Отчет за контролната дейност през месец септември 2022

1. Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност.

 

1.1. През месеца експертите на РИОСВ – Пловдив са извършили 94 проверки на 69 обекта, в  т. ч. 66 планови и 28 извънредни. Извършени са 5 комплексни проверки по компоненти и фактори на околната среда, от които 3 планови. В рамките на проведения контрол са дадени 16 предписания за отстраняване на констатирани нарушения.

 

1.2. За констатирани административни нарушения на ЗООС и специалните закони по опазване на околната среда от РИОСВ – Пловдив са съставени 5 акта.

Директорът на РИОСВ е издал 9 наказателни постановления, с които на нарушителите са наложени санкции и глоби в общ размер на 52 200 лева.

През месеца са сключени 3 споразумения за прекратяване на административнонаказателни производства, като по този нов ред, предвиден в ЗАНН, са наложени имуществени санкции с общ размер 6 300 лева.

Общо събраните суми от РИОСВ по наложени  глоби и санкции са 11680,20 лева: 1130,20 лв. от санкции по чл. 69  от ЗООС и 10550,00 лв. от глоби и санкции по секторни закони.  От получените суми 904,16 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти. Общините, получили най-големи приходи от наложени санкции са:  община Марица – 523,49 лв., община Стамболийски – 186,53 лв. и община Пловдив – 107,58 лева.

 

1.3. За периода са постъпили 24 сигнала и 18 жалби, които са обработени своевременно. Част от тях не са от компетентността на РИОСВ – Пловдив и са препратени до други контролни органи за предприемане на действия.

 

2. Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност

2.1. Засилен превантивен контрол:

-       Изготвяне на становища във връзка с процедури по издаване на Разрешителни за зауствания по чл. 46 от Закона за водите, както и по процедури за продължаване срокове на действие на вече издадени разрешителни за зауствания;

-          Извършена 1 проверка на Резерват „Червената стена“, землище на с. Бачково, както и 20 проверки от парковата охрана на резерват „Червената стена“ по утвърдени маршрути, при които не са установени нарушения на Закона за защитените територии;

-          Извършена  проверка на защитена зона ЗЗ „Марица Първомай“ с код BG0002081, при която не са установени нарушения на режима, определен със заповедта за обявяване;

-          Извършени 6 проверки на защитени вековни дървета, при които е установено, че същите са в добро състояние и няма нарушения на Закона за биологичното разнообразие;

-          Изготвени 204 писма до възложители и институции във връзка с провеждане на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС;

-          Съгласувани 14 преписки по съответните компоненти и фактори, оказващи влияние върху околната среда във връзка с процедирани инвестиционни намерения;

-          Разгледани и изготвени становища по подадени уведомления за инвестиционни предложения на предприятия, класифицирани с нисък и висок рисков потенциал и такива, в които се предвижда да са налични опасни химични вещества, включени в приложение № 3 на ЗООС;

-          Изготвени становища по процедури по издаване и актуализиране на комплексни разрешителни.

 

2.2. Tекущ контрол:

            През периода експертите от РИОСВ – Пловдив са участвали в извършване на:

-          Планови проверки по План за контролната дейност;

-          Проверки по осъществяване на последващ контрол по изпълнение на дадени предписания;

-          Проверки по сигнали и жалби;

-          Участие в комплексни проверки;

-          Оценка на месечните доклади от проведени собствени непрекъснати измервания (СНИ) от оператори с издадени комплексни разрешителни „КЦМ“ АД, „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД и „Монди Стамболийски“ ЕАД, която показва, че средномесечните стойности на измерваните показатели са в съответствие с нормите, определени в комплексните разрешителни;

-          Оценка на 5 доклада с резултати от проведени собствени периодични измервания на емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух на основание чл.40, ал. 2 от Наредба № 6/1999 г., при които не са установени превишения на нормите за допустими емисии на контролираните показатели;

-          Проверки за изпълнение на изискванията на Закона за защита от шума в околната среда, в т.ч. извършване на контролни измервания на нивата на шум в производствено предприятие, при което не е установено превишаване на нормите на шум в околната среда;

-          Изпълнение на Заповеди № РД - 821/ 2012 г. и № РД - 1093 / 2021 г. на Министъра на околната среда и водите, които се отнасят до извършване на проверки с пробонабиране на обекти, включени в утвърден от МОСВ списък, подлежащи на задължителен контрол през 2022 г. съвместно с представители на Регионална лаборатория – Пловдив към ИАОС;

-          Изпратен  за лечение в Спасителния център за диви животни – гр. Стара Загора един сокол след получен сигнал;

