1 от ЗЧАВ е осъществило състава на чл. 34е, т.7, във връзка с чл. 20, ал. 8 от Наредба №7/2003 г., като не е представило в РИОСВ - Пловдив информация за 2021 г. за количеството вложени разтворители в инсталацията в чист вид или в състава на смеси в нормативно определения срок;

Ø  АУАН № 86/27.10.2022 г., връчен на „КРИЧИМФРУКТ“ ООД, което в качеството на оператор на неподвижен източник на емисии – котел ПКМ- 4, е осъществило състава на чл. 36, ал.1 във връзка с чл. 18, ал. 1 от ЗЧАВ, във връзка с чл. 31, ал. 1, т. 2 от Наредба № 6/1999 г., като за период по-голям от две последователни календарни години не са провеждани собствени периодични измервания на концентрациите на вредни вещества изпускани в атмосферния въздух от котела.

Ø  АУАН № 87/27.10.2022 г., връчен на „Хелиос 2002“ ООД, което в качеството на оператор на хладилно оборудване е осъществило състава на чл. 34и, ал. 24, във връзка с чл. 17, ал. 2 и ал. 5, т. 1 от ЗЧАВ, като не е представило в РИОСВ - Пловдив годишен отчет по приложение № 9 към чл. 35, ал. 1 в срока по чл. 36 от Наредба № 1/2017 г.;

Ø  АУАН № 88/28.10.2022 г., връчен на „ХЕРИКС“ ООД, което в качеството на оператор на инсталация, включена в публичния регистър по чл. 30л, ал. 1 от ЗЧАВ, е осъществило състава на чл. 34е, т. 7 от ЗЧАВ, във връзка с чл. 20, ал. 8 от Наредба № 7/2003 г., като не е представило в РИОСВ - Пловдив информация за 2021 г. за количеството вложени разтворители в инсталацията в чист вид или в състава на смеси в нормативно определения срок.

o    извършени проверки и предприети действия по сигнали – 3.

 

Шум и ЗОПОЕЩ:

-          Експерти от направлението са взели участие в 2 проверки на оператори с издадено Комплексно разрешително.

-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:

o    извършени проверки – 2;

o    проверени обекти – 2;

o    дадени предписания – няма;

o    съставени актове - няма;

o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - няма;

 

Води

-        От извършените проверки, осъществявани с пробонабирания на пречистени отпадъчни води се констатират все повече нарушения, свързани с постигане на индивидуалните емисионни ограничения (ИЕО), заложени в Разрешителните за заустване (РЗ) и затруднения на операторите по отношение на поддържане на пречиствателните станции за отпадъчни води в добро техническо експлоатационно състояние.

-        Експерти от направлението са взели участие в 2  проверки на оператори с издадено Комплексно разрешително по условие 10.

-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:

o    извършени проверки – 27;

o    проверени обекти – 27;

o    дадени предписания – 3;

o    съставени актове - 4;

o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:

Ø  АУАН № 76/04.10.22 г. на "РИНГ-П" ООД, обект „Хотел, ресторант, цех за месопреработка и цех за производство на млечни продукти" за превишение на ИЕО, заложени в РЗ, установено с протоколи с резултати от проведен собствен мониторинг, съгл. заложените условия в РЗ;

 

Ø  АУАН № 77/05.10.22 г. на "Мотокар сервиз - Терзиеви и Узунов" ООД, гр. Пловдив, обект „Център за търговия, сервиз и ремонт на кари и почистваща техника“, с. Бенковски, Индустриална зона Радиново за превишение на ИЕО в РЗ, установено с протоколи с резултати от проведен собствен мониторинг, съгл. заложените условия в РЗ;

 

Ø  АУАН № 78/11.10.22 г. на „Виноград“ АД (бивш Винарска изба „Пълдин“ АД), обект „Производство и търговия с вина и високоалкохолни напитки, ВИ Перущица, гр. Перущица, кв. Пастуша за превишение на ИЕО в РЗ, установено с протоколи с резултати от проведен собствен мониторинг, съгл. заложените условия в РЗ;

 

Ø  АУАН № 81/12.10.22 г. „ВП Брандс Интернешънъл“ АД, обект „Винарска изба“, гр. Съединение за осъществен състав на чл. 200, ал. 4, вр. чл. 200, ал. 1, т. 6, вр. чл. 120, ал. 3, вр. ал.1 от Закона за водите във вр. с чл. 16, ал. 1 от Наредба № 6/2000 за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти.

 

Ø   Все по-голяма част от нарушителите, на които са съставени и връчени актове за установяване на административни нарушения се възползват от промяната в ЗАНН и предлагат споразумение по чл. 58 Г от ЗАНН за приключване на административнонаказателното производство.

o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - 2.

 

Почви

-          Експерти от направлението са взели участие в 1 проверка на оператор с издадено Комплексно разрешително.

-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:

o    извършени проверки – няма;

o    проверени обекти – няма;

o    дадени предписания – няма;

o    съставени актове - няма;

o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС: няма;

o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - няма.

