Отчет за контролната дейност през месец август 2022

 

1. Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност

1.1. През месеца експертите на РИОСВ – Пловдив са извършили 132 проверки на 103 обекта, в  т. ч. 80 планови и 52 извънредни. Извършени са 17 комплексни проверки по компоненти и фактори на околната средa, от които 7 планови. В рамките на проведения контрол са дадени 54 предписания за отстраняване на констатирани нарушения.

 

1.2. За констатирани административни нарушения на ЗООС и специалните закони по опазване на околната среда от РИОСВ – Пловдив са съставени 6 акта, от които 1 за констатирани неизпълнения на дадени предписания.

Директорът на РИОСВ е издал 4 наказателни постановления, с които на нарушителите са наложени санкции и глоби в общ размер на 17 100 лева.

През август са сключени 10 споразумения за прекратяване на административнонаказателни производства, като по този нов ред, предвиден в ЗАНН, са наложени имуществени санкции с общ размер 18 060  лева.

Общо събраните суми от РИОСВ по наложени  глоби и санкции са 24140,95 лева: 1790,95 лв. от санкции по чл. 69  от ЗООС и 22350,00 лв. от глоби и санкции по секторни закони.  От получените суми 7032,76 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти. Общините, получили най-големи приходи от наложени санкции са:  община Куклен – 5600,00 лв., община Марица – 937,02 лв. и община Стамболийски – 186,53 лева.

 

1.3. За периода са постъпили 57 сигнала и 20 жалби, които са обработени своевременно. Част от тях не са от компетентността на РИОСВ – Пловдив и са препратени до други контролни органи за предприемане на действия.

 

2. Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност

2.1. Засилен превантивен контрол:

-          Извършени са 2 планови проверки по фактор „Шум“ и 2 планови проверки по екологична отговорност, при които не са констатирани нарушения.

-          Изготвяне на становища във връзка с процедури по издаване на Разрешителни за зауствания по чл. 46, ал. 1, т3, буква б от Закона за водите, както и по процедури за продължаване срокове на действие на вече издадени разрешителни за зауствания;

-          Извършени 4 проверки на билкозаготвителни пунктове, при които не са установени нарушения на Закона за лечебните растения;

-          Извършени 2 проверки на защитени територии ЗМ „Чинар дере“ и ЗМ „Караджов камък“, както и 23 проверки от парковата охрана на резерват „Червената стена“ по утвърдени маршрути, при които не са установени нарушения на Закона за защитените територии;

-          Извършена 1 проверка на защитена зона ЗЗ „Язовир Конуш“, при която не са установени нарушения на режима, определен със заповедта за обявяване;

-          Извършени 19 проверки на защитени вековни дървета, при които е установено, че същите са в добро състояние и няма нарушения на Закона за биологичното разнообразие;

-          Изготвени 203 писма до възложители и институции във връзка с провеждане на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС;

-          Изготвени становища във връзка с уведомления за инвестиционни предложения и становища във връзка с процедури по издаване и актуализиране на комплексни разрешителни.

 

2.2. Tекущ контрол:

            През периода експертите от РИОСВ – Пловдив са участвали в извършване на:

-          Планови проверки по План за контролната дейност за 2022 г.;

-          Проверки по осъществяване на последващ контрол по изпълнение на дадени предписания;

-          Проверки по сигнали и жалби;

-          Участие в комплексни проверки;

-          Извършена проверка във връзка с имисионен контрол по Годишен график - измерване на качеството на атмосферния въздух с мобилна автоматична станция на територията на гр. Стамболийски;

-          Извършена е оценка на месечни доклади от провеждане на собствени непрекъснати измервания (СНИ) от оператори – „КЦМ“ АД, „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД и „Монди Стамболийски“ ЕАД, при която е установено, че всички средномесечни стойности на измерваните показатели са съгласно нормите, определени в комплексните разрешителни;

-          На основание чл. 40, ал.2 от Наредба № 6/1999г. са оценени 2 доклада с резултати от проведени собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух, при които не са установени превишения на нормите за допустими емисии на контролираните показатели;

-          Проверки за изпълнение на изискванията на Закона за защита от шума в околната среда;