-          Проверки за изпълнение на изискванията на Закона за управление на отпадъците при извършване на дейности по събиране, съхраняване и третиране на отпадъци;

-          Проверки по спазване на изискванията  ЗООС, ЗЗВВХВС, Регламент (ЕО) №1907/2006 (REACH),  Регламент (ЕО) №1272/2008 (CLP), Регламент (ЕО) №648/2004, Регламент (ЕО) №689/2008, Регламент (ЕО) №850/2004, Регламент (ЕО) №1451/2007 и други (наличие и актуалност на информационни листове за безопасност, регистрации по REACH, спазване на изискванията за съхранение на опасни химични вещества, оценка за безопасността на съхранение на ОХВ, инструкции, заповеди  и други);

-          Извършени проверки на оператори с издадени комплексни разрешителни:   

o   “ИНСА ОЙЛ” ЕООД, гр. Раковски, площадка с. Белозем - КР № 73-Н2/2013 г., последно актуализирано с Решение № 73-Н2-И1-А2/2019 г.;

o   “Калцит“ АД, гр. Асеновград- КР № 82-Н1/2015 г.;

o   “КЦМ”АД, гр. Пловдив за площадка “Депо за неопасни и опасни отпадъци”, находящо се в землището на с. Катуница-КР №308-Н0/2008 г.

-          Проверки на мерките за безопасност в СУМБ и Решения за потвърждение на ДБ и становища за потвърждаване на ДППГА.

 

 

2.3. Засилен последващ контрол

Извършени са 8 проверки по изпълнение на дадени предписания. Констатирано е, че от дадените 35 предписания от първия етап на проверките едно не е изпълнено, а именно:

o   неизпълнено предписание, дадено на „ВиК“ ЕООД Пловдив за канализационната мрежа на гр. Първомай: „Да се почисти дъждопреливника, с цел да се преустанови изтичане на отпадъчна вода в Общински канал“. Предстои съставяне на  АУАН.

 

3. Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност

 

Атмосферен въздух, шум и ЗОПОЕЩ

 

Атмосферен въздух:

-        Акценти от контролната дейност – проверка на месечните доклади на СНИ и на оператори с издадени комплексни разрешителни за спазване изискванията и сроковете, поставени в Условие № 9 Емисии в атмосферата.

-        Експерти от направлението са участвали в 2 проверки на оператори с издадено Комплексно разрешително.

-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:

o    извършени проверки – 25;

o    проверени обекти – 23;

o    дадени предписания – 9;

o    съставени актове - 1;

o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:

Ø  АУАН № 74/26.09.2022 г., връчен на „Уилям Хюз България“ ООД, което в качеството на оператор на климатично оборудване е осъществило състава на чл. 34и, ал. 24, във връзка с чл. 17, ал.2 и ал.5, т.1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух, като не е представило в РИОСВ-Пловдив годишен отчет по приложение № 9 към чл.35, ал.1 в срока по чл.36 от Наредба №1/2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове (oбн. ДВ. бр.20/ 07.03.2017 г., с посл. изм.и доп.).

o    извършени проверки и предприети действия по сигнали – 5.

 

Шум и ЗОПОЕЩ:

-        Експерти от направлението са взели участие в 2 проверки на оператори с издадено Комплексно разрешително.

-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:

o    извършени проверки – 3;

o    проверени обекти – 3;

o    дадени предписания – няма;

o    съставени актове - няма;

o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - няма;

 

Води

-        От извършените проверки, осъществявани с пробонабирания на пречистени отпадъчни води се констатират все повече нарушения, свързани с постигане на индивидуалните емисионни ограничения, заложени в Разрешителните за заустване и затруднения на операторите по отношение на поддържане на пречиствателните станции за отпадъчни води в добро техническо експлоатационно състояние.

-        Експерти от направлението са взели участие в 3  проверки на оператори с издадено Комплексно разрешително по условие 10.

-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:

o    извършени проверки – 17;

o    проверени обекти – 17;

o    дадени предписания – 2;

o    съставени актове - 3;

o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:

Ø  Акт № 70 / 13.09.2022г. На "ВиК" ЕООД Пловдив в качеството си на оператор е осъществило състава на ч.200, ал.1,т.2 във връзка с чл.48, ал. 4 от ЗВ, във връзка с чл.38, ал. 2, т.2 от Наредба № 2/2011год. за издаване на разрешителни  за заустване на отпадъчни води във водни обекти. Констатираното нарушение е при оглед на част от канализационната мрежа на гр. Първомай, съвместно с БД ИБР, във връзка със сигнал, при което е констатирано заустване на непречистени отпадъчни води в сухо време, с което е нарушено условие от РЗ - "да не се допуска преливане на отпадъчни води от дъждопреливниците при сухо време".