 

Биологично разнообразие и НЕМ

-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:

o    извършени проверки – 28;

o    проверени обекти – 10;

o    дадени предписания – 2;

o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:

Ø  АУАН № 84 от 20.10.2022 г. на физическо лице Е. А. от село Първенец, общ. Родопи за нарушение на чл.128 в, предложение първо, във връзка с  чл. 31, ал. 1 и ал. 5 от Закона за биологичното разнообразие, във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимост на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони,  представляващо друго нарушение на Закона за биологичното разнообразие, което не съставлява престъпление.

Нарушението се отнася за изсичане и изкореняване  на дървесна растителност и премахване на повърхностния почвен слой в поземлени имоти,  попадащи в границите на  защитени зони BG0001030 „Родопи Средни” и BG0002073 „Добростан”, като дейностите са извършени без да е проведена изискуемата процедура по оценка за съвместимост с предмета и целите на защитените зони съгласно чл. 31, ал. 5 по реда на Наредбата по чл. 31а от ЗБР.

o    извършени проверки и предприети действия по сигнали – 1.

 

Отпадъци

-          Извършвани са основно проверки във връзка с постъпили сигнали в изпълнение на годишния план за контролна дейност на РИОСВ –Пловдив за 2022 г., по писмо на РИОСВ, по заявления за издаване на решения.

-          Експерти от направлението са взели участие в 2 проверки на оператори с издадено Комплексно разрешително.

-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:

o    извършени проверки – 52;

o    проверени обекти – 38;

o    дадени предписания – 19;

o    съставени актове - няма;

o    проверки и предприети действия по сигнали – 2.

 

Химикали

-          Акцент в контролната дейност за периода – участие в ДПК, проверки, свързани с изпълнение на годишния план за 2022 г. на РИОСВ - Пловдив, подготовка на годишен план.

-          Експерт от направлението е взел участие в 2 проверки на оператори с издадено Комплексно разрешително.

-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:

o    извършени проверки – 8;

o    проверени обекти – 8;

o    дадени предписания – 7;

o    съставени актове - няма;

o    извършени проверки и предприети действия по сигнали – няма.

 

ОВОС И ЕО

Не са извършвани контролни проверки.

 

Комплексни разрешителни

-          Акцент в контролната дейност за периода - извършени планови и извънредни проверки на оператори с издадени комплексни разрешителни.

-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:

o    извършени проверки – 4;

o    проверени обекти – 4;

o    дадени предписания – няма;

o    съставени актове - няма;

o    извършени проверки и предприети действия по сигнали – 2.

 

СЕВЕЗО  

-          Акцент в контролната дейност за периода – проверки, свързани с изпълнение на годишния план, обекти с издадени Решения за потвърждение на ДБ и становища за потвърждаване на ДППГА за предприятията с нисък и висок рисков потенциал и изпълнение на мерките в СУМБ, заложени в ДППГА на предприятията.

-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:

o    извършени проверки – 2;

o    проверени обекти – 2;

o    дадени предписания – няма;

o    съставени актове - няма;

o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - няма.

 

НП

НП № 37/19.10.2022г., издадено срещу "Евро строй кънстракшън" ЕООД, град Асеновград за това, че не е изпълнило задължителни предписания. Поради това и на основание чл. 166, т. 3, във връзка с чл. 165, ал. 2, във връзка с чл. 156, т. 2, във връзка с чл. 155, ал. 2 от ЗООС му е наложена имуществена санкция в размер на 4000 лева.

 

4. Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност

4.1. Околната среда

В двата автоматични пункта за наблюдение на качеството на въздуха на територията на гр. Пловдив, като част от „Агломерация Пловдив“ (АИС „Каменица“ и  АИС „Тракия“) през м. октомври 2022 г. има регистрирани превишения на средноденонощната стойност за опазване на човешкото здраве по показател ФПЧ10. Регистрираните превишения са в дни, за които от Националния институт за метеорология и хидрология e съобщено за пренос на прах от други райони.

В резултат от контролната дейност, осъществявана от РИОСВ - Пловдив  се  установи, че състоянието на проверените вековни дървета е добро. Не са констатирани нарушения на Закона за биологичното разнообразие. Не се констатираха нарушения на разпоредбите на Закона за лечебните лечения.

Вследствие на засиления контрол от страна на РИОСВ - Пловдив от операторите се спазват изискванията на екологичното законодателство в областта на химичните вещества и смеси и  в областта на „управлението на риска“. При проверките не са установени нарушения и не са констатирани замърсявания на околната среда.

 

4.2. Бизнес

През месец октомври са процедирани 265 инвестиционни предложeния/планове/програми/проекти по реда на чл. 2 ал. 2 от Наредбата по ОС за инвестиционни предложения извън обхвата на Глава шеста от ЗООС,  касаещи бизнеса, местната власт и ДГС, в т. ч. и такива, с които се кандидатства по различни финансови механизми и 7 писма за предоставяна на информация относно местоположението на имоти спрямо НЕМ.