-          Въвеждане на данните от контролната дейност по влезли в сила разрешителни за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води и издадени КР в информационната система;

-          Изпълнение на Заповеди № РД - 821/ 2012 г. и № РД - 1093 / 2021 г. на Министъра на околната среда и водите, които се отнасят до извършване на проверки с пробонабиране на обекти, включени в утвърден от МОСВ списък, подлежащи на задължителен контрол през 2022 г., съвместно с представители на Регионална лаборатория – Пловдив към ИАОС;

-          Взимане на почвени проби с Регионална лаборатория – Пловдив към ИАОС от дигата на р. Марица след ОП "БКС" - Стамболийски във връзка с прокурорска преписка;

-          Проверки за изпълнение на изискванията на Закона за управление на отпадъците при извършване на дейности по събиране, съхраняване и третиране на отпадъци;

-          Проверки по спазване на изискванията  ЗООС, ЗЗВВХВС, Регламент (ЕО) №1907/2006 (REACH),  Регламент (ЕО) №1272/2008 (CLP), Регламент (ЕО) №648/2004, Регламент (ЕО) №689/2008, Регламент (ЕО) №850/2004, Регламент (ЕО) №1451/2007 и други (наличие и актуалност на информационни листове за безопасност, регистрации по REACH, спазване на изискванията за съхранение на опасни химични вещества, оценка за безопасността на съхранение на ОХВ, инструкции, заповеди  и други);

-          Извършена проверка на ИП "Рибарник за развъдник за риба" в с. Йоаким Груево, приключило с Решение ПВ-41-ПР/2018г. на РИОСВ-Пловдив и ИП "Складове за селскостопанска техника и инвентар за изхранване на риба" в с. Йоаким Груево, приключило с писмо по реда чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС с писмо изх. № ОВОС-1155-2/24.06.2022 г. на РИОСВ-Пловдив;

-            Извършена съвместна извънредна проверка на оператор с издадено комплексно разрешително “Монди Стамболийски” ЕАД, гр. Стамболийски, след получено писмо на РДГ – Пловдив;

-          Изпратени за лечение в Спасителния център за диви животни – гр. Стара Загора 10 защитени животни,  от които 6 бели щъркела, 2 сокола, 1 орел  и 1 костенурка след получени сигнали.

 

 2.3. Засилен последващ контрол

Извършени са 7 проверки по изпълнение на дадени предписания. Констатирано е, че 2 от дадените 29 предписания от първия етап на проверките не са изпълнени:

-          За установени неизпълнение на 2 задължителни предписания за представяне на допълнителна документация в указания срок на „Евро Строй Кънстракшън“ ЕООД е съставен и връчен АУАН № 67/16.08.2022 година на основание чл. 166, т. 3, във връзка с чл. 165, ал. 2, чл. 156, т. 2, чл.1 55, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда

3. Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда от осъществената контролна дейност

 

Атмосферен въздух, шум и ЗОПОЕЩ

Атмосферен въздух:

-        В резултат от засиления контрол, осъществяван от РИОСВ – Пловдив все повече оператори изпълняват задълженията си съгласно изискванията на ЗЧАВ и ЗОИК.

-        Експерти от направлението са взели участие в 1 проверка на оператори с издадено Комплексно разрешително.

-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:

o    извършени проверки – 33;

o    проверени обекти – 31;

o    дадени предписания – 25;

o    съставени актове - 3;

o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:

Ø  Изпратена покана за съставяне на АУАН на „Диком-М13“ ЕООД в качеството на оператор на хладилно оборудване за установено нарушение по чл. 34и, ал. 24, във връзка с чл.17, ал.2 и ал.5, т.1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух;

Ø  АУАН № 66/09.08.2022 г., връчен на „Ранкар-Калековец“ ООД, което в качеството на оператор на хладилно оборудване е осъществило състава на чл. 34и, ал. 24, във връзка с чл. 17, ал. 2 и ал. 5, т. 1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух, като не е представило в РИОСВ-Пловдив годишен отчет по приложение № 9 към чл. 35, ал. 1 в срока по чл.36 от Наредба №1/2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове (oбн. ДВ. бр.20/ 07.03.2017 г., с посл. изм.и доп.).