Ø  Акт № 72 / 14.09.2022 г. на "Лукойл" ЕООД, Пловдив за това, че в качеството си на оператор е осъществило състава на ч. 200, ал. 1,т. 2 във връзка с чл. 48, ал. 1, т. 3 от ЗВ, като е превишило индивидуалните емисионни ограничения (ИЕО), заложени в РЗ, установено с протоколи с резултати от проведен контролен мониторинг;

Ø  Акт № 73 / 20.09.2022 г. на бензиностанция в землище на с. Михилци, община Хисаря на "Бендойл" ООД, гр. Бургас за превишение на ИЕО в РЗ, установено с протоколи с резултати от проведен собствен мониторинг.

o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - 2.

 

 

Почви

            Не е извършвана контролна дейност.

 

 

Биологично разнообразие и НЕМ

-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:

o    извършени проверки – 30;

o    проверени обекти – 11;

o    дадени предписания – 2;

o    съставени актове - няма;

o    извършени проверки и предприети действия по сигнали – 2.

 

Отпадъци

-          Извършвани са основно проверки във връзка с постъпили сигнали, в изпълнение на годишния план за контролна дейност на РИОСВ –Пловдив за 2022 г., последващи проверки по изпълнение на условие в прекратени решения, по писма на МОСВ, по искане на МВР и по заявления за издаване на решения

-          Експерти от направлението са взели участие в 3 проверки на оператори с издадено Комплексно разрешително.

-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:

o    извършени проверки – 16;

o    проверени обекти – 15;

o    дадени предписания – няма;

o    съставени актове - 1;

o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:

Ø  АУАН № 71/14.09.2022 г. на С. Х., с. Гелеменово, общ. Пазарджик за извършване на дейности с отпадъци без регистрация в Търговския регистър и без необходимия разрешителен документ.

o     проверки и предприети действия по сигнали – 2.

 

Химикали

-          Акцент в дейността за периода – проверки, свързани с изпълнение на годишния план за 2022 г. на РИОСВ-Пловдив, разглеждане и издаване на становища във връзка с уведомления за подадени инвестиционни предложения,. участие в ДПК, изготвяне на годишни планове и отчети.

-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:

o    извършени проверки – 4;

o    проверени обекти – 4;

o    дадени предписания – 3;

o    съставени актове - няма;

o    извършени проверки и предприети действия по сигнали – няма.

 

 

ОВОС И ЕО

-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:

o    извършени проверки – 4;

o    проверени обекти – 4;

o    дадени предписания – няма;

o    съставени актове - няма;

o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС: няма.

o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - няма.

 

Комплексни разрешителни

-          Акцент в контролната дейност за периода - извършени планови проверки на оператори с издадени комплексни разрешителни.

-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:

o    извършени проверки – 3;

o    проверени обекти – 3;

o    дадени предписания – няма;

o    съставени актове - няма;

o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - няма;

 

СЕВЕЗО  

-          През разглеждания период акцент в извършвана месечна дейност в областта на „управление на риска“ и изпълнение на годишния план за 2022 г. на РИОСВ - Пловдив, разглеждане и издаване на становища във връзка с уведомления за подадени инвестиционни предложения от предприятия с висок рисков потенциал;

-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:

o    извършени проверки – 2;

o    проверени обекти – 2;

o    дадени предписания – няма;

o    съставени актове - няма;

o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - няма.

 

 

НП

1.      НП № 28/05.09.2022 г., издадено срещу "Спарк А и М" ЕООД, град Карлово за това, че не е изпълнило дадено предписание в срок. Поради това и на основание чл. 156, ал. 1, вр. чл. 113, ал. 3 от ЗУО му е наложена имуществена санкция в размер на 5000 лева.

2.      НП № 29/05.09.2022 г., издадено срещу "АСТ Бетон" ЕООД, град Пловдив за това, че не е изпълнило изискването да уведоми за настъпил инцидент, свързан с емитиране на прахообразни вещества, които могат да предизвикат влошаване качеството на атмосферния въздух. Поради това и на основание чл. 37, ал. 3, вр. чл. 18, т. 4 от ЗЧАВ му е наложена имуществена санкция в размер на 200 лева.

3.      НП № 30/05.09.2022 г., издадено срещу "Маримпекс" ООД, град Пловдив за това, че не е изпълнило дадено предписание в срок. Поради това и на основание чл. 156, ал. 1, вр. чл. 113, ал. 3 му е наложена имуществена санкция в размер на 5 000 лева.