Изготвени са 27 становища за преценка вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП/ППП, попадащи в обхвата на Глава шеста от ЗООС.

Издадени са 3 решения за преценка вероятната степен на въздействие върху защитените зони на инвестиционни предложения, попадащи в границите на защитени зони: (1 решение по чл.18 от Наредбата за ОС за съгласуване на ИП; 1 решение по чл. 20 от Наредбата за ОС за извършване на оценка за съвместимост с предмета, целите на опазване на ЗЗ и 1 решение за поправка на очевидна фактическа грешка по реда на чл. 62, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс).

За отчетния период са издадени 11 регистрационни документи по чл. 78 от ЗУО и 3  разрешителни документи за дейност с отпадъци по чл.35 от ЗУО, вкл. и 1 решение за прекратяване по АПК.

За периода са процедирани 4 план/програми с Решение за преценяване необходимостта от изготвяне на ЕО с характер „да не се извършва ЕО“.

Процедирани и приключили с краен акт с Решение за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС са 23 инвестиционни предложения, от които с характер „да не се извършва ОВОС“- 22 и с характер „да се извършва ОВОС“- 1. Те се класифицират съгласно Приложение 2 от ЗООС по следните категории:

-          2, г - дълбоки сондажи – 1;

-          10, б - обекти с обществено предназначение – 13;

-         11, б - инсталации и депа за обезвреждане и/или оползотворяване на отпадъци (невключени в приложение № 1) - 1;

-         11, д - съхраняване на метален скрап, включително скрап от моторни превозни средства – 3;

-          1, д - интензивно животновъдство (инвестиционни предложения, невключени в приложение № 1) - 1;

-         3, а - промишлени инсталации за производство на електроенергия, пара и топла вода (невключени в приложение № 1)  – 1;

-         6, a - обработка на междинни продукти и производство на химични вещества и смеси – 1;

-         6, б - инсталации за производство на пестициди и фармацевтични продукти, бои и лакове, еластомери и пероксиди – 1;

-         12, г - постоянни къмпинги и места за паркиране на каравани – 1;

 

Издадени са 3 решения за прекратяване  на процедури по Глава шеста от ЗООС.

За осигуряване на обществен достъп и публичност на информацията за периода са публикувани 363 документа на интернет страницата на РИОСВ - Пловдив.

Експерти от РИОСВ – Пловдив са взели участие в 4 ДПК, като с комисиите са приети 4 обекта.

 

4.3. Обществеността

Експерти от РИОСВ – Пловдив са взели участие в приемането на 14 обекта, изградени със средства, отпуснати от ПУДООС, част от които по програма „Чиста околна среда“.

В началото на месец октомври по програма „Младежи за околна среда“ на Министерство на околната среда и водите и чрез възлагане от страна на  РИОСВ – Пловдив бяха сключени два договора за изпълнение на екологични образователни инициативи с Българско дружество за защита на птиците и с Фондация „БГ Бъди активен“. Тези краткосрочни договори ще се изпълняват до края на годината и целят активно ангажиране на повече млади хора във възрастовия диапазон 15 - 29 години с темите за опазване на природата и зеления преход, по-добра видимост на темите за опазването на околната среда и зелената трансформация, както и на младежкото участие в тях, промяна в навиците, отношението и поведението в бита по въпроси за опазването на околната среда и сътрудничеството на екоинспекцията с неправителствени организации, с формални и неформални граждански групи, с доброволци и доброволчески формирования. Проведе се и първото събитие от проект „Повишаване на капацитета за мониторинг на биологичното разнообразие чрез въвличане на младежи от целеви групи“ на БДЗП – лекция на открито и наблюдение на птици на брега на река Марица под надслов „Виж и чуй птиците на Пловдив с приятели от БДЗП“.

На 22 октомври се проведе инициативата „Зелена миля – почистване на река Марица“ - инициатива на БГ Бъди активен в партньорство с Воден клуб – Пловдив, РИОСВ – Пловдив и доброволци. С помощта на каяци от коритото и бреговете на р. Марица бяха извадени 10 кубични метра отпадъци.

Организира се и открит урок пред ученици относно опазването на въздуха, като целта на инициативата беше да се насочи общественото внимание в началото на отоплителния сезон към проблема със замърсяването му и мерките, които зависят от всички граждани и организации.

Спазвайки политиката си на прозрачност, РИОСВ – Пловдив запозна обществеността с издадените документи от проведената процедура в екоинспекцията по отношение на актуалния проект „Пробив на Водна палата – транспортен възел на две нива за връзка на бул. „Цар Борис III Обединител“ и бул. „Марица – Юг“.

През м. октомври РИОСВ - Пловдив публикува на интернет-страницата си и разпространи чрез медиите 6 прессъобщения на различни теми, касаещи контролни, превантивни и информационни аспекти от дейността на институцията.

Екоинспекцията предоставя информация на заинтересовани лица при спазване процедурите и изискванията на Закона за достъп до обществена информация.