Ø  АУАН № 67/16.08.2022 г., връчен на „Евро Строй Кънстракшън“ ЕООД за неизпълнение на задължителни предписания за представяне на допълнителна документация в указания срок, с което е осъществило състава на чл. 166, т.3, във връзка с чл.165, ал.2, чл.156, т.2, чл.155, ал.2 от Закона за опазване на околната среда.

Ø  АУАН № 68/19.08.2022 г., връчен на „Био Фреш“ ООД, което в качеството на оператор на климатично оборудване е осъществило състава на чл.34и, ал.24, във връзка с чл.17, ал.2 и ал.5, т.1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух, като не е представило в РИОСВ - Пловдив годишен отчет по приложение № 9 към чл. 35, ал. 1 в срока по чл. 36 от Наредба № 1/2017 година.

o    извършени проверки и предприети действия по сигнали – 12.

 

Шум и ЗОПОЕЩ:

-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:

o    извършени проверки – 5;

o    проверени обекти – 5;

o    дадени предписания – 4;

o    съставени актове - няма;

o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:

Ø  На 02.08.2022 г. е извършена проверка по сигнал в обект „Сладкарски цех“,  гр. Асеновград, експлоатиран от „Теди-1 Иван Гераксиев“ ЕООД, при която са  проведени контролни измервания на еквивалентните нива на шум, излъчвани в околната среда от основните източници на шум (хладилни системи-компресори) действащи в обекта. Въз основа на резултатите и в изпълнение на нормативните изисквания за предотвратяване и ограничаване на шумовото въздействие в околната среда на дружеството са дадени задължителни предписания свързани с предприемане на допълнителни мерки за обезшумяване (шумоизолация) на основните източници на шум. Предстои РИОСВ – Пловдив да осъществи последващ контрол по изпълнение на дадените предписания.

o    извършени проверки и предприети действия по сигнали – 1.

 

Води

-        От извършените проверки, осъществявани с пробонабирания на пречистени отпадъчни води се констатират все повече нарушения, свързани с постигане на индивидуалните емисионни ограничения, заложени в Разрешителните за заустване и затруднения на операторите по отношение на поддържане на пречиствателните станции за отпадъчни води в добро техническо експлоатационно състояние.

-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:

o    извършени проверки – 11;

o    проверени обекти – 10;

o    дадени предписания – 11;

o    съставени актове - 1;

o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:

Ø  АУАН № 69/24.08.2019 г. на  „Либхер транспортейшън системс Марица“ ООД, с. Царацово, общ. Марица за нарушения на  емисионните норми и изисквания, заложени в разрешителното за ползване на воден обект на основание чл. чл.200, ал.1, т.6 във вр. с чл.174, ал. 1 и чл. 175, ал. 1 от Закона за водите. 

o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - 7.

 

Почви

-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:

o    извършени проверки – 1;

o    проверени обекти – 1;

o    дадени предписания – няма;

o    съставени актове - няма;

o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - няма.

 

Биологично разнообразие и НЕМ

-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:

o    извършени проверки – 60;

o    проверени обекти – 60;

o    дадени предписания – няма;

o    съставени актове - няма;

o    извършени проверки и предприети действия по сигнали – 10.

 

Отпадъци

-          Акцент в контролната дейност за периода са проверки във връзка с постъпили сигнали, планови проверки в изпълнение на годишния план за контролна дейност на РИОСВ – Пловдив за 2022 г., последващи проверки по изпълнение на предписания, по писма на МОСВ, по искане на МВР.

-          Експерти от направлението са взели участие в 1 проверка на оператори с издадено Комплексно разрешително.

-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:

o    извършени проверки – 31;

o    проверени обекти – 27;

o    дадени предписания – 7;

o    съставени актове 1;

o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:

Ø  АУАН № 64/02.08.2022 г. на "ДДИ Транс" ЕООД, град Шумен съгласно чл. 136, ал. 2, т. 3, пр. 1 и 2, вр. с чл. 35, ал. 3, вр. чл. 35, ал. 2, т. 2 за липса на регистрационен документ за извършване на дейности по събиране и транспортиране на отпадъци.

o     проверки и предприети действия по сигнали – 8.