4.      НП № 31/05.09.2022 г., издадено срещу Г. Мараджиев, кмет на Община Стамболийски за това, че не е предприел мерки за предотвратяването на изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места. Поради това и на основание чл. 151, ал. 2, т. 6, вр. чл. 19, ал. 3, т. 15 от ЗУО му е наложена глоба в размер на 3 000 лева.

5.      НП № 32/05.09.2022 г., издадено срещу "Толи" ЕООД, с. Първенец, общ. Родопи, за това, че третира отпадъци без разрешение, когато такова се изисква.  Поради това и на основание чл. 136, ал. 2, т. 3, вр. чл. 35, ал.3 от ЗУО му е наложена имуществена санкция в размер на 7 000 лева.

6.      НП № 33/05.09.2022г., издадено срещу "МММ Ауто Партс" ЕООД, град Пловдив, за това, че третира отпадъци без разрешение, когато такова се изисква.  Поради това и на основание чл. 136, ал. 2,т.3, вр.чл. 35, ал. 1, т.1 от ЗУО, вр. чл. 17, ал. 1 Наредбата за ИУМПС му е наложена имуществена санкция в размер на 7 000 лева.

7.      НП № 34/23.09.2022г., издадено срещу "Сарс 12" ООД, град Пловдив, за това, че негов служител не е допуснал контролен орган, извършващ проверка. Поради това и на основание чл. 165, ал. 2, вр. чл. 149, ал. 1 от ЗООС му е наложена имуществена санкция в размер на 10 000 лева.

8.      НП № 35/26.09.2022г., издадено срещу "Сарс 12" ООД, град Пловдив, за това, че негов служител не е допуснал контролен орган, извършващ проверка. Поради това и на основание чл. 165, ал. 2, вр. чл. 149, ал. 1 от ЗООС му е наложена имуществена санкция в размер на 10 000 лева.

9.      НП № 36/26.09.2022г., издадено срещу М. Белчева, Кмет на Община Куклен, за това, че не е изпълнила задължението си за предприеме мерки за намаляване броя на превишенията на нормите за вредни вещества в атмосферния въздух. Поради това и на основание чл. 42а, ал. 4, вр. чл. 27, ал. 6, вр.ал.1 от ЗЧАВ ѝ е наложена глоба в размер на 5000 лева.

 

4. Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност.

 

4.1. Околната среда

 

В двата автоматични пункта за наблюдение на качеството на въздуха на територията на гр. Пловдив, като част от „Агломерация Пловдив“ (АИС „Каменица“ и  АИС „Тракия“), през м. септември няма регистрирани превишения на средноденонощната стойност за опазване на човешкото здраве по показател ФПЧ10.

В резултат на засиления контрол от страна на РИОСВ-Пловдив, операторите спазват изискванията на екологичното законодателство в областта на „управлението на риска“ и в областта на химичните вещества и смеси. При проверките са установени нарушения, но не са констатирани замърсявания на околната среда.

 

4.2. Бизнес

 

За отчетния период са процедирани 238 инвестиционни предложeния /планове/програми/проекти по реда на чл. 2 ал. 2 от Наредбата по ОС за инвестиционни предложения извън обхвата на Глава шеста от ЗООС,  касаещи бизнеса, местната власт и ДГС, в т. ч. и такива, с които се кандидатства по различни финансови механизми и 12 писма за предоставяна на информация относно местоположението на имоти спрямо НЕМ.

Изготвени са 18 становища за преценка вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП/ППП, попадащи в обхвата на Глава шеста от ЗООС.

Издадени са  5 решения за преценка вероятната степен на въздействие върху защитените зони на инвестиционни предложения попадащи в границите на защитени зони, от които 3 - по чл. 18 от Наредбата за ОС за съгласуване на ИП и 2 - по чл. 20 от Наредбата за ОС за извършване на оценка за съвместимост с предмета, целите на опазване на ЗЗ и 3 - за поправка на очевидна фактическа грешка по реда на чл. 62, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс.

През м. септември е проведен един Експертен екологичен съвет, на който е разгледан проект на становище за Изменение на Общ устройствен план на Община Пловдив с възложител Община Пловдив.

Издадено е едно Становище по Екологична оценка № ПВ-2-III/2022г. за съгласуване на: Изменение на Общ устройствен план на Община Пловдив с възложител: Община Пловдив.