 

Химикали

-          Акцент в извършвана месечна дейност в областта на „химични вещества и смеси“ е проверки свързани с изпълнение на годишния план за 2022 г. на РИОСВ-Пловдив, разглеждане и издаване на становища във връзка с уведомления за подадени инвестиционни предложения.

-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:

o    извършени проверки – 6;

o    проверени обекти – 6

o    дадени предписания – 7;

o    съставени актове - няма;

o    извършени проверки и предприети действия по сигнали – 1.

 

ОВОС И ЕО

-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:

o    извършени проверки – 1;

o    проверени обекти – 1;

o    дадени предписания – няма;

o    съставени актове - няма;

o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - няма.

 

Комплексни разрешителни

-          Не са извършвани планови проверки на оператори с издадени комплексни разрешителни.

-          Подписани са 2 споразумения по реда на ЗАНН.

-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:

o    извършени проверки – 3;

o    проверени обекти – 2;

o    дадени предписания – няма;

o    съставени актове - 1;

o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:

Ø  АУАН № 65/03.08.2022 г. на “КЦМ” АД за неизпълнение на условия, поставени в Комплексно разрешително № 1-Н3/2017 г., актуализирано с Решение №1-Н3-И0-А1-ТГ1/2020 г., с което  е осъществило състава на чл. 164, ал. 1 във връзка с чл. 123в, т. 2 от Закона за опазване на околната среда (обн. ДВ бр. 91/2002 г., с посл. изм. и доп.)

o    извършени проверки и предприети действия по сигнали – 2.

 

 

СЕВЕЗО  

            Не са осъществявани контролни проверки през месеца.

 

НП

1.      НП № 24/01.08.2022 г., издадено срещу И. Иванов, град Пловдив за това, че отглежда 3 броя от защитен животински вид, включен в Приложение 3 към чл. 37 от Закона за биологичното разнообразие. Поради това и на основание чл. 125, вр. чл. 38, ал. 1, т. 6, предложение второ от Закона за биологичното разнообразие му е наложена глоба в размер на 100 лева.

 

2.      НП № 25/16.08.2022 г., издадено срещу Кмета на Община Първомай, за това, че не е изпълнил задължително предписание с определен срок. Поради това и на основание  чл.156, ал.1 във връзка с чл.120 от Закона за управление на отпадъците му е наложена глоба в размер на 2000 лева.

 

3.      НП № 26/29.08.2022 г., издадено срещу Община Пловдив за това, че не е изпълнила условия от издаденото Комплексно разрешително. Поради това и на основание чл. 164, ал. 1, вр. чл. 123в, т. 2 от Закона за опазване на околната среда му е наложена имуществена санкция в размер на 14 000 лева.

 

4.      НП № 27/31.08.2022 г., издадено срещу "АСТ Попкорн" ООД, с. Труд, община "Марица", обл. Пловдив за това, че в качеството си на оператор на хладилни и климатични съоръжения не е изпълнило задължението си по чл. 36 от Наредба № 1/2017 г., а именно в срок до 15-ти февруари на текущата година да представи пред РИОСВ-Пловдив отчет за предходната календарна година, изготвен по образеца в Приложение № 9 към чл. 35, ал. 1, т. 1 от Наредба № 1/2017 г. Поради това и на основание чл. 34и, ал. 24, във вр. с чл. 17, ал. 2 и ал. 5, т. 1 от ЗЧАВ, във вр. с чл. 35, ал. 1, т. 1, във вр. с чл. 36 от Наредба № 1/2017 г. му е наложена имуществена санкция в размер на 1000 лева.

 

 

4. Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност

4.1. Околната среда

В двата автоматични пункта за наблюдение на качеството на въздуха на територията на гр. Пловдив, като част от „АГЛОМЕРАЦИЯ ПЛОВДИВ“ - АИС „Каменица“ и  АИС „Тракия“ през м. август 2022 г. са регистрирани превишения на средноденонощната стойност за опазване на човешкото здраве по показател ФПЧ10. Регистрираните превишения са в дни, за които от НИМХ е съобщено за пренос на прах от Сахара.

В резултат на засиления контрол от страна на РИОСВ-Пловдив от операторите се спазват изискванията на екологичното законодателство в областта на химичните вещества и смеси. При проверките не са установени нарушения и не са констатирани замърсявания на околната среда.