Процедирани са 5 план/програми с Решение за преценяване необходимостта от изготвяне на ЕО: с характер „да не се извършва ЕО“ - 4 преценки и с характер „да се извърши ЕО“ – 1 решение за „Изменение на Общия устройствен план (ОУП) на Община Марица, касаещо разширение на структурна единица Псп-605 по КККР на с. Ясно поле, местност „Лозята“, включващо поземлен имот 87669.25.7 - частна собственост за отреждане на урегулиран поземлен имот за „Обществено-обслужващи дейности – ТИР паркинг” с възложител Община Марица.

            Процедирани и приключили с краен акт в периода с Решение за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС са 18 инвестиционни предложения с характер „да не се извършва ОВОС“  по Приложение 2 от ЗООС по категории, както следва:

-          1, д - интензивно животновъдство – 1;

-          2, г - дълбоки сондажи – 3;

-          10, б - обекти с обществено предназначение – 8;

-         7, в - производство на млечни продукти – 1;

-         11, б - инсталации и депа за обезвреждане и/или оползотворяване на отпадъци (невключени в приложение № 1) - 2;

-         11,в - пречиствателни станции за отпадъчни води – 1;

-         11, д - съхраняване на метален скрап, включително скрап от моторни превозни средства – 1.

За периода са издадени и 2 Решения за прекратяване  на процедури по Глава шеста от ЗООС.

Издадени са 2 разрешителни документи за дейност с отпадъци по чл. 67 и 21 регистрационни документи по чл. 78 от ЗУО.

За осигуряване на обществен достъп и публичност на информацията за периода са публикувани 425 документа на интернет страницата на РИОСВ - Пловдив.

Експерти от РИОСВ – Пловдив са взели участие в 8 ДПК, като с комисиите са приети 8 обекта.

 

4.3. Обществеността

 

Месец септември бе изпълнен с активности, насочени към екологичното възпитание на широката общественост с фокус върху младите хора.

На 7 септември РИОСВ – Пловдив отправи покана към граждани да посетят автоматичната измервателна станция „Каменица“ в гр. Пловдив, като обяви Ден на отворените врати, а експерти бяха на място, за да отговарят на въпроси от страна на заинтересованите.

В периода 16-22 на месец септември РИОСВ – Пловдив традиционно отбеляза Европейската седмица на мобилността (EСМ).  Мотото на кампанията беше „По-добри връзки“, а в центъра на вниманието - устойчивият начин на придвижване и транспорт в градска среда, необходимостта на хората в Европа отново да осъществяват връзка помежду си след месеци на изолация, забрани и ограничения. В рамките на кампанията се проведоха 4 инициативи.

Традиционният вече национален литературен конкурс на тема „Хора и улици (заедно в града)“ събра 27 стойностни произведения, измежду които бяха излъчени и тримата финалисти. Осмокласниците от специалност „Строителство и архитектура“ от ПГАСГ „Арх. Камен Петков“ – Пловдив посетиха автоматичната измервателна станция в квартал „Каменица“ в град Пловдив,  където експерти ги запознаха с основните замърсители и показатели, обсъдиха устойчивите модели на обществено поведение, насочени към намаляване на замърсяването на градската среда от транспорта и към подобряване качеството на животи им бе демонстрирана специализираната техника за мониторинг на атмосферния въздух. Ученици от Професионалната гимназия по транспорт „Гоце Делчев“ – Пловдив и техните учители участваха на открит урок в ОП „Организация и контрол на транспорта“.  На 17 септември екоинспекцията подкрепи и провеждането на воден слалом на река Марица в рамките на град Пловдив.

Експертите на РИОСВ – Пловдив заедно със зам.-министъра на ОСВ, г-жа Колева, се включиха като доброволци в кампанията на bTV Media Group ,,Да изчистим България заедно" на 17 септември 2022 година. Беше почистен южния бряг на река Марица от моста на ВХВП до моста на Водната палата. Служители на екоинспекцията през целия ден бяха във връзка с общините за отчитане на количеството спестени на природата отпадъци.

РИОСВ – Пловдив разпространи сред заинтересованите страни информация по актуални теми, като разпространи чрез медиите 7 прессъобщения и отговори на 2 журналистически запитвания.

Институцията предоставя информация на граждани, бизнес, общини, неправителствени организации по реда на Закона за достъп до обществена информация. Екоинспекцията спечели и грамота за институция, най-добре организирала предоставянето на достъп до информация в Международния ден на „Правото да знам“ – 28 септември.

Експерти от РИОСВ – Пловдив са взели участие в приемането на 9 обекта, изградени със средства, отпуснати от ПУДООС по програма „Чиста околна среда“.