 

4.2. Бизнес

Издадено е 1 удостоверение за промяна в обстоятелствата за инсталация, включена в публичния регистър по чл. 30л от ЗЧАВ.

Процедирани са 192 инвестиционни предложeния/планове/програми проекти по реда на чл. 2 ал. 2 от Наредбата по ОС за инвестиционни предложения извън обхвата на Глава шеста от ЗООС,  касаещи бизнеса, местната власт и ДГС, в т.ч и такива, с които се кандидатства по различни финансови механизми и 17 писма за предоставяна на информация относно местоположението на имоти спрямо НЕМ.

Изготвени са 23 становища за преценка вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП/ППП, попадащи в обхвата на Глава шеста от ЗООС.

Издадени са  3 решения за преценка вероятната степен на въздействие върху защитените зони на инвестиционни предложения, попадащи в границите на защитени зони, от които 1 -по чл.18 от Наредбата за ОС за съгласуване на ИП, 2 - по чл. 20 от Наредбата за ОС за извършване на оценка за съвместимост с предмета, целите на опазване на ЗЗ и 7 - за поправка на очевидна фактическа грешка по реда на чл. 62, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс.

Издадени са 16 регистрационни документи по чл. 78 от ЗУО и 7 разрешителни документи за дейност с отпадъци по чл. 67 от ЗУО.

През август е проведено едно заседание на Експертен екологичен съвет в РИОСВ - Пловдив, на който е разгледан проект на становище за Изменение на Общ устройствен план на Община Пловдив с възложител община Пловдив.

Издадено е едно Становище по Екологична оценка № ПВ-2-III/2022г. за съгласуване на Изменение на Общ устройствен план на Община Пловдив с възложител: Община Пловдив.

За периода са процедирани 5 план/програми с Решение за преценяване необходимостта от изготвяне на ЕО: с характер „да не се извършва ЕО“ - 4 преценки и 1 Решение с характер да се извърши ЕО за „Изменение на Общия устройствен план (ОУП) на Община Марица, касаещо разширение на структурна единица Псп-605 по КККР на с. Ясно поле, местност „Лозята“, включващо поземлен имот 87669.25.7 - частна собственост за отреждане на урегулиран поземлен имот за „Обществено-обслужващи дейности – ТИР паркинг”, с възложител Община Марица.

Процедирани и приключили с краен акт в периода с Решение за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС са 18 инвестиционни предложения с характер „да не се извършва ОВОС“  по Приложение 2 от ЗООС по категории, както следва:

-          1, д - интензивно животновъдство – 1;

-          2, г - дълбоки сондажи – 3;

-          10, б - обекти с обществено предназначение – 8;

-         7, в - производство на млечни продукти – 1;

-         11, б - инсталации и депа за обезвреждане и/или оползотворяване на отпадъци (невключени в приложение № 1) - 2;

-         11,в - пречиствателни станции за отпадъчни води – 1;

-         11, д - съхраняване на метален скрап, включително скрап от моторни превозни средства – 1.

 

Издадени са 2 решения за прекратяване  на процедури по гл. VI от ЗООС.

За осигуряване на обществен достъп и публичност на информацията на интернет страницата на РИОСВ - Пловдив през август са публикувани 300 документа.

Експерти от РИОСВ – Пловдив са взели участие в 4 държавни приемателни комисии, чрез които са приети 3 обекта.

 

 

4.3. Обществеността

През август РИОСВ-Пловдив публикува на интернет-страницата си и разпространи чрез медиите 4 прессъобщения и отговори на 2 журналистически запитвания, свързани с различни теми, касаещи контролни, превантивни и информационни аспекти от дейността на институцията.

Институцията предоставя информация на заинтересовани лица при спазване процедурите и изискванията на Закона за достъп до обществена информация. 

Образователно-информационна инициатива на РИОСВ – Пловдив бе номинирана в тазгодишното издание на „Годишни награди за биоразнообразие и климат“ в категория „Най-успешна кампания, акция или инициатива, свързана с биоразнообразието и климата“.

Екоинспекцията започна подготовка за кампания „Европейска седмица на мобилността – 2022“ и обяви традиционния си литературен конкурс за създаване на творба на тема „Хора и улици (заедно в града)“.